Ngôn ngữ cơ thể của bé

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
6
download

Ngôn ngữ cơ thể của bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bé đang ngủ thình lình vung tay và chân và khóc? Đó là bé đang phản ứng lại với tiếng động hay những di chuyển qua lại của người trong nhà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ cơ thể của bé

  1. Ngôn ng cơ th c a bé Bé ang ng thình lình vung tay và chân và khóc? ó là bé ang ph n ng l i v i ti ng ng hay nh ng di chuy n qua l i c a ngư i trong nhà. Hãy ng ng ngay các ho t ng gây ti ng n l i ho c gi m thi u t i a cư ng , và p thêm m t t m chăn m ng lên như m t hành ng tr n an cho gi c ng c a bé. Vào th i i m c c cưng c a b n ư c 5 ho c 6 tháng, c c cưng s t ng phát tri n ph n x này c nh báo nh ng ai ang qu y r y gi c i p và… ng ngon hơn. • B n b bé úp m t vô vai khi i quanh phòng hay ngoài sân, thì bé b t uh t u lên xu ng? Bé c m th y b e d a b i v t th l và quy t nh tìm
  2. ki m s an toàn nơi b u ng c êm ái c a b n. ó là chi n thu t bé dùng khi có m t v t nào ó c n trư c m t (nhưng không ph i là b u ng c hay u ti quen thu c), dù sao bé cũng còn quá nh mà. • B n ang chơi chơi cùng bé thì bé ch t nh ng x c lên và nhìn i nơi khác? Có th phiên d ch hành ng này như sau: “À, chơi ùa nãy gi vui y, nhưng v y là r i.” Hãy tôn tr ng nhân quy n chính áng y c a bé; b n có th t bé n m xu ng ng m t lát, d n d p ng chơi h p d n kia i và nên làm t t c v i s d u dàng, kh khàng nhé. • Bé có thói quen l thư ng là th g p khi thích thú, và ôi chân cũng ng y tham gia vào hành ng ph n khích y? Hãy cư i lên nào, ng quá căng th ng như th ! Ch ng ph i chính b n cũng th g p, tim p lo n x khi phát hi n ngư i b n “m t” ang xu t hi n… t xa sao? Và b n có nh y chân sáo khi bi t r ng có món khoái kh u trong b a t i không?
  3. N u câu tr l i b n là có thì t i sao bé yêu l i không ư c phép ó nh , dù có th nh ng tác nhân gây kích ng y chưa ph c t p như b n? • Bé có v bu n ng khi ang ăn, khi b a ăn k t thúc thì bé ch t n i cáu? Phiên d ch theo ngôn ng i thư ng thì ó là m t m i và… “x xúp páp”. Cách t t nh t là nên nh n bi t các d u hi u m t m i c a bé trư c khi… quá mu n! C n nh r ng bé là quan tòa nghiêm kh c nh t v kh năng h p thu th c ăn, do v y ng ép bé v i suy nghĩ ngư i l n là: “thêm m t mu ng n a, không b b ngang cũng b b d c” k o mà l i… công toi.
Đồng bộ tài khoản