Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 1

Chia sẻ: cindy03

Xây dựng những kiến thức cơ bản ban đầu cho sinh viên về các yếu tố tạo thành một công trình kiến trúc: Môi trường – quy hoạch, chức năng – tiện nghi, kỹ thuật – vật liệu, chi tiết cấu tạo các bộ phận hình thức – thẩm mỹ kiến trúc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 1

 

  1. PHAN TAN HAI vo D ~ N H IEP- CAO XUAN L m N G D thie"tke"cgu t ao (Tai b8n)
  2. GIA L ~ TAC I Ncim 1986 n hom can b g iang day Tru'dng Dai hoc K iin t ruc, hgl ui6n H ~ KL O iin t ruc su' T P. ~d C hi Minh co xuci't bcin q uyin: " Nguyen l y c uu t ao k ien t ruc d un d ung". ~ h & p huc u u c ho c an bg thiiS k &'kign t ruc ua s inh uien n ganh k i&nt ruc - m N ay do nhu c$u ccii ccich d uo t ao &ti hoc; s inh uien hoc the0 hoc p han, c hia khoa hoc r a l a m 2 g iai d oan: - G iai d oan I: Hoc 2 n tim dau hoc p han k hoa hoc cd b an ua cd sd) n ganh. - Giai d oan 11: hoc 3 n tim t iip theo, hoc p han c huyin m 6n ua c huyin sciu cria n ganh. N &L s inh uign k h6ng l &n du'dc g iai d oan 1 t hi p hdi r a tru'dng. Do do d 6 cho s6' 1 s inh u iin r a tru'dng s h k hi hoc xong giai d oan I co m et s g h i& biiS cd ban u 6 n ganh n gh6 n &nn gi d ung bai g icingphdi p hu h dp udi t itng hoc t rinh (15 t i&), c hung t 6i b iin s oan g iao trinh: " Nguye^n 1 t hie^i ke^'ca'u t q o c ac c 6ng t r i n h k i e n t ruc" 9 c ho p hu h dp udi cac y&u c au t rin. G iao trinh nay chia l a m 2 t ap: T @ pI: G i a i d o q n I: P han cd b an: 1. Khai n iem c hung u d cciu t ao k i&nt ruc 5. Cciu t ao cda 2. C&u t ao mong nha 6. C& t ao s un 3 . Ccih t ao tu'dng n ha 7. Cciu t ao c au t hang 4 . Cciu t ao mai nha Phan c huy&nsciu: - C uu t ao n 6n m bng ua tu'bng - Ccih t ao cda ua c au t hang - C &u t ao s un ua m ai T @p11: G i a i d o a n 11 P han c huy&n, 6: d - C ciutaonhakhung - C &u t ao k i i n t ruc nha c6ng n ghiep - C &u t ao k ign t rue n ha n dng n ghiep - C&'u t ao n ha l kp g hkp - Cciu tao trang t ri ngi thci't - C &u t ao k i i n t ruc c huygn biet Dciy l a Ian xu& b an d du t i i n the0 ccii cach d uo t ao &i hoc, c hung t 6i x in manh d e n uigi r a d g'kip t hbi p hgc u u c ho s inh ui&nuci c an b e gicing d ay. Rci't m ong doc gid d ong gbp k i i h d g7chung t6i b 6sung h o b c hinh trong Ian t di b an. N hom t ac gia
  3. 01 - Khai niem chung. Muc dich, y&u &u : 1.- C6u tgo n ha dAn d ung la m6n hgc nghien c du t hqc h ien cac b6 p hon c i a n ha d ~fqc lam b hng v at lieu gi ? Che"t ao n h a the" nao nhhm : 1-1 BAo d i m s y lam viec b inh t hudng ciia c6ng t rinh trong qua t rinh s h d ung : - C hdng duqc i n h h udng t ac hai ciia thiGn n hien. - Chdng ddqc i n h h d n g t ac h ai ciia con ngcsdi va p hii t hba m5n moi ydu c8u sir d ung khac nhau ciia con n wdi. 1-2 B io d im c udng do c i a t h g b6 phgn va t oan b cbng trinh, phli h qp vui nguykn Q Ijr c hju Iyc, k 6t c6u b &nv h g . 1-3 D bng t hhi b i o dAm thiri gian xay d gng cbng trinh nghn n h& vdi gia t h h h h a n hgt, s h d ung v$t lieu h gp 19, cgu tgo d m g iin vh t hi c6ng t hu$n Igi. 2.- P h m g c h h thi6t k : e" T higt ke" c6u t ao vh thie"t ke" ki6n t ruc co t ddng quan h h cd c hat c h i - T rong qua trinh thie"t ke" ki6n t ruc k h6ng ngh? tdi k h i ngng c6u t ao va s q h dp Iy c ca n 6 la khBng t hyc te", s6 gAy r a l ang p hi. DBng t hdi bien p hap c6u t ao t6t hay x6u c i h g c6 i ~ i liififng h n h6t ddjnh tdi yeu C$U 3 d ung vP nghe t hu$t tgo hinh ciia ng6i n ha - Do d6 1hie"tkC cA,l s t ao va thidt k &kidn truc p hii d 6ng bg nhhm d im b io cAn dBi' gi6a hai ve" c i a p huong chAm n ghnh xAy d gng l i : ..BEN V I ~ - K INII TE v i T I I ~ C JDUNG - &~ Q IJAS.. I G hogc -KY THUAT v i N G H T HUAT~ ho t oin b$ c6ng t rinh. ~ c 3.- Cac y6u t6 b8n n goii i n h h u h g de"n gi&ip hip ca"utao kign truc : Mudn Iya c hgn duqc p humg a n ke"t ca"u va v at lieu chiilh xhc, h dp 1y v&cAu t a o, ngoai viec nghi6n c h y6u c$u s l i d ung ciia ng6i n ha, c6n p hii c hu y tdi chc 11hAn t db6n
  4. N h h g n han t d nAy co thd qui lai 2 loai : -~ n h h n g c6a t hien n hien d -~ n hh n g t rqc tikp c;a con ng&i d 3-1 :~ n hh udng c 6a thiQnn hien : T rong t hien nhi6n n ha c da lu6n chju Anh h&ng c6a bdc xq m at t rhi : m ~ f agi6, , bPo, s q t hay ddi c6a k hi hgu, c3a nudc ngAm c6a dong ddt vP chc loqi cdn t r i n g - / inh h udng ldn hay nh6 tuy t he0 di6u kien t q n hien cua t h g k hu va cac b 8 p han khhc nhau cGa n ha. Khi hgu thay d6i c6 i n h h h g r& ldn dkn n h i cda. d viing n hiet diri, nhiel bdc xa m at t rbi r dt I h , lam cho nhie t do t rong phong thay d8i ICm, vi v$y t udng v i mai c611 c6 cach n hiet t6t ;V ) t ri cGa c da sd, c da di va hinh t hdc cGa c da p hii b i o d im ng5n bdc xa m at t rdi va t 6 c hdc thbng gi6 tdt. d wing k hi h$u Iqnh, nhiet dQ ben ngoai th$p, dd d6m b io nhigt dQ b&ntrong n h i b inh t h u h g , t udng n goii va mai c$n c6 k ha ngng c h6ng l anh nhiit dd/nh ; dbng thdi chdng dugc cac h ien t ugng b lng tuyLit pha hoqi d c cdu kien c i a n ha. d v ung k hi heu t hay dBi nhihu, do s q co dan cGa v et lieu cbn lam cho b i n t han mai v i t udng hoec ch8 lien k6t gida mai va t udng s inh ra cac vkt ndt - Ngoai ra cbn chG y tdi the d ung cila gii) ddi vdi t udng ngoai va mai d6c. Mai dac b iet cAn chG y chdng dot va td c hdc t hoat nude n hanh - d n h h g ndi myc nude ngAm cao c$n d p hbng thiim v i h ien t ugng x irn t hqc, B do d6 c h ~ v et lieu lam m6ngcAn co k h i nZingcho"ngx&m hqc c 6a nudc va c h&g thQm n t cho tAng hAm. Ngoai ra & n h h g ndi c6 nhibu cbn trung, d$c h iet n ha k6t c c8 gd c611 c 6 bien p hip g c hgng mdi, muc, m ~ dd chijng s q pha hoqi c 6a can t rung. t 9 3-2 : nh h udng c ria con n g ~ u: A i N ha t h ~ d n xuyen chju i n h h u6ng c6a con n g d i , co khi in11 h uhng t rqc ti+ t6i g c hdc n ang ciia ngbi n ha, c6 khi hinh thanh d&ndAn va pha hoai k6t cdu c 6a n ha. T r ~ n Iugng b i n t han cac bo ph$n n ha cda, t r ~ n 1ugng ngUdi, d ung cu gia d inh g g va t hi6t bb t ac d ung c ua cac loai chiin dong do mhy m6c s inh ra la nhirng nh8n to" tat ygu p hai nghi6n c h khi t higt kke"k6t c$u va c$u tqo nha. Trong qua trin11 t hii;~ g kihn k t ruc viec c h ~ v et lieu, p hudng a n k6t c6u v a bien p hap cdu tao, t6t 1111i6n p hii d i m n b io dlliri t ac d ung bdt 1gi n hgt ciia ngosi Iqc van bAo dhm b &nchAc vli 8 1 d jnh. 1 H ba h oan t ryc ti6p Anh h d n g d6n a n t oan t inh mqng c 6a con ngcldi va lam n h i c ha bj p h i hogi ; cho nen & n h h g nui d6 s inh ra ngon Ida n hu bgp, sBn khii'i~ h i h;it n v.v... cdn c6 bien phhp c aS t ao d6 p hbng chay. 6
  5. nhimg nai di5 p hat sinh ra nguBn Ida cAn lam cac cda phbng h6a va m&n ph6ng h6a. d n h h g nai phat sinh ra tigng Bn : tidng B tB, tidng m6y bay, loa ph6ng t hanh ... ddu c6 i n h h u h g dgn y&ucAu s d dyng c6a con n ~ d ni&ncAn p hii cdu tqo c6ch Am. ( Hinh 1-1). 4.- Cac bo phgn c hhh c6a n A va tAc dvng &a no : h Nha la do cac cgu kign t h h g d h g , cac b$ ph@n im ngang, p humg tien giao thBng n v i cac b$ phan khac td hqp t ~ t ohinh. Cgu kign t h h g d h g g6m c6 m6ng, t u h g , cot, cda. Cac b$ ph$n n im ngang g6m : ndn, san, mai (trong 66 c6 he d$m hoQc d in). P humg tien giao th8ng n'gang n hu h i n h lang, giao th8ng l&n uBng n huc4u thang. x Cbc b$ p han khac n hu :ban cdng, 8 vting, mai hPt, m6ng nudc. C h c d vao t ac dyng c6 thd p h h t hinh cac b$ phan sau : ( Hinh 1-2) 41 :PAbng : - M6ng la cgu kign d dudi ddt, n6 chju t oin b$ t i i t rpng n ha va t ruy&nt i i t rong nay xuBng ndn. Do 66 ngoai y&u Au 8n djnh v i bhn chPc, m6ng cbn p hii c6 k h i n ang ch6ng c thgm, ch6ng dm va chBng h mbn. 4-2 :Tudng vci c ot : Tac dyng c h6 ydu c6a t u h g la d! p h h n h i t hinh cac gian v i la kdt cdu bao che i v i chiu dugc lvc c6a n ha. T u h g va cot chju t ac dung c6a s i n gac v l mai, do 66 y &uc4u phAi c6 66 cimg ldn, cudng d$ cao, bdn chAc vP 8n dinh. Tudng ngoii p hii c6 k h&n h g chdng dugc t ac dung clia thi6n nhi6n n hu mua, nAng, gi6, b io, chdng d ~ q nhigt bdc xq clia mat trdi v i co c k h i n h g cach Am,cach nhigt nhgt djnh. 4-3 :Sun gac S i n gac d ~ q C ~ tU bdi he d4m v i b i n chju t i i t rpng clia ngudi, t rpng luqng cac c pa dung cy trang thie"t bj s d dung - San gac t qa 16n t udng hay cot th8ng qua d4m - S in gac p hii c6 66 c dng l dr~ ien c6 b6n 1 u v i cach A - Mfit s i n p hii c6 k h i n ang chdng k A m m ii mbn khbng s inh ra byi, d 15m ve s inh v i he so"hut nhiet nh6 ; ngoai r a c6 mot st5 B nai y&uc4u s i n p hii c6 k h i n h g chBng thdm va phbng h6a tdt. 4-4 :M ai
  6. La b8 ph$n nhm ngang hoec dugc d@t ghi6ng the0 chi&unudc c hiy, dude cdu tao n bdi he dAm, dan va b in hobc chdt I@. Mai nha &a la b6 phan chju lvc, dBng thdi 1i1 kI5t cdu bao che g6i t qa I6n t u h g hoac cot thbng qua d lm, dan do d6 y6u chu ke"t ca"u c i a al- mai p hii d im b io dugc b9n IAu, kh6ng thdm n ~ d ct, hoat nudc n hanh va cach nhigt can. vdi kdt 45 :C da s6', c da cli T ic dung ciia cda sb dd thbng gi6 va lgy a nh sang hoac nghn cach. Clia di ngoai t i c dyng giao th6ng va ngan cach ra, c i n g c6 khi 26 mot t ac dyng nhdt djnh ldy a nh shng va thbng gi6. Do d6 dien tich cda ldn hay nh6 va hinh dhng ciia cda p hii th6a m in c ic y6u c&utr6n - Thigt kke"cdu tqo cda chn chu y phbngmua, gi6, lau chui t hugn tien. Trong mat s 6 c6ng t rinh, cda cbn c6 y6u chu p hii cach Am, cach n hiet va c6 k h i n9ng phhng cl- F h &acao. bkng th 4-6 :Cdu thang dugc nh Chu t hang cung la bo phan nhm ngang dugc dot nghi6ng dd tao phu'bllg t ien giao c8ng ng thdng the0 chi& thAng d h g ; c6 kI5t cdu chju bkng b in hobc b i n dhm - Y6u chu c8u ~ Q phh b&n v h ~ v a khh nhng phbng h6a \ dn, di \qi dT! d ing, tho& m6i v h a n toiin. g O 4-7 :Cbc b$ phon khac : Ban c6ng, bvBng, mang nuuc, 6ng kh6i, logia... thy the0 vj t r i dbu p hii c6 n hang yeu cAu va t ac dung thich dang. 5.- Phgn logi nh& the0 v?t lieu : Vet lieu xAy d w g hien c6 : g6, gach, d i, thbp, x imbg, c at, vbi, bGt6ng, b6tdng cdt - thbp ... Tuy the0 vet lieu lam k6t cdu chiu lyc chinh ciia n h i c6 thd phAn t hanh : kke"t va hinl cdu g6, kgt cdu b6tdng c6t thkp, kke"tcdu thiip, va k 5 cdu h8n hgp. 1t do, bhn 5-1 :K6't cdu g6. Thudng dung cot g b, d lm g6, san g6, va he t hdng kgt cdu mai bhng g6, t hudng chi c6 tac dyng bao che va n g h cach - Loqi nay tiilh cQng,t inh b &nIAu d6u kbm, t611 n h i h g6 nen chi dung d n h h g noi nhi&ug6 va 6 ndng thbn. 5-2 :Ke"t cdu bCt6ng c6't t hip : He t h6ng chju lyc c hinh c i a nha : dhm, cot, s an, mai lam bgng b6t611g c6t t1Gp ; t udng khbng c h/u lvc chi c6 tac dung bao che. Hiilh t hdc k6t c6u nay tdn nhibu th6p va ximgng, gia t hinh cao ; do d6 n6 chi thich dyng ddi vdi n ha cdng coug, n ha ilhigu tBng. 5-3 :K6't cdu t hip : He thdng chju lyc chinh ciia n h i la cot thbp, dhm thbp, vi k&othbp ; t udng va sar lam bhng v$t lieu khac. Kke"tcdu nay trong lugng nhq, k h i ngng chiu 1yc cao, bhn lBu,
  7. n h m g t6n n hiiu th6p - Trong nha dAn dung n6i chung it dhng loqi k6t cdu nay. 5-4 :K6t cdu hbn hqp : a /- K6t cdu gqch - g b :Vi kko g6, san g6. Ttfdng gqch hoac cot gqch chju lqc. So vdi k6t cdu g6 thi loqi nay c h g va bdn h m , n h m g so vdi logi k6t cc$ khac thi t inh c h g va t inh b6n 1 u vQncbn k6m do d6 cung i t dhng hoac chi d ing cho nha mot tdng. A bl- K6t cdu b&t6ng- gqch :San mai lam bAng b6t6ng cdt thkp, tudng bhng gach. Loqi k6t cdu nay ki6n c6, b in chAc, phbng h6a va phbng dm d6u t umg d6i t 6t. So vdi k6t cdu bet6ng c6t th6p gia t hanh rE! h m , t i& kiem dtfqc ximang va th6p. Day la logi k6t cdu dtfqc s d dqng t umg d6i n hiiu. c /- Ke"t c6u bCt8ng cd't t hip vci t hip :He thdng chju luc chinh c6a n ha : mai dan bang thkp - Dbm, cot bang b6t6ng c6t thkp. Loqi k6t cdu nby ki6n c6, b6n chiic, chju dtfqc nhiet 66 cao, thugn tien cho viec c6ng nghiep h6a. Diing nhi6u cho cac c6ng t rinh c6ng nghigp, n h i c6 nhidu chdn dong ldn. . . 82- Khai nigm v 6 k6t cgu chiu lvr: cba nha diin dung. 1- Y&u c&u chung : . C h ~ p htfmg a n k6t cdu chju lqc ciia nha, cbn k6t hqp n hiiu yeu cdu : n 1-1 :Y2u cdu vk k R cdu chju lqc : - Hqp 1y v i p humg dign chju lye : Tiiy t h g loqi .c6ngtrinh ma ta c h ~ vGt lieu n v i h inh thQc k6t cdu, b io d im tinh chdt lam viec c\ia c6ng t rinh :,8 n dinh, dii cudng 66, b in chiic. - D6 dang thi c6ng : tiiy t h g ndi, vdi khA n h g trang thi6t bj va didu kien thi c6ng m i t a c h ~ n6t cdu chju lvc cho phii hqp, b io dAm thi c6ng d6 dang, dung chdt k luqng yeu cbu ciia c6ng t rinh. - l3Ao d im gia t hanh hq, phii hqp cac chi tieu kinh t 6 kjr t hu@ d i d6 r a. 1-2 :Y &ucdu vk p h m g d ien kie"n truc : C h ~ p htfmg a n k6t cdu chju lqc cGa nha, cbn k6t hqp vdi y6u cdu ki6n t ruc : n a- Y&ucbu s d dqng c6a ng6i nha b- Y6u cbu bd cuc m$t bang, dAy chuy6n c- Yeu cAu c6a nghg thugt xd 1 ingt d h g y 1-3 :Y &ucdu ve*phrcdngd i$n cdu tqo :
  8. - Tudng n g h giila cac phbng tudng d6i d iy n&ncach hm t6t. -D$ c h g ngang c6a n h i 1 . h - C3a s6 mi3 c6 thd t u m g d6i ldn. - C6u @o logia dt5 d ing. N h ~ q di6m : c - T u h g ngang day vh n h i h n &nt6n vat lieu, chie"m nhihu dien tich va t ang t ii t rpng c6a mong. -- - K hi n ang chju lqc c6a t u h g dpc chua dugc t an dung. -B6 t r i khbng gian c6a cac phbng khbng dugc linh hoqt, cac phbng t h u h g ph&i bAng nhau, n6u khac nhau p hii l im nhihu loqi panen. Loqi t udng ngang chju lqc thich h ~ r p di di6u kien k hi h au nong, gi6 b io n h i h va v trinh d$lAp gh6p h iy cbn thdp. Thudng ap dvng vdi cac n ha nh6, i t tAng va cac budc n h6 h m 4M. b/C Tudng CIQC 1yc :Ke"t cdu chju lqc chinh c6a n ha la t u h g dpc. Mai co chju thd diing h inh thQc ban vi k6o hoac cAu phong n6u 1 1 n h i mai d6c. I Dd d im b io do c h g ngang c6a n hi, c ich m at k hoing n hst djnh p hii c dtudng ngang d iy la t udng 8n djnh ;t hudng 1gi dvng t udng c4u t hang l im t udng dn djnh. (Hinh lab). Loqi niiy c o rlu di6m : - Tan dvng dugc k h i nang chiu Iqc c6a tudng ngoai. - Dign tich tudng ngang nh6, ti& kiem dugc vet lieu va dign tich. -B6 t r i m$t bhng t u m g d6i linh hoqt, kh6ng bj hqn chQb6i c6 panen. N h ~ q di6m : c - Tudng ngan gii3a cac phbng t u m g d6i mbng, khA n h g cach am kkm. - Cda sd m6 bj hqn ch6. - N6u l i mai d6c thi diing g6 tudng d6i nhi&u. - Ne"ula mai b ing t hi t6n nhihu ximang va th6p. Loqi kQt cdu tudng dpc chju Iyc thudng ap dvng n h i h vdi n h i h inh lang gida. c ntdng ngang u a t&ng d ~ cc l yc :M6i tAng dhu ! y t udng ngang va hju + $ t u h g dgc chju lqc, s in gac t h a m g chju lyc the0 2 p humg. C6 khi cbn diing h inh tliilc p h h t dng chju lyc. Loqi n4y thutmg diing cho n ha h i n h lang b&n.( Hinh 1-3~).
  9. 2-2 :H e thilng kgt c$u khung c u lgc : @ c Khung k Gng hodn todn ( khung khuydt) : Trong c ic ngdi nha gian t uaig + ddi rang, hay mat bhng p h h chia cac gian kh6ng the0 mot quy tAc n hgt ddjnh, h @ h6ng t kdt c$u ciia nha c6 thd lam h inh t hdc khung khdng h oin toan d6 chia san va mhi. Ngoii viec lqi dung t u h g ngoai dd chju lqc c6 thd dung tudng trong hoac cot la k&tcdu c lju lqc c6 thd dung t u h g trong lam kdt cdu chju lqc. H inh t hdc n iy m st bhng b 6 t ri t umg dBi linh hoqt, n h m g dung nhibu bGtdng va thbp h a so vdi t&ng chiu lqc lien k6t gi3a t u h g v P ddm phdc tap. d n h b g n d ddt ydu d s inh ra hien t u@g t d n g vB cot lhn d B khbng d6u, i n h h u h g d6n chdt luqng cdng trinh. (Hinh 1-4a). b/C Khung hodn todn (Khung t r ~ n : Kdt cdu chju lqc ciia n h i la d im v h c at. ) Tudng chi la kdt cgu bao che, do d6 t u h g c6 th6 dung v4t lieu nhe, 8 n djnh chii ydu ciia nha dqa vao khung. V$t lieu lam khung t h u h g lam bbtdng cBt thbp va t.hbp hosc bAng g6 - Hinh t hdc k6t c& nAy t rd khung g6 i t dung trong cac n ha d h d vng b inh t hudng vi t6n n h i h ximilng va th6p, do dt, chi nGn dung d6i vdi nha 6 cao thng hogc n ha cdng tong. ( Hinh -- 1-4b). 2-3 :H e thdng ke"tc6u khbng gian : Trong cac nha dAn dung c6 yeu cdu khdng gian lim n hu r ap hat, rap xi&, nha Bn, nhA thd thao c6 mai ...ngoai cac p h u a g a n kdt cdu dii neu t ren r a, cGng c6 th6 6p dung qui lu$t va nguybn tAc tqo h inh cdu t r6c c6a cac sinh t hqc vet the0 ph6ng s inh h ~ kc ign t ruc n hu : - S udn khdng g i A 3 chi& : ph6ng the0 cdu truc ciia dhu khdp x umg dong vat. ( Hinh 1 5 a ) . - H inh t hdc mat x6p : ph6ng the0 cdu truc ciia la budng, 16 dda. (Hinh 1-5b). - Hinh t hdc v6 m6ng: ph6ng the0 cdu t ruc ciia v6 trimg, v6 sb, so dong v$t. (TTinh 1-5~). -H inh t hdc kdt cdu day c5ng : ph6ng the0 cdu truc c6a mqng n h@n.Hinh 1-5d). ( He thBng ke't cdu chju lqc khdng gian thi cdng va cdu tqo phdc tap. T6m Iqi chon cac so d8 chju lqc ciia nha dAn dung, ngoai viec chu y tdi hqp 1y v&phucmg dien cliju lqc, d d ing thi c8ng va kinh t6. V p humg dien c6u tao cgn c h6 y tuirng v i m hi p hii V& dB c6 k h i nting gid n hiet va cach nhigt n hdt djnh. San gac va vach ngan c6 k h i nang cach lim cao. Hinh t hdc c$u tqo g iin d m , cac c$u kien va vat lieu d ung rang r ii, t r ~ n lugng g cac cdu kien khdng ldn qua, hqp vdi di6u kien t hi cdng.
  10. 2 2- ddt. TI chju t i 2-1 dem, cl 3 1 57 m 4 C.. chil nh day mi 1E^ V L ~BAT TLfA T R ~ ND ~ Y~ N G 1. trinh t GNDONG T R U ~ N GK?? 6 b D ~ Y[LNG 2 . M ~ IM OT ~fic& DAY C XNG l ~ A dSr Y 3. 4 . KHUNG ,C ~ GO^ EGG f TBNG N/EY C H L ~ C ~ L ~ d., 5. M ~ T\TT NSANG CHO T ~ Y ANG C ~ URUC D T KC? ~ Y C~NG C C X ~D dl H ~ N HT H ~ H.l.5.d . - Z
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản