Nghị quyết về việc phê chuẩn các Nghị quyết

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
5
download

Nghị quyết về việc phê chuẩn các Nghị quyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn các Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc phê chuẩn các Nghị quyết

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 1966 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1966 V VI C PHÊ CHU N CÁC NGHN QUY T C A U BAN THƯ NG V QU C H I QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c vào Ngh quy t ngày 10 tháng 4 năm 1965 c a Qu c h i khoá III, kỳ h p th 2, giao cho U ban thư ng v Qu c h i m t s quy n h n trong tình hình m i. Sau khi nghe báo cáo c a U ban thư ng v Qu c h i, QUY T NGHN: Phê chuNn các ngh quy t sau ây c a U ban thư ng v Qu c h i: 1- Ngh quy t s 103 ngày 21 tháng 4 năm 1965 v vi c: - H p nh t hai t nh B c C n và Thái Nguyên thành m t ơn v hành chính m i l y tên là t nh B c Thái. - H p nh t hai t nh Hà Nam và Nam nh thành m t ơn v hành chính m i l y tên là t nh Nam Hà; - H p nh t hai t nh Sơn Tây và Hà ông thành m t ơn v hành chính m i l y tên là t nh Hà Tây; - Sáp nh p xã An Hoà thu c huy n Th ch Th t, t nh Sơn Tây (cũ) vào xã Ti n Xuân thu c huy n Lương Sơn, t nh Hoà Bình. 2- Ngh quy t s 105 ngày 21 tháng 4 năm 1965 v t ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1963. 3- Ngh quy t s 142 ngày 10 tháng 8 năm 1965 v k ho ch phát tri n kinh t qu c dân năm 1965. 4- Ngh quy t s 380 ngày 25 tháng 11 năm 1965 v t ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1964.
  2. 5- Ngh quy t s 200 ngày 18 tháng 1 năm 1966 v vi c n nh thu công thương nghi p i v i các h p tác xã, t ch c h p tác và h riêng l kinh doanh công thương nghi p. 6- Ngh quy t s 201 ngày 18 tháng 1 năm 1966 v vi c ti p t c thi hành thu nông nghi p theo ngh quy t s 213 NQ.TVQH ngày 18 tháng 12 năm 1963 c a U ban thư ng v Qu c h i, n h t năm 1967. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nh t trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 1966. Hoàng Văn Hoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản