Nghị quyết về việc điều chỉnh

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
4
download

Nghị quyết về việc điều chỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng pháp luật năm 1993 trong 6 tháng cuối năm 1993 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc điều chỉnh

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 1993 NGHN QUY T V VI C I U CH NH, B SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG PHÁP LU T NĂM 1993 TRONG 6 THÁNG CU I NĂM 1993 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u 62 và i u 63 c a Lu t t ch c Qu c h i; Ngh quy t c a Qu c h i khoá IX, kỳ h p th v công tác xây d ng pháp lu t năm 1993. Sau khi nghe T trình c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c th c hi n chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 trong 6 tháng u năm và d ki n b sung, i u ch nh chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 trong 6 tháng cu i năm, xem xét ngh c a các t ch c và cá nhân có quy n trình d án và ki n ngh v lu t và ý ki n c a i bi u Qu c h i; QUY T NGHN 1. Qu c h i tán thành ánh giá c a U ban thư ng v Qu c h i v k t qu th c hi n chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 trong 6 tháng u năm và nh n th y công tác xây d ng pháp lu t ã ư c tri n khai toàn di n, ng b theo ti n ã ra, t k t qu tương i và có m t s ti n b so v i nh ng năm trư c. Qu c h i ghi nh n s n l c c g ng chung c a U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các cơ quan trình d án và các i bi u Qu c h i trong vi c hoàn thành k ho ch xây d ng các d án pháp l nh và chuNn b các d án lu t, Quy ch ho t ng c a các cơ quan c a Qu c h i, Quy ch ho t ng c a i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i trình qu c h i, Qu c h i bi u dương các c p, các ngành, các oàn th và nhân dân, trong ph m vi trách nhi m c a mình ã góp ph n vào vi c xây d ng và hoàn thi n các d án pháp lu t. Qu c h i lưu ý các cơ quan có trách nhi m c a Qu c h i, Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao cũng như các cơ quan trình d án lu t; pháp l nh khác ph i b o m quy trình xây d ng và ch t lư ng chuNn b các d án pháp lu t; k p th i ban hành các văn b n quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh, ng th i thư ng xuyên giám sát, ki m tra vi c thi hành pháp lu t trong c nư c. 2. Căn c vào Ngh quy t Qu c h i v nhi m v năm 1993, Ngh quy t Qu c h i v công tác xây d ng pháp lu t năm 1993 và ngh c a các t ch c và cá nhân có quy n trình d án và ki n ngh v lu t, pháp l nh; căn c vào ti n chuNn b các d án lu t, pháp l nh trong chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 và sau khi nghe ý
  2. ki n i bi u Qu c h i, Qu c h i quy t nh i u ch nh, b sung chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 trong 6 tháng cu i năm như sau : - Theo ngh c a U ban thư ng v Qu c h i, chuy n vi c thông qua chương trình xây d ng pháp lu t c a nhi m kỳ Qu c h i khóa IX, Lu t doanh nghi p Nhà nư c, Lu t phá s n doanh nghi p, Lu t v thNm quy n và trình t ban hành văn b n quy ph m Pháp lu t, d ki n thông qua t i kỳ h p th 3 chuy n sang thông qua t i kỳ h p th 4. - B sung vào chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 văn b n pháp lu t v t ch c toà án kinh t . Giao cho U ban thư ng v Qu c h i trên cơ s T trình c a Chính ph , t ch c l y ý ki n c a i bi u Qu c h i v vi c ban hành Lu t hay Pháp l nh v t ch c Toà án kinh t ghi vào chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 trong 6 tháng cu i năm và thông báo v i i bi u Qu c h i. - B sung vào chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 d án pháp l nh v ngư i có công. - Chuy n d án B lu t dân s , d ki n thông qua t i kỳ h p th tư sang chương trình xây d ng pháp lu t năm 1994. Chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 trong 6 tháng cu i năm 1993 g m 8 (ho c 9) lu t và 8 (ho c 7) pháp l nh (có danh m c kèm theo). Ngoài ra, t i kỳ h p th 4 Qu c h i xem xét, thông qua chương trình xây d ng pháp lu t nhi m kỳ Qu c h i khoá IX và chương trình xây d ng pháp lu t năm 1994. 3.Giao cho U ban thư ng v Qu c h i căn c vào chương trình xây d ng pháp lu t năm 199 trong 6 tháng cu i năm ã ư c i u ch nh ,b sung và d ki n n i dung, th i gian ti n hành kỳ h p th 4 c a Qu c h i, xem xét i u ch nh ti n xây d ng các d án, ch o vi c t ch c l y ý ki n các c p, các ngành và nhân dân v m t s d án Lu t trư c khi trình Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, khoá IX kỳ h p th ba thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993. CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG PHÁP LU T NĂM 1993 C A QU C H I TRONG 6 THÁNG CU I NĂM (1) I. CÁC D ÁN LU T (thông qua t i kỳ h p th 4): 1. Lu t doanh nghi p Nhà nư c 2. Lu t phá s n doanh nghi p 3. B lu t lao ng 4. Lu t ngân sách Nhà nư c 5. Lu t v thNm quy n và trình t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t
  3. 6. Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân (s a i) 7. Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) 8. Lu t b o v môi trư ng. II. CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG PHÁP LU T (Thông qua t i kỳ h p th 4): 1. Chương trình xây d ng pháp lu t nhi m kỳ Qu c h i khoá IX. 2. Chương trình xây d ng pháp lu t năm 1994 III. CÁC PHÁP L NH: 1. Pháp l nh v th t c công nh n và thi hành t i Vi t Nam quy t nh c a tr ng tài nư c ngoài. 2. Pháp l nh hành ngh y, du c. 3. Pháp l nh v hôn nhân và gia ình c a công dân Vi t Nam v i nư c ngoài. 4. Pháp l nh v quy n ưu ãi, mi n tr i v i cơ quan i di n ngo i giao, t ch c qu c t có tr s t i Vi t Nam. 5. Pháp l nh v quy ch ho t ng c a các cơ quan i di n c a Vi t Nam t i nư c ngoài. 6. Pháp l nh v quy ch công ch c. 7. Pháp l nh v ngư i có công. (1) Văn b n v t ch c Toà án kinh t , sau khi xin ý ki n c a i bi u Qu c h i, s ghi b sung vào chương trình xây d ng lu t ho c pháp l nh. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản