Nguồn gốc sự sống

Chia sẻ: ntgioi120401

Tiến hóa hóa học: Là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ" br" Tiến hóa tiền sinh học: Giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nguồn gốc sự sống

Söï soáng xuất hiện töø khi naøo?
Söï
Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
Đây là bức tranh toàn cảnh
của trái đất nguyên thủy
trước khi xuất hiện sự sống
Theo quan niệm hiện đại sự phát sinh sự
sống trên trái đất có thể chia thành các giai
đoạn:
I. Tiến hóa hóa học: Là giai đoạn hình thành nên
các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ
II. Tiến hóa tiền sinh học: Giai đoạn hình thành
nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành nên
những tế bào sống đầu tiên
III. Tiến hóa sinh học: Giai đoạn tiến hóa từ
những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài
sinh vật dưới tác động của các nhân tố tiến hóa
Tiến hoá hoá học là gì ?
Ti
Bao gồm những sự kiện nào?
I. Tiến hóa hóa học

Quả đất
hình thành
cách đây
khoảng 4,7
tỉ năm,
trong khí
quyển
nguyên
thủy của
quả đất có
các khí:
CH4, NH3,
C2N2 CO,
hơi nước
I. Tiến hóa hóa học
1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø
caùc chaát voâ cô :
- Giả thuyết của Oparin và Haldane: Caùc
chaát voâ cô coù trong khí quyeån nguyeân thuûy
nhôø nguoàn naêng löôïng ilaø thuyết c,ủa töû ngoaïi,
Giả saám seùt tia
G
nuùi löûa… taïo neân caùc hôïp chaát höõu cô ñôn
Oparin và Haldane
giaûn ñaàu tieân. về tiến hóa hóa học
về tiến hóa hóa học
như thế nào?
Haõy trình
baøy thí
nghieäm
cuûa
Miller vaø
Uray
chöùng
minh cho
giaû
thuyeát
cuûa
Oparin vaø
Haldane?
I. Tiến hóa hóa học
1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø
caùc chaát voâ cô :
- Giả thuyết của Oparin và Haldane: Caùc
chaát voâ cô coù trong khí quyeån nguyeân thuûy
nhôø nguoàn naêng löôïng laø saám seùt, tia töû ngoaïi,
nuùi löûa… taïo neân caùc hôïp chaát höõu cô ñôn
giaûn ñaàu tieân.
- Thí nghieäm cuûa Milô vaø Uraây: hoãn hôïp khí
CH4, NH3, H2 vaø hôi nöôùc ñöôïc ñaët trong
ñieàu kieän phoùng ñieän lieân tuïc suoát moät tuaàn.
Keát quaû thu ñöôïc 1 soá chaát höõu cô ñôn giaûn
trong ñoù coù caùc axit amin.
Sau thí nghieäm cuûa Milô vaø Uraây, nhieàu nhaø
khoa hoïc khaùc ñaõ laëp laïi thí nghieäm naøy vôùi
thaønh phaàn caùc chaát voâ cô thay ñoåi vaø hoï ñeàu
nhaän caùc hôïp chaát höõu cô ñôn giaûn khaùc nhau
Hỗn hợp CO2,
Điện cao thế Thu được
các axit amin
CH4, NH3

Thiết bị kín

Thu được
Tia tử Hỗn hợp hơi Nước,
các axit
ngoại amin
CO, CH4, NH3
I. Tiến hóa hóa học
1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø
caùc chaát voâ cô :
2. Quaù trình truøng phaân taïo neân caùc phaân töû höõu cô :


Hỗn hợp Axít Mạch
Ñieän 1500C
H2, CH4, amin - Pôlipeptit
cao
NH3 1800C
theá


Trình baøy thí nghieäm cuûa Fox (1950)?
I. Tiến hóa hóa học
1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø
caùc chaát voâ cô :
2. Quaù trình truøng phaân taïo neân caùc phaân töû höõu cô :

- Naêm 1950 Fox vaø coäng söï ñaõ laøm thí
nghieäm taïo ñöôïc protein nhieät töø caùc axit
amin.
Baàu khí
quyeån
Döôùicoå c duïng
taù xöa
goàm
cuûa yeáu toá naøo
chaánhöõu g
t höõ n cô
ñöôïc toångt hôïp
chaá
khí
töø chaát khí
naøyo?
naø ?
I. Tiến hóa hóa học
1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø
caùc chaát voâ cô :
2. Quaù trình truøng phaân taïo neân caùc phaân töû höõu cô :
- Trong ñieàu kieän baàu khí quyeån nguyeân
thuûy khoâng coù oxi (hoaëc coù raát ít) vôùi nguoàn
naêng löôïng laø caùc tia chôùp, nuùi löûa, tia töû
ngoại, … 1 soá chaát voâ cô keát hôïp vôùi nhau taïo
neân caùc chaát höõu cô ñôn giaûn nhö axit amin,
nucleotit, ñöôøng ñôn, caùc axit beùo. Trong
nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh, caùc ñôn phaân keát
hôïp vôùi nhau taïo thaønh caùc ñaïi phaân töû:
ARN, ADN, protein.
I. Tiến hóa hóa học
1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø
caùc chaát voâ cô :
2. Quaù trình truøng phaân taïo neân caùc phaân töû höõu cô :
- Trong các đại phân tử, vật chất di truyền
đầu tiên là ARN vì nó có thể nhân đôi mà
không cần đến enzim (protein) và do đó có thể
xem ARN xuất hiện trước ADN. Trong quá
trình tiến hóa tiếp theo, từ ARN, chức năng
tích lũy thông tin di truyền được chuyển cho
ADN, còn chức năng xúc tác được chuyển cho
protein và ARN chỉ đóng vai trò phân tử
truyền đạt thông tin di truyền như hiện nay.
Cơ chế nhân đôi và cơ chế dịch mã
trong giai đoạn tiến hoá hoá học đã được
các nhà khoa học mô tả như thế nào?
Trong ñieàu kieän cuûa
Traùi Ñaát hieän nay,
caùc hôïp chaát höõu cô
coù theå ñöôïc hình thaønh
töø caùc chaát voâ cô
nöõa khoâng?
Sự tạo thành các mạch polypeptit chứng
minh điều gì? Liệu ta có thể tạo ra các chất
sống nhân tạo được không? Vì sao?


Sự tạo thành các polypeptit chứng minh từ
các chất vô cơ có thể tạo thành các chất hữu
cơ, không thể tạo chất sống theo kiểu như
vậy vì thiếu những điều kiện lịch sử ban đầu
của trái đất, hơn nữa nếu tổng hợp thì bị các
vi khuẩn phân huỷ.
II. Tiến hoá tiền sinh học
Theá naøo laø tieán hoaù
tieàn sinh hoïc
Sự tạo thành giọt côaxecva

Hãy mô tả
quá trình
tiến hoá
hình thành
tế bào sơ
khai từ các
đại phân tử
hữu cơ xuất
hiện trong
nước ?
II. Tiến hoá tiền sinh học
- Các đại phân tử xuất hiện trong nước và tập
trung với nhau thì các phân tử lipit do đặc
tính kị nước sẽ lập tức hình thành nên lớp
màng bao bọc lấy các đại phân tử hữu cơ ->
giọt nhỏ liti khác nhau (Côaxecva) CLTN Các
tế bào sơ khai CLTN Các tế bào sơ khai có
các phân tử hữu cơ giúp chúng có khả năng
trao đổi chất và năng lượng, có khả năng
phân chia và duy trì thành phần hoá học.
- Từ các TB sơ khai THSH các loài ngày nay
Nhân tố TH
Thực nghiệm chứng minh hỗn hợp hai dung
dịch keo khác nhau sẽ tạo ra hiện tượng đông
tụ thành những giọt nhỏ gọi là côaxecva, có khả
năng hấp thụ chất hữu cơ trong dung dịch
lớn lên, phân chia và tạo được những côaxecva
có màng bán thấm.
Có thể tóm tắt các giai đoạn chính trong quá trình
phát sinh sự sống?Hoàn
Bắt đầu
Sinh vật toàn chịu Sinh vật
Chất
QL
có sự chi
Chất ngày
chi phối
hữu
Lí, phối của đầu tiên
vô cơ nay
của QL

hoá QL sinh
sinh học
học
Trên 2 tỉ năm
Trên 2 tỉ năm

Khoảng 4,7 tỉ năm
CỦNG CỐ

Chỉ tiêu so sánh Tiến hoá hoá Tiến hoá tiền
học sinh học

Khái niệm

Nhân tố tác
động


Kết quả
Chỉ tiêu so sánh Tiến hoá hoá Tiến hoá tiền sinh
học học
Khái niệm Là giai đoạn Là giai đoạn hình
hình thành thành nên các tế
nên các hợp bào sơ khai và sau
chất hữu cơ đó hình thành nên
từ các chất vô những tế bào sống
cơ đầu tiên.
Nguoàn
Nhân tố tác động
naêng löôïng Chọn lọc tự nhiên
töï nhieân
Kết quả Chaát höõu cô Tế bào sơ khai và
ñôn giaûn ñeán tế bào sống đầu
phöùc taïp tiên.
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT
Caâu 1: Vì sao söï soáng ngaøy nay khoâng ñöôïc
hình thaønh theo phöông thöùc hoaù hoïc?

A) Thieáu nhöõng ñieàu kieän lòch söû nhaát ñònh.
Đúng

B) Caùc chaát höõu cô ñöôïc hình thaønh seõ bò caùc vi
khuaån phaân huyû.
C) Ngaøy nay söï soáng chæ hình thaønh theo con
ñöôøng sinh hoïc.
D) Thieáu nhöõng chaát voâ cô caàn thieát.
Caâu 2: Töø thí nghieäm cuûa Milô vaø nhöõng
thí nghieäm töông töï, ta coù theå ruùt ra ñöôïc
nhaän ñònh naøo?
A) Cho tia töû ngoaïi chieáu qua moät hoãn hôïp
hôi nöôùc, cacbon oxit, meâtan, ammoniac….
Ngöôøi ta thu ñöôïc moät soá loaïi axit amin
B) Chaát höõu cô phöùc taïp ñöôïc toång hôïp töø
chaát höõu cô ñôn giaûn trong ñieàu kieän cuûa ñòa
caàu nguyeân thuûy
C) Cô theå soáng coù tính phöùc taïp, ña daïng vaø
ñaëc thuø
D) Caùc vaät theå soáng toàn taïi treân quaû ñaát laø
nhöõng heä môû, caáu taïo bôûi protein vaø axit
nucleic ñaëc tröng
Caâu 3: Söï phaùt sinh söï soáng treân quaû ñaát
laø do:
A) Töï noù sinh ra
B) Töø haønh tinh khaùc chuyeån ñeán
C) Söï tieán hoùa caùc hôïp chaát cacbon
D) Thöôïng ñeá taïo ra
Caâu 4: Giai ñoaïn tieán hoùa hoùa hoïc töø caùc
chaát voâ cô ñaõ hình thaønh caùc chaát höõu cô
ñôn giaûn roài phöùc taïp laø nhôø:

A) Söï xuaát hieän cô cheá töï sao cheùp
B) Taùc ñoäng cuûa nhieät ñoä
C) Taùc ñoäng cuûa enzim
D) Taùc duïng cuûa nguoàn naêng löôïng töï nhieân
Câu 5: Thí nghieäm cuûa S. Mi lô khi cho
tia ñieän cao theá phoùng qua hoãn hôïp hôi
nöôùc, CH4, H2, NH3 thì thu ñöôïc caùc

A. protein.
B. axit amin.
C. axit nucleic.
D. lipit.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản