Nguyễn Gia Trí

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
118
lượt xem
27
download

Nguyễn Gia Trí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyễn Gia Trí (1908 - 1993), hoạ sĩ, nhà đồ hoạ, biếm hoạ Việt Nam. Ông quê ở huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Nội. Một trong những hoạ sĩ hàng đầu có những đóng góp cho những bước khởi nguyên và sự phát triển của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam thế kỉ 20. Ông cùng với Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn là bốn cây đại thụ của nền mỹ thuật hiện đại của Việt Nam (nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyễn Gia Trí

  1. Nguy n Gia Trí
  2. Nguy n Gia Trí (1908 - 1993), ho sĩ, nhà ho , bi m ho Vi t Nam. Ông quê huy n Chương M , t nh Hà N i. M t trong nh ng ho sĩ hàng u có nh ng óng góp cho nh ng bư c kh i nguyên và s phát tri n c a n n m thu t hi n i Vi t Nam th k 20. Ông cùng v i Tô Ng c Vân, Nguy n Tư ng Lân, Tr n Văn C n là b n cây i th c a n n m thu t hi n i c a Vi t Nam (nh t Trí, nhì Vân, tam Lân, t C n). Ti u s T t nghi p trư ng Cao ng Mĩ thu t ông Dương năm 1936, ông là ngư i i u trong vi c chuy n nh ng b c tranh sơn mài t trang trí thành nh ng tuy t ph m ngh thu t và t ó ông ã ư c m nh danh là "ngư i cha nh ng b c tranh sơn mài tân th i c a Vi t Nam". Ông Nguy n Gia Trí là m t trong nh ng h a sĩ n i ti ng i u trong vi c t o ra m t khuynh hư ng ngh thu t m i cho Vi t Nam, v i nh ng ư ng nét v thanh l ch và nh ng tư tư ng m i v ngh thu t sơn mài. Ông ph i h p l i in kh c v i nh ng phương th c sơn mài m i, ng th i áp d ng các nguyên t c c u trúc tranh v phương Tây, t o nh ng b c h a hi n i mang y tính ch t dân t c. Nh ng tác ph m c a ông có th tìm th y trong vi n B o tàng M thu t Vi t Nam t i Hà N i và vi n B o tàng M thu t t i Sài Gòn. Nh ng b c tranh u tiên mang nhi u d u n c a ch nghĩa hi n th c và n tư ng Châu Âu:
  3. • Hoàng hôn trên sông, • Phong c nh Móng Cái. Vào th p niên 40 th k 20, khi chuy n sang sáng tác chuyên v ch t li u sơn mài, ã t o ra ư c m t phong cách riêng. Ch quen thu c là nh ng thi u n duyên dáng, nhàn t n trong khung c nh thiên nhiên thơ m ng. V i ch t son, sơn than, vàng, b c, v tr ng, sơn cánh gián, Nguy n Gia Trí ã t o cho tranh sơn mài m t v p l ng l y, m t chi u sâu bí n, ưa kĩ thu t sơn mài lên nh cao, kh ng nh t m quan tr ng c a ch t li u h i ho này trong n n mĩ thu t Vi t Nam: • ình làng vào ám (1939), • Thi u n bên cây phù dung (1944). Nh ng năm 1960 ÷ 1970, ngh thu t c a ông có xu hư ng thiên sang tr u tư ng. Tuy v y, cu i i ông l i tr v v i th gi i lãng m n y m ng mơ c a nh ng năm 40: b c tranh B c, Trung, Nam. B c tranh Thi u n trong vư n ư c trình bày như vư n hoa muôn s c màu, trong ó các cô gái ang vui ùa, ch y nh y, giá tr hi n th c toát lên t hình kh i, ng tác. S c vàng kim ư c dát trên n n tr i, trên nh ng t m áo i m xuy t v tr ng, nh ng v t vàng l ng l y trên t ng ư ng lư n như tôn v p thanh tân thi u n . nh ng tranh sơn mài có kích thư c l n, Nguy n Gia Trí luôn m r ng t m nhìn th m m , t cái c kính bên c nh cái tân kỳ, cái l ng l y sang tr ng
  4. c nh s gi n d m c m c, ý tư ng hy v ng t bên c nh s hoài ni m... ó cũng là cách s lý khi th hi n m t bên kia c a t m bình phong mang tên Phong c nh có cách v kho kho n, nh ng m ng v tr ng, hình cây i n hình ư c vi n b ng nh ng m ng m u to r ng, nét ch c kho g i v s g n gũi chân quê c a vùng nông thôn B c B Vi t Nam. Nguy n Gia Trí còn là m t nhà bi m ho s c s o, bút danh Raitơ (Right) v i nh ng tranh châm bi m chính quy n th c dân Pháp và ám quan l i phong ki n tay sai trên báo Phong hoá, báo Ngày nay. Ông là nhà ho n i ti ng v i nh ng tranh kh c g màu mang m màu s c dân gian: • Ai mua rươi ra mua, • K khó không lo ba ngày T t và nh ng minh ho sách báo phóng khoáng y ch t hi n th c.
  5. H a sĩ Nguy n Gia Trí thư ng làm tranh không h t h p ng, h u h t khách t tranh là nh ng t phú Nam Phi, Nam M . H n xin ông v nh ng tranh kh l n và không yêu c u v hình th c ngh thu t, tùy ông mu n. Tranh ông bán o b ng ca-rê. Vi t Nam các h a sĩ trong l ch s H i h a hi n i có duy nh t danh h a Nguy n Gia Trí bán tranh tính b ng ca-rê và luôn ph i t ch i ơn t hàng c a khách. H a sĩ lúc sinh th i ã có nguy n v ng gi l i ba b c tranh : " cho th h mai sau nghiên c u". ó là 3 b c tranh sơn mài kh l n lưu t i Thư vi n qu c gia TP H Chí Minh mà v Ngô ình Nhu mua nh t ng Nh t Hoàng, nhưng ông yêu c u ph i l i trong nư c. Nh ng năm 70 c a th k 20, tài chính c a Nguy n Gia Trí t i hàng nghìn cây vàng. Nhưng n khi nh m m t ,xuôi tay, ngoài vài t m tranh, tài s n c a ông ch ng có gì áng k , t t c ã ư c h a sĩ dành cho ngh thu t!
  6. Các tác ph m c a h a sĩ Nguy n Gia Trí ã ư c ch nh là B o v t Qu c Gia. Vì th , nh ng tác ph m c a ông ã không ư c phép r i kh i Vi t Nam. Danh ho Nguy n Gia Trí t tr n lúc 22 gi 30 phút ngày 20/6/1993 t i Sài Gòn. Gia ình làm l khâm li m vào ngày 21/6/1993. M t s l i nói c a ông: "Làm và c nhi u th làm cho tán l c. M t nhìn và tai nghe, m i th có di u d ng. Kh ng Giáo ch a b nh ngoài da. Ph t Giáo ch a b nh trong c t t y. Ch hi u trong o Ph t khác Kh ng. Tu cũng là hình th c báo hi u cha m , c cha m các i trư c." "Cái danh nó ràng bu c mình. T cho là mình gi i thì không ti n ư c n a". "Mu n có phòng tranh i Paris, y là v ng. S ng v i cái gi , h i g c." "Tôi sáng tác b ng tâm linh" GIA ÌNH- V - NGUY N TH KIM, CON TRAI - NGUY N GIA TU , CHÁU N I - NGUY N TH C NHÃ, NGUY N GIA TH NH
Đồng bộ tài khoản