Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 18

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
315
lượt xem
178
download

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo sàn Sàn BTCT. Sàn sườn. Sàn BTCT lắp ghép. Cấu tạo các mặt sàn thông thường. Mặt sàn đặc biệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 18

 1. . I 6 B.f.CI 1 -- (* C6u H6-SOa, thang t r h ~ 6-40b- C ~ thang treo U k
 2. 2 mat i
 3. Chudng 10 CAU TAO SAN MAI NHA A - Ci'u tao d3c biet cba san nha 1 YCu C$UV$ phbng c hiy, c ich nhiet, giil nhiet, c ich i m , chong rung, chong thgm, d an hoi ... d$u 18 y tu c iu ciiu tao dac biet c6a shn. 1.- C au tao phong chay : (H4-39) Lh van d6 cdn d$c biet q uan t im d6i vdi shn go vh shn thdp. I/- Yeu cau chung : Tinh chong c hiy c ua shn go vh s in t htp n6i chung vC c a b6n phu thuoc k6t c&u vh vgt lieu chkn. Khi kho6ng trong gi3a c ic d im c 6 chkn c i c k6t c&u kh6ng c hiy ( t h bCt6ng cot thCp, tam g6m rong hoac dac, M t6ng nhe vh c i c loai gach d i k hic) vh c i c p hin n h6 ra c6a d im c 6 boc bCt6pg thi shn thuoc loai 8 n dinh chdng c hiy. Ngu kho6ng tr6ng giila c8c d im c 6 chkn n hmg k6t cgu d6 c hiy (tam 16t bang go, ddm di3 bang v in ...) duuc cgu tao chong boc c hiy bhng m et 1% t rit b M n dudi, b trCn c 6 t rit d&t sdt vh I@ ph6 thi sin thuoc loai k h6 c hiy - Tujl c ap hang c6ng trinh mh diing k6t cgu ki6u nhy ho$c ki6u kia. Ngohi ra d&d im b6o tinh chong c hiy c ho shn nhgt lh shn go thi c$n dhng g o dB duqc xir 19 chong c hiy bang c ich n gim t$m ho$c quCt h oi chat ch6ng c hiy hay bao boc g o mot I@ d a thach cao d i y 3cm hoac d a d&ts tt. 21- S n c 6 vi tri c 6 kh6 nang bat c hiy nhu bgp, It, subi, ong kh6i, khi b 6 tri dbm t rtn mat bang ph6i tuAn t he0 n h k g yeu cdu c a bin v$ ch6ng c hiy : - Kho6ng c ich ly duuc chkn t rim bang v+t lieu chju lira c ich nhiet d 6i vdi b e phgn g o lh 16 - 35cm, v8i thdp > 1l cm, vdi bb$t6ngc6t thCp > 7 cm. Tiit c i c i c b e phgn bhng g o cua shn ph6i d t ! c ich mat trong &a d u h g d n g kh6i - > 35cm. Ngu c i c d iu d im dudc c ich ly b ing v6i sqi tarn d a d&ts6t thi kho6ng c ich nay c 6 thk chon > 25cm. mat shn, b n hmg c h6 dat dilm 6 4 x iy n h6 ra 112 gach hoac 1 gach d&c ich - Trong
 4. 11.- Cgu tqo cach ilm : (H4-40) C$u tqo &ch A cho s i n n h i n hhm muc dich k h6ng dd lot n h h g t i6ng dong ma m d$ bn i o cGa n6 s6 qudy rAy s y lam viec b inh t h ~ u n va s y nghi ngdi cGa n hilng ng&i g B t rong c6c p bbng. TI? s y ph$n biet duqc cac ngubn cfia t i6ng dong n hu ti6'ng dong xudt h ien t rong mBi t rudng k h8ng k hi, ti6'ng dong x u& h ien k hi va cham t r6n k6't cc$u bao c he, t i6ng dong xudt h ien vi dao dong ma cac t hi6t b j gAy r a trong k6't c6u k hi lam viec t hi d6i vdi san, chG y6u l a c hdng tie"ng dong va chqm. Nguyen t&c x 1 cach A cho s i n 1 i chch ly m$t n &ns an, trAn s an vdi k6t cdu chju i? 9 m l qc cGa s i n , t rong t hgc t 6 t hudng d ung cac bien phAp kd s au : 11- Dling vat lieu c ich iim l i t m@t An : s T ren t ang k6t cc$uphG m6t ldp v at lieu dan hdi, s au d6 16t m at n &nlam c ho n h h g l uqng Am t ruy6n t di ldp d i n h6i giAm di mot phAn. Vat lieu dan h6i co thd d ung la g6 m&m,d sm bao 6p, cao su, gig3 dAu, sdi thGy t inh ... N huhg c6n 1 1 y k hi si? d ung lAu u1 ngay t hi v et lieu nAy c6 thd bi h u h 6ng va tinh dan h6i c ung s6 giAm ddn, d$c biet la vdi g6 m6m v i dam bao 6p c ang d6 bi muc nat, k h6ng duqc d ung ndi dm u dt. Ddng dem dAn h6i c ich dm : 21- L 6p d em c 6 thd l6t tohn b e shn n h i hoac d em thhnh gi6i hay dem thhnh didm (khi dem t h g miEng hoac l o xo d h hoi). YCu cLu l 6p dem ph6i c 6 d o b&n ldn d udi b$t k$ t6i trong nho ciing cdn ph6i c 6 tinh d i n h6i l dn nham b6o d i m t rb lai t r g g t hli binh t h u h g k hi t6i trong kh8ng c bn t ic d ong dEn. Diing dem dhn h 6i c lch $m c ho s h lh gi6i p hlp t umg d6i 1f t u h g nhung cdn luu f v$ m at kinh te" vi ki6u nhy sE t6n k t m gi6 thhnh cao, do d 6 chi nCn diing b n hihg nui c 6 yCu cdu c6ch dm dac biet c ao nhu phbng p hlt thanh ... 31 Tran cach a m : KEt h ap vdi viec c&u tao l 6p trLn p hikg dudi m at shn bhng gi6i p hlp trLn treo c 6 ke"t cgu t6ch riCng biet vh k hoing c lch ly giQa tran vh shn 18 tLng kh8ng k hi lien tuc hoac - chkn m ot I@ vgt lieu c lch Am. 1 1 C&utao dPn h6i : ( ~ 4 - 4 1 ) 1- K hi shn c 6 yCu cLu v$ tinh d i n h6i d ec biet n hu s8n s i n khgu thi tujr t n r h g h ap mh ta c 6 th6 6 p d ung c l c gi6i p hlp sau : 11- Dem bang go mem : D at b g 6i tua c l c dLm m ot miEng g o d em m$m c 6 kich t hudc : 2 0 x 2 0cm. K hoing
 5. c ach gida cac go'i t ga la 1,20m t r6n do gac dAm. Dung thanh g6 don ganh : 21- D ung cac t hanh g8 dai 1,20m b gida la di6m g6i t ga hai ddu v at tq do s6 chju m$t s an. Nhd th6' khi t 5ng tAi t rong, hai ddu tq do s6 s i n s inh tinh dan h8i cho m at s an. 3 - Dung he th6ng lo xo dan h6i : 1 Khi c6 y6u cAu kh; n ang dan h6i ldn, c6 t h6 dGng he t h6ng It, xo dd k hdng che"t inh dan hdi cho s an, cdu tao ndy t u m g tg n h u h$ t h6ng ~ nhipn rong cac loai xe 8t8. t 1 . Cgu tao ch6ng thgm : (H4-42) V- S i n n ha b k hu vqc t h u h g xuy6n dm d 6t vi tiQpx6c v$i n udc hogc cac c hdt 16ng c6 khA ni3ngxAm t hgc t ac h ai d6n v$t lieu, d u6ng Sng va ke"t cdu s i n n hu b k hu ve s inh, bgp, p hhng t h i nghiem ... cdn p hii dude c6u t ao c h6ng t hdm. Y6u c$u cdu t ao c hdng t hdm c h6 ye"u la b m st s i n v i chAn t udng, do d6 ma cac g iii p hap dudc gidi t hieu s6 a p dung chung c ho c ac loai s i n kg c i s an g8. 11- Dung vat lieu ch6ng th6m : P hd bign la ldp vita ximi3ng c at ddy 4cm c6 d st l ~ d tihhp, h osc ldp m attit n hga d ~ 6 n h ay dan gidy ddu, v ii sqi t h6y t inh n hi&uldp qubt m attit bitum. g Vdi v da ximang c at ti 1 e1: 3 hosc 1 : 2 ( theo t h6 t ich) c6 thd tang tinh c h6ng t hdm b ang c ach t uy t rudng h qp ma pha t ran th'6m t he0 t rong l udng c6a ximang n hdng c hdt phu gia chSng t hgm n hu n atri aluminat 3% hoac s 6t clorua hay t h6y t inh 16ng 2,596 vda xa p hbng ... dbng t hdi vdi viec ngGm nudc ximBng cho t di khi nao n u& k h6ng ng6m qua san xu6ng dudi dUgc. Dd t ranh nude thdm l6n t u h g , bAo dam c h6ng t hdm b v ung qua do g i3a s an va t udng t hi chn dgc b i$t c hu y de"n t inh an t oan k hi gia c 6 1udi t h6p b c h8 giao tidp c6a ldp chSng t h6m n5m n gang va t hhng diing b ang c ach cdu t ao ldp v da xirngng - c at ludi t h6p Bn sAu vSlo t udng v i w t l6n cao khbi m at s an td 1 5 - d 20cm, kidu cach nAy cGng a p dung chung cho c ac vgt lieu c h6ng t hgm &n ngoai. 21- BAo d im m$t s an k h8ng dong nude, lu6n lu8n k h8 r ao, b sng &ch b 6 t r i ddy d 6 m ieng t hu n udc va t d chQc t hoat n udc t dt. D8i vdi m$t s an l ang vda ximi3ng hay l at gach t hi c8n phAi t hgt p hing v i c6 66 d6c 1/100 - 1/50 vd h udng mi$ng t hu hoec m udng 3 - Tai vi t ri co cac d udng 6 ngxuyen qua s in, cdu t ao chdng t hgm bhng cach t hgc 1 h ien bb cdi bao 6 ng c ung qui c6ch ch6ng t hdm b vi t r i giao tigp gida san va tutmg. Dd d6 d ang s da c hda h ay thay d ubng 6 ng t hi n en d ung mo'i n6i d ang m6m 6 vi t r i ndy t dc la 18 chha s5n c6 d ang h inh ph6u va dugc chhn k he b ang m attit n hga d l~bng6o ( mattit d n hga d udng p hu gia 15 - 25% h5c i n) thay vi chkn bAng d a x imang host bet8ng (nbi
 6. citng). V - Cgu tao san thgu quang : (H4-43) . L i loai s i n dddc duc vdi loai gach thGy t inh d uc s i n c6 m st b 5ng t rbn h osc vubng thui 1 ; ( 10x10~6 1 2 x 1 2 ~ 8 1 5x15~10)h k hoing gida c ac vi6n gach dugc c hhn &a x imsng v ; cct c6 gia cd c dt t h6p dd c hiu s i n . Chi& d ii cGa s i n k h6ng n 6n v ugt q ua 3m, n6u cAn mot phb dign t ich ldn hcfn t hi phAi phAn s i n t hhnh 6 k hoing 3 x 3 m gdi t qa l6n c ac d i m d 6 c hiu s in. Vigc t hi c 6ng s i n c6 p h i n p hac tgp, do d6 chn phAi dugc t hqc h ien d 6ng qui cach v i t rinh t q t hi mdi d i m b io y6u chu. Loai san dugc t hyc h ien vdi c 6ng d ung dd ldy anh sang tq n hi6n td t r6n cao cho c ac c8ng t rinh ki6n true c6 b6 day d ang kd va chG y6u vice diing cho s i n mai n h i . qua] V1.- Cgu tao san 6 khe bi6n dang : (H4-44) cao 11- V tri khe bi6n dzjng d sAn : i 1.1- T ruhng h gp k6t c6u k hung c6 cot kbp, k he dd4c c6u t ao 5 g ida d i m kbp n6i toin c 6t. 1.2- T rudng h gp cot c6 vai d6 1 dhm c hju s i n gdi t qa 16n t r6n ldp gi6y 6p h osc tdm kim loqi ( bio d im t rugt tq do tai vi t r i gdi t ya) k he d w c cdu t ao 6 gida dAm chju s i n va dhm lien k6t c hju s in. 1.3- Khe d gt 6 k hoing g ida 2 dAm s i n c6 bAn s i n ddgc c6u t ao t he0 k6t c6u cdng son td d im d6n m6p h ai b6n k he (1k he cho t rudng h gp dAm t hbi d i u hay b i n t hbi dAu 1 h osc 2 k he cho t ruhng h gp b i n dAm g6i tq do). loai 21- Y&u 6u cdu tao : c Hi@ B io d im s y bi6n d ang c;a s i n t ai vi t ri k he dBng t hdi dlsgc c hdng thdm t dt gh61: vh k in, k h6ng cho nude v i bvi r dt x udng t$ng dudi, d i m b io vi$ s inh v i my quan. G iii p hap p h8 bi6n dugc diing 1 i d$t doc t he0 k he mot 16 dbng, dugc c hkn d6y v$t lieu d i n 2 h8i c hdng t h6m v i k he dduc che 6 m at t r6n vdi 2 tdm kim loai h inh c hd 2, V, h osc t 6n duuc d$p h inh b 5ng nhdm, d bng... c6 li6n k6t didm vao dAm d 2 m6p k he. Mgt dddi cGa s hn 6 vi t r i k he dude che b5ng n ep gB hogc ch6t deo. 6. - C&Utao san ban c Bng v a lo gia b 1.- V tri va y6u c$u : i dim cac C V tri : i I/- nhun B an cbng la mot p h i n cGa s i n gac d ugc l i m nhB r a kh6i t dhng ngoai n h i ,
 7. c 6 c ot d 6 bCn d ubi vh c 6 th6 k hong c 6 m i i c he bCn t rtn, ban c 6ng c 6 th6 d uqc 1hm trong pham vi mot phbng hoac doc t he0 nhh hay b g 6c nhh. - L 8 g ia ciing 18 m ot phan cba shn g6c nhung c 6 th6 lhm nho ra phia ngohi nhh hoac t8ng thut vho trong t u h g ngohi nhh. Khi 1hm n h8 ra thi tujr t r u h g h qp mh c 6 th6 bo t ri them 15ng c ot 66 b tn dubi vh cgu tao m i i c he bCn tren. L 6 g ia t h u h g d uqc 1hm r itng c ho t h g mot p hbng mot. chju 21- Yeu cau : cBch Bnh Ban c 8ng 18 16 gia d&uc 6 c 8ng d ung 1hm n ai h6ng m i t vui chai ngoan c6nh hoac 1hm viec g iat giii hong phai bCn ngohi nhh dong thbi ciing nham muc dich tao khoi tang them Lyu e' m y quan c ho m at d img ngoi nhh. Do d 6 k hi thigt k k c au t ao ban cong vh l o gia chng quan t2m c hng llic d i m b60 ket c au c hju l uc tot, dong thbi k6t cau b ao c he d at yCu cau c ao v-6 sir dung vh thdm my. 2.1 - Kkt c au c hju l uc : c 6 yCu cdu c hb yku 1h d6m b60 c u h g d o cao, kiCn c 6 vh an tohn. 2.2- Kkt c au b ao c he : D o vi t ri n&n shn cba ban c 8ng vh 16 gia chju t i c d ong t ruc tigp c ba birc x a m at t rai, m ua, g i6 n tn c$u t ao mat s i n c 6 yCu c au c ich nhiet, c ich nubc hosc c hong tham vh t hoit n udc tot. Bo phan kkt c au c he c hin n hu Ian c an c an t hong g i6 t6t vh , chju d6m b60 yCu c au n ghe thuat xir 19 m at dimg c 8ng trinh. (H4-45). 11.- K et cau chiu l uc : 11- V at lieu : Kkt c au c hiu l uc c ba ban c 8ng vh l o g ia t h u h g d uqc c au t ao c hng m ot loai vat l ieu c ba kgt c au chiu l uc c ba shn nhh, nhu g o, t htp, b ttong c ot t htp hoac dB, H ien n ay, p h8 bign ban c 6ng vh l o gia duqc 1hm bang b tt6ng c ot t htp tohn khoi hoac l ap g htp. ;m t 6t I. GiAi 21- K et cau chiu luc : ( H4-46) u dan 2.1- Ban c 8ng : Tujr t he0 vi tri, yCu c$u sir dung vh vat lieu x2y d ung mh ban cong sE $c t8n d uqc c au t ao t he0 c i c s a do kdt c&uc hiu l uc n hu sau : ia san a- B6n shn c hju d 6 bbi c 6ng son bang go, t htp, 6 6 h oac bCt8ng c ot t htp. Tujl t he0 vat lieu mh c 6ng x 8n d at cich kho6ng ti3 l m-2m vh d uqc lien kkt vh k hoi x2y hay khung s u h nhh. N hjp vuun ra cba ban c 6ng sE tujr t he0 khA n ang c hiu l uc c ba c 8ngx8n t h u h g 1,OOm. b- Kkt c au c hju l uc c ba ban c 8ng lh kkt c au b o p han shn nhh k t o dhi ra v6i c i c d $m m ot n hip c 6 p han c 8ng x on dua ra k h6i m at t u h g n gohi vh m ot d am biCn k i&ng c i c d au d am d ong t hai c hju 66 l an can. N hjp v uun c 6 t h6 r ong t he0 y t u c au sir dung n hung k h8ng nCn q u i 1 ,80m, kkt c au nhy t h u h g A d ung t r u h g h o n~ khung c hju p hh
 8. l uc bang go, thCp, b etang cot t htp. T r u h g h ap d$m s i n ghc 1Cn t u h g chju luc c 6 l o cira b d ud thi cdn gia cd lanh td hoac b o tri he d h dp:gdc 12n khodng t u i g girl'a cac lo cira. c- BAn c 6ng x6n liCn kgt ngAm vho k hdi x2y hoac dAm hay giang t u h g . T n h g h ap nhy c$n q uan tam dgn cA'u tao on djnh c h6ng lgt c ho ban cdng. Vat lieu 1hm bAn c 8ng 1 x 8n c 6 th&18 bang dh hoac bCt8ng c6t thCp vh nhip hep t h u h g k h8ng wqt quh 1,OOm. h cao t 2 - Lo gia : D o v j tri c ha lo gia duqc lhm b phia trong nhh hoac c 6 th6 n h8 ra khbi 1 I cAu t I t u h g ngohi v6i cot chju b d u6i mh k6t cgu shn sE giong n hu c$u tao s i n nhh - ngu phAn w n thCm ra k h8ng c 6 cot chiu thi c 6 th&hp d ung k6t c$u chju luc n hu c ha ban c6ng. a 111.- Ket cau bao che : - 11-Cau tao mat san : thCp D o viec mat shn ban c 6ng vh 18 gia chiu thc d ung truc tigp c ha nhng gi6, m ua nen n 6 c$n d uqc cfiu tao nhu m6i phhng, ngohi yCu cAu chch nhiet cbn c 6 yCu c8u chch nudc, c h6ng thA'm vh to chirc thoht nudc. mhi b L dp chch nhiet dat trCn l dp chju luc hoac treo vho l dp chju luc, vgt lieu chch nhiet t h u h g d hng 18 vgt lieu v8 c a rbi ( xi lb, f i n dh bot, tro nhi lira, bCt8ng bot ...). Chi& dhy c ha l dp chch nhiet sE tujr the0 tinh c6ch nhiet c ha l dp g i5 nhiet vh c 6ng d ung cha c an Sc phbng. L@ chch nhiet sE milt khA nang chch nhiet k hi bi dm do d 6 c$n bho ve phia trCn thuh bang l dp chch nudc ngan nudc mua, vh ir bCn d udi c 6 l dp c h6ng dm ( ldp t8n). cao ci L dp chch nudc t h u h g 18 vat lieu thAm cuon lien tuc (gifiy d3u quCt mattit nhiCu l dp kilm hoac vhi s qi thug tinh quCt mattit bitum). thhnh 11.- B Trong nhilng t r u h g h q l~ g i5 nhiet 1hm b ing xi hoac nhilng vat lieu kh6c d 8 b j dp bi6n d ang d u6i Anh h u h g c ha t ii trong tam t hai thi bCn trCn l dp g i5 nhiet 1hm m at l dp b etang c 6 tang c u h g ludi thCp d$y 3 - 5 cm d hng 1hm nCn clmg c ho ldp chch nudc. L dp g i5 nhiet vh vb bCt6ng lhrn d 6c v&phia mieng hoac mhng thu nu&. L dp b io ve d at trCn chng, ngohi viec bho ve thhm c6ch nudc, c h6ng nhilng x2m thuc c a hoc vgt lieu cA'u tao 1 cha n 6 c bn. tug thuoc vho yCu c$u sir dung, cfip nhh mh c 6 th6 chon the0 ki&u 1ht gach shn nh i g 6m, gach ximang hoac lhng Vila ximang. thfim, I Kg Mat shn c ha ban c 8ng vh l o gia nCn lhm thgp h m mat s in nhh 5-6cm dBng thdi p hii tua 1 n C luu y dgn cfiu tao c h6ng thA'm b vi tri ti6p gihp gi5a shn vh t u h g d ac biet 18 b b g phGn nhu shi ngach cira, dC phbng nudc mua, gi6 hat tir ngohi vho trong nhh, chch k hoing 10-15m c$n c 6 k he nhiet d o (H4-47). 1.2 l ip ght
 9. C / - Csu tao rnai bang 1 1 r > M i i bang d uqc xem 18 gibi ph6p cgu tao m6i ph8 bi6n c ho c ac c 8ng trinh k ith truc cao tang nham de? t rinh viec gi6 b io l im t6c m6i (m6i ddc), ddng thiri d i p img d uqc yCu c Quth6 hien khdi kien truc linh hoat v i d a dang. I n - D o doc ddl t hoit nudc m ua nhb 2% - 8%, d o d 6 c hju i p l uc c ua gio b i o it. - K6t cgu c hiu luc co the 1hm bang vat lieu g 8, thkp nhung chu yC'u 18 bCt8ng cot thCp vi bCn chdc vh k hb n5ng ch6ng chay cao. - M at shn c ua mai co the tan dung de sir dung 1 im san thuqng, sAn phai, nhung dd d ap img duuc yCu c iu nhy thi phan kgt cau bC trCn mat shn c ba rnai sE phhc tap h m vh bn c 6 yCu c au vi5 d o doc trong gi8i han tdi thie?u 0 ,01 - 0 ,05, d o do gia t hinh sE c ao h m 2)- Nhuqc didm : So vdi mai ddc, mai bang co nhuuc didm 18 sE 1hm thay d 8i che" d o nhiet, d o dm binh t h u h g c 6a c i c c8n phbng ir tang tren c ung nhgt 18 trong m ua nong. Do do c an p hii nhng 1 c ao c6c yCu cAu vi5 c ach rthiet vh ch6ng thgm c ho c ac v$t lieu d uqc dung, dong thbi phAi k ilm so6t c hat ch& c8ng tac thi c 8ng m ai. M i i bang co k6t cgu t u m g d oi nang va gia thhnh cao. Ngohi ra c8ng r6c s ha chila chong d ot sE phdc tap khi nhh bi lun n h . 11.- B o phan cau tao : Mai bang duac cgu tao vdt 2 bo phgn chinh g6m k6t c6u c h ~ uuc vh ket cgu b ao c he. l 1)- Ket cau chiu luc : 1.1- Hinh thdc : K et c hju luc mhi bang, c8n b in giong nhu k6t c&uchiu l uc ciia s i n nhh, nhung v chi ti6t thi c 6 s u khac biet r6 nkt u k6t cdu vikn m i i vh cgu tao chong C tham, thoat nu& mai. tua len trCn t u h g xay tgnl panen t u h g hoac khung s u h . Mat bang k et cgu d ugc b 6 t ri nhu s i n c o kgt h up vdi yCu c Quc6u tao thoat nu&, c hong dot, c hong thdm vh c ach nhiet. 1.2- V$t l ieu : K et cii.u c hju l uc b ang c 6 th6 lhm b ang bCt8ng c ot thCp t oin khbi, l ap g h6p h oac b an l i p ghkp. T ug t he0 tinh hinh v$t lieu m i ket cgu chiu lqc c bn c 6 th6
 10. lam b5ng g6, t hbp vdi cdu tao ldp Igrp b ang cach dgt s an van hay t6n p hhng hogc t611 dqn s6ng v i t ren c ung d6c b etang Iudi t hbp c h6ng thdm. 2)- K6t c6u bao che : DI$ miii c6 thd hoan thanh daqc c hdc n 5ng chch nudc va chch n hiet t hi ph&icdu r i h g va dugc d et nAm t he0 vj t r i xac tao nhi6u Idp, t rong d6 m8i Idp c6 mot nhiem djnh t he0 chi& t h h n g d h g bao g6m : ldp b&ove p hia t r6n c ung, ldp c hdng thdm (cach nu&), ldp dem, Idp k h6ng k hi t hdng g i6,ldp ciich n hiet, ldp cach hdi. (H7-32) 2.1- L 6p ch6ng thgm :La ldp b&ove cho s an miii k h6ng bi nuuc m aa nggm vao kdt cgu clia mhi. V$t lieu dugrc d ung ph6 bi6n l a gidy d i u va bet6ng chSng t hdm. - a-Gi6ycEtiu : a l- D@c i6m :Gidy ddu l a loai vet lieu c hdng thdm, d agc che" t ao bAng sgri t hgc d v$t, 16ng d ong v$t, v&isqi amigng... S au khi dii c an thanh tdm dai dudi d ang cuon, dugrc t &mn hqa d5u md hoac n hqa t han da va p hh t hem mot 1dp n hqa len mot h osc h ai mgt cbn duqc r5c l6n mgt mot ldp - b$t k hoing, c i t hogc mica d6 bho v$. Gidy d i u la v at lieu m&n, c6 k ha n 5ng c hdng th6m cao, it bj p h i hoai khi nha bi lun k h6ng deu, a p d ung cho mai n ha c6 66 d6c n h6. - Tuy nhi6n gidy ddu c6n t 6n t ai n huqc didm 1ii t hi c6ng p hdc tap, d6 bi muc n at (v$t lieu h du cd), k hbng chiu duqc n hiet do cao ( nhqa t rong gigy d i u se b i chay dudi t i c dong cua n hiet cao). D6ng t h6i gigy ddu 1& vat lieu d6 bi6n dgng dudi t ac d ung c ua t ai t r ~ n g t q mthW c6a I@ cach d i e t n9n dudi no phBi c b I@ d4m de" lam n6n mbng a z - Qui c dch :Khi diing gi$ dhu d6 l im 1% chdng t h h , cfin d$t c8c dHi vudng g6c vdi p humg dbng ch6y ciia n udc m a vB x6p c hdng phu len p hau mQt doqn 80 - - CQcldp gidy ddu dude d an l6n n hau bbng m ittit bltum n 6ng vbi so" ldp tiiy t he0 66 dbc clia mSli n h d sau : - 5 l6p vdi do d6c 1 = 3% - 7% 4 ldp vdi do d6c 3 - 15% 3 1dp vdi do d6c 7 - 2 1dp viri do d6c 15% Dbng t hai, dd b io d im ch6ng dot t6t khi s$ d ung gi6y dbu, c6n t u b theo c5c qui - CAc Idp gidy d i u ph&idgt phli chbng l6n n hau > 15cm t ai cac vi t r i d inh nbc, mhng n adc, m ang xdi, va mieng t hu nuuc t ai bng xubng. -
 11. - d c l c g6c tie"p giap giiin mai va tlrang phAi dhn gidy cao the0 chidu t h h g d img c6a t udng ti? 20 - 30cm, d inang nudc t hi mkp tdm gidy c6a mai p hii dk len mkp tdm gidy c 6a m ang > 15cm. (H7-33a) - T rudng h gp c6 d$t 6 ng n hb kh6i mai t hi thAn 6 ng p hii h ill 16 chhn va dgt 6 ng n bng 18 ngay trong khi d8 betbng mai, chiin 6 ng p hii ddgc cai bd v B h a t viia ximang cao 15cm. S au khi d an gidy d i u v i lam ldp bAo ve, phAi hiin n hp che n udc c6 h inh n 6n c ut bhng t an v io t han 6 ng dk che dhu m6i c 6a cac ldp gidy d i u (H7-33b) b-- Be^t6ng chdng t k i m : b l- £lac d i 6 m :betbng ch6ng t hdm la loai b etang da n h6 t rong d6 t hanh phdn ximang t u m g d6i nhidu, k h i n 5ng lien k6t c 6a betbng c hat khbng c6 16 r hng, dbng t hdi d6 t ang khA n ang c h6ng t hgm, betbng c6n dugc h6a t hem chdt phu gia n h u b i r udu s unfit, xa phbng, n hya thbng. Bd ddy c6a ldp betbng c h6ng thdin v io khoang 30 - 50mm, t rung b inh 40mm. b2- V i t r i : Ldp betbng ch6ng thdm c6 thk dgt the0 2 cach : - Ldp c h6ng t hdm va k6t cdu lien k6t c h@tch6 vdi nhau do do c6 t ac d ung tBng t hem 66 c dng cho mai. - Ldp c hdng t hdm v i ke"t cdu chiu lyc t ach rdi nhau, dugc chch ly bdi tdng cach n hiet hogc m at ldp bitum, chch nhy c6 rn didm khhc p huc dugc h ien t ugng 1dp ch6ng t hdm s6 k hang bi n dt do t ac dong c 6a s y c henh lech n hiet do t rong v i ngoai mai nha. B ienphap k hdcphuc h i8n trlqng nrit s inh d ot: Dk khAc p huc h ien t ugng n dt b3- s inh d ot c ha ldp b etang c h6ng t hdm khi k6t cdu bi6n h inh hoac c6 s y t hay ddi n hiet 66 t hi c6 t h6 a p dung cac bien p hap sau : - Tgng c udng khA nBng chju kko c 6a betbng c h6ng t hdm bgng c ach d$t t hem m at ldp llliri t hkp 4 4 , b vubng 20 - 25cm. - Chia m et bhng c ha 1dp c hdng t h6m t r6n mai t h i n h n h h g m ang n h6 ci3 2m x 2m, can c d v io E4 t r i mqt bgng k6t cdu, didu kien k hi h$u ma d$t cac k he c hia m ang - K inh qua t hyc te"t hi cbng Idp betbng c h6ng thdm c hua t hyc s y dam bho h oan t oan k in va dgc chhc. Do do c i n d ng d ung cac bien p hap b8 s ung n hu sail : -Bien phap chdn dong lai trong qua trinh d8 betbng bd t ang cudng do chdng thgm (60%) vdi thdi gian chdn dqng khoAng 40 giAy cho m6i ldn cach k hoing ti? 15 - 20 p h6t. -Bien p hap ngAm n udc khu& ximang dude t i& h anh s au khi dd betbng td 6 - 10
 12. gid viri ti le 5 kg ximgng cho l m 3 n udc (5kg/m.3)n gsm cho d6n k hi n i o nlrirc x imsng b it bl k in cac 18 r 6ng t rong b6tbng va n udc k hbng cbn t hdm xu6ng dudi la d at y6u cAu. (1ph41 15mm Ldp d$m : 2.2- D8 ldp a- M q d ich; Nhhm t ao n &nc dng, bdn va bhng p hhng dudi ldp c h6ng t hdm rc bitum ( (tru'dllg h dp d ung v at lieu c uan). DSng thtri t gng c ubng kh; n gng c ach n hiet, t ao do d6c cho mai khi tAng k6t cdu dudc c6u t ao bhng (mgt trAn nhm ngang), lam p hang m at t hng b2- day 4 - kdt cdu t ao d i&ukien t hi cbng t6t ldp c h6ng t hgm ir b6n t r6n n6. r a cbn b- V @ tlieu :V aa ximgng, b6tbng xi, b6tbng c at a tfan, v ii sdi t h6y t inh va n hqa cach nl F lintkete la n h h g v$t lieu t hudng dude d ung dd cdu tao l ap dem. T rudng h dp d ung ldp Flintko den1 dd l i m t hi c6 thk dhng ldp b6t6ng c at a tfan d ang tdm c6 c ~ d n go c hju n 6n > d hinh vc 8kg/cm2 va day 1 5 - 20mm, n6u k hbng c6 ldp khbng k hi va b an cach n hiet c dng, l ap b6tbng c at ximgng mac > 50 v i dAy 25 - 30mm c6 dgt luui c 6t thitp dem 4 g iaa vdi d u h g k inh c6t thitp 2 - 3mm n6u k hbng c6 ldp khbng khi va lirp cach n hiet x6p, c ac b an b6tbng c6t thitp 1Bp gh6p mac > 1 00 n6u c6 ldp khbng k hi. Ldp k h 6 n g k hi th6ng gio :NhAm muc dich dd t hoat n udc A t d t rong k6t m 2.3- cdu s an inai vh t ranh cho k h6ng k hi trong c ac p hbng t hugc t hng t r6n c ung k hbng b j n u i ~ g 6ng bdi t ac dong c 6a b dc xa mgt t rbi. n Ldp cach nhi$t : C6 n hiem vq bao dAm c ubng do t ruy&nn hiet cAn thi6't. 2.4- Cac v at lieu cach n hiet c6 thd la v$t lieu c dng hogc x6p. Dd lam v$t lieu cach n hiet c dug, c6 t h6 d ung b6tbng bot, b6tbng k hi, t h6y t inh bot, n h3ng tgm lam b hng k h o h g c hdt va v6 bao itp (c6 kid t rung) vdi b6 day t he0 yeu cAu. Dk lam v$t lieu cich n hiet I I xbp c6 t h6 d ung : xi b at, Kerain zit, da b ~ td,a v6 s6 vdi be dAy x ac d jnh t he0 t inh toAn. Ldp c h c h hdi : La ldp dude d$t dudi ldp c ich n hiet vh d hng dd b&ove c ho 2.5- ldp cach n hiet k hbng b j hdi n bng ciia k h6ng k hi xAm n hap vao trong c i c p hbng cfia tAng t r&nchng, vi 16 ldp cach n hiet c hi h oin t hhnh c hdc n gng c 6a n b khi l6p do kh6. Dbi vdi l ap c ach hdi v$t lieu dudc d ung 16 Ruberoit, Hydroizon vdi m at tit b itum nirng. 2.6- Lup b&ov$ : a- Mq dich ? L a ldp duqc cdu tqo 6 t r6n c hng cfia m i i c6 n hiem vq b i o ve ldp rc -u; c h6ng t hdm ir dudi kh6i b j t ac dong cd hgc c6 h ai, kh6i b j m gt t rbi c hi& n 6ng q u i m ac n5m nga v i khbi b / ti6p x uc t rqc ti6p vdi Oxy c 6a k hbng khi, bhi 16 k hi ti6p x uc viri k h6ng k hi, d6n kh6r ldp c hdng t hdm (v$t lieu c uan mdm) s6 bj p han hfiy dAn vdi cac c hdt d6 bay hdi va do -Nk do bi mAt t inh d i n h8i. s6 rdt dd; b- V Gt lieu uci phLcong ccich c&u tqo : chdng ch dem ( xi t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản