Ngữ pháp tiếng Anh - Mệnh đề If

Chia sẻ: nguyenvanquan037

Nhắc đến IF chúng ta thường nhắc đến 3 hay 4 loại If nhưng đằng sau đó If còn có nhiều loại nữa ,,, 1.If....then :Nếu...thì VD: If she can't come to us,then we will have to go and see her 2.If dùng trong dạng câu không phải điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó VD:If you want to learn a musical instrument,you have to practice If you did not do much maths at school,you will find economics difficult to understand If that was Marry,why didn't she stop and stay hello...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngữ pháp tiếng Anh - Mệnh đề If

Ngữ pháp tiếng Anh - Mệnh đề If
……….., tháng … năm …….
Dạng 1 : Có thể xảy ra.
If Clause : If + S+ V( hiện tại )
Mam clause :* S+ will+ V
* S+ V( hiện tại )

Dạng 2 : Trái Sự Thật ở Hiện Tại.
If clause : If+ S+ _ V-ed+ _ were...
Mam clause : S+ would + V_bare
+ could + V_bare
+ should +V_bare
+ might + V_bare

Dạng 3 : Trái sự thật ở quá khứ.
If clause : If+ S+ had+ P.P

Mam clause : S+ would+ have+ P.P
+ could+ have+ P.P
+ should+ have+ P.P
+ might+ have+ P.P
PDA

View Full Version : [Tiếng Anh]- Bài tập về mệnh đề If

thanhthuytu
17-12-2008, 09:30
Sentence Building: Rewrite the following sentences by using conditional
sentences.
1. I'll buy a new hat. I'll give it to you.
If______________________________.
2. Today isn't Sunnday. The pupils can't go swimming.
If______________________________.
3. He wasn't here. He didn't have a lot of fun.
If______________________________.
4. My brother will have anough money. He will buy a bicycle.
If______________________________.
5. He didn't have time. He didn't read this novel.
If______________________________.
6. Because she missed the bus, she was late.
If______________________________.
7. Peter doesn't study hard, so he can't get good marks.
If______________________________.
8. My sister is absent from her class because she has a terrible headache.
If______________________________.
9. Windy didn't come, so we cancelled the meeting.
If______________________________.
10. He was angry, so he didn't say anything.
If______________________________.
hunterfhunter
17-12-2008, 09:49
1. If i buy a new hat, i will it to you
1. If today were sunday, the pupils would go swimming
3. if he has been hêre, he would have had alot of fun
4. If my father have enough money, he will buy a bicycle
5. If he has had time, he would have read thí novel
6. If she hasn't missed the bus, she would have been late
7. If she didn't have a terrible headache, she would be absent from her class
Tui mệt was rùi. Tui còn chưa ăn sáng
Dễ quá làm chán chết được.
xem lại trình độ bản thân đi
CHÁN QUÁ
Kiếm tui cái nao khó ấy
xilaxilo
17-12-2008, 10:12
Sentence Building: Rewrite the following sentences by using conditional
sentences.
1. I'll buy a new hat. I'll give it to you.
If I buy a new hat, I'll give it to u
2. Today isn't Sunnday. The pupils can't go swimming.
If today was Sunday the pupils could go swimming
3. He wasn't here. He didn't have a lot of fun.
if he had been here he would have a lot of fun
4. My brother will have anough money. He will buy a bicycle.
If my father has enough money he'll buy a bicycle
5. He didn't have time. He didn't read this novel.
If he had had time he would have read thí novel
6. Because she missed the bus, she was late.
If she hadn't missed the bus she wouln't have been late
7. Peter doesn't study hard, so he can't get good marks.
If Pt studied hard he could get good marks
8. My sister is absent from her class because she has a terrible headache.
If my sister didn't have a terrible headache she would be absent from her
class
9. Windy didn't come, so we cancelled the meeting.
If windy had come we wouldn't have cancelled the meeting
10. He was angry, so he didn't say anything.
If he hadn't angry he would have said something

hiz

cứ làm mà hok hỉu nghĩa của câu

mà thiếu mấy dấu "," oy

bỏ qua lỗi đó lun naz :D:D:D

ngại sửa lắmNè, xilaxilo cũng sai đó. Xem lại các câu sau xem mình sai ở đâu nhé. Câu
3, 8 và 10. Có vài lỗi sai về chính tả đó.
thanhthuytu
17-12-2008, 12:25
Bạn hunterfhunter ơi! Tôi post bài này lên là để các bạn nào chưa biết
hoặc biết rồi để làm lấy kinh nghiệm. Bạn không muốn làm thì bạn
đừng vào làm. Chứ bạn muốn làm rồi thì bạn đừng có nói ra những câu
nói đó, với lại bạn không nên chê bai tôi. Mong bạn xem xét lại cách nói
chuyện của bạn. Jasmine Hương.
pttd
17-12-2008, 12:56
đây là nơi trao đổi kinh nghiệm học tập, giao lưu về kiến thức thay bằng
những lời kiểu như :'bài này dễ quá-->chán, hay dễ thế này cũng đưa lên
" thì hunter nên đưa ra bài làm của mình , giải thích cụ thể để các bạn
chưa biết hiểu rõ,...có thể nêu ra 1 số kinh nghiệm của bạn thân--->
đừng coi thường mọi người vì có thể họ sẽ làm được những cái mà bạn
ko làm được đấy!!!cuộc sống là ko ngừng trao dồi ....
luanlpst
17-12-2008, 14:07
bạn pttd nói mà nghe sao mà hay wá.bạn hãy nhớ tuy mình giỏi nhưng mà
cũng có những người giỏi hơn thui mà ^^!
thanhthuytu
17-12-2008, 14:37
Đây là bài tập thêm nữa nè! Nếu bạn hunterfhunter làm đúng tất cả thì tôi
chịu như thế, nếu không đúng thì bạn phải xin lỗi tôi.:mad::mad:
Fill in the blanks:
1. If it had not rained, we (go)_______ camping.
2. If he (speak)_______ more slowly, I could have understood him.
3. What_______you (do)_______ if you were a mokey?
4. If he had listened carefully, he (perform)_______well in his
examination.
5. If I find your book, I (give)_______ it to you.
6. If you came with us, you (have)_______ a good time.
7. If I (not/miss)_______ the bus, I could have come early.
8. If I took a trip this summer, I (go)_______ to DatLat.
9. If he (not/steal)_______ the wallet, he (not/be)_______ in prison now.
10. If they (invite)_______ yesterday, I (be)_______ is a good day
tomorrow.
11. We (go)_______ swimming if it (be)_______ a good day tomorrow.
12. If the weather (be)_______ nice last day, I (go)_______ for a walk.
13. My dog always barks if he (hear)_______ anything unusual.
14. If he (not/ do)_______ come soon, I'm not going to wait.
15. If the phone (ring)_______, can you answer it?
16. If it rains this evening, I (not/will)_______ go out.
17. If she (come)_______, she will ghe a surprise.
18. If we had had enough money, we (buy)_______ that house.
tuyetphan
17-12-2008, 15:53
Đây là bài tập thêm nữa nè! Nếu bạn hunterfhunter làm đúng tất cả thì tôi
chịu như thế, nếu không đúng thì bạn phải xin lỗi tôi.:mad::mad:
Fill in the blanks:
1. If it had not rained, we (go)_______ camping.
2. If he (speak)_______ more slowly, I could have understood him.
3. What_______you (do)_______ if you were a mokey?
4. If he had listened carefully, he (perform)_______well in his
examination.
5. If I find your book, I (give)_______ it to you.
6. If you came with us, you (have)_______ a good time.
7. If I (not/miss)_______ the bus, I could have come early.
8. If I took a trip this summer, I (go)_______ to DaLat.
9. If he (not/steal)_______ the wallet, he (not/be)_______ in prison now.
10. If they (invite)_______ yesterday, I (be)_______ is a good day
tomorrow.
11. We (go)_______ swimming if it (be)_______ a good day tomorrow.
12. If the weather (be)_______ nice last day, I (go)_______ for a walk.
13. My dog always barks if he (hear)_______ anything unusual.
14. If he (not/ do)_______ come soon, I'm not going to wait.
15. If the phone (ring)_______, can you answer it?
16. If it rains this evening, I (not/will)_______ go out.
17. If she (come)_______, she will give a surprise.
18. If we had had enough money, we (buy)_______ that house.

1.would have gone
2.had spoke
3.would- do
4.would have performed
5.will give
6.would have
7.hadn't missed
8.would go
9.didn't steal - won't be
10.invited- will be
11.will go- is
12.were fine- could go
13.hears
14.don't do
15.rings
16.won't
17.comes
18.would have bought
Notes: bài làm trên chắc chắn có lỗi sai:D
thanhthuytu
17-12-2008, 16:26
Chúc mừng bạn tuyetphan! Bạn làm đúng được 12 câu, bạn sai câu
2,9,10,12,13,14. Bạn có thể xem tham khảo lý thuyết thêm.
xilaxilo
17-12-2008, 18:10
ơ

thế ko ai nhận xét bài của Xi ah?

chán hok bùn làm lun :khi (161):
ILoveNicholasTeo
17-12-2008, 18:46
1. If it had not rained, we would have gone camping.
2. If he had spoken more slowly, I could have understood him.
3. What would you do if you were a mokey?
4. If he had listened carefully, he would have performed well in his
examination.
5. If I find your book, I will give it to you.
6. If you came with us, you would have a good time.
7. If I hadn't missed the bus, I could have come early.
8. If I took a trip this summer, I would go to DatLat.
9. If he had the wallet, he wouldn't have been in prison now.
10. If they had invited yesterday, I (be)__???_____ is a good day
tomorrow.
11. We will go swimming if it is a good day tomorrow.
12. If the weather had been nice last day, I would have gone for a walk.
13. My dog always barks if he will hear anything unusual.
zozyeunuzoz
17-12-2008, 18:57
her her! mình thấy bài làm của hunter sai tèm lem ah! bạn không những
"hơi bị giỏi" mà còn hơi bị tự tin nữa ah nha ! :P bạn lớp trưởng thật là
VIP ! cho hunter 1 bài học òi ! hí hí ! (nhìn thấy lỗi sai chua bạn hunter )
^^
ILoveNicholasTeo
17-12-2008, 19:17
14. If he dosén't do come soon, I'm not going to wait.
15. If the phone rings, can you answer it?
16. If it rains this evening, I won't go out.
17. If she comes, she will give a surprise.
18. If we had had enough money, we would have boughtthat house
believe_in_rose296
18-12-2008, 17:04
Đây là bài tập thêm nữa nè! Nếu bạn hunterfhunter làm đúng tất cả thì tôi
chịu như thế, nếu không đúng thì bạn phải xin lỗi tôi.:mad::mad:
Fill in the blanks:
1. If it had not rained, we (go)_______ camping.
2. If he (speak)_______ more slowly, I could have understood him.
3. What_______you (do)_______ if you were a mokey?
4. If he had listened carefully, he (perform)_______well in his
examination.
5. If I find your book, I (give)_______ it to you.
6. If you came with us, you (have)_______ a good time.
7. If I (not/miss)_______ the bus, I could have come early.
8. If I took a trip this summer, I (go)_______ to DatLat.
9. If he (not/steal)_______ the wallet, he (not/be)_______ in prison now.
10. If they (invite)_______ yesterday, I (be)_______ is a good day
tomorrow.
11. We (go)_______ swimming if it (be)_______ a good day tomorrow.
12. If the weather (be)_______ nice last day, I (go)_______ for a walk.
13. My dog always barks if he (hear)_______ anything unusual.
14. If he (not/ do)_______ come soon, I'm not going to wait.
15. If the phone (ring)_______, can you answer it?
16. If it rains this evening, I (not/will)_______ go out.
17. If she (come)_______, she will ghe a surprise.
18. If we had had enough money, we (buy)_______ that house.

Đáp án nhé:
1. would have gone
2. had spoken
3. would you do
4. would have performed
5. will give
6. would have
7. hadn't missed
8. would go
9. hadn't stolen, wouldn't be
10. đề sai nhé.
11. will go/ is
12. had been, would have gone
13. hears
14. doesn't
15. rings
16. won't
17. comes
18. would have bought
thanhthuytu
18-12-2008, 17:12
Bài tập tiếp nữa nè các bạn.
Put the verb in parentheses into the correct form (Dùng hình thức đúng của
động từ trong ngoặc):
1. If I see him. I (give) _______ him a lift.
2. If Andy studies hard, he (pass) _______ his exam.
3. If he eats all that, he (be) _______ ill.
4. If I find your passport, I (telephone) _______ you at once.
5. If he washes my car. I (give) _______ him $10.
6. If I (see) _______ John. I will tell him your message.
7. If he (read) _______ in bad light, he will ruin his eyes.
8. If she (need) some money, she can borrow mine.
9. If he (be) _______ late, we will go without him.
10. If I (have) _______ free time tomorrow, I will go shopping.
11. If I had a lot of money, I (travel) _______ around the world.
12. If you had arrived ten minutes earlier, you (get) _______ a seat.
13. If you had been here last week, you (meet) _______ my parents.
14. If I had a map, I (be) _______ all right.
15. If she had known you were coming, she (bake) _______ a cake.
tuyetphan
18-12-2008, 17:20
1.will give
2.will pass
3.will be
4.will telephone
5.will give
6.see
7.reads
8.needs
9.is
10.have
11.would travel
12.could have got
13.would have met
14.would be
15.would have baked
xilaxilo
18-12-2008, 17:26
Bài tập tiếp nữa nè các bạn.
Put the verb in parentheses into the correct form (Dùng hình thức đúng của
động từ trong ngoặc):
1. If I see him. I (give) __will give_____ him a lift.
2. If Andy studies hard, he (pass) __will pass_____ his exam.
3. If he eats all that, he (be) __will be_____ ill.
4. If I find your passport, I (telephone) _will telephone______ you at once.
5. If he washes my car. I (give) __will give_____ him $10.
6. If I (see) __see_____ John. I will tell him your message.
7. If he (read) ___reads____ in bad light, he will ruin his eyes.
8. If she needs some money, she can borrow mine.
9. If he (be) _is______ late, we will go without him.
10. If I (have) ___has____ free time tomorrow, I will go shopping.
11. If I had a lot of money, I (travel) ___would travel____ around the
world.
12. If you had arrived ten minutes earlier, you (get) __would have get_____
a seat.
13. If you had been here last week, you (meet) ___would have met____ my
parents.
14. If I had a map, I (be) ___would be____ all right.
15. If she had known you were coming, she (bake) _would have
baked______ a cake.

tình hình là rất tình hình

học kì này chết vì E

chết thật oy
ko thoát dc oy
vodanhabc
19-12-2008, 02:17
1. I'll buy a new hat. I'll give it to you.
If I buy a new hat,I will give it to you
2. Today isn't Sunnday. The pupils can't go swimming.
If to day were Sunday,the pupil would go swimming
3. He wasn't here. He didn't have a lot of fun.
If he had been here,he would have had alot of fun.
4. My brother will have anough money. He will buy a bicycle.
If my brother have anough money He will buy a bicycle
5. He didn't have time. He didn't read this novel.
If he had had time,he would have read this novel
6. Because she missed the bus, she was late.
If she had not missed the bus,she would have been late
7. Peter doesn't study hard, so he can't get good marks.
If Peter study hard,he can get good marks
8. My sister is absent from her class because she has a terrible headache.
If my sister has not a terrible headache,she will not absent from her class
9. Windy didn't come, so we cancelled the meeting.
If Windy had come we would have not cancelled the meeting
10. He was angry, so he didn't say anything.
If he had been angry,he would not said anything
thanhthuytu
19-12-2008, 08:36
Đáp án nè:
Bài tập tiếp nữa nè các bạn.
Put the verb in parentheses into the correct form (Dùng hình thức đúng của
động từ trong ngoặc):
1. If I see him. I (give) _______ him a lift.
2. If Andy studies hard, he (pass) _______ his exam.
3. If he eats all that, he (be) _______ ill.
4. If I find your passport, I (telephone) _______ you at once.
5. If he washes my car. I (give) _______ him $10.
6. If I (see) _______ John. I will tell him your message.
7. If he (read) _______ in bad light, he will ruin his eyes.
8. If she (need) some money, she can borrow mine.
9. If he (be) _______ late, we will go without him.
10. If I (have) _______ free time tomorrow, I will go shopping.
11. If I had a lot of money, I (travel) _______ around the world.
12. If you had arrived ten minutes earlier, you (get) _______ a seat.
13. If you had been here last week, you (meet) _______ my parents.
14. If I had a map, I (be) _______ all right.
15. If she had known you were coming, she (bake) _______ a cake.

1. will give
2. will pass
3. will be
4. will telephone
5. will give
6. see
7. reads
8. needs
9. is
10. have
11. would have called
12. would have got
13. would have met
14. would have been
15. would have baked
thanhthuytu
19-12-2008, 08:51
Các bạn làm tiếp bài này nữa nha.
1. We didn't go because it rained.
If_______________________________
2. We didn't go on holiday because we didn't have enough money.
If________________________________
3. Susan felt sick because she ate four crean cakes.
If________________________________
4. Without this treatment, the patient would have died.
If________________________________
5. We got lost because we didn't have a map.
If________________________________
6. Peter is pat because he eats so many chips.
If________________________________
7. Robert got a bad cough because he srated smoking cigarettes.
If________________________________
8. He lost his job because he was late every day.
If________________________________
ILoveNicholasTeo
19-12-2008, 12:21
Các bạn làm tiếp bài này nữa nha.
1. We didn't go because it rained.
If_______________________________
2. We didn't go on holiday because we didn't have enough money.
If________________________________
3. Susan felt sick because she ate four crean cakes.
If________________________________
4. Without this treatment, the patient would have died.
If________________________________
5. We got lost because we didn't have a map.
If________________________________
6. Peter is pat because he eats so many chips.
If________________________________
7. Robert got a bad cough because he srated smoking cigarettes.
If________________________________
8. He lost his job because he was late every day.
If________________________________
1.If it had not rained, we would have gone.
2.If we had had enough money, we would have gone on holiday.
3.Ìf Susán had not eaten 4 crean cakes, she would not have felt sick.
4.If we had not had this treatment, the pateint would have died.
5. If we had had a map, we would have gotten lost.
6.If Peter didn't eat so many chips, he would be pat.
7. If Robert had not srated smoking cigarettes, he would not have got a bad
cough.
8. If he had not been late every day, he would not have lost his job
believe_in_rose296
22-12-2008, 17:56
Đáp án nè:

1. We didn't go because it rained.
If it hadn't rained we would have gone.
2. We didn't go on holiday because we didn't have enough money.
If we had had enough money, we would have gone on holiday.
3. Susan felt sick because she ate four cream cakes.
If Susan had eaten four cream cakes, She wouldn't have felt sick.
4. Without this treatment, the patient would have died.
If it hadn't been for this treatment, the patient would have died.
5. We got lost because we didn't have a map.
If we had had a map, we wouldn't have got lost.
6. Peter is pat because he eats so many chips.
If Peter didn't eat so many chips, he would not be fat.
7. Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes.
If Robert hadn't started smoking cigarettes, he wouldn't have got a bad
cough.
8. He lost his job because he was late every day.
If he hadn't been late every day, he wouldn't have lost his job.
thanhthuytu
23-12-2008, 16:20
Các bạn ơi! Bài tập về mệnh đề If nữa nè các bạn. Merry Chirstmas!^_^
Supply the correct form of the verb in parenthese for each of the following
sentences (Dùng đúng của động từ trong ngoặc hoặc cho mỗi câu sau
đây):
1. Brian drives as if he (be) ............. the only drive on the road.
2. Please do not talk to me as though I (be) ............. a child.
3. If I had met her, I (tell) ............. you.
4. If she (do) ............. her hair differently, she might look quite nice.
5. What you (do) ............. if you found a burglar in your house?
6. I (take) ............. a taxi if I had realized that it was such a long way.
7. We hope that my father (come) ............. back home tomorrow.
8. If you have enough time, please (paint) ............. the room before you
leave.
9. She would call you immediately if she (need) ............. your help.
10. She looked as if she (be) ............. far away for a long time.
11. I wish I (know) ............. Paul's phone number.
12. If it is sunny tomorrow, I (go) ............. to the beach.
13. I wish my parents (come) ............. here yesterday.
14. He would give you some money if he (have) ............. it.
15. We hope that my friends (come) ............. yesterday.
moxa
23-12-2008, 22:18
1. Brian drives as if he (be) ..were.. the only drive on the road.
2. Please do not talk to me as though I (be) ..were. a child.
3. If I had met her, I (tell) .would have told you.
4. If she (do) .did.. her hair differently, she might look quite nice.
5. What would you (do) do if you found a burglar in your house?
6. I (take)would have taken a taxi if I had realized that it was such a long
way.
7. We hope that my father (come) will come back home tomorrow.
8. If you have enough time, please (paint) paint the room before you leave.
9. She would call you immediately if she (need) needed your help.
10. She looked as if she (be)were far away for a long time.
11. I wish I (know) knew Paul's phone number.
12. If it is sunny tomorrow, I (go) will go to the beach.
13. I wish my parents (come) had come here yesterday.
14. He would give you some money if he (have)had it.
15. We hope that my friends (come) had come yesterday.
shura_ouji
26-12-2008, 18:13
Các bạn ơi! Bài tập về mệnh đề If nữa nè các bạn. Merry Chirstmas!^_^
Supply the correct form of the verb in parenthese for each of the following
sentences (Dùng đúng của động từ trong ngoặc hoặc cho mỗi câu sau
đây):
1. Brian drives as if he (be)WAS ............. the only drive on the road.
2. Please do not talk to me as though I (be)WAS ............. a child.
3. If I had met her, I (tell)WOULD HAVE TOLD ............. you.
4. If she (do) DID............. her hair differently, she might look quite nice.
5. What you (do)WOULD YOU DO ............. if you found a burglar in your
house?
6. I (take)WOULD HAVE TAKEN ............. a taxi if I had realized that it
was such a long way.
7. We hope that my father (come)WILL COME ............. back home
tomorrow.
8. If you have enough time, please (paint)PAINT ............. the room before
you leave.
9. She would call you immediately if she (need)NEEDED ............. your
help.
10. She looked as if she (be)WOULD BE ............. far away for a long time.
11. I wish I (know)KNEW ............. Paul's phone number.
12. If it is sunny tomorrow, I (go)WILL GO ............. to the beach.
13. I wish my parents (come)CAME ............. here yesterday.
14. He would give you some money if he (have)HAD ............. it.
15. We hope that my friends (come)WOULD COME ............. yesterday.
đó là bài giải của tớ, ko biết có đúng ko, kha khá câu tớ chưa gặp
xilun
26-12-2008, 21:16
Câu 15 í. có yesterday nên là If loại 3 mừ. phải là Would have come chứ
xilun
26-12-2008, 21:19
Câu 15 í. có yesterday nên là If loại 3 mừ. phải là Would have come chứ

CÒn câu 13 cũng vậy nữa, là Would have come chứ. đúng không nè???:p
xilun
26-12-2008, 21:23
Sao diễn đàn của mình ko có phần Edit lại message vậy?? Mình lở đánh
thiếu ko biết làm sao sửa nè???
quangson317
27-12-2008, 12:53
Hình như các bạn nhầm giữa câu điều kiện với Wish

wishes about the present & future

We use wish + past simple to express that we want a situation in the present
(or future) to be different.
I wish I spoke Italian. (I don't speak Italian)
I wish I had a big car. (I don't have a big car)
I wish I was on a beach. (I'm in the office)

Future: I wish it was the weekend tomorrow. (It's only Thursday tomorrow)

We use wish + past continuous to express that we want to be doing a
different action in the present (or future).

I wish I was lying on a beach now. (I'm sitting in the office)
I wish it wasn't raining. (It is raining)
Future: I wish you weren't leaving tomorrow. (You are leaving tomorrow)

wishes about the past

We use wish + past perfect to express a regret, or that we want a situation
in the past to be different.
I wish I hadn't eaten so much. (I ate a lot)
I wish they'd come on holiday with us. (They didn't come on holiday with
us)
I wish I had studied harder at school. (I was lazy at school)

wish + would

We use wish + would + bare infinitive to express impatience, annoyance or
dissatisfaction with a present action.

I wish you would stop smoking.
(You are smoking at the moment and it is annoying me)
I wish it would stop raining.
(I'm impatient because it is raining and I want to go outside)
I wish she'd be quiet.
(I am annoyed because she is speaking)

important points

To simply express that you want something to happen in the future (not
talking about wanting an action or situation to be different, and not talking
about impatience or annoyance) we use hope, not wish.

I hope it's sunny tomorrow. P
I wish it was sunny tomorrow. x
I hope she passes her exam next week. P
I wish she were passing her exam next week. x
I hope the plane doesn't crash tomorrow. P
I wish the plane wouldn't crash tomorrow. x

We can use wish + infinitive or wish + object + infinitive to mean "want"
in a formal situation.
I wish to leave now. (+ infinitive)
I wish to speak to your supervisor please. (+ infinitive)
I do not wish my name to appear on the list. (+ object + infinitive)

We can use (I) wish you in fixed expressions.
I wish you a happy birthday.
We wish you good luck in your new job.
13. I wish my parents had come here yesterday.

15. We hope that my friends came yesterday.
ILoveNicholasTeo
27-12-2008, 17:38
Sao diễn đàn của mình ko có phần Edit lại message vậy?? Mình lở đánh
thiếu ko biết làm sao sửa nè???

sao lại ko có, bạn nhấn vào nút [Only registered and activated users can
see links] ở góc dưới bên phải ý.
moxa
27-12-2008, 21:59
hic.sao ko ai sửa bài của tớ hết zậy????.Hic.......
believe_in_rose296
29-12-2008, 11:49
Chị làm với:

1. Brian drives as if he (be) were the only drive on the road.
2. Please do not talk to me as though I (be) were a child.
3. If I had met her, I (tell) would have told you.
4. If she (do) does her hair differently, she might look quite nice.
5. What would you (do) do if you found a burglar in your house?
6. I (take) would have taken a taxi if I had realized that it was such a long
way.
7. We hope that my father (come) will come back home tomorrow.
8. If you have enough time, please (paint) paint the room before you leave.
9. She would call you immediately if she (need) needed your help.
10. She looked as if she (be) had been far away for a long time.
11. I wish I (know) knew Paul's phone number.
12. If it is sunny tomorrow, I (go) will go to the beach.
13. I wish my parents (come) had come here yesterday.
14. He would give you some money if he (have) had it.
15. We hope that my friends (come) would have come yesterday.
halfbloodprince_vd
29-12-2008, 17:31
[QUOTE=thanhthuytu;517742]Đây là bài tập thêm nữa nè! Nếu bạn
hunterfhunter làm đúng tất cả thì tôi chịu như thế, nếu không đúng thì
bạn phải xin lỗi tôi.:mad::mad:
Fill in the blanks:
1. If it had not rained, we (go) would have gone_______ camping.
2. If he (speak)_had spoken______ more slowly, I could have understood
him.
3. What__would_____you (do)__do_____ if you were a monkey?
4. If he had listened carefully, he (perform) would have gone______well in
his examination.
5. If I find your book, I (give) will give_______ it to you.
6. If you came with us, you (have) would have_______ a good time.
7. If I (not/miss)_hadn't missed______ the bus, I could have come early.
8. If I took a trip this summer, I (go) would go______ to DatLat.
9. If he (not/steal)_hadn't stolen______ the wallet, he (not/be)_wouldn't
be______ in prison now.
10. If they (invite)_had invited______ yesterday, I (be)__would be_____ a
good day tomorrow.
11. We (go)_will go______ swimming if it (be) is_______ a good day
tomorrow.
12. If the weather (be)_had been______ nice last day, I (be)______ for a
walk.
13. My dog always barks if he (hear) hears______ anything unusual.
14. If he (not/ do)_doesn't ______ come soon, I'm not going to wait.
15. If the phone (ring) rings_______, can you answer it?
16. If it rains this evening, I (not/will)_won't______ go out.
17. If she (come)_comes______, she will ghe a surprise.
18. If we had had enough money, we (buy)__would have bought_____ that
house.
he làm thử tí
bé này năng động ghê:D
:D:D:D
moxa
30-12-2008, 23:39
4. If she (do) does her hair differently, she might look quite nice.
15. We hope that my friends (come) would have come yesterday.

Chị ơi, em thấy hình như 2 câu này có vấn đề!!!
Câu 4 là câu đk loại 2 mà thì phải dùng did chứ.???
Còn câu 15 là điều ước trái với qua 1khứ thì phải lùi thì là quá khứ hoàn
thành chứ.????
believe_in_rose296
31-12-2008, 11:50
uh. Đồng ý. Là do chị ko để ý. Câu 4 là 4. If she (do) did her hair
differently, she might look quite nice.
Còn câu 15 thì phải dùng would have + p2 chứ. Đơn giản là nếu em nói ở
hiện tại sẽ là We hope that my friends will come tomorrow. Vậy nếu là
yesterday thì phải chuyển thành would have + p2 chứ. Nó cũng giống như
1 vế của câu điều kiện loại III ý. Hi vọng ko có thật ở quá khứ.
moxa
31-12-2008, 22:01
Câu 15 thì em nghĩ khác." Chúng tôi hi vọng là bạn chúng tôi đến ngày
hôm qua" thì dùng quá khứ đơn nhưng thực tế họ không đến nên lùi thì
thành quá khứ hoàn thành.
believe_in_rose296
02-01-2009, 07:53
Quá khứ hoàn thành là hành động đã xảy ra rồi, chứ nó ko diễn tả hành
động chưa xảy ra đâu. Một hành động trong quá khứ chưa xảy ra thì phải
dùng thẻ giả định thức em ạ.
thanhthuytu
02-01-2009, 13:12
Câu điều kiện dùng với Hope và Wish.
Hope và Wish: Hai động từ này có sự giống nhau về mặt nghĩa nhưng lại
hoàn toàn khác nhau về mặt ngữ pháp.
- Hope dùng để chỉ một điều gì đó có thể xảy ra trong quá khứ hoặc có
thể sẽ xảy ra trong tương lai. Ta có thể dùng bất kỳ thì nào ở sao Hope.
- Wish dùng để chỉ một điều gì đó chắc chắn đã không xãy ra trong quá
khứ, hiện tại và tương lai. Động từ đi theo sau Wish phải tuân thủ một
số quy tắc sau:
+ Future wish (ước muốn ở tương lai):
Could + Verb (in simple form)
Subject + Wish + (That) + Would + Verb (in simple form)/Could + Verb
(in simple form)/Were + Verb_ing
+ Present wish (ước muốn ở hiện tại):
Subject + Wish + (That) + Subject + Verb (in simple form)
+ Past wish (ước muốn quá khứ):
Subject + Wish + (That) + Could have + Past perfectt/Verb (past perfect).
thanhthuytu
02-01-2009, 13:22
Write sentencess with "I wish..." (Viết câu bắt đầu với "I wish..."):
1. I haven't any cars (I need one).
--> I wish.............................................. .
2. It's cold. (and I hate cold weather)
--> I wish.............................................. .
3. I don't know many people (and I'm alone)
--> I wish.............................................. .
4. I can't go to the party. (and I would like to)
--> I wish.............................................. .
5. I live in a big city. (and I don't like it)
--> I wish.............................................. .
6. I have to work tomorrow.
--> I wish.............................................. .
7. I can't give up smoking. (but I would like to)
--> I wish.............................................. .
8. I live in New York (and I hate New York)
--> I wish.............................................. .
9. I am short. (but I want to be all)
--> I wish.............................................. .
10. Daisy is not here. (and I need to see her)
--> I wish.............................................. .
moxa
04-01-2009, 15:12
Write sentencess with "I wish..." (Viết câu bắt đầu với "I wish..."):
1. I haven't any cars (I need one).
--> I wish I had a car.
2. It's cold. (and I hate cold weather)
--> I wish It weren't cold.
3. I don't know many people (and I'm alone)
--> I wish I knew more people.
4. I can't go to the party. (and I would like to)
--> I wish I could go to the party.
5. I live in a big city. (and I don't like it)
--> I wish I didn't live in a big city.
6. I have to work tomorrow.
--> I wish I wouldn't have to work tomorrow.
7. I can't give up smoking. (but I would like to)
--> I wish I could give up smoking.
8. I live in New York (and I hate New York)
--> I wish I didn't live in New York.
9. I am short. (but I want to be all)
--> I wish I were tall.
10. Daisy is not here. (and I need to see her)
--> I wish Daisy were here..

T ơi! Xem tớ sai chỗ nào thì chỉ nhen, phần này tớ còn yếu.


Bạn chỉ sai ở câu 3, tiếng anh của N cũng giỏi mà!!!
believe_in_rose296
12-01-2009, 10:24
1. Cats could fly if they (have) wings.

2. If Peter (study) harder, he would get better marks.

3. You will be late for class if you (not, hurry).

4. Mary would not have got wet if she (wear) a raincoat.

5. If today (be) a holiday, I would stay in bed for all day long.

6. If she ( make) him change his mind, she would save him a lot of trouble.

7. I wish he (come) tomorrow.

8. I wish it (be) a little warmer. I feel very cold.

9. I saved some money at the bank, but it was not enough to buy a car. I
wish I (have) enough money to buy a car.

10. I wish out teacher (explain) that lesson to us again tomrrow.

11. I can hear his voice so clearly that it is as if he (be) hear but the fact is
that he isn't here.

12. I have never met her before in my life. Why is she looking at me as if
she (know) me?

13. If I (be) a bird, I (not,want) to live in a snake.
14. My brother managed to kill the snake just at the time when I (be)
almost exhausted. If he (be) a little late, I (kill) by the snake.

15. Had I know you were ill, I (visit) you.

16. Were he here, he (not,do) it.

17. I feel as if my head (be) on fire, doctor.

18. He talks as though he (know) where she was.

19. He looked frightened as if he (see) a ghost.

20. If you (smoke) less, you (have) much more money. But I don't think
you ever will.
amaranth
12-01-2009, 17:41
20. Should you smoke less, you will have much more money.
Phải hông ta :-/

20 câu mà hông có câu nào dạng if + tương lai đơn, mệnh đề chính ở
tương lai đơn luôn :D.
moxa
12-01-2009, 23:03
1. Cats could fly if they had wings.

2. If Peter studied harder, he would get better marks.

3. You will be late for class if you don't hurry.

4. Mary would not have got wet if she had worn a raincoat.

5. If today were a holiday, I would stay in bed for all day long.

6. If she made him change his mind, she would save him a lot of trouble.

7. I wish he could come tomorrow.
8. I wish it were a little warmer. I feel very cold.

9. I saved some money at the bank, but it was not enough to buy a car. I
wish I had had enough money to buy a car.

10. I wish out teacher would explain that lesson to us again tomrrow.

11. I can hear his voice so clearly that it is as if he werre here but the fact is
that he isn't here.

12. I have never met her before in my life. Why is she looking at me as if
she knew me?

13. If I were a bird, I wouldn't want to live in a snake.

14. My brother managed to kill the snake just at the time when I was almost
exhausted. If he had been a little late, I would have been killed by the
snake.

15. Had I known you were ill, I would have visited you.

16. Were he here, he wouldn't do it.

17. I feel as if my head were on fire, doctor.

18. He talks as though he knew where she was.

19. He looked frightened as if he had seen a ghost.

20. If you smoked less, you would have much more money. But I don't
think you ever will.
nghiemhuu
13-01-2009, 00:00
chào thanhthuytu bạn có biết loại điều kiện hõn hợp ko
nếu biết thì bảo tơ nha phần này tớ chịu
hj
daitieuthu_xitin
13-01-2009, 00:33
HÍ Vô đây thí toàn vip anh không hà:D thí câu hỏi của nghiemhuu vô nói tí
, cái câu đk hỗn hợp ở chỗ mình gọi là cau đk trộn , nếu theo công thức
có 3 loại câu đk loại 1,2,3 .trong 1 số th ở các thì mà đề bài đã cho không
thể áp đặt theo ct mà phải sd cấu trúc của cả 2 loại câu còn ct thức cụ thể để vip giải đáp hem dán núa
rừu qua mắt thợ
thanhthuytu
14-01-2009, 11:03
-If... then: Nếu... thì
If she can’t come to us, then we will have to go and see her.

-If dùng trong dạng câu suy diễn logic (không phải câu điều kiện): Động
từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó.
If you want to learn a musical instrument, you have to practice.
If you did not do much maths at school, you will find economics difficult to
understand.
If that was Marry, why didn’t she stop and say hello.

-If... should = If... happen to... = If... should happen to... diễn đạt sự không
chắc chắn
If you should happen to pass a supermarket, perhaps you could get some
eggs.
(Ngộ nhỡ mà anh có tình cờ ghé qua chợ có lẽ mua cho em ít trứng)

-If.. was/were to... Diễn đạt điều kiện không có thật hoặc tưởng tượng.
Nó gần giống câu điều kiện không có thật ở hiện tại.
If our boss was/were to come in now (= if the boss came in now), we would
be in real trouble.
What would we do if I was/were to lose my job.
Hoặc có thể diễn đạt một ý lịch sự khi đưa ra đề nghị
If you were to move your chair a bit, we could all sit down.
(Nếu anh vui lòng dịch ghế của anh ra một chút thì chúng ta có thể cùng
ngồi được)
Note: Cấu trúc này tuyệt đối không được dùng với các động từ tĩnh tại
hoặc chỉ trạng thái tư duy
Correct: If I knew her name, I would tell you.
Incorrect: If I was/were to know...

-If it + to be + not + for: Nếu không vì, nếu không nhờ vào.
Thời hiện tại:
If it wasn’t/weren’t for the children, that couple wouldn’t have any thing to
talk about.
(Nếu không vì những đứa con thì vợ chồng nhà ấy chả có chuyện gì mà
nói)
Thời quá khứ:
If it hadn’t been for your help, I don’t know what to do.
(Nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của anh thì tôi cũng không biết phải làm
gì đây).
Có thể đảo lại:
Had it not been for your help, I don’t know what to to.

Not đôi khi được thêm vào những động từ sau if để bày tỏ sự nghi ngờ,
không chắc chắn. (Có nên ... Hay không ...)
I wonder if we shouldn’t ask the doctor to look at Mary.

-It would... if + subject + would... (sẽ là... nếu – không được dùng trong
văn viết)
It would be better if they would tell every body in advance.
(Sẽ là tốt hơn nếu họ kể cho mọi người từ trước)

How would we feel if this would happen to our family.
(Ta sẽ cảm thấy thế nào nếu điều này xảy ra đối với gia đình chúng ta.)

If...’d have...’d have: Dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết, diễn
đạt điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ
If I’d have known, I’d have told you.
If she’d have recognized him it would have been funny.

-If + preposition + noun/verb... (subject + be bị lược bỏ)
If in doubt, ask for help. (= If you are in doubt, ...)
If about to go on a long journey, try to have a good nights sleep. (= If you
are about to go on... )

-If dùng với một số từ như any/anything/ever/not để diễn đạt phủ định
There is little if any good evidence for flying saucers.
(There is little evidence, if there is any at all, for flying saucers)
(Có rất ít bằng chứng về đĩa bay, nếu quả là có thực)
I’m not angry. If anything, I feel a little surprised.
(Tôi không giận dữ đâu. Mà có chăng tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên)
Cách nói này còn diễn đạt ý kiến ướm thử: Nếu có...
I’d say he was more like a father, if anything
(Tôi xin nói rằng ông ấy còn hơn cả một người cha, nếu có thể nói thế.)
He seldom if ever travel abroad.
(Anh ta chả mấy khi đi ra nước ngoài)
Usually, if not always, we write “cannot” as one word
(Thông thường, nhưng không phải là luôn luôn... )

- If + Adjective = although (cho dù là)
Nghĩa không mạnh bằng although - Dùng để diễn đạt quan điểm riêng
hoặc vấn đề gì đó không quan trọng.
His style, if simple, is pleasant to read.
(Văn phong của ông ta, cho dù là đơn giản, thì đọc cũng thú)
The profits, if little lower than last year’s, are still extremely wealthy
(Lợi nhuận, cho dù là có thấp hơn năm qua một chút, thì vẫn là rất lớn.)
Cấu trúc này có thể thay bằng may..., but
His style may be simple, but it is pleasant to read.
tramngan
18-01-2009, 15:03
Các bạn hãy biến đổi những câu sau đây thành câu điều kiện nhé:

1. Keep silent or you'll wake the baby up.
2.Because you don't lêav immediately, I call a policeman.
3. I don't know the number, so I don't ring her up.
4. Go right now or you'll be late for the train.
5.I don't know the answer, so I can't tell you.
moxa
18-01-2009, 22:50
1. Keep silent or you'll wake the baby up.
=>unless you keep silent, you'll wake the baby up.
2.Because you don't leave immediately, I call a policeman.
=>if you don't leave immediately, I'll call a policeman
3. I don't know the number, so I don't ring her up.
=>If I knew the number,I would ring her up
4. Go right now or you'll be late for the train.
=> If you don't go right now, you'll be late for the train.
5.I don't know the answer, so I can't tell you.
=>If I knew the answer, I could tell you.
thanhthuytu
20-01-2009, 08:38
Cho mình làm với:
1. Keep silent or you'll wake the baby up.
=>If you don't keep silent, you'll wake the baby up.
2.Because you don't leave immediately, I call a policeman.
=> If you left inmediately, I wouldn't call a policeman.
3. I don't know the number, so I don't ring her up.
=>If I knew her number, I would ring her up.
4. Go right now or you'll be late for the train.
=>If you don't go right now, you'll be late for the train.
5.I don't know the answer, so I can't tell you.
=> If I knew the answer, I could tell you.
thanhthuytu
20-01-2009, 08:44
Các bạn đổi các câu sao thành câu điều kiện.
1. Today isn't Sunday, so the pupils can't go swimming.
2. The heavy rain kept everybody from going out.
3. This chair is too heavy for him to move.
4. He had a flu because he went out in the rain last night.
5. Morning exercises make me feel better.
zero_flyer
20-01-2009, 09:10
Các bạn đổi các câu sao thành câu điều kiện.
1. Today isn't Sunday, so the pupils can't go swimming.
2. The heavy rain kept everybody from going out.
3. This chair is too heavy for him to move.
4. He had a flu because he went out in the rain last night.
5. Morning exercises make me feel better.

1. If that day were Sunday, the pupils could go swimming
2. If It hadn't been rain heavyly, everybody would have go out
3. If that chair weren't heavy, he could move it
4. If he hadn't gone out in the rain the night before, he hadn't a flu
5. If I didn't morning exercise, I wouldn't feel better
qnhu73
20-01-2009, 10:24
Mình làm thử nhé:
1.would have gone
2.had spoken
3.would do
4.would have performed
5.will give
6.would have
7.had not mised
8.would go
9.had not stolen-wouldn't be
10.had invited-would be
11.will go-is
12.were-would go
13.hear
14.doesn't do
15.rings
16.won't
17.comes
18would have bought
Hi vọng không sai nhiều!!!!
xilaxilo
20-01-2009, 10:32
QUOTE=zero_flyer;5403091. If that day were Sunday, the pupils could go
swimming
2. If It hadn't been rain heavyly, everybody would have gone out
3. If that chair weren't heavy, he could move it
4. If he hadn't gone out in the rain last night, he didn't have a flu
5. If I didn't do morning exercise, I wouldn't feel better
moxa
20-01-2009, 22:52
Các bạn đổi các câu sao thành câu điều kiện.
1. Today isn't Sunday, so the pupils can't go swimming.
=> If today were Sunday, the pupils could go swimming.
2. The heavy rain kept everybody from going out.
=> If it hadn't rained, everybody could have gone out.
3. This chair is too heavy for him to move.
=>If this chair weren't too heavy, he could move
4. He had a flu because he went out in the rain last night.
=> If he hadn't gone out last night, he wouldn't have had a flu
5. Morning exercises make me feel better.
=> If I do morning exercises, I wil feel better
thanhthuytu
23-01-2009, 15:17
Viết lại câu dùng cấu trúc if
1) He can’t go out because he has to study for his exam.
=> If……
2) She is lazy so she can’t pass the exam.
If……
3) He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.
=> If……
4) He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.
=> If……
5) She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.
=> If……
6) I will get a work permit. I will stay for another month.
=> If……
7) He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy
=> If……
We can’t get the ticket because I don’t have the right change.
=> If……
9) Study hard or you won’t pass the exam.
=> If……
10) Don’t be impatient or you will make mistakes.
If……
moxa
23-01-2009, 23:56
Viết lại câu dùng cấu trúc if
1) He can’t go out because he has to study for his exam.
=> If he hadn't to study for his exam,he could go out.
2) She is lazy so she can’t pass the exam.
=>If she weren't lazy, she could pass the exam.
3) He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.
=> If he pay me tonight, I will have enough money to buy a car.
4) He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.
=> If he smoked less, he could get rid of his cough.
5) She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.
=> If she weren't very shy, she would enjoyed the party.
6) I will get a work permit. I will stay for another month.
=> If I get a work permit, I will stay for another month.
7) He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy
=> If he took exercises, he would be healthy.
8)We can’t get the ticket because I don’t have the right change.
=> If I had the right change,we could get the ticket .
9) Study hard or you won’t pass the exam.
=> If you study hard, you will pass the exam.
10) Don’t be impatient or you will make mistakes.
=>If you are patient, you won't make mistakes.
thanhthuytu
25-01-2009, 20:27
CONDITIONAL SENTENCE
1. I shouldn’t drink that wine if I (be) ____________ you.
2. More tourists would come to this country if it (have) ____________ a
better.
3. I (buy) ____________ shares in that company if I had some money.
4. If you drove your car into the river____________ you (be able)
____________ to get out?
5. If I see him I (gave) ____________ him a lift.
6. The table will collapse if you (stand) ____________ on it.
7. If I find your passport I (telephone) ____________ you at once.
8. The police (arrest) ____________ him if they catch him.
9. If I (read)_______ in bad light I will ruin my eyes.
10. Unless I have a quiet room I (not be able) ____________ to do any
work.
11. She won't open the door unless she (know) ____________ who it is?
12. If he (wash) ____________ my car I’ll give him 10 pounds.
13. Someone (steal) ____________ our car if you leave it unlocked.
14. I’d climb over the wall if there (not be) ____________ so much broken
glass on top of it.
15. You wouldn’t have so much trouble with your car if you (have)
____________ it.
16. If you knew you had only six weeks to live how you (spend)
____________ those six violence.
17. If you (play) ____________ for lower stakes you wouldn’t lose so
much.
18. What ____________ you (do) ____________ if you found a burglar in
your house.
19. He might get fat if he (stop) ____________ smoking.
20. The whole machine would fail to pieces if you (remove) ____________
that screw.
moxa
26-01-2009, 15:55
CONDITIONAL SENTENCE
1. I shouldn’t drink that wine if I (be) were you.
2. More tourists would come to this country if it (have) had a better.
3. I (buy) would buy shares in that company if I had some money.
4. If you drove your car into the river, would you (be able) be able to get
out?
5. If I see him I (gave) will give him a lift.
6. The table will collapse if you (stand) stand on it.
7. If I find your passport I (telephone)will telephone you at once.
8. The police (arrest) will arrest him if they catch him.
9. If I (read)read in bad light I will ruin my eyes.
10. Unless I have a quiet room I (not be able) will not be able to do any
work.
11. She won't open the door unless she (know) knows who it is?
12. If he (wash) washes my car I’ll give him 10 pounds.
13. Someone (steal) will steal our car if you leave it unlocked.
14. I’d climb over the wall if there (not be) weren't so much broken glass
on top of it.
15. You wouldn’t have so much trouble with your car if you (have) had it.
16. If you knew you had only six weeks to live how would you (spend)
spend those six violence.
17. If you (play) played for lower stakes you wouldn’t lose so much.
18. What would you (do) do if you found a burglar in your house.
19. He might get fat if he (stop) stoped smoking.
20. The whole machine would fail to pieces if you (remove) removed that
screw.
thanhthuytu
26-01-2009, 20:11
I/ Give the correct forms of the verbs
1. If it costs too much , I ( buy ) a small one .
2. If you ( drive ) more carefully, you wouldn’t have so many accidents .
3. What ( happen ) if there ( not be ) gravity ?
4. If I ( make ) that mistake again , my teacher ( get ) angry with me .
5. If I spoke English well, my job ( be ) a lot easier .
6. He ( meet ) his old friend if he ( go ) to London yesterday .
7. Would you mind if you suddenly ( win ) haft a million pounds ?
8. I ( lend ) them some money if they ask me .
9. If we ( know ) who he was , we ( invite ) him to speak at our meeting .
10. If they had invited us , naturally we ( go ) to the party .
11. If I ( be ) you, I ( tell ) her the truth.
12. I was busy. If I ( have ) free time, I ( go ) to the cinema with you.
13. What we ( do ) if they ( not come) tomorrow ?
14. If I (have) enough time now, I ( write ) to my parents.
15. It’s too bad Helen isn’t here. If she ( be ) here, she ( know ) what to do.
16. If I ( not eat) breakfast tomorrow morning. I ( get) hungry during class.
17. He might have understood you if you ( speak ) more slowly.
18. If the weather (be) nice today, we ( go) to the zoo.
19. If you meet him, remember ( not tell ) him what I ( just say ) to you.
20. Why didn’t you attend the meeting ? Oh. I (not know) indeed. If I
(know) I (come) there.
thanhthuytu
26-01-2009, 20:12
Write conditional sentences :
1. Keep quiet or you’ll wake the baby up.
2. Because you don’t leave immediately, I call a guard.
3. I don’t her number, so I don’t ring her up.
4. Go right now or you’ll be late for the train. ( Unless ..) TYPE If Clause
Main clause
5. Be careful or you’ll cut yourself with that knife.
6. As she is often absent from class, she can’t keep pace with her
classmates.
7. I couldn’t write to Alice because I didn’t know her address.
8. It’s very cold, so we can’t go swimming.
9. We got lost because we didn’t have a map .
10. You drink too much coffee; that’s why you can’t sleep.
11. The farmers didn’t have enough rain , so they could not grow rice .
12. His friends were late, so they missed the train .
13. Today isn’t Sunday , so the pupils can’t go swimming .
14. We don’t have a big house . We can’t invite friends to stay .
15. Unless he phones immediately , he won’t get any information .
16. Without the sun, man would live in darkness.
17. Smoking makes him so weak.
18. Why don’t you stop smoking?
19. The church bells keeps me from sleeping.
20. This chair is too heavy for him to move.
21. The boy is so young that he can’t go to school by himself.
22. Jane is too short , she can’t apply for the job.
23. The heavy rain prevented everybody from going out.
24. Mary will go with us unless she has to do her homework.
25. Without your help, I wouldn’t have found the way out.
26. But for Tom’s help we would have been in serious trouble.
27. There will be a shortage of water unless it rains.
28. Rooney didn’t catch the ball and didn’t win the game. ( Had Rooney
……………… )
ILoveNicholasTeo
26-01-2009, 21:01
Write conditional sentences :
1. Keep quiet or you’ll wake the baby up.
2. Because you don’t leave immediately, I call a guard.
3. I don’t her number, so I don’t ring her up.
4. Go right now or you’ll be late for the train. ( Unless ..) TYPE If Clause
Main clause
5. Be careful or you’ll cut yourself with that knife.
6. As she is often absent from class, she can’t keep pace with her
classmates.
7. I couldn’t write to Alice because I didn’t know her address.
8. It’s very cold, so we can’t go swimming.
9. We got lost because we didn’t have a map .
10. You drink too much coffee; that’s why you can’t sleep.


1.If you don't keep quiet, you will wake the baby up.
2.If you left immediately, I wouldn't call a guard.
3. thiếu động từ "have" thì phải.
If I had her number I would ring her up.
4. Unless you go righ now, you’ll be late for the train.
5. If you aren't careful, you’ll cut yourself with that knife.
6. If she weren't often absent from class, she would keep pace with her
classmates.
7. If I had known her address, I could have written to Alice.
8. If It weren't cold, we could go swimming.
9. If we had had a map, we wouldn't have get lost.
10. If you didn't drunk too much coffee, you could sleep.
tạm 10 câu đã, lâu rồi ko làm nên trình độ kém đi, có sai sót gì mong mọi
ng chỉ bảo :D
ILoveNicholasTeo
27-01-2009, 11:32
11. The farmers didn’t have enough rain , so they could not grow rice .
12. His friends were late, so they missed the train .
13. Today isn’t Sunday , so the pupils can’t go swimming .
14. We don’t have a big house . We can’t invite friends to stay .
15. Unless he phones immediately , he won’t get any information .
16. Without the sun, man would live in darkness.
17. Smoking makes him so weak.
18. Why don’t you stop smoking?
19. The church bells keeps me from sleeping.
20. This chair is too heavy for him to move.
21. The boy is so young that he can’t go to school by himself.
22. Jane is too short , she can’t apply for the job.
23. The heavy rain prevented everybody from going out.
24. Mary will go with us unless she has to do her homework.
25. Without your help, I wouldn’t have found the way out.
26. But for Tom’s help we would have been in serious trouble.
27. There will be a shortage of water unless it rains.
28. Rooney didn’t catch the ball and didn’t win the game. ( Had Rooney
…)
11. If the farmers had had enough rain they could have grown rice.
12. If His friends had not been late they would not have missed the train.
13 If it were Sunday the pupils could go swimming.
14 If we had a big house we could invite friends to stay.
15 Ìf he phones immediately he will get any information.
16 If man didn't have the sun man would live in darkness.
17 If he didn't smoke, he would not be weak.
19 Without the church bells, I would sleep.
20. If this chair were not too heavy he would move.
21 If the boy were not enough old he could not go to school by himself.
22. If Jane were not too short she could apply for the job.
23 had it not been for the heavy rain we woulld have gone out
24 if mary has not to do she wil go
25. Had it not been for your help I wouldn’t have found the way out.
26 If tom had not helpped us we would have been in serious trouble.
27 If it rains there would not be a shortage of water.
28, 18 ko bít làm :D
moxa
27-01-2009, 22:55
I/ Give the correct forms of the verbs
1. If it costs too much , I ( buy )wil buy a small one .
2. If you ( drive )drived more carefully, you wouldn’t have so many
accidents .
3. What ( happen )will happen if there ( not be )is not gravity ?
4. If I ( make )make that mistake again , my teacher ( get )will get angry
with me .
5. If I spoke English well, my job ( be )would be a lot easier .
6. He ( meet )would have met his old friend if he ( go )had gone to London
yesterday .
7. Would you mind if you suddenly ( win )won haft a million pounds ?
8. I ( lend )will lend them some money if they ask me .
9. If we ( know )had known who he was , we ( invite )would have invited
him to speak at our meeting .
10. If they had invited us , naturally we ( go )would have gone to the party .
11. If I ( be )were you, I ( tell )would tell her the truth.
12. I was busy. If I ( have )had had free time, I ( go )would have gone to the
cinema with you.
13. What will we ( do )do if they ( not come) don't come tomorrow ?
14. If I (have)had enough time now, I ( write )would write to my parents.
15. It’s too bad Helen isn’t here. If she ( be )were here, she ( know) would
know what to do.
16. If I ( not eat)don't eat breakfast tomorrow morning. I ( get)will get
hungry during class.
17. He might have understood you if you ( speak )had spoken more slowly.
18. If the weather (be)were nice today, we ( go)would go to the zoo.
19. If you meet him, remember ( not tell )not to tell him what I ( just say )
have just said to you.
20. Why didn’t you attend the meeting ? Oh. I (not know)didn't know
indeed. If I (know)had known I (come)would have come there.
moxa
27-01-2009, 23:10
18. Why don’t you stop smoking?
=> If I were you, I would stop smoking.

28. Rooney didn’t catch the ball and didn’t win the game. ( Had Rooney
…)
=> Had Rooney caught the ball, he would have won the game.
moxa
27-01-2009, 23:18
1.If you don't keep quiet, you will wake the baby up.(có thể viết cách khác
là Unless you keep quiet,....)
2.If you left immediately, I wouldn't call a guard.
3. thiếu động từ "have" thì phải.
If I had her number I would ring her up.
4. Unless you go righ now, you’ll be late for the train.
5. If you aren't careful, you’ll cut yourself with that knife.(cách khác:
unless you are careful, ....)
6. If she weren't often absent from class, she would keep pace with her
classmates.
7. If I had known her address, I could have written to Alice.( If I had
known Alice's address, I could have written to her sẽ hay hơn)
8. If It weren't cold, we could go swimming.
9. If we had had a map, we wouldn't have get lost.
10. If you didn't drunk too much coffee, you could sleep.
tạm 10 câu đã, lâu rồi ko làm nên trình độ kém đi, có sai sót gì mong mọi
ng chỉ bảo

tớ có vài ý kiến như zậy, các bạn xem rồi đóng góp thêm nha!!!
jun11791
27-01-2009, 23:33
=> If I were you, I would stop smoking.


Cái này phải là "If I were you, I would have stopped smoking" chứ
1234vietnam
28-01-2009, 13:56
Đáp án nè:

1. We didn't go because it rained.
If it hadn't rained we would have gone.
2. We didn't go on holiday because we didn't have enough money.
If we had had enough money, we would have gone on holiday.
3. Susan felt sick because she ate four cream cakes.
If Susan had eaten four cream cakes, She wouldn't have felt sick.
If Susan hadn't eaten four cream cakes, She wouldn't have felt sick.[/
4. Without this treatment, the patient would have died.
If it hadn't been for this treatment, the patient would have died.
If there hadn't been this treatment, the patient would have died
5. We got lost because we didn't have a map.
If we had had a map, we wouldn't have got lost.
6. Peter is pat because he eats so many chips.
If Peter didn't eat so many chips, he would not be fat.
7. Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes.

If Robert hadn't started smoking cigarettes, he wouldn't have got a bad
cough.
8. He lost his job because he was late every day.
If he hadn't been late every day, he wouldn't have lost his job.

Xem giúp mình sửa thế có đúng ko :) :) :) :) :) :) :) :) :)
1234vietnam
28-01-2009, 14:19
Các bạn đổi các câu sao thành câu điều kiện.
1. Today isn't Sunday, so the pupils can't go swimming.
=> If today were Sunday, the pupils could go swimming.
2. The heavy rain kept everybody from going out.
=> If it hadn't rained, everybody could have gone out.
3. This chair is too heavy for him to move.
=>If this chair weren't too heavy, he could move
4. He had a flu because he went out in the rain last night.
=> If he hadn't gone out last night, he wouldn't have had a flu
5. Morning exercises make me feel better.
=> If I do morning exercises, I wil feel better
If I didn't exercise, Iwouldn't feel better
mình nghĩ: sự thật là " tôi tập thể dục buổi sáng và tôi cảm thấy khoẻ
hơn" nên viết câu điều kiện trái ngược với thực tế ở hiện tại thì phải là
ĐK loại 2 chứ
:) :) :) :) :) :) :)
moxa
30-01-2009, 22:48
Cái này phải là "If I were you, I would have stopped smoking" chứ

đây là câu điều kiện 2 mà, phải là would stop chứ!!!
would have stopped là câu điều kiện 3 mà.

câu điều kiện 2:
If+S+V(ed/2)...., S+would/should+V(ko To).....
moxa
30-01-2009, 22:51
If I didn't exercise, Iwouldn't feel better
mình nghĩ: sự thật là " tôi tập thể dục buổi sáng và tôi cảm thấy khoẻ
hơn" nên viết câu điều kiện trái ngược với thực tế ở hiện tại thì phải là
ĐK loại 2 chứ


theo như bạn thì sự thật là "tôi tập thể dục buổi sáng và tôi cảm thấy
khoẻ hơn". Như vậy thì việc tập thể dục và khoẻ hơn là có thật ở hiện
tại. Và có thật thì ta dùng điều kiện 1. ko phải trường hợp nào viết lại
thì cũng viết trái với thực tế đâu bạn!!!!
emtienhocmai
20-02-2009, 17:26
1.keep quier or you'll wake the baby up
2.because you don't leave immediately,I call a guard
3.I don't her number,so I don't ring her up
4.go right now or you'll be late for the train
5.be careful or you'll cut yourself with that knife
6.As she is often absent from class,she can't keep pace with her classmates
7.I couldn't write to Alice because I didn't know her address
8.It's very cold,so we can't go swimming
9.we got lost because we didn't have a map
10.you drink too much coffee;that's why you can't sleep
o0honeybaby0o
21-02-2009, 16:05
1.keep quiet or you'll wake the baby up
If you don’t keep quite, you wake the baby up.
2.because you don't leave immediately, I call a guard
If you won’t leave immediately, I call the guard.
3.I don't her number, so I don't ring her up
If I knew her number, I would ring her up.
4.go right now or you'll be late for the train
If you won’t go right now, you are late for the train.
5.be careful or you'll cut yourself with that knife
If you won’t be careful, you can cut yourself with that knife.
6.As she is often absent from class, she can't keep pace with her classmates.
If she were not often absent from class, she could keep pace with her
classmates.
7.I couldn't write to Alice because I didn't know her address
If I had known Alice’s address, I could have written to her.
8.It's very cold, so we can't go swimming.
If it will be very cold, we can not go swimming.
9.we got lost because we didn't have a map.
If we had had the map, we wouldn’t have got lost.
10.you drink too much coffee; that’s why you can't sleep.
If you didn’t drink too much coffee, you could slept.

Đúng không vậy bạn??? :D
jerken06
21-02-2009, 16:15
1.keep quiet or you'll wake the baby up
If you don’t keep quite, you wake the baby up.
2.because you don't leave immediately, I call a guard
If you won’t leave immediately, I call the guard.
3.I don't her number, so I don't ring her up
If I knew her number, I would ring her up.
4.go right now or you'll be late for the train
If you won’t go right now, you are late for the train.
5.be careful or you'll cut yourself with that knife
If you won’t be careful, you can cut yourself with that knife.
6.As she is often absent from class, she can't keep pace with her classmates.
If she were not often absent from class, she could keep pace with her
classmates.
7.I couldn't write to Alice because I didn't know her address
If I had known Alice’s address, I could have written to her.
8.It's very cold, so we can't go swimming.
If it will be very cold, we can not go swimming.
9.we got lost because we didn't have a map.
If we had had the map, we wouldn’t have got lost.
10.you drink too much coffee; that’s why you can't sleep.
If you didn’t drink too much coffee, you could slept.

Đúng không vậy bạn??? :D Cậu xem lại xem sao nhé. hix còn 50 kí tự
nữa********************************************************?
????????
o0honeybaby0o
21-02-2009, 16:18
những chỗ đó phải dùng hiện tại phải không vậy ạh? Xin lỗi ạh, em
nhầm. Cảm ơn nhiều nha!!!
moxa
21-02-2009, 23:34
Đáp án:
1.keep quiet or you'll wake the baby up
=>If you don’t keep quite, you will wake the baby up.
2.because you don't leave immediately, I call a guard
=>If you don’t leave immediately, I will call the guard.
3.I don't her number, so I don't ring her up
=>If I knew her number, I would ring her up.
4.go right now or you'll be late for the train
=>If you don't go right now, you will be late for the train.
5.be careful or you'll cut yourself with that knife
=>If you aren't careful, you will cut yourself with that knife.
6.As she is often absent from class, she can't keep pace with her classmates.
=>If she were not often absent from class, she could keep pace with her
classmates.
7.I couldn't write to Alice because I didn't know her address
=>If I had known Alice’s address, I could have written to her.
8.It's very cold, so we can't go swimming.
=>If it were warm, we could go swimming.
9.we got lost because we didn't have a map.
=>If we had had a map, we wouldn’t have got lost.
10.you drink too much coffee; that’s why you can't sleep.
=>If you didn’t drink too much coffee, you could slept.
thanhthuytu
24-02-2009, 08:20
Bài tập tiếp nè các bạn:
1. If you (find) a skeleton in the cellar don't mention it to anyone.
2. If you pass your examination we (have) a celebration.
3. What (happen) if I press this button?
4. I should have voted for her if I (have) a vote then.
5. If you go to Paris where you (stay)?
6. If someone offered to buy you one of those rings, which you (choose)?
7. The flight may be cancelled if the fog (get) thick.
8. If the milkman (come) tell him to leave two pints.
9. Someone (sit) on your glasses if you leave them there.
10. You would play better bridge if you (not talk) so much.
o0honeybaby0o
25-02-2009, 12:48
1. If you (find) find a skeleton in the cellar don't mention it to anyone.
2. If you pass your examination we (have) will have a celebration.
3. What (happen) happen if I press this button?
4. I should have voted for her if I (have)had had a vote then.
5. If you go to Paris where you (stay) will stay?
6. If someone offered to buy you one of those rings, which you (choose)
would choose?
7. The flight may be cancelled if the fog (get) get thick.
8. If the milkman (come) comes tell him to leave two pints.
9. Someone (sit) will sit on your glasses if you leave them there.
10. You would play better bridge if you (not talk) didn’t talk so much.
nghiemhuu
27-02-2009, 13:11
có bạn nào biết điều kiện hỗn hợp ko bao dùm mình với
Hỏi nhiều mà chưa có câu trả lời mệt quá
[Only registered and activated users can see links]
thank nhieu
emtienhocmai
27-02-2009, 13:58
1,if you(drive) more carefull,you wouldn't have so many accidents.
2,what (happen) if there(not be) gravity?
3,if I (make)that mistake again,my teacher (get) angry with me.
4,if I spoke English well,my job (be) a lot easier.
5,he (meet)his old friend if he (go)to London yesterday.
6.would you mind if you suddenly(win)haft a milion pounds ?
7,I (lend)them some money if they ask me.
8,if we (know)who he was,we (invite)him to speak at our meeting.
9,if they had invited us,naturally we (go)to the party.
10,If I (be)you, I (tell)her the truth.
11, I was bysy.If I (have)free time ,I(go)to the cinema with you.
12,what we (do)if they (not come)tomorrow?
13,if I(have)enough time now,I(write)to my parents.
14,It's too bad Helen isn't here.If she (be)here,she (know)what to do.
15,if I (not eat)breakfast tomorrow morning.I(get)dungry during class.
16,He might have understood you if you(speak)more slowly.
17,if the weather (be)nice today ,we (go)to the zoo
18,if you meet him ,remember(not tell)him what I (just say)to you.
19,Why didn't you attend the meeting ?
_Oh.I(not know)indeed.If I (know)I (come)there.
believe_in_rose296
27-02-2009, 15:12
1,if you(drive) drove more careful, you wouldn't have so many accidents.
2,what (happen) would happen if there(not be) weren't gravity?
3,if I (make) make that mistake again, my teacher (get) will get angry with
me.
4,if I spoke English well,my job (be) would be a lot easier.
5,he (meet) would have met his old friend if he (go) had gone to London
yesterday.
6.would you mind if you suddenly(win) won haft a million pounds ?
7,I (lend) will lend them some money if they ask me.
8,if we (know) knew who he was,we (invite) would invite him to speak at
our meeting.
9,if they had invited us,naturally we (go) would have gone to the party.
10,If I (be) were you, I (tell) would tell her the truth.
11, I was busy. If I (have)had had free time, I (go) would have gone to the
cinema with you.
12,what will we (do) do if they (not come) don't come tomorrow?
13,if I(have) had enough time now,I(write) would write to my parents.
14,It's too bad Helen isn't here.If she (be) were here,she (know) would
know what to do.
15,if I (not eat) don't eat breakfast tomorrow morning.I(get) will get hungry
during class.
16,He might have understood you if you(speak) had spoken more slowly.
17,if the weather (be) were nice today ,we (go) would go to the zoo
18,if you meet him, remember(not tell)not to tell him what I (just say) have
just said to you.
19,Why didn't you attend the meeting ?
_Oh.I(not know)didn't know indeed.If I (know)had known, I (come) would
have come there.
thanhthuytu
03-03-2009, 11:38
Bài tập tiếp nè các bạn:
1. What I (do) if I hear the burglar alarm?
2. If you (read) the instrctions carefully you wouldn't have answered the
wrong question.
3. I could repair the roof myself if I (have) a long ladder.
4. Unless they turn that radio off I (go) mad.
5. If you were made redundant what you (do)?
6. We'll have a long way to walk if we (run) out of petrol here.
7. If you shake that bottle of port it (not be) fit to drink.
8. I'll probably get lost unless he (come) with me.
9. You (not have) so many accidents if you drove more slowly.
10. If you (wear) a false beard nobody would have recognized you.
mencun91
03-03-2009, 17:26
1. What I (do) if I hear the burglar alarm?
What will i do if i hear the burglar alarm?
2. If you (read) the instrctions carefully you wouldn't have answered the
wrong question.
If you had read the instructions carefully you wouldn't have answered the
wrong question
3. I could repair the roof myself if I (have) a long ladder.
I could repair the roof myself if I had a long ladder
4. Unless they turn that radio off I (go) mad.
Unless they turn that radio off I will go mad
5. If you were made redundant what you (do)?
If you were mad redundant, what would you do?
6. We'll have a long way to walk if we (run) out of petrol here.
We'll have a long way to walk of we run out of petrol here
7. If you shake that bottle of port it (not be) fit to drink.
If you shake that bottle of port it won't be fit to drink
8. I'll probably get lost unless he (come) with me.
I'll probably get lost unless he comes with me
9. You (not have) so many accidents if you drove more slowly.
You wouldn't have so many accidents if you drove more slowly
10. If you (wear) a false beard nobody would have recognized you
If you had worn a false beard nobody could have recognized you
o0honeybaby0o
04-03-2009, 19:14
1. What I (do) do if I hear the burglar alarm?
2. If you (read)had read the instrctions carefully you wouldn't have
answered the wrong question.
3. I could repair the roof myself if I (have)had a long ladder.
4. Unless they turn that radio off I (go) will go mad.
5. If you were made redundant what you (do) did?
6. We'll have a long way to walk if we (run)run out of petrol here.
7. If you shake that bottle of port it (not be) isn’t fit to drink.
8. I'll probably get lost unless he (come) comes with me.
9. You (not have) didn’t have so many accidents if you drove more slowly.
10. If you (wear) had worn a false beard nobody would have recognized
you.
thanhthuytu
05-03-2009, 09:06
Đáp án nè các bạn:
1. shall/ should I do
2. had read
3. had
4. shall go
5. would you do
6. run
7. will not be
8. comes
9. would not have
10. had worn
thanhthuytu
05-03-2009, 09:44
Bài tập tiếp nè các bạn:
1. We'll have a long way to walk if we (run) out of petrol here.
2. If you shake that bottle of port it (not be) fit to drink.
3. I'll probaby get lost unless he (come) with me.
4. You (not have) so many accidents if you drove more slowly.
5. If you (wear) a false beard nobody would have recognized you.
6. If she (leave) the fish there the car will get it.
7. Unless they leave a lamp beside that hole in the road somebody (fall)
into it.
8. You'll get pneumonia if you (not change) your wet clothes.
9. If I had known that you couldn't eat octopus I (not buy) it.
10. If they (hang) that picture lower people would be able to see it
mencun91
05-03-2009, 13:35
1. We'll have a long way to walk if we (run) out of petrol here.
2. If you shake that bottle of port it (not be) fit to drink.
3. I'll probaby get lost unless he (come) with me.
4. You (not have) so many accidents if you drove more slowly.
5. If you (wear) a false beard nobody would have recognized you.
mây câu nay lam rui e ko lam lai nữa
́ ̀̀ ̀ ̀ ̣
6. If she (leave) leaves the fish there the car will get it.
7. Unless they leave a lamp beside that hole in the road somebody (fall)
will fall into it.
8. You'll get pneumonia if you (not change)don't change your wet clothes.
9. If I had known that you couldn't eat octopus I (not buy) wouldn't have
bought it.
10. If they (hang) hung that picture lower people would be able to see it
o0honeybaby0o
06-03-2009, 20:49
Cho em hỏi tí ạh! Shall và will trong mệnh đề If.. phải phân biệt như thế
nào ạh? :-?
1234vietnam
08-03-2009, 13:51
Bài tập tiếp nè các bạn:
1. We'll have a long way to walk if we (run) run out of petrol here.
2. If you shake that bottle of port it (not be) won't be fit to drink.
3. I'll probably get lost unless he (come) comes with me.
4. You (not have) wouldn't have so many accidents if you drove more
slowly.
5. If you (wear) had worn a false beard nobody would have recognized you.
6. If she (leave) leaves the fish there the car will get it.
7. Unless they leave a lamp beside that hole in the road somebody (fall)
will fall into it.
8. You'll get pneumonia if you (not change) don't change your wet clothes.
9. If I had known that you couldn't eat octopus I (not buy) wouldn't have
bought it.
10. If they (hang) had hung that picture lower people would be able to see it
mọi người chấm bài giúp tớ với!:):):):)
%%- chúc các bạn nữ thật hạnh phúc %%-
jenjen00
09-03-2009, 21:17
ai giúp em phân biệt đc câu đk loại 1 và 2 cái
cứ bị lộn thui
vd : i wasnot hurry . i wasnot eat anything
em thấy nhiều câu mặc dù điều đó có thể xảy ra nhưng vẫn chia ở loại 2
jenjen00
09-03-2009, 21:38
1. We'll have a long way to walk if we (run) out of petrol here.
run
2. If you shake that bottle of port it (not be) fit to drink.
willnot be
3. I'll probaby get lost unless he (come) with me.
come
4. You (not have) so many accidents if you drove more slowly.
wouldnot have
5. If you (wear) a false beard nobody would have recognized you.
had worn
6. If she (leave) the fish there the car will get it.
leave
7. Unless they leave a lamp beside that hole in the road somebody (fall)
into it.
will fall
8. You'll get pneumonia if you (not change) your wet clothes.
arenot change
9. If I had known that you couldn't eat octopus I (not buy) it.
would havenot bought
10. If they (hang) that picture lower people would be able to see it
hung
jenjen00
09-03-2009, 21:41
có ai hok sửa bài và trả lời dùm cái
năn nỉ đấy con xin các pác
tramngan
09-03-2009, 21:56
ai giúp em phân biệt đc câu đk loại 1 và 2 cái
cứ bị lộn thui
vd : i wasnot hurry . i wasnot eat anything
em thấy nhiều câu mặc dù điều đó có thể xảy ra nhưng vẫn chia ở loại 2

Thông thường người ta không dựa vào nghĩa của câu mà dựa vào ngữ
cảnh.
Anh cho ví dụ nha:
Ví dụ 1:
Trời đang mưa, anh muốn đi ra ngoài. Anh nói "If it stops raining, I will
go out." Có nghĩa là trong hiện tại là trời đang mưa, bất kể trời mưa
ngừng lúc nào trong tương lai, anh cũng đi ra ngoài
Ví dụ 2:
Trời đang mưa, anh muốn đi ra ngoài ngay bây giờ. Anh nói "If it stopped
raining, I would go out". Có nghĩa là trong hiện tại là trời đang mưa, mưa
phải ngừng ngay bây giờ, không chờ trong tương lai thì anh mới đi ra
ngoài. Nhưng thật sự trời đang mưa (to lắm hehe)
tramngan
09-03-2009, 22:02
Còn bài tập em giải là:
3. come sửa lại thành" comes"
6. leave sửa lại thành "leaves"
jenjen00
09-03-2009, 22:10
Thông thường người ta không dựa vào nghĩa của câu mà dựa vào ngữ
cảnh.
Anh cho ví dụ nha:
Ví dụ 1:
Trời đang mưa, anh muốn đi ra ngoài. Anh nói "If it stops raining, I will
go out." Có nghĩa là trong hiện tại là trời đang mưa, bất kể trời mưa
ngừng lúc nào trong tương lai, anh cũng đi ra ngoài
Ví dụ 2:
Trời đang mưa, anh muốn đi ra ngoài ngay bây giờ. Anh nói "If it stopped
raining, I would go out". Có nghĩa là trong hiện tại là trời đang mưa, mưa
phải ngừng ngay bây giờ, không chờ trong tương lai thì anh mới đi ra
ngoài. Nhưng thật sự trời đang mưa (to lắm hehe)


nhưng làm sao mà biết đc khi câu phải chia động từ ở cả 2 vế
ví dụ chuyển câu này : I wasn"t hurry . I wasn"t eat anything
câu 10 hồi nãy sao lại là are đó là đt thường mà (câu bị động )
tramngan
09-03-2009, 22:36
nhưng làm sao mà biết đc khi câu phải chia động từ ở cả 2 vế
ví dụ chuyển câu này : I wasn"t hurry . I wasn"t eat anything

Trong bài thi người ta thường cho thêm 1 câu.
Ví dụ: I am hurry, I eat anything.
--> If I wasn't ....
Bài thi người ta sẽ là vậy, em yên tâm phần này. Đó là tự luận, còn trắc
nghiệm:
Vi dụ nha: Now, I am hurry but I don't want. If I .... hurry, I ... anything
A. ... B.... C.... D....
jenjen00
09-03-2009, 22:39
nhưng bọn em kiểm tra cô ra đề thế
.......... em hay bị nhầm phần đó
tuanh038
09-03-2009, 23:43
hình như câu 8 là: arenot changed thì fải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jenjen00
10-03-2009, 22:19
sao lại arenot changed
đây là câu đk loại 1 mà.............. if + hiện tại đơn


nhân tiện mod cho thêm bài nha
tuanh038
10-03-2009, 22:43
sao lại arenot changed
đây là câu đk loại 1 mà.............. if + hiện tại đơn


nhân tiện mod cho thêm bài nha
ừ!!! mình xem lại rồi, đúng là câu điều kiện loịa 1, sr nhé!!!!!!!!!!!!
tramngan
10-03-2009, 22:52
Các bạn hãy biến đổi những câu sau đây thành câu điều khiện nhé:
1. Keep silent or you'll wake the baby up.
2.Because you don't lêav immediately, I call a policeman.
3. I don't know the number, so I don't ring her up.
4. Go right now or you'll be late for the train.
5.I don't know the answer, so I can't tell you.

Sau đây là bài tập điền từ. Bạn hãy điền đúng thì của động từ trong
ngoặc:
1. If I see him, I(give) him a gift.
2. If I had a typewriter, I(type) it myelf.
3. If I had known that you were in hospital, I(visit) you.
4. You could make better progess if you(attend) class regularly.
5. If I(know) his telephone number, I'd give it to you.
__________________
Chỉ có bấy nhiêu thôi, mấy em cố gắng làm nhá! Too easy^^ . Nói vậy
thôi, chứ đừng coi thường nhé, bảo đảm sẽ có người giải sai.
thanhthanhpb
10-03-2009, 23:01
tớ muôn' hỏi làm thế nào để phân biệt được câu điều kiện loại mấy ,khi
mà không xác định được thì
VD như câu: Nếu tôi có tiền tôi sẽ mua ô tô mới. Đây là loại 1 xảy ra
trong tương lai hay loại 2 không xảy ra trong tương lai khi mà mình làm
sao mà biết tương lai nó sẽ ra sao???nhất là vấn đề tiền bạc ...Ai giúp tớ
với.
thanhthanhpb
10-03-2009, 23:20
trình độ có hạn nên chỉ dám làm bài điền tu thôi:
1- will give
2-would type
3-ould have visited
4-had attend
5-had know
jenjen00
10-03-2009, 23:26
tớ muôn' hỏi làm thế nào để phân biệt được câu điều kiện loại mấy ,khi
mà không xác định được thì
VD như câu: Nếu tôi có tiền tôi sẽ mua ô tô mới. Đây là loại 1 xảy ra
trong tương lai hay loại 2 không xảy ra trong tương lai khi mà mình làm
sao mà biết tương lai nó sẽ ra sao???nhất là vấn đề tiền bạc ...Ai giúp tớ
với.

còn phải tuỳ thuộc vào ngữ cảnh nữa
dễ nhất là câu đk loại 3 vì ở qk
cồn câu đk loại 1 và2 thì còn tuỳ vào hoàn cảnh
ví dụ trên : nếu tôi có tiền tôi sẽ mua ôtô mới tức là bạn hok thể có đủ
tiền để mua 1 chiếc ôtô mới \Rightarrow hok thể xảy ra ở hiện tại
\Rightarrow đk 2
tramngan
10-03-2009, 23:40
tớ muôn' hỏi làm thế nào để phân biệt được câu điều kiện loại mấy ,khi
mà không xác định được thì
VD như câu: Nếu tôi có tiền tôi sẽ mua ô tô mới. Đây là loại 1 xảy ra
trong tương lai hay loại 2 không xảy ra trong tương lai khi mà mình làm
sao mà biết tương lai nó sẽ ra sao???nhất là vấn đề tiền bạc ...Ai giúp tớ
với.

Sao mấy bé thích hỏi mấy cái này thế nhỉ. Anh sẽ nói lại kĩ. Trong cái đề
thi sẽ không tạo ra quá khó khăn cho các em khi chọn lựa đk 1 hoặc đk 2.
Điều thứ 2, anh sẽ nêu ra cụ thể như thế này:
- If I have much money, I will buy a new car.
Người học tiếng Anh rành sẽ hiểu rõ ý em nói là: Em có thể mua một
chiếc xe mới, nếu trong tương lai em có tiền.
- If I had much money, I would buy a new car.
Người ta sẽ hiểu ý em nói là: Hiện giờ, với 1 lí do nào đó mà em chưa có
tiền. Nhưng em muốn mua chiếc xe ấy ngay bây giờ.
tuanh038
10-03-2009, 23:49
Các bạn hãy biến đổi những câu sau đây thành câu điều khiện nhé:
1. Keep silent or you'll wake the baby up.
2.Because you don't lêav immediately, I call a policeman.
3. I don't know the number, so I don't ring her up.
4. Go right now or you'll be late for the train.
5.I don't know the answer, so I can't tell you.

Sau đây là bài tập điền từ. Bạn hãy điền đúng thì của động từ trong
ngoặc:
1. If I see him, I(give) him a gift.
2. If I had a typewriter, I(type) it myelf.
3. If I had known that you were in hospital, I(visit) you.
4. You could make better progess if you(attend) class regularly.
5. If I(know) his telephone number, I'd give it to you.
__________________
Chỉ có bấy nhiêu thôi, mấy em cố gắng làm nhá! Too easy^^ . Nói vậy
thôi, chứ đừng coi thường nhé, bảo đảm sẽ có người giải sai.
a
1. if you don't keep silent, you 'll wake the baby up
2. if you don't leave immediately, i'll call a policeman
3. if i didn't know the number, i wouldn't ring her up
4. if you don't go right now, you will be late for the train
5. if i knew the answer, i cuold tell you
b.
1. will give
2. would typed
3. would have visted
4. attended
5. knew
xem hộ em với ạ, phần này em hơi yếu nên không chắc chắn lắm ạ!!!!!
jenjen00
11-03-2009, 00:05
bạn làm sai câu b,2 câu đk 2 : typed ---> type
a,5 viết sai : cuold --------> could
believe_in_rose296
11-03-2009, 08:38
3. I don't know the number, so I don't ring her up.
–> If I knew the number, I would ring her up.
Đây là câu điều kiện loại 2. vì sự thật là hiện tại tôi ko biết số điện
thoại của cô ấy. phải viết thành câu điều kiện không có thật ở hiện tại
chứ.
(câu 5 làm đúng, tại sao câu 3 lại làm sai)

Còn mấy chỗ sai chính tả, jenjen cũng nói rồi đấy.
thanhthuytu
12-03-2009, 08:22
Finish these sentences, taking care to use the correct tenses:
1. If he had taken my advice_______.
2. If you ate less_______.
3. We'll send for the doctor if_______.
4. If she practised more_______.
5. If there isn't enough wine in that bottle_______.
6. If you had checked the petrol before we started_______.
7. This clock wouldn't have run down if_______.
8. Try on the blue one if_______.
9. If these gates are locked_______.
10. If we leave before breakfast_______.

Các bạn vào làm tiếp đi các bạn, đề không có khó gì đâu các bạn! Mới có
một bạn làm thôi! Các bạn làm để học ra nhiều kinh nghiệm :P
mencun91
12-03-2009, 20:39
1. If he had taken my advice___you wouldn't regret now____.
2. If you ate less__you would lose weight_____.
3. We'll send for the doctor if__you feel ill_____.
4. If she practised more__she would pass the exam_____.
5. If there isn't enough wine in that bottle__you will have to buy some
more_____.
6. If you had checked the petrol before we started___we wouldn't run out
of fuel now____.
7. This clock wouldn't have run down if___you hadn't winded up it____.
8. Try on the blue one if___if you want____.
9. If these gates are locked__the thives won't be able to break into the
house_____.
10. If we leave before breakfast___we will catch the bus____.
believe_in_rose296
20-05-2009, 08:31
But for + noun + điều kiện loại II, III
But for: nếu không có…

Ví dụ:
You help me everyday so I can finish my work.
→ But for your daily help, I couldn’t finish my work.
She encouraged him and he succeeded.
→ But for her encouragement, he wouldn’t have succeeded.
The teacher explained and we understood.
→ But for the teacher’s explanation, we wouldn’t have understood.
meomeomeolt
27-05-2009, 23:12
Đây là bài tập thêm nữa nè! Nếu bạn hunterfhunter làm đúng tất cả thì tôi
chịu như thế, nếu không đúng thì bạn phải xin lỗi tôi.:mad::mad:
Fill in the blanks:
1. If it had not rained, we (go)_______ camping.
2. If he (speak)_______ more slowly, I could have understood him.
3. What_______you (do)_______ if you were a mokey?
4. If he had listened carefully, he (perform)_______well in his
examination.
5. If I find your book, I (give)_______ it to you.
6. If you came with us, you (have)_______ a good time.
7. If I (not/miss)_______ the bus, I could have come early.
8. If I took a trip this summer, I (go)_______ to DatLat.
9. If he (not/steal)_______ the wallet, he (not/be)_______ in prison now.
10. If they (invite)_______ yesterday, I (be)_______ is a good day
tomorrow.
11. We (go)_______ swimming if it (be)_______ a good day tomorrow.
12. If the weather (be)_______ nice last day, I (go)_______ for a walk.
13. My dog always barks if he (hear)_______ anything unusual.
14. If he (not/ do)_______ come soon, I'm not going to wait.
15. If the phone (ring)_______, can you answer it?
16. If it rains this evening, I (not/will)_______ go out.
17. If she (come)_______, she will ghe a surprise.
18. If we had had enough money, we (buy)_______ that house.
1.would have gone
2.spoke
3.would you do
4. would have performed
5.will give
6. would had
7. hadn't missed
8. would go
9. hadn't stolen-wouldn't have been
10.had invited- would have been (xem giùm lại đề bài nha)
11.will go- is
12.had been - would have gone
13.hears
14.doesn't come
15.rings
16.won't
17.comes
18.would have bought
chữa giùm tui cái nào!!!;)
heocoipro
28-05-2009, 00:17
1. If he had taken my advice___you wouldn't regret now____.
2. If you ate less__you would lose weight_____.
3. We'll send for the doctor if__you feel ill_____.
4. If she practised more__she would pass the exam_____.
5. If there isn't enough wine in that bottle__you will have to buy some
more_____.
6. If you had checked the petrol before we started___we wouldn't run out
of fuel now____.
7. This clock wouldn't have run down if___you hadn't winded up it____.
8. Try on the blue one if___if you want____.
9. If these gates are locked__the thives won't be able to break into the
house_____.
10. If we leave before breakfast___we will catch the bus____.

Mình thấy các câu của bạn ngữ pháp khá okie rồi, chỉ có câu 1 bạn
nhầm, là "he..." chứ ko phải "you.." => đi thi thế này mất điểm đó.
Nhưng bây h thi trắc nghiệm njn cũng ko sai ngớ ngẩn thế này đâu. :D
Câu 3 mình thấy bạn làm hơi khó hiểu.
Câu 7 hình như bạn viết nhầm vì theo mình nhớ ko nhầm thì "wind up"
nghĩa là lên dây cót đồng hồ (có thể tạm dịch là như vậy). Sửa lại là "you
had winded up it" thì đúng hơn.
scorpion6542
29-05-2009, 11:11
1. If it had not rained, we (go)would have gone camping.
2. If he (speak)spoke more slowly, I could have understood him.
3. What__would__you (do)__do__ if you were a mokey?
4. If he had listened carefully, he (perform)would have performed__well in
his examination.
5. If I find your book, I (give)_will give___ it to you.
6. If you came with us, you (have)_would have_ a good time.
7. If I (not/miss)_didn't miss_ the bus, I could have come early.
8. If I took a trip this summer, I (go)_would go_ to DatLat.
9. If he (not/steal)_hadn't stolen__ the wallet, he (not/be)_wouldn't have
been_ in prison now.
10. If they (invite)_had invited_ yesterday, I (be)_______ is a good day
tomorrow./:)/:)/:)
11. We (go)_will go___ swimming if it (be)__is___ a good day tomorrow.
12. If the weather (be)_had been__ nice last day, I (go)_would have gone_
for a walk.
13. My dog always barks if he (hear)_hears_ anything unusual.
14. If he (not/ do)_doesn't_ come soon, I'm not going to wait.
15. If the phone (ring)__rings_, can you answer it?
16. If it rains this evening, I (not/will)__won't_ go out.
17. If she (come)__comes_, she will ghe a surprise.
18. If we had had enough money, we (buy)__would have bought__ that
house.
sweet_candy_161292
29-05-2009, 12:59
Sentence Building: Rewrite the following sentences by using conditional
sentences.
1. I'll buy a new hat. I'll give it to you.
If__i buy a new hat, i'll give to you____________________________.
2. Today isn't Sunnday. The pupils can't go swimming.
If___today were Sunday, the pupils could go
swimming___________________________.
3. He wasn't here. He didn't have a lot of fun.
If_he had been here, he would have had a lot of
fun___________________________.
4. My brother will have anough money. He will buy a bicycle.
If_my brother have enough money, he will buy a
bycicle_____________________________.
5. He didn't have time. He didn't read this novel.
If_he had had time, he would have had read thí
novel_____________________________.
6. Because she missed the bus, she was late.
If___she hadn't missed the bus, she wouldn't have been
late_________________________.
7. Peter doesn't study hard, so he can't get good marks.
If_Peter studied hard, he could get good
mark__________________________.
8. My sister is absent from her class because she has a terrible headache.
If__she hadn't a terible headache, she would be adsent from her
class__________________________.
9. Windy didn't come, so we cancelled the meeting.
If_Windy had come, we wouldn't have cancelled the
meeting____________________________.
10. He was angry, so he didn't say anything.
If__he had said anything, he wouldn't have been
angry___________________
Các bạn coi thử mình đã làm đúng chưa nha! Cảm ơn^^
vnph.ylyforever
29-06-2009, 15:32
Mình nghĩ mọi người nên cung cấp cả địa chỉ Y! để dễ dàng trao
đổi,như thế có vẻ tiện hơn nhiều
anhtranglunglinh
17-07-2009, 20:50
Tớ thử làm mấy câu mà tuyetphan làm sai nha
2.had spoken
9.hadn't stolen,wouldn't have be_en
10.had invited,would have be_en
12.had be_en,would have gone
14.doen't
ngduchai
25-07-2009, 09:17
1.If....then :Nếu...thì
VD: If she can't come to us,then we will have to go and see her
2.If dùng trong dạng câu không phải điều kiện: Động từ ở các mệnh đề
diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó
VD:If you want to learn a musical instrument,you have to practice
If you did not do much maths at school,you will find economics difficult to
understand
If that was Marry,why didn't she stop and stay hello
3.If....should = If... happen to... =If... should happen to... diễn đạt sự không
chắc chắn
If you should happen to pass a supermarket,perhaps you could get some
eggs (ngỗ nhỡ anh có tình cờ đi qua chợ có lẽ mua cho em ít đường)
4.If...was/were to...
-Diễn đạt điều kiện không có thật hoặc tưởng tượng ở tương lai
VD: If the boss was/were to come in now (= if the boss came in now) ,we
would be in real trouble
What would we do if I was/were to lose my job
-Hoặc có thể diễn đạt một ý lịch sự khi đưa ra lời đề nghị
Vd: If you were to move your hair a bit,we could all sit down
(nếu anh vui lòng dich ghế của anh ra một chút thì chúng ta có thể cùng
ngồi được)
Note:Cấu trúc này tuyệt đối không được dùng với các động từ tĩnh hoặc
chỉ trạng thái tư duy.
Vd:Correct:If I knew her name,I would tell you
Incorrect:If I was/were to know...
5.If it+ to be+ not+ for : Nếu không vì,nếu không nhờ vào.
-Thời hiện tại:
If it wasn't/weren't for the children,that couple wouldn't have any thing to
talk aboult
(nếu không vì những đứa con thì vợ chồng nhà ấy chả có chuyện gì để
mà nói)
-thời quá khứ:
If it hadn't been for your help,I don't know what we would have done
(Nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của anh thì tôi cũng không biết là chúng
tôi sẽ làm gì đây)
6."Not" đôi khi được thêm vào những động từ sau "IF" để bày tỏ sự nghi
ngờ không chắc chắn(Có nên... hay không )
I wonder if we shouldn't ask the doctor to look at Mary
7.It would... if+ subject+ would...(sẽ là... nếu- không được dùng trong văn
viết )
VD:It would be better if they would tell every body in advance
(sẽ là tốt hơn nếu họ không kể cho mọi người từ trước )
How would we feel if this would happen to our family
(ta sẽ cảm thấy thế nào nếu điều này xảy ra đối với gia đình chúng ta )
8.If...'d have...' have [Only registered and activated users can see links]ùng
trong văn nói không dùng trong văn viết ,diễn đạt điều kiện không thể
xảy ra trong quá khứ.
If I'd have known,I'd have told you
If she'd have recognized him it would have benn funny
9.If+ preposition+ noun/verb...(subject+ be bị lược bỏ)
If in doubt,ask for help (= if you are in doubt)
If about to go on a long journey,try to have a good nichts sleep
(=If you are about to go on...)
10. If được dùng khá phổ biến với một số từ như " any/ anything/ever/
not " diễn đạt ý phủ định
VD: I'm not angry .If anything,I feel a little surprised
(tôi không giận dữ gì đâu. mà trái lại tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên )
-Thành ngữ này còn diễn đạt ý ướm thử:Nếu có...
VD: I'd say he was more like a father,if anything
(tôi xin nói rằng ông ấy còn hơn cả một người cha,nếu có thể nói thế )
He seldom if ever travel abroard
(Anh ta chả mấy khi đi ra nước ngoài)
Usually,if not always,we write "cannot" as one word
(thông thương nhưng không phải là luôn luôn)
11. If+ Adjective= although(cho dù là )
-Nghĩa không mạnh bằng althought-Dùng để diễn đạt quan điểm riêng
hoặc vấn đề gì đó không quan trọng
Vd:His style,if simple,is pleasant to read
(văn phong của ông ta,cho dù đơn giản,thì đọc cũng thú)
-Cấu trúc này có thể thay băng may... ,but
His style may be simple,but it is pleasant to read
thuydieplinh
29-08-2009, 10:20
***Các bạn cùng làm bài tập về câu điều kiện nhé. Làm xong rỗi xem
lại phần lý thuyết sẽ giúp chúng ta nhớ lâu hơn rất nhiều .

*Sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. If I was offerred the job, I think I.......................(take) it.
2. I'm sure Tom will lend you mome money. I would be surprised lf
he .........(refuse).
3. Many people woud be out of work if that factory............(close) down.
4. If she sold her car, she.................(not/get) much money for it.
5. They are expecting us. They would be disappoited if we ..........(not
/come).
6. Would George be angry if I ................(take) his bike without asking?
7. Ann gave me this ring. She .............(be) terribly upset if I lost it.
8.If someone ..........(walk) in here with gun , I'd be very frightened .
9.What would happen if you..............(not/go) to work tomrrow?
10.I'm sure she .........(understand) if you explaned the situation to her.
hoaminh_e
29-08-2009, 10:34
***các bạn cùng làm bài tập về câu điều kiện nhé. Làm xong rỗi xem lại
phần lý thuyết sẽ giúp chúng ta nhớ lâu hơn rất nhiều .

*sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. If i was offerred the job, i think i.........would take..............(take) it.
2. I'm sure tom will lend you mome money. I would be surprised lf he
....refused....(refuse).
3. Many people woud be out of work if that factory......closed.....(close)
down.
4. If she sold her car, she.......wouldn't get..........(not/get) much money for
it.
5. They are expecting us. They would be disappoited if we ...wouldn't
come.......(not /come).
6. Would george be angry if i ...took........(take) his bike without asking?
7. Ann gave me this ring. She .....would be........(be) terribly upset if i lost
it.
8.if someone ....walked......(walk) in here with gun , i'd be very frightened .
9.what would happen if you.....not went.........(not/go) to work tomrrow?
10.i'm sure she ...would understand.....(understand) if you explaned the
situation to her.
bà làm của mình đó, các bạn sửa giùm mình nha. Mà đây là câu điều kiện
loại 2 thui àh.
thuydieplinh
29-08-2009, 14:49
5. They are expecting us. They would be disappoited if we ...didn't
come.......(not /come).
9.what would happen if you didn't went.........(not/go) to work tomrrow?
thuydieplinh
06-11-2009, 09:34
Thêm bài tập để chúng mình cùng luyện nhé.
A, Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. If he knew that it was dangerous, he (not come).
Chọn câu trả lời đúng: A. wouldn't have come
B. hadn't come
C. wouldn't have been come
D. wouldn't come
2 . If you exercised more, you ..............better. (feel)
Chọn câu trả lời đúng: A. would felt
B. would have felt
C. would feel
D. would have been felt
3 . If I (know) his address, I'd give it to you.
Chọn câu trả lời đúng: A. had known
B. knew
C. would know
D. have known
4. Mark and Carol are expecting us. They would be disappointed if
we.......... (not / come)
Chọn câu trả lời đúng: A. would not come
B. don't come
C. were not coming
D. didn't come
5. If someone (give) you a helicopter, what would you do with it?
Chọn câu trả lời đúng: A. gives
B. had given
C. has given
D. gave
6. I could get a job easily if I (have) a degree.
Chọn câu trả lời đúng: A. had had
B. had
C. have
D. have had
7. If we had more rain, our crops (grow) faster.
Chọn câu trả lời đúng: A. would have grown
B. would have been grown
C. would grow
D. have grown


8. Liz gave me this ring. She..............very upset if I lost it. (be)
Chọn câu trả lời đúng: A. was
B. would be
C. would being
D. would have been
9. Would Tim mind if I..............his bicycle without asking him? (borrow)
Chọn câu trả lời đúng: A. borrowed
B. have borrowed
C. had been borrowed
D. had borrowed
10. They would be rather offended if I .............. to see them. (not/go)
Chọn câu trả lời đúng: A. don't go
B. haven't gone
C. didn't go
D. hadn't gone
siengnangnhe
06-11-2009, 09:55
thêm bài tập để chúng mình cùng luyện nhé.
a, chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. If he knew that it was dangerous, he (not come).
Chọn câu trả lời đúng: A. wouldn't have come
b. Hadn't come
c. Wouldn't have been come
d. Wouldn't come
2 . If you exercised more, you ..............better. (feel)
chọn câu trả lời đúng: A. would felt
b. Would have felt
c. Would feel
d. Would have been felt
3 . If i (know) his address, i'd give it to you.
Chọn câu trả lời đúng: A. Had known
b. knew
c. Would know
d. Have known
4. Mark and carol are expecting us. They would be disappointed if
we.......... (not / come)
chọn câu trả lời đúng: A. would not come
b. Don't come
c. Were not coming
d. Didn't come
5. If someone (give) you a helicopter, what would you do with it?
Chọn câu trả lời đúng: A. Gives b. Had given
c. Has given
d. gave 6. I could get a job easily if i (have) a degree.
Chọn câu trả lời đúng: A. Had had
b. Had
c. have
d. Have had
7. If we had more rain, our crops (grow) faster.
Chọn câu trả lời đúng: A. would have grown
b. Would have been grown
c. Would grow
d. Have grown


8. Liz gave me this ring. She..............very upset if i lost it. (be)
chọn câu trả lời đúng: A. Was
b. would be
c. Would being
d. Would have been
9. Would tim mind if i..............his bicycle without asking him? (borrow)
chọn câu trả lời đúng: A. borrowed
b. Have borrowed
c. Had been borrowed
d. Had borrowed
10. They would be rather offended if i .............. To see them. (not/go)
chọn câu trả lời đúng: A. Don't go
b. Haven't gone
c. Didn't go
d. hadn't gone
hyy mình làm như thế hok bjt đúng hôk
nũa.............................................. .....
bupbexulanxang
06-11-2009, 22:54
D
C
B
D
D
B
C
B
A
C

=====chắc đug';)
cái nì là câu đk loại 2 hết mù!
Hix mai kt rồi ai có đề Anh bài kt số 2 post lên giùm vs!
bupbexulanxang
06-11-2009, 22:57
1. If he knew that it was dangerous, he (not come).
Chọn câu trả lời đúng: A. Wouldn't have come
b. Hadn't come
c. Wouldn't have been come
d. wouldn't come
2 . If you exercised more, you ..............better. (feel)
chọn câu trả lời đúng: A. Would felt
b. Would have felt
c. Would feel
d. Would have been felt
3 . If i (know) his address, i'd give it to you.
Chọn câu trả lời đúng: A. Had known
b. Knew
c. Would know
d. Have known
4. Mark and carol are expecting us. They would be disappointed if
we.......... (not / come)
chọn câu trả lời đúng: A. Would not come
b. Don't come
c. Were not coming
d. Didn't come
5. If someone (give) you a helicopter, what would you do with it?
Chọn câu trả lời đúng: A. Gives
b. Had given
c. Has given
d. Gave
6. I could get a job easily if i (have) a degree.
Chọn câu trả lời đúng: A. Had had
b. Had
c. Have
d. Have had
7. If we had more rain, our crops (grow) faster.
Chọn câu trả lời đúng: A. Would have grown
b. Would have been grown
c. Would grow
d. Have grown


8. Liz gave me this ring. She..............very upset if i lost it. (be)
chọn câu trả lời đúng: A. Was
b. Would be
c. Would being
d. Would have been
9. Would tim mind if i..............his bicycle without asking him? (borrow)
chọn câu trả lời đúng:
a. Borrowed
b. Have borrowed
c. Had been borrowed
d. Had borrowed
10. They would be rather offended if i .............. To see them. (not/go)
chọn câu trả lời đúng: A. Don't go
b. Haven't gone
c. Didn't go
d. Hadn't gone . .. . .
vanbac89
11-11-2009, 15:36
[có ai giởi tiếng anh thì post lên cho mọi ngườ cùng học cho vui, thích
tiếng anh nhưng học *** mong mọi ngươi giúp đỡ, nhiều tuổi rồi mà
học *** mong mọi người đừng chê cươi hê
hocmai.tienganh
17-11-2009, 17:24
Đáp án để các sửa bài làm của mình nhé.
a, chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. If he knew that it was dangerous, he (not come).
Chọn câu trả lời đúng: A. wouldn't have come
b. Hadn't come
c. Wouldn't have been come
d. Wouldn't come
2 . If you exercised more, you ..............better. (feel)
chọn câu trả lời đúng: A. would felt
b. Would have felt
c. Would feel
d. Would have been felt
3 . If i (know) his address, i'd give it to you.
Chọn câu trả lời đúng: A. Had known
b. knew
c. Would know
d. Have known
4. Mark and carol are expecting us. They would be disappointed if
we.......... (not / come)
chọn câu trả lời đúng: A. would not come
b. Don't come
c. Were not coming
d. Didn't come
5. If someone (give) you a helicopter, what would you do with it?
Chọn câu trả lời đúng: A. Gives
b. Had given
c. Has given
d. gave
6. I could get a job easily if i (have) a degree.
Chọn câu trả lời đúng: A. Had had
b. Had c. have
d. Have had
7. If we had more rain, our crops (grow) faster.
Chọn câu trả lời đúng: A. would have grown
b. Would have been grown
c. Would grow d. Have grown


8. Liz gave me this ring. She..............very upset if i lost it. (be)
chọn câu trả lời đúng: A. Was
b. would be
c. Would being
d. Would have been
9. Would tim mind if i..............his bicycle without asking him? (borrow)
chọn câu trả lời đúng: A. borrowed b. Have borrowed
c. Had been borrowed
d. Had borrowed
10. They would be rather offended if i .............. To see them. (not/go)
chọn câu trả lời đúng: A. Don't go
b. Haven't gone
c. Didn't go
d. hadn't gone
nguyenhoang140
25-11-2009, 21:23
nhìn mà choáng thấy mấy mem là kinh qá xá mà ko bít làm sao cho gioi
đây
vBulletin® v3.8.2, Bản quyền ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản