Ngôn ngữ lập trình c&c++ ( Phạm Hồng Thái) P33

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
8
download

Ngôn ngữ lập trình c&c++ ( Phạm Hồng Thái) P33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỊNH NGHĨA PHÉP TOÁN CHO LỚP Đối với mỗi lớp ta có thể sử dụng lại các kí hiệu phép toán thông dụng (+, -, *, …) để định nghĩa cho các phép toán của lớp. Sau khi được định nghĩa các kí hiệu này sẽ được dùng như các phép toán của lớp theo cách viết thông thường. Cách định nghĩa này được gọi là phép chồng toán tử (như khái niệm chồng hàm trong các chương trước).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ lập trình c&c++ ( Phạm Hồng Thái) P33

  1. Chương 8. Hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp return os; } istream& operator>> (istream& is,PS &p) { cout
  2. Chương 8. Hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp return rutgon(q); } PS operator-(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a*p2.b - p2.a*p1 .b; q.b = p1.b * p2.b ; return rutgon(q); } PS operator*(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a * p2.a ; q.b = p1.b * p2.b ; return rutgon(q); } PS operator/(PS p1 , PS p2) { PS q; q.a = p1.a * p2.b ; q.b = p1.b * p2.a ; return rutgon(q); } void main() { PS p, q, z, u, v ; PS s; cout
  3. Chương 8. Hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp Ví dụ 2 : Chương trình đưa vào các hàm toán tử: operator- có một đối dùng để đảo dấu một đa thức operator+ có 2 đối dùng để cộng 2 đa thức operator- có 2 đối dùng để trừ 2 đa thức operator* có 2 đối dùng để nhân 2 đa thức operator^có 2 đối dùng để tính giá đa thức tại x ơperator> có 2 đối dùng để nhập đa thức Chương trình sẽ nhập 4 đa thức: p, q, r, s. Sau đó tính đa thức: f = -(p+q)*(r-s) Cuối cùng tính giá trị f(x), với x là một số thực nhập từ bàn phím. #include #include #include struct DT { double a[20];// Mang chua cac he so da thuc a0, a1,... int n ;// Bac da thuc }; ostream& operator> (istream& is, DT &d); DT operator-(const DT& d); DT operator+(DT d1, DT d2); DT operator-(DT d1, DT d2); DT operator*(DT d1, DT d2); double operator^(DT d, double x);// Tinh gia tri da thuc ostream& operator
  4. Chương 8. Hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp return os; } istream& operator>> (istream& is, DT &d) { cout
  5. Chương 8. Hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp d.n=i; return d ; } DT operator-(DT d1, DT d2) { return (d1 + (-d2)); } DT operator*(DT d1 , DT d2) { DT d; int k, i, j; k = d.n = d1.n + d2.n ; for (i=0;i
  6. Chương 8. Hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp cout > q; cout > s; cout
Đồng bộ tài khoản