Nghị quyết về việc thông qua phương hướng

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc thông qua phương hướng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1975 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc thông qua phương hướng

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Không s Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1974 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1974 THÔNG QUA PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V VÀ NH NG CH TIÊU CH Y U C A K HO CH NHÀ NƯ C NĂM 1975 QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ KHOÁ IV, KỲ H P TH NĂM Sau khi nghe báo cáo c a Chính ph v tình hình th c hi n k ho ch nhà nư c năm 1974, phương hư ng, nhi m v và nh ng ch tiêu ch y u c a k ho ch nhà nư c năm 1975. Sau khi nghe thuy t trình c a U ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i và nh ng ý ki n c a các i bi u Qu c h i. QUY T NGHN 1- Nh t trí tán thành s ánh giá c a Chính ph v vi c th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1974. 2- Thông qua phư ng hư ng và nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1975. 3- Thông qua nh ng ch tiêu ch y u c a k ho ch Nhà nư c năm 1975.
Đồng bộ tài khoản