Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 1982 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÊ CHU N QUY T NNH C A H I NG NHÀ NƯ C V VI C C VÀ MI N NHI M M T S THÀNH VIÊN C A H I NG B TRƯ NG QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 và i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t - Nam; Theo ngh c a H i ng Nhà nư c; QUY T NGHN Phê chuNn Ngh quy t s 166 NQ/H NN7 ngày 23 tháng 04 năm 1982 và Ngh quy t s 200 NQ/H NN7 ngày 16 tháng 06 năm 1982 c a H i ng Nhà nư c v vi c c và mi n nhi m m t s thành viên c a H i ng B trư ng. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa VII, kỳ h p th 3, thông qua ngày 28 tháng 06 năm 1982. Nghiêm Xuân Yêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản