Ngữ pháp Tiếng Anh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
199
lượt xem
101
download

Ngữ pháp Tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Ngữ pháp Tiếng Anh dùng ôn thi tuyển sinh CĐ ĐH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngữ pháp Tiếng Anh

  1. Hoïc nhanh TIEÁNG ANH THE USAGE OF TENSES (Caùch söû duïng caùc thì) TENSE (Thì) USAGE (Caùch söû duïng) EXAMPLES (Ví duï) SIMPLE TENSES (Thì ñôn) 1. General statement or truth 1. The sun rises in the East SIMPLE I PRESENT (Söï thaät hieån nhieân khaúng ñònh) and sets in the West. 2. Present action 2. My father works in a (Haønh ñoäng hieän taïi) bank. I  (always, often, usually, rarely...) You  + V 3. Habit in the present 3. We get up at 6 every day.  We  (Thoùi quen hieän taïi) They  [every(day, week, month, year)] 4. Stative verbs, verbs of perception, 4. - His propose sounds emotion, possession or mental state wonderful. He  s (Ñoäng töø chæ traïng thaùi, giaùc quan, - The game begins in 10  She  + V es* tình caûm, sôû höõu hay tinh thaàn) minutes. It   (know, realize, recognize, doubt, need, feel, taste, see, sound, smell, envy, want, possess, (* es : s, x, sh, ch, z, o) belong, exist, cost,…) 1. An action happening at a definite 1. Mary saw that film last SIMPLE II PAST time in the past night. (Haønh ñoäng xaûy ra vaøo thôøi ñieåm xaùc ñònh trong quaù khöù) [last night, yesterday, last (week, ed month, year, …)] S+ V nd 2 column 2. A completed action in the past 2. His uncle lived in Hanoi (Haønh ñoäng hoaøn taát trong quaù khöù) 5 years ago. (ago) 3. Historical facts or past events 3. Ñieän Bieân Phuû battle (Söï kieän lòch söû hay söï kieän trong happened in 1954. quaù khöù) SIMPLE - An action or state in the future. - The students will have a III FUTURE (Haønh ñoäng hoaëc traïng thaùi ôû test tomorrow. Shall töông lai)  + V (- to) [tomorrow, next (week, month, year)] Will  2
  2. Hoïc nhanh TIEÁNG ANH CAÁP 3 CAÁP 3 CONTINUOUS TENSES (Thì tieáp dieãn) 1. An action happening at the present 1. - The teacher is PRESENT I CONTINUOUS time explaining the lesson (Haønh ñoäng ñang xaûy ra ôû hieän taïi) at the present. (at the present, at the moment, - It is raining now. am right now, now)  is  + V + ing 2. A plan or an action in the near 2. We’re having a party are future tomorrow. (Haønh ñoäng ñang xaûy ra ôû töông lai gaàn) 1. An action going on at a certain 1. Tom was watching TV at PAST point of time in the past. this time last night. II CONTINUOUS (Haønh ñoäng ñang xaûy ra ôû moät thôøi ñieåm nhaát ñònh trong quaù khöù) (at this time, by this time) 2. An action going on when another 2. The tourist lost his action happening in the past. camera while he was Was   + V + ing (Haønh ñoäng ñang xaûy ra khi moät traveling around the city Were haønh ñoäng khaùc xaûy ra trong quaù khöù) 3. Two actions going on at the same 3. While my mother was time in the past. cooking, my father was (Hai haønh ñoäng cuøng ñang xaûy ra fixing his car last night trong quaù khöù) (while) 1. An action that will be happening at 1. At this time next year, my FUTURE a certain point of time in the future brother will be studying III CONTINUOUS (Haønh ñoäng dieãn tieán vaøo thôøi ñieåm in America. nhaát ñònh trong töông lai) (at this time next (month, year,…), Will + Be + V+ ing by the time) 2. An action that will be happening 2. When you arrive, they when another action takes place in will be studying music the future lessons. (Moät haønh ñoäng ñang xaûy ra khi moät haønh ñoäng khaùc xaûy ra trong töông lai) 3
  3. Hoïc nhanh TIEÁNG ANH CAÁP 3 CAÁP 3 PERFECT TENSES ( Thì hoaøn thaønh) 1. An action happening at an 1. My sister has lost her PRESENT indefinite time in the past keys. I PERFECT (Haønh ñoäng xaûy ra ôû moät thôøi ñieåm khoâng xaùc ñònh trong quùa khöù) 2. An action happening in the past 2. The students have and continuing up to the present studied English for five (Haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù years. coøn keùo daøi ñeán hieän taïi) (up to now, up to the present, so Has   + P.P far, for, since, lately, recently, Have already, never, ever) 3. A repeated action in the past 3. They have heard that (Haønh ñoäng ñöôïc laäp laïi nhieàu laàn song many times. trong quaù khöù) (many times, several times, repeatedly, over and over) 4. An action that has just happened. 4. Her sister has just had (Haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra) dinner. (Just) - An action that had happened before - When they arrived, we PAST II PERFECT another action in the past had gone to the movies. (Haønh ñoäng ñaõ xaûy ra tröôùc moät Had + P.P haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù) - An action that will have finished at - By this time next year, FUTURE III PERFECT a certain point of time in the future their brother will have (Haønh ñoäng seõ hoaøn taát ôû moät thôøi completed his English Will + Have + P.P ñieåm nhaát ñònh trong töông lai) courses. PERFECT CONTINUOUS TENSE S (Thì hoaøn thaønh tieáp dieãn) I PRESENT Has   + Been + V+ ing PERFECT CONTINUOUS Have  Perfect Continuous Tense II PAST nhaán maïnh ñeán tính lieân tuïc, Had + Been + V+ ing PERFECT CONTINUOUS khoâng giaùn ñoaïn cuûa haønh ñoäng. III FUTURE Will + Have + Been + V + ing PERFECT CONTINUOUS 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản