Ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh

Chia sẻ: kenji_1992

Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng anh tham khảo, hướng dẫn cách dùng động từ khiếm khuyết, câu hỏi đuôi, cách dùng used to, cách dùng "wish", đại từ quan hệ trong nối câu, rút gọn câu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh

Cách dùng động từ khiếm khuyết

Can
* Chỉ năng lực hay khả năng làm được

Ví dụ: My farther can speak four languages.

( Bố tôi có thể nói được bốn thứ tiếng )

* Chỉ khả năng xảy ra

Ví dụ: The can be heavy rain this evening.

( Tối nay, trời có thể mưa ) 


Could
Ví dụ: Yesterday I couldn’t come on time because of heavy rain.

( Hôm qua tôi không thể đến đúng giờ vì trời mưa quá lớn )

* Dùng để tỏ ý lịch sự

Ví dụ: Could you pass me the peper, please ?

( Anh làm ơn chuyển giúp tôi lọ tiêu )


May
* Dùng để xin phép cho phép hay từ chối
Ví dụ: May I ask for a day off tomorrow ? Yes, you may

( Tôi xin phép ngày mai nghỉ làm nhé ? Vâng,được thôi )

* MAY NOT ùng để chỉ sự ngăn cấm
d
Ví dụ: Peoper may not take book out of this library

( Không ai được phép mang sách ra khỏi thư viện này )

* Diễn đạt ý tương phản

Ví dụ: He may the poor but he is a honest man

( Anh ấy có thể nghèo nhưng là một người lương thiện )


Must
* Diễn tả ý bắt buộc

Ví dụ: Everyone must follow the law

( Mọi người phải chấp hành luật lệ )

* Diễn tả ý đoán định 

Ví dụ: Everyone must be very tired after such a long journey

( Hẳn là mọi người phải mệt lắm sau chuyến đi dài như thế )

* MUST NOT diễn tả ý cấm đoán

Ví dụ: Students must not smoke in class

( Sinh viên không được hút thuốc trong lớp )
Ought to
* Diễn tả ý bắt buộc nhưng do tình thần và nhiệm vụ

Ví dụ: We ought to overcome this difficult time

( Chúng ta phải vượt qua giai đoạn khó khăn này )

* Chỉ khả năng chắc chắn

Ví dụ: With her ability, she ought to win the rate 

( Với khả năng của cô ấy thắng cuộc là cái chắc )

* Phủ định là ought not

Ví dụ: You ought not blame everything to other

( Anh không được đổ thừa mọi việc cho người khác )


Used to
* Dùng để chỉ một thói quen trong quá khứ hiện nay không còn

Ví dụ: I used to smoke when I was at your age

( Tôi đã từng hút thuốc khi tôi còn bằng tuổi bạn ) 


Should
* Dùng để chỉ một lời khuyên hay điều nên làm 

Ví dụ: You should give up smoking

( Bạn nên bỏ hút thuốc )
* Dùng với ý nghĩa của OUGHT TO

Ví dụ: We should follow the instruction strictly

( Chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị )


Will

* Dùng thể hiện phong cách lịch sự, xã giao

Ví dụ: Will you have a cup of coffee ?

( Mời anh dùng một tách cà phê nhé ?)


Will và Be going to

WILL diễn tả một quyết định được xác lập ngay lúc nói

Ví dụ: It sounds nice, I’ll go there right now

( Nghe hay đấy, tôi sẽ đến đó ngay )

BE GOING TO diễn tả một quyết điịnh đã xác lập trước lúc nói

Ví dụ: The meeting is going to held next Friday

( Cuộc họp được dự định tổ chúc vào thứ Sáu tuần tới )


Would
* Chỉ thói quen

Ví dụ: As usual, he would be late for the meeting
( Như thường lệ nó sẽ đi họp trễ cho mà xem )

             câu hỏi đuôi 

Tag­questions
* Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi: 
­ Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định.
­ Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định 
* Cấu tạo của câu hỏi đuôi: 
­ Câu hỏi đuôi gồm một trợ động từ tương ứng với thì được dùng trong câu nói trước dấu phầy, có 
NOT hoặc không, DID YOU? (Bạn đã không làm bài tập nhà, đúng không?) có NOT và một đại từ 
nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy.
* Thí dụ:
­ YOU ARE AFRAID, AREN'T YOU? (Anh đang sợ, đúng không?)
­ YOU DIDN'T DO YOUR HOMEWORK
* Cách thành lập câu hỏi đuôi cho các tất cả các thì ta đã học: 
 
1. Hiện tại  
 đơn với TO BE: 
 
­ HE IS HANDSOME, ISN'T HE? = Anh ấy đẹp trai, đúng không?
­ YOU ARE WORRIED, AREN'T YOU? = Bạn đang lo lắng, phải không? 
­ Đặc biệt với I AM..., câu hỏi đuôi phải là AREN'T I:
+ I AM RIGHT, AREN'T I?
­ Với I AM NOT, câu hỏi đuôi sẽ là AM I như quy tắc.
+ I AM NOT GUILTY, AM I? 
2. Hiện tại  
   đơn động từ thường: mượn trợ động từ DO hoặc DOES t 
 ùy theo chủ  
 
    
ngữ 
­ THEY LIKE ME, DON'T THEY?
­ SHE LOVES YOU, DOESN'T SHE? 
 
3. Thì quá khứ  
 đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, quá khứđơn với TO  
 
BE: WAS hoặc WERE: 
­ YOU LIED TO ME, DIDN'T YOU?
­ HE DIDN'T COME HERE, DID HE?
­ HE WAS FRIENDLY, WASN'T HE? 
4. Thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ  
   động từ  
 
HAVE hoặc HAS 
­ THEY HAVE LEFT, HAVEN'T THEY?
­ THE RAIN HAS STOPPED, HASN'T IT?
 
5. Thì quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ  
 động từ  
 
HAD:
­ HE HADN'T MET YOU BEFORE, HAD HE?
 
6. Thì tương lai  
 đơn: 
 
­ IT WILL RAIN, WON'T IT?
­ YOUR GIRLFRIEND WILL COME TO THE PARTY, WON'T SHE?
* Những trường hợp đặc biệt cần lưu ý:
** USED TO: từng (diễn tả thói quen, hành động thường lập đi lập lại trong quá khứ)
­ Trường hợp này, ta cứ việc xem USED TO là một động từ chia ở thì quá khứ. Do đó, câu hỏi 
đuôi tương ứng chỉ cần mượn trợ động từ DID
­ Thí dụ:
+ SHE USED TO LIVE HERE, DIDN'T SHE? 
** HAD BETTER: 
­ HAD BETTER thường được viết ngắn gọn thành 'D BETTER, nên dễ khiến ta lúng túng khi phải 
lập câu hỏi đuôi tương ứng. Khi thấy 'D BETTER, chỉ cần mượn trợ động từ HAD để lập câu hỏi 
đuôi.
­ Thí dụ:
+ HE'D BETTER STAY, HADN'T HE?
** WOULD RATHER: 
­ WOULD RATHER thường được viết gọn là 'D RATHER nên cũng dễ gây lúng túng cho bạn. Chỉ 
cần mượn trợ động từ WOULD cho trường hợp này để lập câu hỏi đuôi.
­ Thí dụ:
+ YOU'D RATHER GO, WOULDN'T YOU? 


MOT SO CAU TRUC QUAN TRONG 

1.USED TO : ( Đã từng )Công thức :
S + USED TO + INF.
­ Để chỉ hành động xãy ra ở quá khứ mà bây giờ không còn nữa .
I used to smoke : tôi từng hút thuốc ( bây giờ không còn hút nữa )
There used to be a river here : đã từng có một con sông ở đây
2.BE/GET USED TO (quen ) 

                           


CÔNG THỨC :
S (người ) + GET/BE + USED TO + VING /N 
Để diển tả một rằng chủ từ quen với sự việc
đó 

I am used to getting up late on Sundays. :
tôi quen dậy trể vào chủ nhật 
I am used to cold weather
: tôi quen với thời tiết lạnh 
Dùng get khi chỉ
một quá trình quen dần dần 
Don't worry ! you will get used
to live here soon : đừng lo bạn sẽ sớm quen với việc sống ở đây
thôi.

3.BE USED TO (được sử dụng để )
Công thức :
S ( thừong là vật )+
BE + USED TO + INF. 

Đây là thể bị động
của động từ use với nghĩa là : sử dụngA knife is used to cut the cake : một con
dao được sử dụng để cắt bánh .
"Wish" và các cách dùng khác 
nhau 
1.Wish ở hiện tại
Để diễn đạt một mong muốn ở hiện tại, chúng ta dùng cấu trúc S + wish + thì quá khứ . 
Ex : I wish I knew the answer to this question. ( at present i don't know the answer )
I wish I didn't have so much work to do. ( I do have a lot of work )

2.Wish ở quá khứ
Để diễn đạt một mong muốn ở quá khứ, chúng ta dùng S + wish + The Past perfect. 
Ex : I wish I had gone to your party last week. ( I did not go ).

3.Wish ở tương lai
Chúng ta có thể dùng could để diễn đạt 1 mong muốn về một việc nào đó ở tương lai.
Ex : I wish Jane could meet me next week.
Chúng ta cũng có thể cùng could để diễn tả một việc nhìn chung rất khó có thể thực hiện, không 
khả thi.
Ex : I wish I could drive.
I wish I could contact him, but I don't have my mobile phone with me.
Chúng ta cũng có thể dùng have to để nói về mong muốn một việc trong tương lai :
Ex : I wish I didn't have to get up early tomorrow.

4.Wish dùng với would
Khi chúng ta muốn phàn nàn về 1 thói quen xấu, chúng ta dùng S + wish + would.
Ex : I wish Peter wouldn't chew gum all the time.
Chúng ta cũng có thể dùng I wish + would để diễn tả 1 điều mà chúng ta muốn điều đó xảy ra.
Ex : I wish the police would do something about these people!

5.If only
Chúng ta có thể thay thế I wish bằng If only để nhấn mạnh.
Ex : If only I knew the answer to this question!
If only I had gone to your party last week!
Trong văn nói, only thường là trọng âm của câu.

6.It's time
Cấu trúc It's time I/you/we... + V( quá khứ đơn )
Ex : Sorry, but it's time we went home. (1)
Nghĩa của câu (1) tương tự như câu ĐK loại 2: If we went home, it would be better.
High thường được thêm vào để nhấn mạnh thêm.
It's high time you learned to look after yourself!

It's time còn có thể dùng với động từ nguyên thể có "to". Nghĩa của câu có thể thay đổi 1 ít với 
cách dùng này :
Ex : It's time you started work! ( you're being lazy and not working)
It's time to start work. ( a simple statement of fact )

7.I'd rather ( I would rather )
Cấu trúc I'd rather I/you/we... + V( quá khứ đơn )
Ex : I'd rather you didn't tell John about this. (2)
Nghĩa của câu (2) tương tự với câu ĐK loại 2 : If you didn't tell John about this, it would be better.

8.Suppose và imagine
Trong văn nói hàng ngày, chúng ta có thể dùng suppose hoặc imagine để thay thế if. Cấu trúc 
này giống như 1 câu ĐK loại 2 thông thường.
Ex : Suppose you lost your keys. What would you do?
Imagine you were rich. How would you feel?


I.  CÁCH GIẢI BÀI TẬP

          DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHO ,WHICH...

WHO : dùng thế cho chủ từ ­ ngừoi 
WHOM : dùng thế cho túc từ ­ ngừoi 
WHICH : dùng thế cho chủ từ lẫn túc từ ­ vật
WHEN :dùng thế cho thời gian 
WHERE :dùng thế cho nơi chốn 
THAT :dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới )
WHOSE :dùng thế cho sở hửu ,người / vật 
OF WHICH :dùng thế cho sở hửu vật 
WHY :dùng thế cho lý do ( reason /cause ).
DẠNG 1 : NỐI 2 CÂUDạng này đề bài người ta cho 2 câu riêng biệt và yêu cầu mình dùng đại từ quan
hệ nối chúng lại với nhau. Các bước làm dạng này như sau:
Bước 1 :

Chọn 2 từ giống nhau ở 2 câu :
Câu đầu phải chọn danh từ, câu sau thường là đại từ ( he ,she ,it ,they ...)

ví dụ :
The man is my father. You met him yesterday.

BƯỚC 2 :
Thế who,which... vào chữ đã chọn ở câu sau, rồi đem (who ,which ..) ra đầu câu 

The man is my father. You met him yesterday.
Ta thấy him là tan ngu chi người, làm túc từ nên thế whom vào 

­> The man is my father.You met whom yesterday.
Đem whom ra đầu câu 

­> The man is my father whom You met yesterday.
Bước 3 :

Đem nguyên câu sau đặt ngay phía sau danh từ đã chọn ở câu trước 
The man is my father. whom You met yesterday

­> The man whom You met yesterday is my father 


DẠNG 2 : ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG 
Dạng này đề bài người ta cho sẳn một câu đã được nối với nhau nhưng chừa chỗ
trống để hoc sinh điền đại từ quan hệ vào. Các bước làm dạng này như sau:
+ Nhìn danh từ phía trứơc (kế bên chỗ trống) xem người hay vật ( hoặc cả hai ):

­ Nếu vật thì ta điền WHICH / THAT 
The dog __________ runs .....( thấy phiá trứoc là dog nên dùng WHICH / THAT)

Nếu là : REASON, CAUSE thì dùng WHY
The reason ________ he came ... ( dùng WHY )

­Nếu là thơì gian thì dùng WHEN
­Nếu là nơi chốn thì dùng WHERE 
Lưu ý : 
­ WHEN , WHERE , WHY không làm chủ từ, do đó nếu ta thấy phía sau chưa có 
chủtừ thì ta phải dùng WHICH / THAT chứ không được dùng WHEN , WHERE , 
WHY.

Do you know the city _______ is near here ?
Ta nhận thấy city là nơi chốn, nhưng chớ vội vàng mà điền WHERE vào nhé 
( cáinày bị dính bẩy nhiều lắm đấy ! ). Hãy nhìn tiếp phía sau và ta thấy kế bên 
nólà IS ( động từ ) tức là chữ IS đó chưa có chủ từ, và chữ mà ta điền vào sẽ 
làmchủ từ cho nó ­> không thể điền WHERE mà phải dùng WHICH /THAT ( nếu 
khôngbị cấm kỵ )

­> Do you know the city __WHICH / THAT_____ is near here ?
­ Nếu ta thấy rõ ràng là thời gian, nơi chốn nhưng xem kỹ phía sau động từngười ta 
có chừa lại giới từ hay không, nếu có thì không đựoc dùng WHEN ,WHERE, WHY 
mà phải dùng WHICH / THAT
a
The house ________ I live in is nice .
Ta thấy house là nơi chốn, nhưng chớ vội điền WHERE nhé, nhìn sau thấy ngừoi 
tacòn chừa lại giới từ IN nên phải dùng WHICH /THAT

­> The house ___which/that_____ I live in is nice 
Nhưng đôi khi ngưoì ta lại đem giới từ lên để trứoc thì cũng không đựoc 
dùngWHERE nữa nhé :

The house in ___which_____ I live is nice 
­ Nếu là NGƯỜI thì ta tiếp tục nhìn phía sau xem có chủ từ chưa ? nếu có chủ từrồi 
thì ta dùng WHOM / THAT, nếu chưa có chủ từ thì ta điền WHO / THAT.

­ Lưu ý : nếu thấy phía sau kế bên chổ trống là một danh từ trơ trọi thì phải
xem xét nghĩa xem có phải là sở hửu không, nếu phải thì dùng WHOSE .
The man ________son studies at .....

Ta thấy chữ SON đứng một mình khôNG có a ,the ,.. gì cả nên nghi là sở hửu,
dịch thử thấy đúng là sở hửu dùng WHOSE (người đàn ông mà con trai của ông 
ta .
.. )
=> The man ____( whose )____son studies at .....

­ Nếu phía trứoc vừa có người + vật thì phải dùng THAT 
The man and his dog THAT ....
                              II.Cách dùng WHOSE và OF WHICH 


WHOSE : dùng cả cho người và vật 
This is the book .Its cover is nice 
­> This is the book whose cover is nice .
­> This is the book the cover of which is nice 
WHOSE :đứng trứoc danh từ 
OF WHICH : đứng sau danh từ ( danh từ đó phải thêm THE )
OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người.
This is the man . His son is my friend.
­> This is the man the son of which is my friend.( sai )
­> This is the man whose son is my friend.( đúng ) 

 


        III.  

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO 
,WHICH ,WHOM.... )

1.Khi nào dùng dấu phẩy ?
Khi danh từ đứng trước who ,which,whom... là :
+ Danh từ riêng ,tên 
Ha Noi, which ....
Mary, who is ...
+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :
This book, which ....
+ Có sở hửu đứng trước danh từ :
My mother, who is ....
+ Là vật duy nhất ai cũng biết : Sun ( mặt trời ), moon ( mặt trăng )
The Sun, which ...
2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?
­ Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề 
My mother , who is a cook , cooks very well 
­ Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối 
mệnh
đề dùng dấu chấm .
This is my mother, who is a cook .
3.Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ
WHO ,WHICH ,WHOM...
­ Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ (
whose không được bỏ ) 
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có
phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :
­> This is the book I buy.
This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
This is the house in which I live .
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .
This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .
4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT :
­ Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ : 
This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy
­.> không được dùng THAT mà phải dùng which 
This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in ­> không
được dùng THAT mà phải dùng which
5. Khi nào bắt buộc dùng THAT
­ Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi
vừa có vật 
The men and the horses that ....
That thay thế cho : người và ngựa 
6. Khi nào nên dùng THAT
­ Khi đầu câu là IT trong dạng nhấn mạnh (Cleft sentences) 
It is My father that made the table.
­ Khi đứng trước đó là : all, both, each, many, most, neither, none, part,
someone, something, so sánh nhất 
There is something that must be done 
This the most beautiful girl that I've ever met. 

 


                                    IV. BAI TAP
Exercises:

I/Choose the most suitable word
to complete sentence.
part a)

 1. My friend,Jack,(that, who, whose) parents
live in Glasgow, invited me to spend Christmas
in Scotland.
2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
4. Peter comes from Witney,(that, who, which) is near Oxford.
5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
6. Is this the person ( who, which, whose) you asked me about.
7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
12. Tell me (what, that, which) you want and I’ll have you.
13.The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
14. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
15. The day (which, that, when) they arrived was Sunday.
16. Ann,(whose, who, whom) children are at school all day is trying to get a
job.
Part b).

1/ We'd like to
buy a house_______ overlooks West lake.

A.who               B.whose           C.where            D.which

2/ The woman _______ daughter Jack loves is very kind.

A.whose            B.who              C.whom            D.which

3/ The letter _______ she received this morning is from the USA.

A.who               B.whose            C.whom            D.which

4/ I don't know
the girl _______ is wearing a long blue
dress.

A.whom                        B.whose            C.which             D.who

5/ The police
are asking the man _______ car has been
stolen.

A.whom                        B.whose            C.which             D.that

6/ Spring is
the time _______ many kinds of flowers
blossom.

A.who               B.where            C.which             D.when

7/ English is
the subject _______ she is good at.

A.what              B.which             C.where            
D.who
8/ He went to
the sport club _______ he first met his
wife.

A.which             B.who               C.where            D.whose

9/ He will
never forget the day _______ his mother
died.

A.which             B.who               C.where            D.when

10/ The man _______ my sister loves is very intelligent.

A.which             B.whom                        C.whose            D.whenII/Rewrite these sentences, using relative pronouns
1. Brenda is a friend.I went on holiday with her.
­> ……………………………………………..
2. This is Mr Smith. His son Bill plays in our team.
­>………………………………………………
3. Her book was published last year. It became a best seller.
­>………………………………………………
4.This is the bank. We borrowed the money from it.
­>……………………………………………….
5. I told you about a person. She is at the door.
­>……………………………………………….
6. Jack’s car had broken down. He had to take a bus.
­>………………………………………………..
7. I lent you a book. The book was written by one my friends.
­>………………………………………………...
8. Some boys were arrested. They have been released.
­>………………………………………………….
9. Do you know a restaurant? We can have a good meal there.
­>………………………………………………….
10. I don’t remember the day. I left school on that day.
­>…………………………………………………..

 

11/ This is the man. I met him in Paris.

........................................................................................

12/ I wanted the painting. You bought it.

­ ..........................................................................................

13/ This is the chair. My parents gave it to me.

­ ...........................................................................

14/ She’s the woman. She telephoned the police.

­ .............................................................................

15/ He’s the person. He wanted to buy your house.

­ ...............................................................................

16/ We threw out the computer. It never worked properly.

­ .....................................................................................

17/ Are you the man ? The man won the first prize.

­ .....................................................................

18/ The man was badly injured. He was driving the car.

­ ..........................................................................................

19/ The children broke the window. They live in the next
street.
­ ................................................................................

20/ That’s the woman. I was telling you about her.

­ ..................................................................................... 

21/ Romeo and
Juliet were lovers. Their parents hated each other.

..........................................................................

22/ This is the
story of a man. His wife suddenly loses her memory.

       ­............................................................................................

23/ A man
brought in a small girl. Her hand had been cut by flying glass.

............................................................................................

24/ There’s the lady. Her dog was killed.

.............................................................................

25/ He’s the person. His car was stolen.

­ _....................................................................................

26/ They’re the people. Their shop burned down last week.

..................................................................

27/ I’m the person. You stayed in my flat.

­ ________________________________________________

28/ This is a story of a group of boys.
Their plane crashed on an uninhabited island.
      ­____________________________________________________

29/ This is
Mrs. Jones. Her son won the championship last year.

­________________________________________________

30/ I know the woman. You bought the car from her son.

­________________________________________________

31/ The roads
were crowded with refugees. Many of them were wounded.

­____________________________________________________

32/ The lorry
crashed into a bus­load of schoolchildren. Six of them were slightly injured.

­____________________________________________________

33. In prison
they fed us on dry bread. Most of it was mouldy.

­____________________________________________________

34. I saw
several houses. Most of them were quite unsuitable.

­____________________________________________________

35. He
introduced me to his students. Most of them were from abroad.

­____________________________________________________

36. He expected
me to pay 2$ for 12 eggs. Four of the eggs were broken.
­____________________________________________________

37. They gave
me four very bad tyres. One of them burst before I had driven four miles.

­____________________________________________________

38/ The car
crashed into a queue of people. Four of them were killed.

­____________________________________________________

39/ We need a room. We can study in that room.

­ ________________________________________________

40/ He invited her to eat out on a day. It rained heavily on
that day.

­________________________________________________

41/ The day was sunny. She arrived on that day.

­
________________________________________________

42/ September 2nd
1945 was the date. President Ho Chi Minh declared the Independence of Vietnam
on that date.

­________________________________________________     

43/ I am going
to visit the town . I was born and grew
up in the town.

­________________________________________________
44/ Hanoi is the city. I was
born in it.       

­________________________________________________

III.Write
“who, whom, that, which, or X” to complete the sentences 

1/ Have you got the money ___________ I lent you yesterday ?

2/ Peter, ___________ I had seen earlier, wasn’t at the
party.

3/ This is the machine ___________ cost half a million
pounds.

4/ Mary, ___________ had been listening to the conversation,
looked angry.

5/ Have you read the book ___________ I gave you ?

6/ The house, ___________ they bought three months ago, looks
lovely.

7/ Mrs.Jackson, ___________ had been very ill, died
yesterday.

8/ Is this the person ___________ stole your handbag ?

IV.Write
“where, when, or why” to complete the sentences.

1/ We visited the school _______ my father taught.

2/ I met her last month, _______ she came to our house.

3/ We all looked at the place _______ the fire had started.

4/ Did they tell you the reason _______ they were late?
5/ The cat sat on the wall _______ it had a good view of the birds.

6/ They arrived in the evening, at a time _______ we were all
out.

7/ I couldn’t understand the reason _______ they were so
rude.

8/ I met him in the cafe_______ he was working as a waiter.

9/ I listen to music late at night, _______ the children have
gone to bed.

10/ I bought them in August, _______ I was in France.

V.Find one mistake in each sentence.

 * 1/ The police are looking the paintings
which stolen last night.

2/ The girl who
were injuired in the accident yesterday is my friend.

3/ The boy who
bike I borrowed speaks English well.

4/ Have you
found the wallet where you lost yet?

5/ The books
were written by Jack London are very interesting.

6/ The
restaurant where we often go to overlooks a beuatiful lake.

7/ Dogs are the
animal who I like.
8/ The man
which she is speaking to is my teacher.

9/ Football is
the sport when many people are keen on. 

10/ The girl
stands over there is very nice.

 

 * Find the option
which needs correcting.

1.The person
to whom he is phoning is his mother.

                 A          B                  C              D

2.The beach on where
we used to lie for sunbathing is very nice and clean.

                                A                      B       
        C         D

3.The storm N09,
for which we are waiting, have changed its
direction.

                                    A                     B                   C           D

4.The company where
my sister work for produces shoes.

                                A                         B           C          D

5. Can you
show me the shop which I can buy a watch for my daughter.
 

                            V.BÀI TẬP VỀ RÚT
GỌN MỆNH ĐỀ 

                                           Danh
cho hs gioi

BÀI TẬP I : 

Hãy rút gọn các mệnh đề tính từ trong các câu sau đây(

1) We had a river in which we
could swim .
2) Here are some accounts that you must check.
3) The last student that was interviewed was Tom.
4) We visited Hanoi,
which is the capital of VN.
5) My father, who is a pilot, often goes abroad.
6) I was the only one who realized him.
7) I have some homework which I must do tonight.
8) Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way.
9) I was awakened by the sound of a laughter which came from the room which 
was
next to mine at the motel.
10) There are six reports which have to be typed today.

­>Answer:

1)     
We had a river to swim
in
2) Here are some accounts for you to check.
3) The last student to be interviewed was Tom.
4) We visited Hanoi,
the capital of VN.
5) My father, a pilot, often goes abroad.
6) I was the only one to realize him.
7) I have some homework to do tonight.
8) Our solar system is in a galaxy called the Milky Way.
9) I was awakened by the sound of a laughter coming from the room next to mine
at the motel.
10) There are six reports to be typed today.pink nộp bài sớm nhất đó, wel nhớ

Bai tap II) Combine these pairs
of sentences, using the relative pronoun.
a. The student is from China.
He studies Vietnamese.
b. We are learning sentences. They contain adjective clauses.
c. The girl is smart. Her eyes are bright.
d. Saturday is the day. Boys and girls go together on that day.
e. This is the village. I was born in it.
f. I' ve sent him to letters. He has received neither of them.
g. Last year I visited a country. It is very beautiful.
h. In the middle of the village there is a well. The villagers take water from
this well to drink.

Bai tap III.Choose the best
answer.
a. The meeting hall.................. they had the press conference.
A. in which B. on which C. to which D. which
b. She was carefully opening the drawer..................... she kept her
precious things.
A. in which B. where C. in that D. A & B
c. Jim pased his driving test...................... surprised everybody.
A. who B. which C. Whose D. whom
d. The factory.............. John works in is the biggest in town.
A . when B. where C. which how
e. The new stadium................... holds 90,000 people will be opened next
month.
A. where B. who C. which D. in which
f. The house was full of boys, ten of................. were grandchildren.
A. who B. which C. whom D. whose
g. Next week I am going to Glasgow,......................
my sister lives.
A. which B. where C. when D. whose
h. What was the name of the restaurant.................... we have dinner in.
A. where B. which C. where d. What

­> Answer;__________________

1) Combine these pairs of
sentences, using the relative pronoun.
a. The student is from China.
He studies Vietnamese.
=>The student who studies Vietnamese is from China.
b. We are learning sentences. They contain adjective clauses.
=>We are learning sentences which contain adjective clauses.
c. The girl is smart. Her eyes are bright.
=> The girl whose eyes are bright is smart.
d. Saturday is the day. Boys and girls go together on that day.
=> Saturday is the day on which Boys and girls go together.
e. This is the village. I was born in it.
=>This is the village where I was born.
f. I' ve sent him two letters. He has received neither of them.
=> I' ve sent him two letters neither of which He has received .
g. Last year I visited a country. It is very beautiful.
=> Last year I visited a country which is very beautiful.
h. In the middle of the village there is a well. The villagers take water from
this well to drink.
=> In the middle of the village there is a well from which The villagers
take water to drink.
2) Choose the best answer.
a. The meeting hall.................. they had the press conference.
A. in which B. on which C. to which D. which
b. She was carefully opening the drawer..................... she kept her
precious things.
A. in which B. where C. in that D. A & B
c. Jim pased his driving test...................... surprised everybody.
A. who B. which C. Whose D. whom
d. The factory.............. John works in is the biggest in town.
A . when B. where C. which how
e. The new stadium................... holds 90,000 people will be opened next
month.
A. where B. who C. which D. in which
f. The house was full of boys, ten of................. were grandchildren.
A. who B. which C. whom D. whose
g. Next week I am going to Glasgow,......................
my sister lives.
A. which B. where C. when D. whose
h. What was the name of the restaurant.................... we have dinner in.
A. where B. which C. where d. What

IV. rewrite:

1. We spent our holiday in Scotland last
year. Scotland is in the
north of Great Britain.
Last year we________________________________________________ 
________
2. People live in Scotland.
They are called Scots.
The people____________________________________________ ____________
3. We first went to Edinburgh.
Edinburgh is the capital of Scotland.
We first_____________________________________________ ___________
4. Arthur Conan Doyle was born in Edinburgh.
He wrote the Sherlock Holmes stories.
Arthur Conan Doyle_____________________________________________ 
___________
5. Then we visited a lake. It is in the Highlands.
The lake______________________________________________ __________
6. Loch Ness is 37 km long. People know it for its friendly monster.
Loch
Ness______________________________________________ __________
7. There we met an old man. He told us that he had seen Nessie.
An old man_______________________________________________ _________
8. We then travelled to a mountain. The mountain is near the town of Fort William.
We then______________________________________________ __________
9. The mountain is the highest mountain in Great Britain. It is called Ben Nevis.
The mountain__________________________________________ 
______________
10. I sent you a postcard. It was written on the summit of Ben
Nevis.
The postcard __________________________________________________ 
______

Answer:__________________

1. We spent our holiday in Scotland last
year. Scotland is in the
north of Great Britain.
=>Last year we spent our holiday in Scotland
which is in the north of Great
Britain.
2. People live in Scotland.
They are called Scots.
=>The people who live in Scotland
are aclled Scots.
3. We first went to Edinburgh.
Edinburgh is the capital of Scotland.
=>We first went to Edinburgh which is the
capital of Scotland.
4. Arthur Conan Doyle was born in Edinburgh.
He wrote the Sherlock Holmes stories.
=>Arthur Conan Doyle, who wrote the Sherlock Holmes stories, was born in 
Edinburgh.
5. Then we visited a lake. It is in the Highlands.
=>The lake which we visited is in the Highlands.
6. Loch Ness is 37 km long. People know it for its friendly monster.
=>Loch Ness, which people know for its
friendly monster,is 37 km long. 
7. There we met an old man. He told us that he had seen Nessie.
=>An old man whom we met told us that he had seen Nessie.
8. We then travelled to a mountain. The mountain is near the town of Fort William.
=>We then travelled to a mountain which is near the town of Fort William.
9. The mountain is the highest mountain in Great Britain. It is called Ben Nevis.
=>The mountain which is called Ben Nevis is the highest mountain in Great 
Britain.
10. I sent you a postcard. It was written on the summit of Ben
Nevis.
=>The postcard which I sent you was written on the summit of Ben Nevis.

__________________

 

 

 

 

 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản