Nghiên cứu thị trường

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:199

1
330
lượt xem
211
download

Nghiên cứu thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu thị trường là gì? Ham muốn tìm kiếm và đánh giá các hậu quả(kết quả, tác động) trước khi tiến hành môt quá trình hành động( mà nhìn chung không thể đảo nghịch lại được). Quá trình xác định, thu nhập và phân tích thông một cách hệ thống và có mục tiêu để hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định liên quan đến tìm và đưa ra giải pháp cho các vấn đề và cơ hội trong marketing...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thị trường

 1. Nghiªn cøu thÞ tr−êng Ch−¬ng 2 Harcourt, Inc.
 2. QUIZ ??? FOR WEEK 5 (15 - 19 Sep 2003) 19 Consumer Analysis Consumer 70 c©u hái!!! (47-117)
 3. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 47................ xuÊt hiÖn khi x· héi tho¸t khái t×nh tr¹ng tù cÊp, tù tóc.
 4. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 48. Ho¹t ®éng trao ®æi ban ®Çu mang tÝnh chÊt a. Ph©n t¸n b. TËp trung c. TÝnh chÊt kh¸c (nªu râ)
 5. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 49. Qu¸ tr×nh trao ®æi ngμy cμng ph¸t triÓn, nhu cÇu con ng−êi ngμy cμng ®a d¹ng h¬n, th× trao ®æi ph©n t¸n ngμy cμng ®ãng vai trß quan träng. a. §óng b. Sai c. NhËn xÐt kh¸c (nªu râ)
 6. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 50. C¸i chî (market) lμ h×nh thøc ®Çu tiªn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn trong trao ®æi ph©n t¸n, sau nμy ph¸t triÓn lªn thμnh kh¸i niÖm thÞ tr−êng. a. §óng b. Sai c. KÕt luËn kh¸c (nªu râ)
 7. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 51. H×nh thøc trao ®æi .............. g¾n liÒn víi kh¸i niÖm thÞ tr−êng. a. Ngang gi¸ b. Kh«ng ngang gi¸ c. Tù nguyÖn d. TËp trung e. Kh«ng tËp trung f. Phï hîp mong muèn
 8. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 52. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña trao ®æi a. Tù cÊp tù tóc, tËp trung, kh«ng tËp trung b. TËp trung, kh«ng tËp trung, tù cÊp tù tuc c. Kh«ng tËp trung, tù cÊp tù tóc, tËp trung d. Tù cÊp, tù tóc, kh«ng tËp trung, tËp trung e. Tù cÊp tù tóc, kh«ng tËp trung, tËp trung f. Ch−a cã kÕt luËn ®óng
 9. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 53. ThÞ tr−êng lμ lÜnh vùc ............ ë ®ã hμng ho¸ thùc hiÖn ®−îc .............. ®· ®−îc t¹o ra trong kh©u ............... lμ ®Þnh nghÜa thÞ tr−êng theo quan ®iÓm ...............
 10. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 54. Gi¸ trÞ hμng ho¸ chØ cã thÓ thùc hiÖn ®−îc th«ng qua ............., ho¹t ®éng trao ®æi ®−îc diÔn ra trong qu¸ tr×nh .............. mét trong nh÷ng kh©u cña qu¸ tr×nh ...............
 11. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 55. ThÞ tr−êng lμ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng .......... vμ ........ ®èi víi ..............
 12. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 56. Philip Kotler ®Þnh nghÜa: “ThÞ tr−êng lμ tËp hîp tÊt c¶ ng−êi mua hiÖn t¹i vμ tiÒm n¨ng”. a. §óng b. Sai c. NhËn xÐt kh¸c
 13. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 57. ViÖc chia thÞ tr−êng thμnh thÞ tr−êng tiªu dïng vμ thÞ tr−êng doanh nghiÖp c¨n cø vμo: a. TÇm quan träng cña thÞ tr−êng b. TÝnh chÊt kinh doanh c. VÞ trÝ cña s¶n phÈm trong t¸i s¶n xuÊt d. Quan hÖ cung cÇu e. LÜnh vùc kinh doanh f. §èi t−îng l−u th«ng g. Ph¹m vi l−u th«ng
 14. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 58. ViÖc chia thÞ tr−êng thμnh thÞ trong n−íc, thÞ tr−êng khu vùc, thÞ tr−êng quèc tÕ vμ thÞ tr−êng ................... : a. TÇm quan träng cña thÞ tr−êng b. TÝnh chÊt kinh doanh c. VÞ trÝ cña s¶n phÈm trong t¸i s¶n xuÊt d. Quan hÖ cung cÇu e. LÜnh vùc kinh doanh f. §èi t−îng l−u th«ng g. Ph¹m vi l−u th«ng
 15. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 58. ViÖc chia thÞ tr−êng thμnh thÞ tr−êng tõng mÆt hμng hay tõng nhãm hμng lμ c¨n cø vμo: a. TÇm quan träng cña thÞ tr−êng b. TÝnh chÊt kinh doanh c. VÞ trÝ cña s¶n phÈm trong t¸i s¶n xuÊt d. Quan hÖ cung cÇu e. LÜnh vùc kinh doanh f. §èi t−îng l−u th«ng g. Ph¹m vi l−u th«ng
 16. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 59. ViÖc chia thÞ tr−êng thμnh thÞ tr−êng hμng ho¸, thÞ tr−êng dÞch vô, thÞ tr−êng søc lao ®éng, thÞ tr−êng tμi chÝnh, thÞ tr−êng søc lao ®éng lμ c¨n cø vμo: a. TÇm quan träng cña thÞ tr−êng b. TÝnh chÊt kinh doanh c. VÞ trÝ cña s¶n phÈm trong t¸i s¶n xuÊt d. Quan hÖ cung cÇu e. LÜnh vùc kinh doanh f. §èi t−îng l−u th«ng g. Ph¹m vi l−u th«ng
 17. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 60. ViÖc chia thÞ tr−êng thμnh thÞ tr−êng ng−êi mua vμ thÞ tr−êng ng−êi b¸n c¨n cø vμo: a. TÇm quan träng cña thÞ tr−êng b. TÝnh chÊt kinh doanh c. VÞ trÝ cña s¶n phÈm trong t¸i s¶n xuÊt d. Quan hÖ cung cÇu e. LÜnh vùc kinh doanh f. §èi t−îng l−u th«ng g. Ph¹m vi l−u th«ng
 18. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 61. ViÖc chia thÞ tr−êng thμnh thÞ tr−êng b¸n bu«n vμ thÞ tr−êng b¸n lÎ c¨n cø vμo: a. TÇm quan träng cña thÞ tr−êng b. TÝnh chÊt kinh doanh c. VÞ trÝ cña s¶n phÈm trong t¸i s¶n xuÊt d. Quan hÖ cung cÇu e. LÜnh vùc kinh doanh f. §èi t−îng l−u th«ng g. Ph¹m vi l−u th«ng
 19. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 62. ViÖc chia thÞ tr−êng thμnh thÞ tr−êng chÝnh vμ thÞ tr−êng phô c¨n cø vμo: a. TÇm quan träng cña thÞ tr−êng b. TÝnh chÊt kinh doanh c. VÞ trÝ cña s¶n phÈm trong t¸i s¶n xuÊt d. Quan hÖ cung cÇu e. LÜnh vùc kinh doanh f. §èi t−îng l−u th«ng g. Ph¹m vi l−u th«ng
 20. QUIZ ??? Ch−¬ng 2 – gi¸o tr×nh Ch 63. N¬i doanh nghiÖp b¸n thö s¶n phÈm lμ a. ThÞ tr−êng hiÖn t¹i b. ThÞ tr−êng hçn hîp c. ThÞ tr−êng tiÒm n¨ng d. ThÞ tr−êng lý thuyÕt e. ThÞ tr−êng thùc nghiÖm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản