Ngữ pháp tiếng Anh - Mệnh đề If

Chia sẻ: nguyenvanquan037

Nhắc đến IF chúng ta thường nhắc đến 3 hay 4 loại If nhưng đằng sau đó If còn có nhiều loại nữa ,,, 1.If....then :Nếu...thì VD: If she can't come to us,then we will have to go and see her 2.If dùng trong dạng câu không phải điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó VD:If you want to learn a musical instrument,you have to practice If you did not do much maths at school,you will find economics difficult to understand If that was Marry,why didn't she stop and stay hello...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngữ pháp tiếng Anh - Mệnh đề If

 

 1. Ngữ pháp tiếng Anh - Mệnh đề If ……….., tháng … năm …….
 2. Dạng 1 : Có thể xảy ra. If Clause : If + S+ V( hiện tại ) Mam clause :* S+ will+ V * S+ V( hiện tại ) Dạng 2 : Trái Sự Thật ở Hiện Tại. If clause : If+ S+ _ V-ed+ _ were... Mam clause : S+ would + V_bare + could + V_bare + should +V_bare + might + V_bare Dạng 3 : Trái sự thật ở quá khứ. If clause : If+ S+ had+ P.P Mam clause : S+ would+ have+ P.P + could+ have+ P.P + should+ have+ P.P + might+ have+ P.P PDA View Full Version : [Tiếng Anh]- Bài tập về mệnh đề If thanhthuytu 17-12-2008, 09:30 Sentence Building: Rewrite the following sentences by using conditional sentences. 1. I'll buy a new hat. I'll give it to you. If______________________________. 2. Today isn't Sunnday. The pupils can't go swimming. If______________________________. 3. He wasn't here. He didn't have a lot of fun. If______________________________.
 3. 4. My brother will have anough money. He will buy a bicycle. If______________________________. 5. He didn't have time. He didn't read this novel. If______________________________. 6. Because she missed the bus, she was late. If______________________________. 7. Peter doesn't study hard, so he can't get good marks. If______________________________. 8. My sister is absent from her class because she has a terrible headache. If______________________________. 9. Windy didn't come, so we cancelled the meeting. If______________________________. 10. He was angry, so he didn't say anything. If______________________________. hunterfhunter 17-12-2008, 09:49 1. If i buy a new hat, i will it to you 1. If today were sunday, the pupils would go swimming 3. if he has been hêre, he would have had alot of fun 4. If my father have enough money, he will buy a bicycle 5. If he has had time, he would have read thí novel 6. If she hasn't missed the bus, she would have been late 7. If she didn't have a terrible headache, she would be absent from her class Tui mệt was rùi. Tui còn chưa ăn sáng Dễ quá làm chán chết được. xem lại trình độ bản thân đi CHÁN QUÁ Kiếm tui cái nao khó ấy xilaxilo 17-12-2008, 10:12 Sentence Building: Rewrite the following sentences by using conditional sentences. 1. I'll buy a new hat. I'll give it to you. If I buy a new hat, I'll give it to u 2. Today isn't Sunnday. The pupils can't go swimming. If today was Sunday the pupils could go swimming 3. He wasn't here. He didn't have a lot of fun. if he had been here he would have a lot of fun 4. My brother will have anough money. He will buy a bicycle.
 4. If my father has enough money he'll buy a bicycle 5. He didn't have time. He didn't read this novel. If he had had time he would have read thí novel 6. Because she missed the bus, she was late. If she hadn't missed the bus she wouln't have been late 7. Peter doesn't study hard, so he can't get good marks. If Pt studied hard he could get good marks 8. My sister is absent from her class because she has a terrible headache. If my sister didn't have a terrible headache she would be absent from her class 9. Windy didn't come, so we cancelled the meeting. If windy had come we wouldn't have cancelled the meeting 10. He was angry, so he didn't say anything. If he hadn't angry he would have said something hiz cứ làm mà hok hỉu nghĩa của câu mà thiếu mấy dấu "," oy bỏ qua lỗi đó lun naz :D:D:D ngại sửa lắm Nè, xilaxilo cũng sai đó. Xem lại các câu sau xem mình sai ở đâu nhé. Câu 3, 8 và 10. Có vài lỗi sai về chính tả đó. thanhthuytu 17-12-2008, 12:25 Bạn hunterfhunter ơi! Tôi post bài này lên là để các bạn nào chưa biết hoặc biết rồi để làm lấy kinh nghiệm. Bạn không muốn làm thì bạn đừng vào làm. Chứ bạn muốn làm rồi thì bạn đừng có nói ra những câu nói đó, với lại bạn không nên chê bai tôi. Mong bạn xem xét lại cách nói chuyện của bạn. Jasmine Hương. pttd 17-12-2008, 12:56 đây là nơi trao đổi kinh nghiệm học tập, giao lưu về kiến thức thay bằng
 5. những lời kiểu như :'bài này dễ quá-->chán, hay dễ thế này cũng đưa lên " thì hunter nên đưa ra bài làm của mình , giải thích cụ thể để các bạn chưa biết hiểu rõ,...có thể nêu ra 1 số kinh nghiệm của bạn thân---> đừng coi thường mọi người vì có thể họ sẽ làm được những cái mà bạn ko làm được đấy!!!cuộc sống là ko ngừng trao dồi .... luanlpst 17-12-2008, 14:07 bạn pttd nói mà nghe sao mà hay wá.bạn hãy nhớ tuy mình giỏi nhưng mà cũng có những người giỏi hơn thui mà ^^! thanhthuytu 17-12-2008, 14:37 Đây là bài tập thêm nữa nè! Nếu bạn hunterfhunter làm đúng tất cả thì tôi chịu như thế, nếu không đúng thì bạn phải xin lỗi tôi.:mad::mad: Fill in the blanks: 1. If it had not rained, we (go)_______ camping. 2. If he (speak)_______ more slowly, I could have understood him. 3. What_______you (do)_______ if you were a mokey? 4. If he had listened carefully, he (perform)_______well in his examination. 5. If I find your book, I (give)_______ it to you. 6. If you came with us, you (have)_______ a good time. 7. If I (not/miss)_______ the bus, I could have come early. 8. If I took a trip this summer, I (go)_______ to DatLat. 9. If he (not/steal)_______ the wallet, he (not/be)_______ in prison now. 10. If they (invite)_______ yesterday, I (be)_______ is a good day tomorrow. 11. We (go)_______ swimming if it (be)_______ a good day tomorrow. 12. If the weather (be)_______ nice last day, I (go)_______ for a walk. 13. My dog always barks if he (hear)_______ anything unusual. 14. If he (not/ do)_______ come soon, I'm not going to wait. 15. If the phone (ring)_______, can you answer it? 16. If it rains this evening, I (not/will)_______ go out. 17. If she (come)_______, she will ghe a surprise. 18. If we had had enough money, we (buy)_______ that house. tuyetphan 17-12-2008, 15:53 Đây là bài tập thêm nữa nè! Nếu bạn hunterfhunter làm đúng tất cả thì tôi chịu như thế, nếu không đúng thì bạn phải xin lỗi tôi.:mad::mad: Fill in the blanks:
 6. 1. If it had not rained, we (go)_______ camping. 2. If he (speak)_______ more slowly, I could have understood him. 3. What_______you (do)_______ if you were a mokey? 4. If he had listened carefully, he (perform)_______well in his examination. 5. If I find your book, I (give)_______ it to you. 6. If you came with us, you (have)_______ a good time. 7. If I (not/miss)_______ the bus, I could have come early. 8. If I took a trip this summer, I (go)_______ to DaLat. 9. If he (not/steal)_______ the wallet, he (not/be)_______ in prison now. 10. If they (invite)_______ yesterday, I (be)_______ is a good day tomorrow. 11. We (go)_______ swimming if it (be)_______ a good day tomorrow. 12. If the weather (be)_______ nice last day, I (go)_______ for a walk. 13. My dog always barks if he (hear)_______ anything unusual. 14. If he (not/ do)_______ come soon, I'm not going to wait. 15. If the phone (ring)_______, can you answer it? 16. If it rains this evening, I (not/will)_______ go out. 17. If she (come)_______, she will give a surprise. 18. If we had had enough money, we (buy)_______ that house. 1.would have gone 2.had spoke 3.would- do 4.would have performed 5.will give 6.would have 7.hadn't missed 8.would go 9.didn't steal - won't be 10.invited- will be 11.will go- is 12.were fine- could go 13.hears 14.don't do 15.rings 16.won't 17.comes 18.would have bought
 7. Notes: bài làm trên chắc chắn có lỗi sai:D thanhthuytu 17-12-2008, 16:26 Chúc mừng bạn tuyetphan! Bạn làm đúng được 12 câu, bạn sai câu 2,9,10,12,13,14. Bạn có thể xem tham khảo lý thuyết thêm. xilaxilo 17-12-2008, 18:10 ơ thế ko ai nhận xét bài của Xi ah? chán hok bùn làm lun :khi (161): ILoveNicholasTeo 17-12-2008, 18:46 1. If it had not rained, we would have gone camping. 2. If he had spoken more slowly, I could have understood him. 3. What would you do if you were a mokey? 4. If he had listened carefully, he would have performed well in his examination. 5. If I find your book, I will give it to you. 6. If you came with us, you would have a good time. 7. If I hadn't missed the bus, I could have come early. 8. If I took a trip this summer, I would go to DatLat. 9. If he had the wallet, he wouldn't have been in prison now. 10. If they had invited yesterday, I (be)__???_____ is a good day tomorrow. 11. We will go swimming if it is a good day tomorrow. 12. If the weather had been nice last day, I would have gone for a walk. 13. My dog always barks if he will hear anything unusual. zozyeunuzoz 17-12-2008, 18:57 her her! mình thấy bài làm của hunter sai tèm lem ah! bạn không những "hơi bị giỏi" mà còn hơi bị tự tin nữa ah nha ! :P bạn lớp trưởng thật là VIP ! cho hunter 1 bài học òi ! hí hí ! (nhìn thấy lỗi sai chua bạn hunter ) ^^ ILoveNicholasTeo 17-12-2008, 19:17 14. If he dosén't do come soon, I'm not going to wait.
 8. 15. If the phone rings, can you answer it? 16. If it rains this evening, I won't go out. 17. If she comes, she will give a surprise. 18. If we had had enough money, we would have boughtthat house believe_in_rose296 18-12-2008, 17:04 Đây là bài tập thêm nữa nè! Nếu bạn hunterfhunter làm đúng tất cả thì tôi chịu như thế, nếu không đúng thì bạn phải xin lỗi tôi.:mad::mad: Fill in the blanks: 1. If it had not rained, we (go)_______ camping. 2. If he (speak)_______ more slowly, I could have understood him. 3. What_______you (do)_______ if you were a mokey? 4. If he had listened carefully, he (perform)_______well in his examination. 5. If I find your book, I (give)_______ it to you. 6. If you came with us, you (have)_______ a good time. 7. If I (not/miss)_______ the bus, I could have come early. 8. If I took a trip this summer, I (go)_______ to DatLat. 9. If he (not/steal)_______ the wallet, he (not/be)_______ in prison now. 10. If they (invite)_______ yesterday, I (be)_______ is a good day tomorrow. 11. We (go)_______ swimming if it (be)_______ a good day tomorrow. 12. If the weather (be)_______ nice last day, I (go)_______ for a walk. 13. My dog always barks if he (hear)_______ anything unusual. 14. If he (not/ do)_______ come soon, I'm not going to wait. 15. If the phone (ring)_______, can you answer it? 16. If it rains this evening, I (not/will)_______ go out. 17. If she (come)_______, she will ghe a surprise. 18. If we had had enough money, we (buy)_______ that house. Đáp án nhé: 1. would have gone 2. had spoken 3. would you do 4. would have performed 5. will give 6. would have 7. hadn't missed 8. would go
 9. 9. hadn't stolen, wouldn't be 10. đề sai nhé. 11. will go/ is 12. had been, would have gone 13. hears 14. doesn't 15. rings 16. won't 17. comes 18. would have bought thanhthuytu 18-12-2008, 17:12 Bài tập tiếp nữa nè các bạn. Put the verb in parentheses into the correct form (Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc): 1. If I see him. I (give) _______ him a lift. 2. If Andy studies hard, he (pass) _______ his exam. 3. If he eats all that, he (be) _______ ill. 4. If I find your passport, I (telephone) _______ you at once. 5. If he washes my car. I (give) _______ him $10. 6. If I (see) _______ John. I will tell him your message. 7. If he (read) _______ in bad light, he will ruin his eyes. 8. If she (need) some money, she can borrow mine. 9. If he (be) _______ late, we will go without him. 10. If I (have) _______ free time tomorrow, I will go shopping. 11. If I had a lot of money, I (travel) _______ around the world. 12. If you had arrived ten minutes earlier, you (get) _______ a seat. 13. If you had been here last week, you (meet) _______ my parents. 14. If I had a map, I (be) _______ all right. 15. If she had known you were coming, she (bake) _______ a cake. tuyetphan 18-12-2008, 17:20 1.will give 2.will pass 3.will be 4.will telephone 5.will give 6.see 7.reads
 10. 8.needs 9.is 10.have 11.would travel 12.could have got 13.would have met 14.would be 15.would have baked xilaxilo 18-12-2008, 17:26 Bài tập tiếp nữa nè các bạn. Put the verb in parentheses into the correct form (Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc): 1. If I see him. I (give) __will give_____ him a lift. 2. If Andy studies hard, he (pass) __will pass_____ his exam. 3. If he eats all that, he (be) __will be_____ ill. 4. If I find your passport, I (telephone) _will telephone______ you at once. 5. If he washes my car. I (give) __will give_____ him $10. 6. If I (see) __see_____ John. I will tell him your message. 7. If he (read) ___reads____ in bad light, he will ruin his eyes. 8. If she needs some money, she can borrow mine. 9. If he (be) _is______ late, we will go without him. 10. If I (have) ___has____ free time tomorrow, I will go shopping. 11. If I had a lot of money, I (travel) ___would travel____ around the world. 12. If you had arrived ten minutes earlier, you (get) __would have get_____ a seat. 13. If you had been here last week, you (meet) ___would have met____ my parents. 14. If I had a map, I (be) ___would be____ all right. 15. If she had known you were coming, she (bake) _would have baked______ a cake. tình hình là rất tình hình học kì này chết vì E chết thật oy
 11. ko thoát dc oy vodanhabc 19-12-2008, 02:17 1. I'll buy a new hat. I'll give it to you. If I buy a new hat,I will give it to you 2. Today isn't Sunnday. The pupils can't go swimming. If to day were Sunday,the pupil would go swimming 3. He wasn't here. He didn't have a lot of fun. If he had been here,he would have had alot of fun. 4. My brother will have anough money. He will buy a bicycle. If my brother have anough money He will buy a bicycle 5. He didn't have time. He didn't read this novel. If he had had time,he would have read this novel 6. Because she missed the bus, she was late. If she had not missed the bus,she would have been late 7. Peter doesn't study hard, so he can't get good marks. If Peter study hard,he can get good marks 8. My sister is absent from her class because she has a terrible headache. If my sister has not a terrible headache,she will not absent from her class 9. Windy didn't come, so we cancelled the meeting. If Windy had come we would have not cancelled the meeting 10. He was angry, so he didn't say anything. If he had been angry,he would not said anything thanhthuytu 19-12-2008, 08:36 Đáp án nè: Bài tập tiếp nữa nè các bạn. Put the verb in parentheses into the correct form (Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc): 1. If I see him. I (give) _______ him a lift. 2. If Andy studies hard, he (pass) _______ his exam. 3. If he eats all that, he (be) _______ ill. 4. If I find your passport, I (telephone) _______ you at once. 5. If he washes my car. I (give) _______ him $10. 6. If I (see) _______ John. I will tell him your message. 7. If he (read) _______ in bad light, he will ruin his eyes. 8. If she (need) some money, she can borrow mine. 9. If he (be) _______ late, we will go without him. 10. If I (have) _______ free time tomorrow, I will go shopping.
 12. 11. If I had a lot of money, I (travel) _______ around the world. 12. If you had arrived ten minutes earlier, you (get) _______ a seat. 13. If you had been here last week, you (meet) _______ my parents. 14. If I had a map, I (be) _______ all right. 15. If she had known you were coming, she (bake) _______ a cake. 1. will give 2. will pass 3. will be 4. will telephone 5. will give 6. see 7. reads 8. needs 9. is 10. have 11. would have called 12. would have got 13. would have met 14. would have been 15. would have baked thanhthuytu 19-12-2008, 08:51 Các bạn làm tiếp bài này nữa nha. 1. We didn't go because it rained. If_______________________________ 2. We didn't go on holiday because we didn't have enough money. If________________________________ 3. Susan felt sick because she ate four crean cakes. If________________________________ 4. Without this treatment, the patient would have died. If________________________________ 5. We got lost because we didn't have a map. If________________________________ 6. Peter is pat because he eats so many chips. If________________________________ 7. Robert got a bad cough because he srated smoking cigarettes. If________________________________ 8. He lost his job because he was late every day.
 13. If________________________________ ILoveNicholasTeo 19-12-2008, 12:21 Các bạn làm tiếp bài này nữa nha. 1. We didn't go because it rained. If_______________________________ 2. We didn't go on holiday because we didn't have enough money. If________________________________ 3. Susan felt sick because she ate four crean cakes. If________________________________ 4. Without this treatment, the patient would have died. If________________________________ 5. We got lost because we didn't have a map. If________________________________ 6. Peter is pat because he eats so many chips. If________________________________ 7. Robert got a bad cough because he srated smoking cigarettes. If________________________________ 8. He lost his job because he was late every day. If________________________________ 1.If it had not rained, we would have gone. 2.If we had had enough money, we would have gone on holiday. 3.Ìf Susán had not eaten 4 crean cakes, she would not have felt sick. 4.If we had not had this treatment, the pateint would have died. 5. If we had had a map, we would have gotten lost. 6.If Peter didn't eat so many chips, he would be pat. 7. If Robert had not srated smoking cigarettes, he would not have got a bad cough. 8. If he had not been late every day, he would not have lost his job believe_in_rose296 22-12-2008, 17:56 Đáp án nè: 1. We didn't go because it rained. If it hadn't rained we would have gone. 2. We didn't go on holiday because we didn't have enough money. If we had had enough money, we would have gone on holiday. 3. Susan felt sick because she ate four cream cakes. If Susan had eaten four cream cakes, She wouldn't have felt sick.
 14. 4. Without this treatment, the patient would have died. If it hadn't been for this treatment, the patient would have died. 5. We got lost because we didn't have a map. If we had had a map, we wouldn't have got lost. 6. Peter is pat because he eats so many chips. If Peter didn't eat so many chips, he would not be fat. 7. Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes. If Robert hadn't started smoking cigarettes, he wouldn't have got a bad cough. 8. He lost his job because he was late every day. If he hadn't been late every day, he wouldn't have lost his job. thanhthuytu 23-12-2008, 16:20 Các bạn ơi! Bài tập về mệnh đề If nữa nè các bạn. Merry Chirstmas!^_^ Supply the correct form of the verb in parenthese for each of the following sentences (Dùng đúng của động từ trong ngoặc hoặc cho mỗi câu sau đây): 1. Brian drives as if he (be) ............. the only drive on the road. 2. Please do not talk to me as though I (be) ............. a child. 3. If I had met her, I (tell) ............. you. 4. If she (do) ............. her hair differently, she might look quite nice. 5. What you (do) ............. if you found a burglar in your house? 6. I (take) ............. a taxi if I had realized that it was such a long way. 7. We hope that my father (come) ............. back home tomorrow. 8. If you have enough time, please (paint) ............. the room before you leave. 9. She would call you immediately if she (need) ............. your help. 10. She looked as if she (be) ............. far away for a long time. 11. I wish I (know) ............. Paul's phone number. 12. If it is sunny tomorrow, I (go) ............. to the beach. 13. I wish my parents (come) ............. here yesterday. 14. He would give you some money if he (have) ............. it. 15. We hope that my friends (come) ............. yesterday. moxa 23-12-2008, 22:18 1. Brian drives as if he (be) ..were.. the only drive on the road. 2. Please do not talk to me as though I (be) ..were. a child. 3. If I had met her, I (tell) .would have told you. 4. If she (do) .did.. her hair differently, she might look quite nice.
 15. 5. What would you (do) do if you found a burglar in your house? 6. I (take)would have taken a taxi if I had realized that it was such a long way. 7. We hope that my father (come) will come back home tomorrow. 8. If you have enough time, please (paint) paint the room before you leave. 9. She would call you immediately if she (need) needed your help. 10. She looked as if she (be)were far away for a long time. 11. I wish I (know) knew Paul's phone number. 12. If it is sunny tomorrow, I (go) will go to the beach. 13. I wish my parents (come) had come here yesterday. 14. He would give you some money if he (have)had it. 15. We hope that my friends (come) had come yesterday. shura_ouji 26-12-2008, 18:13 Các bạn ơi! Bài tập về mệnh đề If nữa nè các bạn. Merry Chirstmas!^_^ Supply the correct form of the verb in parenthese for each of the following sentences (Dùng đúng của động từ trong ngoặc hoặc cho mỗi câu sau đây): 1. Brian drives as if he (be)WAS ............. the only drive on the road. 2. Please do not talk to me as though I (be)WAS ............. a child. 3. If I had met her, I (tell)WOULD HAVE TOLD ............. you. 4. If she (do) DID............. her hair differently, she might look quite nice. 5. What you (do)WOULD YOU DO ............. if you found a burglar in your house? 6. I (take)WOULD HAVE TAKEN ............. a taxi if I had realized that it was such a long way. 7. We hope that my father (come)WILL COME ............. back home tomorrow. 8. If you have enough time, please (paint)PAINT ............. the room before you leave. 9. She would call you immediately if she (need)NEEDED ............. your help. 10. She looked as if she (be)WOULD BE ............. far away for a long time. 11. I wish I (know)KNEW ............. Paul's phone number. 12. If it is sunny tomorrow, I (go)WILL GO ............. to the beach. 13. I wish my parents (come)CAME ............. here yesterday. 14. He would give you some money if he (have)HAD ............. it. 15. We hope that my friends (come)WOULD COME ............. yesterday.
 16. đó là bài giải của tớ, ko biết có đúng ko, kha khá câu tớ chưa gặp xilun 26-12-2008, 21:16 Câu 15 í. có yesterday nên là If loại 3 mừ. phải là Would have come chứ xilun 26-12-2008, 21:19 Câu 15 í. có yesterday nên là If loại 3 mừ. phải là Would have come chứ CÒn câu 13 cũng vậy nữa, là Would have come chứ. đúng không nè???:p xilun 26-12-2008, 21:23 Sao diễn đàn của mình ko có phần Edit lại message vậy?? Mình lở đánh thiếu ko biết làm sao sửa nè??? quangson317 27-12-2008, 12:53 Hình như các bạn nhầm giữa câu điều kiện với Wish wishes about the present & future We use wish + past simple to express that we want a situation in the present (or future) to be different. I wish I spoke Italian. (I don't speak Italian) I wish I had a big car. (I don't have a big car) I wish I was on a beach. (I'm in the office) Future: I wish it was the weekend tomorrow. (It's only Thursday tomorrow) We use wish + past continuous to express that we want to be doing a different action in the present (or future). I wish I was lying on a beach now. (I'm sitting in the office) I wish it wasn't raining. (It is raining) Future: I wish you weren't leaving tomorrow. (You are leaving tomorrow) wishes about the past We use wish + past perfect to express a regret, or that we want a situation in the past to be different.
 17. I wish I hadn't eaten so much. (I ate a lot) I wish they'd come on holiday with us. (They didn't come on holiday with us) I wish I had studied harder at school. (I was lazy at school) wish + would We use wish + would + bare infinitive to express impatience, annoyance or dissatisfaction with a present action. I wish you would stop smoking. (You are smoking at the moment and it is annoying me) I wish it would stop raining. (I'm impatient because it is raining and I want to go outside) I wish she'd be quiet. (I am annoyed because she is speaking) important points To simply express that you want something to happen in the future (not talking about wanting an action or situation to be different, and not talking about impatience or annoyance) we use hope, not wish. I hope it's sunny tomorrow. P I wish it was sunny tomorrow. x I hope she passes her exam next week. P I wish she were passing her exam next week. x I hope the plane doesn't crash tomorrow. P I wish the plane wouldn't crash tomorrow. x We can use wish + infinitive or wish + object + infinitive to mean "want" in a formal situation. I wish to leave now. (+ infinitive) I wish to speak to your supervisor please. (+ infinitive) I do not wish my name to appear on the list. (+ object + infinitive) We can use (I) wish you in fixed expressions. I wish you a happy birthday. We wish you good luck in your new job.
 18. 13. I wish my parents had come here yesterday. 15. We hope that my friends came yesterday. ILoveNicholasTeo 27-12-2008, 17:38 Sao diễn đàn của mình ko có phần Edit lại message vậy?? Mình lở đánh thiếu ko biết làm sao sửa nè??? sao lại ko có, bạn nhấn vào nút [Only registered and activated users can see links] ở góc dưới bên phải ý. moxa 27-12-2008, 21:59 hic.sao ko ai sửa bài của tớ hết zậy????.Hic....... believe_in_rose296 29-12-2008, 11:49 Chị làm với: 1. Brian drives as if he (be) were the only drive on the road. 2. Please do not talk to me as though I (be) were a child. 3. If I had met her, I (tell) would have told you. 4. If she (do) does her hair differently, she might look quite nice. 5. What would you (do) do if you found a burglar in your house? 6. I (take) would have taken a taxi if I had realized that it was such a long way. 7. We hope that my father (come) will come back home tomorrow. 8. If you have enough time, please (paint) paint the room before you leave. 9. She would call you immediately if she (need) needed your help. 10. She looked as if she (be) had been far away for a long time. 11. I wish I (know) knew Paul's phone number. 12. If it is sunny tomorrow, I (go) will go to the beach. 13. I wish my parents (come) had come here yesterday. 14. He would give you some money if he (have) had it. 15. We hope that my friends (come) would have come yesterday. halfbloodprince_vd 29-12-2008, 17:31 [QUOTE=thanhthuytu;517742]Đây là bài tập thêm nữa nè! Nếu bạn hunterfhunter làm đúng tất cả thì tôi chịu như thế, nếu không đúng thì
 19. bạn phải xin lỗi tôi.:mad::mad: Fill in the blanks: 1. If it had not rained, we (go) would have gone_______ camping. 2. If he (speak)_had spoken______ more slowly, I could have understood him. 3. What__would_____you (do)__do_____ if you were a monkey? 4. If he had listened carefully, he (perform) would have gone______well in his examination. 5. If I find your book, I (give) will give_______ it to you. 6. If you came with us, you (have) would have_______ a good time. 7. If I (not/miss)_hadn't missed______ the bus, I could have come early. 8. If I took a trip this summer, I (go) would go______ to DatLat. 9. If he (not/steal)_hadn't stolen______ the wallet, he (not/be)_wouldn't be______ in prison now. 10. If they (invite)_had invited______ yesterday, I (be)__would be_____ a good day tomorrow. 11. We (go)_will go______ swimming if it (be) is_______ a good day tomorrow. 12. If the weather (be)_had been______ nice last day, I (be)______ for a walk. 13. My dog always barks if he (hear) hears______ anything unusual. 14. If he (not/ do)_doesn't ______ come soon, I'm not going to wait. 15. If the phone (ring) rings_______, can you answer it? 16. If it rains this evening, I (not/will)_won't______ go out. 17. If she (come)_comes______, she will ghe a surprise. 18. If we had had enough money, we (buy)__would have bought_____ that house. he làm thử tí bé này năng động ghê:D :D:D:D moxa 30-12-2008, 23:39 4. If she (do) does her hair differently, she might look quite nice. 15. We hope that my friends (come) would have come yesterday. Chị ơi, em thấy hình như 2 câu này có vấn đề!!! Câu 4 là câu đk loại 2 mà thì phải dùng did chứ.??? Còn câu 15 là điều ước trái với qua 1khứ thì phải lùi thì là quá khứ hoàn thành chứ.????
 20. believe_in_rose296 31-12-2008, 11:50 uh. Đồng ý. Là do chị ko để ý. Câu 4 là 4. If she (do) did her hair differently, she might look quite nice. Còn câu 15 thì phải dùng would have + p2 chứ. Đơn giản là nếu em nói ở hiện tại sẽ là We hope that my friends will come tomorrow. Vậy nếu là yesterday thì phải chuyển thành would have + p2 chứ. Nó cũng giống như 1 vế của câu điều kiện loại III ý. Hi vọng ko có thật ở quá khứ. moxa 31-12-2008, 22:01 Câu 15 thì em nghĩ khác." Chúng tôi hi vọng là bạn chúng tôi đến ngày hôm qua" thì dùng quá khứ đơn nhưng thực tế họ không đến nên lùi thì thành quá khứ hoàn thành. believe_in_rose296 02-01-2009, 07:53 Quá khứ hoàn thành là hành động đã xảy ra rồi, chứ nó ko diễn tả hành động chưa xảy ra đâu. Một hành động trong quá khứ chưa xảy ra thì phải dùng thẻ giả định thức em ạ. thanhthuytu 02-01-2009, 13:12 Câu điều kiện dùng với Hope và Wish. Hope và Wish: Hai động từ này có sự giống nhau về mặt nghĩa nhưng lại hoàn toàn khác nhau về mặt ngữ pháp. - Hope dùng để chỉ một điều gì đó có thể xảy ra trong quá khứ hoặc có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Ta có thể dùng bất kỳ thì nào ở sao Hope. - Wish dùng để chỉ một điều gì đó chắc chắn đã không xãy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Động từ đi theo sau Wish phải tuân thủ một số quy tắc sau: + Future wish (ước muốn ở tương lai): Could + Verb (in simple form) Subject + Wish + (That) + Would + Verb (in simple form)/Could + Verb (in simple form)/Were + Verb_ing + Present wish (ước muốn ở hiện tại): Subject + Wish + (That) + Subject + Verb (in simple form) + Past wish (ước muốn quá khứ): Subject + Wish + (That) + Could have + Past perfectt/Verb (past perfect). thanhthuytu 02-01-2009, 13:22 Write sentencess with "I wish..." (Viết câu bắt đầu với "I wish..."):
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản