Nguyên lý kế toán-Chương V - Kế Toán quá trinh kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp

Chia sẻ: nolimit_it

Mục đích 1. Hiểu qui trình kế toán ba giai đoạn của quá trình kinh doanh 2. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp kế toán để phân tích các nghiệp vụ kế toán chủ yếu phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp 3. Làm quen với các sơ đồ kế toán tổng hợp

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nguyên lý kế toán-Chương V - Kế Toán quá trinh kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 5
KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH
DOANH CHỦ YẾU TRONG DOANH
NGHIỆP
   
Mục đích1. Hiểu qui trình kế toán ba giai đoạn của quá trình kinh
doanh
2. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp kế toán để
phân tích các nghiệp vụ kế toán chủ yếu phát sinh
trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
3. Làm quen với các sơ đồ kế toán tổng hợp
   
KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KINH DOANH

MUÏC TIEÂU
TAØI SAÛN NGUOÀN HUY ÑOÄNG


Ngaén haïn:
 Ngaân haøng
 Tieàn
 Ngöôøi cho vay
 Chöùng khoaùn
 Nhaø cung
 Khoaûn phaûi
ÑAÀU TÖ HUY ÑOÄNG öùng
thu VOÁN  Coâng nhaân
 Haøng toàn kho
 Nhaø nöôùc
Daøi haïn:
 Chuû sôû höõu
 Ñaát, nhaø
xöôûng
 Maùy moùc,
thieát bò
KINH DOANH
 Baèng phaùt
minh, saùng cheá,
♦ Giai ñoaïn cung caáp
giaáy pheùp
♦ Giai ñoaïn saûn xuaát
 Chöùng khoaùn
♦ Giai ñoaïn tieâu thuï
VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN

Ño löôøng, ghi cheùp, xöû lyù thoâng tin veà caùc giao


dòch kinh doanh
Cung caáp thoâng tin (chính xaùc, kòp thôøi) cho nhöõng


ngöôøi söû duïng ñeå trôï giuùp cho vieäc ra quyeát ñònh

Người làm kế toán có sự hiểu biết thấu đáo veà hoaït
ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñeå ño löôøng, ghi
cheùp, xöû lyù, vaø cung caáp caùc thoâng tin veà hoaït
ñoäng SXKD cuûa doanh nghieäp chính xaùc, trung thöïc,
vaø kòp thôøi cho nhöõng söû duïng thoâng tin
KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH CUNG CẤP
Kế toán quá trình cung cấp
NVL, CCDC, Hàng hoá

TK 111, 112, 331, … TK 152, 153, 156 TK 111, 112, 331, …Toång giaù Giaù
thanh toaùn chöa coù
thueá GTGTTK 133
Thueá GTGT
(ñaàu vaøo)
Mua NVL, CCDC, haøng hoùa
Chieát khaáu, giaûm giaù ñöôïc höôûng
nhaäp kho
Kế toán quá trình cung cấp
NVL, CCDC, Hàng hoá
(mua nhưng chưa nhập kho)

TK 111, 112, 331, … TK 151 TK 152, 153, 156Toång giaù Giaù
thanh toaùn chöa coù
thueá GTGTTK 133
Thueá GTGT
(ñaàu vaøo)
NVL, CCDC, Haøng hoùa ñaõ mua Haøng mua ñi ñöôøng kyø tröôùc
nhöng ñeán cuoái kyø vaãn chöa veà nhaäp kho
veà
nhaäp kho
KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm
(phương pháp kê khai thường xuyên)
152
152 621 154 155

Taäp hôïp chi phí Keát chuyeån chiSaûn phaåm hoaøn thaønh
phí
NVL tröïc tieáp NVL tröïc tieáp nhaäp kho

334, 338 622 157

Taäp hôïp chi phí Keát chuyeån chiSaûn phaåm hoaøn thaønh
phí
nhaân coâng tröïc tieáp coâng tröïc tieáp göûi baùn
nhaân

334, 338, 152, 153,
214, 142, 335,
627 632
111, 112, 331, …

Taäp hôïp chi phí Phaân boå chi phí
Saûn
Saûn phaåm hoaøn thaønh
saûn xuaát chung saûn xuaát chung tieâu thuï
khoâng qua kho
KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG
Kế toán bán hàng trực tiếp
(phương pháp kê khai thường xuyên)
154, 155, 156, … 632 911 511 111, 112, 131
Doanh thu
(giaù chöa thueá)
Giaù voán Keát chuyeån Keát chuyeån
haøng baùn giaù voán doanh thu thuaàn
3331
3332, 3333
Thueá
Thueá GTGT
xuaát khaåu, phaûi noäp
Thueá TTÑB


521, 531, 532
Keát chuyeån
Ghi chuù: caùc khoaûn
giaûm thu
Dnh Toång Thueá TTÑB,Caùc khoaûn
Caùc khoaûn giaûm thu
u = doanh -Thueá xuaát-giaûm
(chieát khaáu thöông maïi, giaûm giaù, haøng baùn t
uaàn thu khaåu thu
chaáp nhaän cho khaùch haøng)
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH
Kế toán xác định kết quả kinh doanh
632 911 511
Keát chuyeån giaù voán Keát chuyeån
haøng baùn doanh thu thuaàn

641 515
Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån
haøng baùn thu nhaäp taøi chính

642 711
Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån
quaûn lyù doanh nghieäp thu nhaäp khaùc
821
635, 811
Keát chuyeån
Thuế TN hoãn lại
Keát chuyeån chi phí
421
taøi chính, chi phí khác
Keát chuyeån loã
821
Keát chuyeån chi phí
thuế TN hiện hành
Keát chuyeån laõi
KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
P HAÂN P HOÁI LÔÏI NHUAÄN

Noäp thueá cho Nhaø nöôùc (thueá thu nhaäp doanh


nghieäp):

Thueá TNDN phaûi noäp = Toång lôïi nhuaän (chòu
thueá) * Thueá suaát thueá TNDN

Lôïi nhuaän roøng sau thueá ñöôïc doanh nghieäp söû


duïng ñeå:
Trích laäp caùc quyõ (quyõ phaùt trieån kinh doanh, quyõ


khen thöôûng phuùc lôïi, quyõ döï phoøng, v.v…)
Boå sung nguoàn voán kinh doanh, nguoàn voán xaây döïng


cô baûn
Sơ đồ kế toán tổng hợp phân phối lợi
nhuận

414, 415 ... 421
Trích laäp caùc quyõ doanh nghieäp


418, 431, 411
Boå sung nguoàn voán334, 338, 111 ...
Chia lôïi nhuaän cho coå ñoâng, …
Bài tập ứng dụng
Kế toán các quá trình kinh doanh

Bài tập tổng hợp chương 7
Bài tập nhóm (sinh viên tự làm)
Tóm tắt chương 7

1. Kế toán tổng hợp ba giai đoạn của quá trình kinh doanh
chủ yếu
Giai đoạn cung cấp
-

Giai đoạn sản xuất
-

Giai đoạn bán hàng và phân phối lợi nhuận
-

2. Vận dụng tổng hợp nguyên tắc và phương pháp kế toán
để phản ánh các nghiệp vụ cơ bản phát sinh trong quá
trình kinh doanh của doanh nghiệp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản