Ngữ pháp - LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
190
lượt xem
29
download

Ngữ pháp - LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hiểu được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho dộng từ. -Biết sử dụng các từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ. -Vận dụng sự hiểu biết về từ chỉ ý nghĩa thời gian để đặt câu đúng ngữ pháp ,viết tập làm văn. -Bảng lớp viết sẵn hai câu văn của bài tập 1 và đoạn văn kiểm tra bài cũ. -Khổ giấy to viết bài tập 2a, , 2b .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngữ pháp - LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ

  1. Ng pháp LUY N T P V NG T I-M c tiêu: -Hi u ư c m t s t b sung ý nghĩa th i gian cho d ng t . -Bi t s d ng các t b sung ý nghĩa th i gian cho ng t . -V n d ng s hi u bi t v t ch ý nghĩa th i gian t câu úng ng pháp ,vi t t p làm văn. II- dùng d y h c: -B ng l p vi t s n hai câu văn c a bài t p 1 và o n văn ki m tra bài cũ. -Kh gi y to vi t bài t p 2a, , 2b . III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: ng t .
  2. -Gv treo lên b ng o n văn. - 1 hs c bài t p trên b ng. -G i1 hs lên b ng g ch chân nh ng ng -1 hs lên g ch chân nh ng ng t . t có trong o n văn sau: Nh ng m nh lá mư p to b n u cúp u n xu ng l ra cánh hoa màu vàng g t .Có ti ng v cánh sè sè c a vài con ong bò en óng , bay r p r n trong b i cây chanh. -H i : ng t là gì? Cho ví d .? -Hs nh n xét bài làm c a b n trên b ng. -1 hs tr l i câu h i và cho ví d . -Nh n xét chung và ghi i m. -L p nh n xét. 2-Bài m i: 2.1Gi i thi u: trong ti t luy n t và câu hôm nay các em s ư c luy n t p v t -L p l ng nghe. b sung ý nghĩa cho ng t và bi t cách dùng nh ng t ó. -Hs m sgk/106. 2.2 Hư ng d n làm bài t p: + bi t ư c nh ng t b sung ý nghĩa - L p m sgk./106. cho ng t ch gì cô cùng các em tìm hi u bài t p 1. -Y/c 1 hs c bài t p 1. 1-Các t in m sau ây b sung ý nghĩa cho nh ng ng t nào? Chúng b sung ý
  3. nghĩa gì? -Tr i m,l i pha lành l nh.T t s p n r i. -1 hs c y/c bài 1. -R ng ào ã trút h t lá . -Y/c ho t ng nhóm 2., tìm ra câu tr l i. -Hs tr l i câu 1. -Th o lu n nhóm ôi.,tìm ra câu tr l i. +T s p b nghĩa cho ng t n +T ã b nghĩa cho ng t trút. +Chúng b sung ý nghĩa: - T s p cho bi t s vi c s g n t i lúc di n ra. -Gv k t lu n : Nh ng t b sung ý nghĩa -T ã g i cho em nh ng s vi c ư c hoàn thành r i. -Nh n xét câu tr l i c a hs. th i gian cho ng t r t quan tr ng .Nó cho bi t s vi c ó s p di n ra , ang di n ra hay ã hoàn thành r i. -Y/c hs t câu có t b sung ý nghĩa th i
  4. gian cho ng t . ( ang , ã , s p) -Hs ch n t t câu .(7, 10 hs ) -Gv nh n xét tuyên dương nh ng hs t +B em s p i công tác xa. câu hay, úng. +Em ã làm bài t p toán xong. + Các em ã hi u ư c t b sung ý nghĩa +Ch em ang n u cơm. th i gian cho ng t , v y bây gìơ các em v n d ng các t ã cho s n i n -S p t i là sinh nh t c a m em. vào bài t p sau. -Em bé ang ng . - 1 hs c y/c bài t p 2. …….. 2-Em ch n t nào trong ngo c ơn ( ã , ang , s p ) i n vào ch tr ng . a- M i d o nào nh ng cây ngô còn l m t m như m non . Th mà ch ít lâu sau , ngô ……thành cây rung rung trư c gió và ánh n ng.. b- Sao cháu không v v i bà -1 hs c bài t p 2., l p c th m theo. Chào mào …..hót vư n na m i chi u. S t ru t ,bà nghe chim kêu Ti ng chim rơi v i r t nhi u h t mưa. H t hè ,cháu v n …..xa.
  5. Chào mào v n hót .Mùa na ….tàn. -Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi và làm bài . - 2Hs lên b ng làm vào phi u. -Y/c hs nh n xét ,ch a bài. -K t lu n l i gi i úng: th t i n là: a- ã. b- ã , ang. -H i : T i sao ch tr ng này em i n t ã -Th o lu n theo nhóm ôi. , s p , ang? -2 hs lên b ng làm vào phi u. - Gv ch t l i. +Sau ây là câu chuy n vui mà ngư i vi t ã dùng nh ng t ch th i gian không -Hs dư i l p làm vào v . úng . -L p nh n xét , ch a bài n u sai. Các em hãy ch a l i cho úng . -Gv ính bài t p 3 lên b ng . -Vì tuỳ theo t ng ch tr ng ý nghĩa c a t -1 hs c l i y/c bài t p3. v i s vi c ( ã , ang , s p ) x y ra. -Hs trao i trong nhóm 4 và dùng bút chì g ch chân , vi t t c n i n . - i di n nhóm c bài làm c a mình.
  6. -Nh n xét và k t lu n l i gi i úng. -1 hs c y/c bài t p 3. -G i 1, 2 hs c l i truy n ã hoàn ch nh. -Hs th o lu n theo nhóm 4. ng trí. M t nhà bác h c ang làm vi c trong - i di n nhóm trình bày k t qu . phòng . B ng nhiên ngư i ph c v bư c vào nói nh v i ông : -Thưa giáo sư ,có tr m l n vào thư vi n c a ngài. + ã thay b ng t ang, b t ang, thay s b ng t ang ho c b s . Giáo sư h i: -1,2 hs c l i truy n ã hoàn ch nh. -Nó ang c gì th ? ( Nó c gì th ?) + H i: T i sao l i thay ã b ng ang? ( b ã , b s .) 3- C ng c và d n dò: H i : -Nh ng t nào ư c b sung ý nghĩa th i gian cho ng t ? -G i 2 hs k l i truy n ng trí b ng
  7. l i c a mình. -Trò chơi: +T ng k t và liên h th c t : -Thay ã b ng ang vì nhà bác h c ang làm vi c trong phòng. Qua ti t h c hôm nay các em ã hi u rõ v các t thư ng b sung ý nghĩa th i gian -B ang vì ngư i ph c v i vào phòng cho ng t là nh ng t : s p, ã , ang r i m i nói nh v i giáo sư. .V y khi t câu ho c vi t t p làm văn các -B s vì tên tr m ã l n vào phòng r i. em nh dùng t cho úng v i ý nghĩa câu câu văn.. -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà h c bài và chu n b bài sau.
Đồng bộ tài khoản