Nghị quyết về thực hành tiết kiệm

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
126
lượt xem
5
download

Nghị quyết về thực hành tiết kiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về thực hành tiết kiệm

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1993 NGHN QUY T V CÔNG TÁC XÂY D NG PHÁP LU T NĂM 1994 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u 62 và i u 63 c a Lu t t ch c Qu c h i; Sau khi nghe T trình c a U ban thương v Qu c h i v d ki n Chương trình xây d ng pháp lu t năm 1994 và ý ki n c a i bi u Qu c h i. QUY T NGHN I. Thông qua Chương trình xây d ng pháp lu t năm 1994 g m các d án lu t, pháp l nh sau ây: A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TH C: a. Các d án lu t: 1. B lu t lao ng 2. B lu t dân s 3. Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân (s a i) 4. Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) 5. Lu t khuy n khích u tư trong nư c 6. Lu t thu chuy n quy n s d ng t 7. Lu t doanh nghi p Nhà nư c 8. Lu t ngân sách Nhà nư c 9. Lu t nghĩa v quân s (s a i). b. Qu c h i giao cho U ban thư ng0 v Qu c h i ban hành các pháp l nh:
  2. 1. Pháp l nh v ngư i có công 2. Pháp l ng v công ch c 3. Pháp l nh v công nh n và thi hành t i Vi t Nam các quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài. 4. Pháp l nh th t c gi i quy t các v án kinh t 5. Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (s a i) 6. Pháp l nh thu nhà t (s a i) 7. Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c trong nư c s d ng t (c th hoá i u 3 Lu t t ai). 8. Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài s d ng t t i Vi t Nam (c th hoá i u 80 Lu t t ai). 9. Pháp l nh v thu i v i h s d ng t nông nghi p vư t quá m c di n tích quy nh (c th hoá i u 10 Lu t thu s d ng t nông nghi p). 10. Pháp l nh v phí và l phí 11. Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính (s a i) 12. Pháp l nh b o h quy n l i ngư i tiêu dùng 13. Pháp l nh b o h quy n tác gi 14. Pháp l nh v nhà v ng ch 15. Pháp l nh v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i 16. Pháp l nh b o v công trình giao thông và an toàn giao thông 17. Pháp l nh b o v công trình qu c phòng và khu v c quân s 18. Pháp l nh v phòng ch ng SIDA. B. CHƯƠNG TRÌNH D BN: a. Các d án lu t: 1. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s 2. Lu t t ch c Toà án hành chính 3. Lu t h p tác xã
  3. 4.Lu t Công ty (s a i) 5. Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam (s a i) 6. Lu t biên gi i qu c gia 7. Lu t phòng, ch ng ma tuý. b. Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh b o v công trình khí tư ng thu văn 2. Pháp l nh v hàm ngo i giao 3. Pháp l nh v khen thư ng. II. Giao cho U ban thư ng v Qu c h i l p k ho ch phân công so n th o và thNm tra các d án lu t, pháp l nh; ch o và giám sát ch t ch vi c th c hi n chương trình theo úng ti n ã ra; quy t nh danh m c các d án lu t, pháp l nh c n nghiên c u chuNn b trong năm 1994, ng th i d ki n Chương trình xây d ng pháp lu t t năm 1995 n h t nhi m kỳ trình Qu c h i quy t nh. III. Giao cho Chính ph và các cơ quan h u quan, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình và s phân công c a U ban thư ng v Qu c h i, có k ho ch c th và ph i h p ch t ch trong quá trình tri n khai xây d ng các d án,b o m ti n ã ra. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản