Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Chia sẻ: tumay010

Là cơ quan có chức năng tham mưu cho Thành Ủy và UBND thành phố về các vấn đề kinh tế xã hội, các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện thường phải gắn với thực tiễn và có thể ứng dụng nhằm đáp ứng tốt cho công tác tham mưu.

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Một vài gợi ý về hướng nghiên cứu khoa học của sinh viên
Tham luận trình bày tại Hội nghị NCKH SV năm 2007 của ThS. Dư Phước Tân - Trưởng phòng QLKH - HT
Viện Kinh tế TPHCM.
I. TỪ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN KINH TẾ TP

Là cơ quan có chức năng tham mưu cho Thành Ủy và UBND thành phố về các
vấn đề kinh tế xã hội, các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện thường phải gắn với thực
tiễn và có thể ứng dụng nhằm đáp ứng tốt cho công tác tham mưu. Để có thể khuyến
cáo một số vấn đề nghiên cứu đối với sinh viên trong thời gian tới, trước tiên, cần tham
khảo về các lãnh vực và nội dung nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn của Viện Kinh
tế trong thời gian qua.

1. Về lãnh vực nghiên cứu, Viện Kinh Tế thường tập trung vào 3 lãnh vực
nghiên cứu chính như sau:

1.1. Nghiên cứu giải quyết các tồn tại hiện thời đang xảy ra trên địa bàn TP.HCM,
chẳng hạn như vấn đề giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn TP, phát triển thị trường
bất động sản, giải pháp chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế trên địa bàn, chính
sách xã hội hóa dịch vụ công...

1.2. Nghiên cứu các vấn đề mang tính dự báo đón đầu, chẳng hạn như nghiên
cứu về hệ thống phân phối và mạng lưới bán lẽ tại TP.HCM khi Việt nam gia nhập WTO,
đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn
TP.HCM trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế…

1.3. Nghiên cứu cơ sở lý luận phục vụ công tác nghiên cứu và ứng dụng . Ví dụ
như nghiên cứu về xây dựng luận cứ cho dự báo tăng trưởng trên địa bàn TP.HCM, xây
dựng hệ thống chỉ tiêu định lượng phân tích thị trường phục vụ hoạch định chiến lược
xuất khẩu ngành thủy sản trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hoặc là cơ sở khoa
học và thực tiễn của việc xác định tiêu chuẩn nghèo ở TP.HCM...

2. Về các chủ đề nghiên cứu, dựa theo 3 lãnh vực trên, Viện Kinh tế thường tập
trung vào 3 nhóm chủ đề nghiên cứu chính như sau:

2.1. Nghiên cứu các vấn đề tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, chuyển cơ cấu kinh
tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, vấn đề quy hoạch phát triển KT-XH, chỉ
tiêu tăng trưởng, quy hoạch ngành và lãnh thỗ…
2.2. Nghiên cứu các vấn đề cơ chế chính sách như các vấn đề chính sách vĩ mô,
chính sách đổi mới doanh nghiệp, luật DN, cổ phần hoá v.v….

2.3. Nghiên cứu các vấn đề về phát triển đô thị và hạ tầng như giao thông, dân
số, cấp thoát nước, dịch vụ công cộng, vấn đề tái định cư. v.v…

3. Về các nội dung nghiên cứu: Trong 5 năm qua, Viện Kinh tế đã ứng dụng
một số đề tài, đáp ứng yêu cầu của Thành Ủy và UBND TP theo từng mục tiêu phát
triển, chẳng hạn như :

3.1. Các vấn đề thuộc lãnh vực chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đây là chủ
trương lớn của Thành Ủy và UBNDTP hiện nay. Chủ đề nghiên cứu này thường đòi hỏi
phải có chuỗi số liệu cập nhật qua thời gian. Do vậy, để có thể cập nhật và phân tích sự
biến động, các đề tài hàng năm đã liên tục nghiên cứu tiếp nối về chủ đề này, qua đó
giúp cho Viện kinh tế thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, phân tích hiện trạng
và đề xuất các giải pháp sắp tới cho thành phố. Báo cáo kết quả chuyển dịch cơ cấu
kinh tế TP.HCM nhằm tham mưu cho Thành Ủy và UBNDTP chủ yếu dựa vào một số đề
tài ứng dụng như Đề tài: ”Chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế trên địa bàn
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” thuộc kế hoạch nghiên cứu năm 2002; đề tài:
“Chuyển dịch cơ cấu lao động 5 huyện ngoại thành TP.HCM trong quá trình đô thị hóa –
Thực trạng và giải pháp” năm 2005 và đề tài Định hướng đối tác FDI phục vụ chuyển
dịch cơ cấu kinh tế đang được thực hiện vào năm 2006...

3.2. Các vấn đề về hạ tầng và đô thị hóa

Đây là vấn đề rất lớn của thành phố. Trong công tác quản lý đô thị của chính
quyền thành phố, nhiều vấn đề của đô thị đã nảy sinh đòi hỏi cần giải quyết trên bình
diện toàn thành phố, thông qua ban hành chính sách điều tiết của chính quyền và bằng
các giải pháp căn cơ. Một số vấn đề nổi cộm mang tính thời sự như vấn đề tắc nghẽn
giao thông, vấn đề thoát nước, dịch vụ đô thị, phát triển nhà ở, di dời tái định cư... đều
được tổ chức nghiên cứu tại Viện Kinh tế qua các đề tài hàng năm. Một số đề tài nghiên
cứu trong lãnh vực hạ tầng đã được đặt ra kịp thời để có cơ sở tham mưu cho Thành Ủy
và UBNDTP. Chẳng hạn như ñề tài: "Kết cấu hạ tầng- Hiện trạng và giải pháp trong
quản lý kết cấu hạ tầng tại TP.HCM" năm 2002, đề tài “Tác động của tổ chức luồng giao
thông đến phát triển kinh tế TP.HCM” thuộc KH năm 2003, hoặc là đề tài : "Một số vấn
đề KT-XH đặt ra cho vùng ven trong quá trình đô thị hóa" vào năm 2004, đã đánh giá tác
động của tiến trình đô thị hóa đến đời sống của người dân tại các Quận mới. Một số đề
tài đang thực hiện trong năm 2006 cũng đáp ứng nhu cầu giải quyết cấp bách hiện nay
bao gồm: Xây dựng chính sách, giải pháp thực hiện chương trình phát triển Nhà ở, đặc
biệt là nhà ở thương mại. Đề tài "Đặc điểm KT-XH các hộ gia đình trước và sau tái định
cư: vấn đề và giải pháp" và đề tài "Xã hội hóa các dịch vụ đô thị: thực trạng và giải pháp
khuyến khích phát triển“. Những đề tài này đã góp phần đáng kể trong công tác tham
mưu cho lãnh đạo thành phố trong lãnh vực đô thị, từ phía Viện Kinh tế.

3.3. Các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế và công nghiệp hóa

Vấn đề công nghiệp hóa là một trong những nội dung cốt lõi trong chủ trương
phát triển kinh tế của Đảng ta. Để có cơ sở đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiến trình trên,
Viện Kinh tế đã thực hiện một số đề tài như: “Cơ chế quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp
sau đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp”, đề tài: “Đồng bộ hóa khung pháp luật
đối với các loại hình doanh nghiệp” vào năm 2002. Đề tài: “Đánh giá thực trạng và định
hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn TP.HCM” thuộc
KH năm 2004. Đề tài: “Cơ chế quản lý và phối hợp giữa Ban QL KCN-KCX với các cấp
chính quyền và các sở ngành của TP.HCM” và Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình
Khu công nghiệp TP.HCM theo hướng hiện đại” vào năm 2004 đã góp phần giải quyết cơ
chế phối hợp và hiện đại hóa mô hình khu công nghiệp, mang tính đón đầu để triển khai
trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, có liên quan chặt chẽ đến các
Doanh nghiệp, cũng được Viện Kinh tế rất quan tâm nghiên cứu . Một số đề tài như :
“Nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu kinh tế Việt Nam, một số nước châu Á và khối
ASEAN phục vụ cho chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố TP.HCM” vào
2005 đã góp hpần xây dựng một số dữ liệu nền về kinh tế quốc tế cho Viện Kinh tế, đề
tài “Đánh giá tác động của AFTA đối với doanh nghiệp TP.HCM” vào năm 2005 cũng
được đặt ra trước khi VN gia nhập vào WTO. Một số đề tài đang thực hiện trong năm
2006 cũng tập trung vào lãnh vực hội nhập như “Nhận diện các vấn đề tồn tại, khó khăn
của doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trên địa bàn thành phố” . Những đề tài này là
tiền đề cho công tác đánh giá những tác động từ hội nhập, qua đó tham mưu cho
UBNDTP có các chính sách giải quyết kịp thời.

3.4. Vấn đề KT-XH ngoại thành

Ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biến động trong tiến trình đô thị
hóa. Khu vực này cũng được sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy và UBNDTP, do phần
lớn là những người dân nghèo sinh sống. Do vậy, trong những năm qua, Viện Kinh tế đã
tổ chức nghiên cứu một số chủ đề có liên quan như: “Một số giải pháp phát triển kinh tế
nông nghiệp nông thôn ngoại thành TP.HCM trên cơ sở khoa học công nghệ cao và phù
hợp với sinh thái” vào năm 2003, đề tài “Nghiên cứu mô hình thu nhập 50 triệu đồng/ha/
năm trong sản xuất nông nghiệp TP.HCM” năm 2004 đã đúc kết các bài học kinh nghiệm
trong tiến trình thực hiện chủ trương trên, hoặc là đề tài “Chuyển dịch cơ cấu lao động 5
huyện ngoại thành TP.HCM trong quá trình đô thị hóa – Thực trạng và giải pháp” đã hoàn
thành vào năm 2005; đề tài “Thực trạng và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu “2
cây – 2 con của TP.HCM giai đoạn 2002-2005” cũng hoàn thành vào năm 2005, phục vụ
khá tốt cho việc đánh giá chủ trương của Thành Ủy về phát triển nông nghiệp có trọng
điểm... Bên cạnh đó, một đề tài đã thực hiện vào năm 2006 cũng tập trung cho khu vực
ngoại thành, là đề tài: “Nghiên cứu giải pháp đầu ra cho nông sản chủ lực”, sẽ được
nghiệm thu trong năm 2007.

3.5. Nghiên cứu các vấn đề về định chế thị trường

Vấn đề nghiên cứu phát triển các định chế của thị trường hoặc phát triển theo
nền kinh tế thị trường có định hướng, là vấn đề rất mới mẻ, cần thiết đặt ra giải quyết.
Nghị Quyết của Đảng trong những năm gần đây cũng đã nhấn mạnh đến vấn đề này.
Một số đề tài nghiên cứu của Viện Kinh tế trong 5 năm qua đã tập trung làm rõ vấn đề
này cách đây 3-4 năm, qua các chủ đề như: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát
triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh nền kinh tế thị trường trên địa bàn TP.HCM"
được bắt đầu thực hiện vào năm 2000. Đề tài ”Hiện trạng cung - cầu nguồn lao động kỹ
thuật TP. HCM và định hướng giải pháp đào tạo, sử dụng cho giai đoạn tới 2010” được
bắt đầu vào năm 2001. Kế đến một số đề tài đã đi sâu vào nghiên cứu phát triển thị
trường như đề tài: “Định hướng và các giải pháp phát triển thị trường hàng hóa tập trung
tại TP.HCM” và đề tài “Cơ chế quản lý và vận hành để phát triển thị trường bất động sản
tại TP.HCM” được thực hiện vào năm 2003. Cũng trong năm 2003, Viện Kinh tế đã đăng
ký thực hiện và đã hoàn tất đề tài “ Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài
đến thị trường lao động TP.HCM” và mới đây còn có đề tài “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu
định lượng phân tích thị trường phục vụ hoạch định chiến lược xuất khẩu ngành thủy
sản trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” được thực hiện vào năm 2004. Nhìn chung,
những đề tài này đã góp phần củng cố và phát triển các giải pháp thị trường, qua đó
tham mưu và đề xuất Thành Ủy và UBNDTP tập trung giải quyết về vấn đề khá mới này,
trong đó các giải pháp định hướng nhằm phát triển thị trường bất động sản đã được
tham mưu cho lãnh đạo khá nhiều trong thời gian qua .

3.6. Các vấn đề liên quan Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam:

Khi xét cơ cấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM không thể xem xét TPHCM
như một địa phương độc lập mà phải xem xét đặc điểm TPHCM trong mối quan hệ với 7
tỉnh xung quanh, trong vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam. Đề tài ”Vai trò trung tâm dịch
vụ TP.HCM trong tổng thể phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” thuộc kế
hoạch năm 2001, đã được triển khai và kết quả đề tài đã được ứng dụng trong công tác
chuẩn bị Nghị Quyết Thành Ủy về việc phát triển 6 Nhóm ngành hàng.

Tóm lại, hầu hết các đề tài đều nghiên cứu theo hướng phân tích và đề xuất các
biện pháp và giải pháp chính sách mang tính thực tiễn, không đi vào lý luận chung chung.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Trong bối cảnh nguồn lực sinh viên khi triển khai đề tài nghiên cứu khoa học có
hạn, cùng với quy mô và thời gian cũng có một số giới hạn nhất định, do vậy, theo tôi,
các bạn sinh viên nên chọn các chủ đề ở mức độ vừa phải, theo dạng các chuyên đề
lớn. Bên cạnh đó, trong quá trình nghiên cứu khoa học, sinh viên nên nỗ lực độc lập
nghiên cứu nhiều hơn, tự tìm tòi, dưới sự gợi ý của thầy hướng dẫn. Những kinh nghiệm
đúc kết trong quá trình nghiên cứu sẽ là những kinh nghiệm quý báu có thể áp dụng khi
ra trường công tác.

Bên cạnh một số nội dung và chủ đề nghiên cứu được đề cập bên trên, có thể
giúp gợi mở cho các bạn sinh viên những định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn thành
phố, một số vấn đề mới nổi lên gần đây có thể được chú trọng thêm như sau:

1. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, có khá nhiều vấn đề cần đặt
ra giải quyết, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo hướng văn
minh- hiện đại. Vì vậy, vấn đề theo dõi và đánh giá tác động của hội nhập trong phát
triển kinh tế xã hội của thành phố rất cẩn thiết hiện nay. Công việc này đòi hỏi phải nắm
bắt thực trạng kinh tế của thành phố trước và sau khi gia nhập WTO, qua đó hàng năm
có thể cập nhật theo dõi và đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực đến cuộc sống
người dân thành phố.

2. Trong các tồn tại lớn nhất được đặt ra hiện nay, vấn đề nghiên cứu phát triển
nguồn nhân lực của thành phố đang là vấn đề nổi cộm. Trong tiến trình hội nhập, cùng
với đầu tư nước ngòai vào thành phố ngày càng gia tăng, vấn đề số lượng và chất lượng
nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu xã hội là vấn đề đang rất bức xúc hiện nay. Nâng
cao chất luợng nguồn nhân lực ở các cấp cũng như cung ứng nhân lực theo cơ cấu
ngành nghề (trong đó có tài chính ngân hàng ….) đang đặt ra cấp bách. Chủ đề này đòi
hỏi không những nghiên cứu ở từng ngành, mà còn đòi hỏi có sự hợp tác chugn giữa các
ngành như ngành giáo dục (đào tạo Đại học) và ngành lao động thương binh xã hội (đào
tạo nghề)…

3. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các định chế thị trường như góp phần hoàn
thiện thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường lao động v.v…

4. Trong quá trình phát triển, vấn đề phân hóa giàu nghèo cũng là vấn đề nổi lên
rất lớn hiện nay. Đây là vấn đề xã hội có tác động đến tăng trưởng và phát triển, cần
quan tâm ngay từ bây giờ.

5. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến vấn đề phát triển KT-XH của TPHCM trong
mối quan hệ với các tỉnh xung quanh trong vùng KTTĐPN, trong đó, vấn đề đầu tư hạ
tầng, quy hoạch các khu công nghiệp, vấn đề hợp tác giải quyết ngập nước trên bình
diện cả vùng…

Trên đây là một số gợi ý mang tính tham khảo, hy vọng qua thực tiễn nghiên cứu
của Viện Kinh tế cùng một vài định hướng sắp tới, sẽ góp phần giúp các bạn sinh viên
có cơ sở đề ra những đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn và hữu ích cho xã
hội.

Top Download Báo Cáo Khoa Học

Xem thêm »

Tài Liệu Báo Cáo Khoa Học Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản