Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và tổ chức nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 1988 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM1988 PHÊ CHU N CÁC NGHN QUY T C A H I NG NHÀ NƯ C V T CH C VÀ NHÂN S C A H I NG B TRƯ NG QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c và i u 83 và i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a H i ng Nhà nư c; QUY T NGHN A. Phê chuNn Quy t nh s 58 Q /H NN8 ngày 11 tháng 3 năm 1988 c a H i ng Nhà nư c c ng chí Võ Văn Ki t, Phó Ch t ch thư ng tr c c a H i ng B trư ng làm quy n Ch t ch H i ng B trư ng. B. Phê chuNn Quy t nh s 66 NQ/H NN8 ngày 24 tháng 3 năm 1988 c a H i ng Nhà nư c v vi c thành l p và bãi b m t s cơ quan thu c H i ng B trư ng; c và mi n nhi m m t s thành viên c a H i ng b trư ng như sau: 1- Thành l p B kinh t i ngo i trên cơ s sáp nh p B ngo i thương và U ban Kinh t i ngo i. 2- Thành l p B xây d ng (m i) trên cơ s s p nh p B xây d ng và U ban xây d ng cơ b n Nhà nư c. 3- Sáp nh p T ng c c i n t và K thu t tin h c vào B cơ khí và Luy n kim. 4- ng chí Võ Văn Ki t thôi gi ch c Ch nhi m U ban k ho ch Nhà nư c. ng chí u Ng c Xuân, B trư ng, Phó Ch nhi m th c nh t U ban k ho ch Nhà nư c gi ch c Ch nhi m U ban k ho ch Nhà nư c. 5- ng chí oàn Duy Thành thôi gi ch c B trư ng B ngo i thương gi ch c B trư ng B kinh t i ngo i. ng chí Võ ông Giang thôi gi ch c ch nhi m U ban Kinh t i ngo i.
  2. 6- ng chí Phan Ng c Tư ng gi ch c B trư ng B Xây d ng (m i). ng chí Qu c Sam thôi gi ch c ch nhi m U ban xây d ng cơ b n Nhà nư c. C. Phê chuNn Quy t nh s 67 NQ/H NN8 ngày 10 tháng 5 năm 1988 c a H i ng Nhà nư c v vi c c và mi n nhi m m t s thành viên c a H i ng B trư ng như sau: 1- ng chí oàn Duy Thành thôi gi ch c Phó Ch t ch H i ng B trư ng. 2- ng chí Nguy n Ng c Trìu thôi gi ch c Phó Ch t ch H i ng B trư ng nh n công tác khác . 3- ng chí Nguy n Văn Chính thôi gi ch c Phó Ch t ch H i ng B tru ng kiêm Ch nhi m U ban thanh tra Nhà nư c nh n công tác khác. 4- ng chí Huỳnh Châu S , Phó Ch nhi m th nh t U ban Thanh tra Nhà nư c gi ch c Ch nhi m U ban Thanh tra Nhà nư c. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 3, thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988 . Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản