Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 18

Chia sẻ: cindy03

Cấu tạo sàn Sàn BTCT. Sàn sườn. Sàn BTCT lắp ghép. Cấu tạo các mặt sàn thông thường. Mặt sàn đặc biệt.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 18

.
I


6
B.f.CI 1
--
(*
C6u
H6-SOa, thang t r h
~ 6-40b- C ~ thang treo
U k
2
mat i
Chudng 10


CAU TAO SAN MAI NHA


A - Ci'u tao d3c biet cba san nha
1

YCu C$UV$ phbng c hiy, c ich nhiet, giil nhiet, c ich i m , chong rung, chong thgm, d an
hoi ... d$u 18 y tu c iu ciiu tao dac biet c6a shn.
1.- C au tao phong chay : (H4-39)
Lh van d6 cdn d$c biet q uan t im d6i vdi shn go vh shn thdp.
I/- Yeu cau chung :
Tinh chong c hiy c ua shn go vh s in t htp n6i chung vC c a b6n phu thuoc k6t c&u vh
vgt lieu chkn. Khi kho6ng trong gi3a c ic d im c 6 chkn c i c k6t c&u kh6ng c hiy ( t h
bCt6ng cot thCp, tam g6m rong hoac dac, M t6ng nhe vh c i c loai gach d i k hic) vh c i c
p hin n h6 ra c6a d im c 6 boc bCt6pg thi shn thuoc loai 8 n dinh chdng c hiy.
Ngu kho6ng tr6ng giila c8c d im c 6 chkn n hmg k6t cgu d6 c hiy (tam 16t bang go,
ddm di3 bang v in ...) duuc cgu tao chong boc c hiy bhng m et 1% t rit b M n dudi, b trCn c 6
t rit d&t sdt vh I@ ph6 thi sin thuoc loai k h6 c hiy - Tujl c ap hang c6ng trinh mh diing
k6t cgu ki6u nhy ho$c ki6u kia.
Ngohi ra d&d im b6o tinh chong c hiy c ho shn nhgt lh shn go thi c$n dhng g o dB duqc
xir 19 chong c hiy bang c ich n gim t$m ho$c quCt h oi chat ch6ng c hiy hay bao boc g o
mot I@ d a thach cao d i y 3cm hoac d a d&ts tt.
21- S n c 6 vi tri c 6 kh6 nang bat c hiy nhu bgp, It, subi, ong kh6i, khi b 6 tri dbm t rtn
mat bang ph6i tuAn t he0 n h k g yeu cdu c a bin v$ ch6ng c hiy :
- Kho6ng c ich ly duuc chkn t rim bang v+t lieu chju lira c ich nhiet d 6i vdi b e phgn
g o lh 16 - 35cm, v8i thdp > 1l cm, vdi bb$t6ngc6t thCp > 7 cm.
Tiit c i c i c b e phgn bhng g o cua shn ph6i d
t
! c ich mat trong &a d u h g d n g kh6i
-
> 35cm. Ngu c i c d iu d im dudc c ich ly b ing v6i sqi tarn d a d&ts6t thi kho6ng c ich nay
c 6 thk chon > 25cm.
mat shn, b n hmg c h6 dat dilm 6 4 x iy n h6 ra 112 gach hoac 1 gach d&c ich
- Trong
11.- Cgu tqo cach ilm : (H4-40)
C$u tqo &ch A cho s i n n h i n hhm muc dich k h6ng dd lot n h h g t i6ng dong ma
m
d$ bn i o cGa n6 s6 qudy rAy s y lam viec b inh t h ~ u n va s y nghi ngdi cGa n hilng ng&i
g
B t rong c6c p bbng.
TI? s y ph$n biet duqc cac ngubn cfia t i6ng dong n hu ti6'ng dong xudt h ien t rong
mBi t rudng k h8ng k hi, ti6'ng dong x u& h ien k hi va cham t r6n k6't cc$u bao c he, t i6ng
dong xudt h ien vi dao dong ma cac t hi6t b j gAy r a trong k6't c6u k hi lam viec t hi d6i vdi
san, chG y6u l a c hdng tie"ng dong va chqm.
Nguyen t&c x 1 cach A cho s i n 1 i chch ly m$t n &ns an, trAn s an vdi k6t cdu chju
i? 9 m
l qc cGa s i n , t rong t hgc t 6 t hudng d ung cac bien phAp kd s au :
11- Dling vat lieu c ich iim l i t m@t An :
s
T ren t ang k6t cc$uphG m6t ldp v at lieu dan hdi, s au d6 16t m at n &nlam c ho n h h g
l uqng Am t ruy6n t di ldp d i n h6i giAm di mot phAn. Vat lieu dan h6i co thd d ung la g6
m&m,d sm bao 6p, cao su, gig3 dAu, sdi thGy t inh ... N huhg c6n 1 1 y k hi si? d ung lAu
u1
ngay t hi v et lieu nAy c6 thd bi h u h 6ng va tinh dan h6i c ung s6 giAm ddn, d$c biet la
vdi g6 m6m v i dam bao 6p c ang d6 bi muc nat, k h6ng duqc d ung ndi dm u dt.
Ddng dem dAn h6i c ich dm :
21-
L 6p d em c 6 thd l6t tohn b e shn n h i hoac d em thhnh gi6i hay dem thhnh didm (khi
dem t h g miEng hoac l o xo d h hoi). YCu cLu l 6p dem ph6i c 6 d o b&n ldn d udi b$t k$ t6i
trong nho ciing cdn ph6i c 6 tinh d i n h6i l dn nham b6o d i m t rb lai t r g g t hli binh t h u h g
k hi t6i trong kh8ng c bn t ic d ong dEn.
Diing dem dhn h 6i c lch $m c ho s h lh gi6i p hlp t umg d6i 1f t u h g nhung cdn luu f
v$ m at kinh te" vi ki6u nhy sE t6n k t m gi6 thhnh cao, do d 6 chi nCn diing b n hihg nui c 6
yCu cdu c6ch dm dac biet c ao nhu phbng p hlt thanh ...
31 Tran cach a m :
KEt h ap vdi viec c&u tao l 6p trLn p hikg dudi m at shn bhng gi6i p hlp trLn treo c 6 ke"t
cgu t6ch riCng biet vh k hoing c lch ly giQa tran vh shn 18 tLng kh8ng k hi lien tuc hoac
- chkn m ot I@ vgt lieu c lch Am.

1 1 C&utao dPn h6i : ( ~ 4 - 4 1 )
1-
K hi shn c 6 yCu cLu v$ tinh d i n h6i d ec biet n hu s8n s i n khgu thi tujr t n r h g h ap mh
ta c 6 th6 6 p d ung c l c gi6i p hlp sau :
11- Dem bang go mem :
D at b g 6i tua c l c dLm m ot miEng g o d em m$m c 6 kich t hudc : 2 0 x 2 0cm. K hoing
c ach gida cac go'i t ga la 1,20m t r6n do gac dAm.
Dung thanh g6 don ganh :
21-
D ung cac t hanh g8 dai 1,20m b gida la di6m g6i t ga hai ddu v at tq do s6 chju m$t
s an. Nhd th6' khi t 5ng tAi t rong, hai ddu tq do s6 s i n s inh tinh dan h8i cho m at s an.
3 - Dung he th6ng lo xo dan h6i :
1
Khi c6 y6u cAu kh; n ang dan h6i ldn, c6 t h6 dGng he t h6ng It, xo dd k hdng che"t inh
dan hdi cho s an, cdu tao ndy t u m g tg n h u h$ t h6ng ~ nhipn rong cac loai xe 8t8.
t
1 . Cgu tao ch6ng thgm : (H4-42)
V-
S i n n ha b k hu vqc t h u h g xuy6n dm d 6t vi tiQpx6c v$i n udc hogc cac c hdt 16ng
c6 khA ni3ngxAm t hgc t ac h ai d6n v$t lieu, d u6ng Sng va ke"t cdu s i n n hu b k hu ve s inh,
bgp, p hhng t h i nghiem ... cdn p hii dude c6u t ao c h6ng t hdm. Y6u c$u cdu t ao c hdng
t hdm c h6 ye"u la b m st s i n v i chAn t udng, do d6 ma cac g iii p hap dudc gidi t hieu s6 a p
dung chung c ho c ac loai s i n kg c i s an g8.
11- Dung vat lieu ch6ng th6m :
P hd bign la ldp vita ximi3ng c at ddy 4cm c6 d st l ~ d tihhp, h osc ldp m attit n hga
d ~ 6 n h ay dan gidy ddu, v ii sqi t h6y t inh n hi&uldp qubt m attit bitum.
g
Vdi v da ximang c at ti 1 e1: 3 hosc 1 : 2 ( theo t h6 t ich) c6 thd tang tinh c h6ng t hdm
b ang c ach t uy t rudng h qp ma pha t ran th'6m t he0 t rong l udng c6a ximang n hdng c hdt
phu gia chSng t hgm n hu n atri aluminat 3% hoac s 6t clorua hay t h6y t inh 16ng 2,596
vda xa p hbng ... dbng t hdi vdi viec ngGm nudc ximBng cho t di khi nao n u& k h6ng ng6m
qua san xu6ng dudi dUgc. Dd t ranh nude thdm l6n t u h g , bAo dam c h6ng t hdm b v ung
qua do g i3a s an va t udng t hi chn dgc b i$t c hu y de"n t inh an t oan k hi gia c 6 1udi
t h6p b c h8 giao tidp c6a ldp chSng t h6m n5m n gang va t hhng diing b ang c ach cdu t ao
ldp v da xirngng - c at ludi t h6p Bn sAu vSlo t udng v i w t l6n cao khbi m at s an td 1 5 -
d
20cm, kidu cach nAy cGng a p dung chung cho c ac vgt lieu c h6ng t hgm &n ngoai.
21- BAo d im m$t s an k h8ng dong nude, lu6n lu8n k h8 r ao, b sng &ch b 6 t r i ddy
d 6 m ieng t hu n udc va t d chQc t hoat n udc t dt. D8i vdi m$t s an l ang vda ximi3ng hay l at
gach t hi c8n phAi t hgt p hing v i c6 66 d6c 1/100 - 1/50 vd h udng mi$ng t hu hoec m udng


3 - Tai vi t ri co cac d udng 6 ngxuyen qua s in, cdu t ao chdng t hgm bhng cach t hgc
1
h ien bb cdi bao 6 ng c ung qui c6ch ch6ng t hdm b vi t r i giao tigp gida san va tutmg. Dd
d6 d ang s da c hda h ay thay d ubng 6 ng t hi n en d ung mo'i n6i d ang m6m 6 vi t r i ndy t dc
la 18 chha s5n c6 d ang h inh ph6u va dugc chhn k he b ang m attit n hga d l~bng6o ( mattit
d
n hga d udng p hu gia 15 - 25% h5c i n) thay vi chkn bAng d a x imang host bet8ng (nbi
citng).
V - Cgu tao san thgu quang : (H4-43)
.
L i loai s i n dddc duc vdi loai gach thGy t inh d uc s i n c6 m st b 5ng t rbn h osc vubng
thui
1
;
( 10x10~6 1 2 x 1 2 ~ 8 1 5x15~10)h k hoing gida c ac vi6n gach dugc c hhn &a x imsng
v
;
cct
c6 gia cd c dt t h6p dd c hiu s i n . Chi& d ii cGa s i n k h6ng n 6n v ugt q ua 3m, n6u cAn mot
phb
dign t ich ldn hcfn t hi phAi phAn s i n t hhnh 6 k hoing 3 x 3 m gdi t qa l6n c ac d i m d 6 c hiu
s in. Vigc t hi c 6ng s i n c6 p h i n p hac tgp, do d6 chn phAi dugc t hqc h ien d 6ng qui cach
v i t rinh t q t hi mdi d i m b io y6u chu. Loai san dugc t hyc h ien vdi c 6ng d ung dd ldy anh
sang tq n hi6n td t r6n cao cho c ac c8ng t rinh ki6n true c6 b6 day d ang kd va chG y6u vice
diing cho s i n mai n h i .
qua]
V1.- Cgu tao san 6 khe bi6n dang : (H4-44)
cao
11- V tri khe bi6n dzjng d sAn :
i
1.1- T ruhng h gp k6t c6u k hung c6 cot kbp, k he dd4c c6u t ao 5 g ida d i m kbp n6i toin
c 6t.
1.2- T rudng h gp cot c6 vai d6 1 dhm c hju s i n gdi t qa 16n t r6n ldp gi6y 6p h osc
tdm kim loqi ( bio d im t rugt tq do tai vi t r i gdi t ya) k he d w c cdu t ao 6 gida dAm chju
s i n va dhm lien k6t c hju s in.
1.3- Khe d gt 6 k hoing g ida 2 dAm s i n c6 bAn s i n ddgc c6u t ao t he0 k6t c6u cdng
son td d im d6n m6p h ai b6n k he (1k he cho t rudng h gp dAm t hbi d i u hay b i n t hbi dAu
1
h osc 2 k he cho t ruhng h gp b i n dAm g6i tq do).
loai
21- Y&u 6u cdu tao :
c Hi@
B io d im s y bi6n d ang c;a s i n t ai vi t ri k he dBng t hdi dlsgc c hdng thdm t dt gh61:
vh k in, k h6ng cho nude v i bvi r dt x udng t$ng dudi, d i m b io vi$ s inh v i my quan. G iii
p hap p h8 bi6n dugc diing 1 i d$t doc t he0 k he mot 16 dbng, dugc c hkn d6y v$t lieu d i n
2
h8i c hdng t h6m v i k he dduc che 6 m at t r6n vdi 2 tdm kim loai h inh c hd 2, V, h osc t 6n
duuc
d$p h inh b 5ng nhdm, d bng... c6 li6n k6t didm vao dAm d 2 m6p k he. Mgt dddi cGa s hn
6 vi t r i k he dude che b5ng n ep gB hogc ch6t deo.


6. - C&Utao san ban c Bng v a lo gia
b
1.- V tri va y6u c$u :
i dim
cac C
V tri :
i
I/-
nhun
B an cbng la mot p h i n cGa s i n gac d ugc l i m nhB r a kh6i t dhng ngoai n h i ,
c 6 c ot d 6 bCn d ubi vh c 6 th6 k hong c 6 m i i c he bCn t rtn, ban c 6ng c 6 th6 d uqc 1hm trong
pham vi mot phbng hoac doc t he0 nhh hay b g 6c nhh.
- L 8 g ia ciing 18 m ot phan cba shn g6c nhung c 6 th6 lhm nho ra phia ngohi nhh hoac
t8ng
thut vho trong t u h g ngohi nhh. Khi 1hm n h8 ra thi tujr t r u h g h qp mh c 6 th6 bo t ri them
15ng
c ot 66 b tn dubi vh cgu tao m i i c he bCn tren. L 6 g ia t h u h g d uqc 1hm r itng c ho t h g
mot
p hbng mot.
chju
21- Yeu cau :
cBch
Bnh Ban c 8ng 18 16 gia d&uc 6 c 8ng d ung 1hm n ai h6ng m i t vui chai ngoan c6nh hoac 1hm
viec g iat giii hong phai bCn ngohi nhh dong thbi ciing nham muc dich tao khoi tang them
Lyu
e'
m y quan c ho m at d img ngoi nhh. Do d 6 k hi thigt k k c au t ao ban cong vh l o gia chng
quan t2m c hng llic d i m b60 ket c au c hju l uc tot, dong thbi k6t cau b ao c he d at yCu cau
c ao v-6 sir dung vh thdm my.
2.1 - Kkt c au c hju l uc : c 6 yCu cdu c hb yku 1h d6m b60 c u h g d o cao, kiCn c 6 vh an
tohn.
2.2- Kkt c au b ao c he : D o vi t ri n&n shn cba ban c 8ng vh 16 gia chju t i c d ong t ruc
tigp c ba birc x a m at t rai, m ua, g i6 n tn c$u t ao mat s i n c 6 yCu c au c ich nhiet, c ich nubc
hosc
c hong tham vh t hoit n udc tot. Bo phan kkt c au c he c hin n hu Ian c an c an t hong g i6 t6t vh
, chju
d6m b60 yCu c au n ghe thuat xir 19 m at dimg c 8ng trinh. (H4-45).
11.- K et cau chiu l uc :
11- V at lieu : Kkt c au c hiu l uc c ba ban c 8ng vh l o g ia t h u h g d uqc c au t ao c hng m ot
loai vat l ieu c ba kgt c au chiu l uc c ba shn nhh, nhu g o, t htp, b ttong c ot t htp hoac dB,
H ien n ay, p h8 bign ban c 6ng vh l o gia duqc 1hm bang b tt6ng c ot t htp tohn khoi hoac l ap
g htp.
;m t 6t
I. GiAi 21- K et cau chiu luc : ( H4-46)
u dan
2.1- Ban c 8ng : Tujr t he0 vi tri, yCu c$u sir dung vh vat lieu x2y d ung mh ban cong sE
$c t8n
d uqc c au t ao t he0 c i c s a do kdt c&uc hiu l uc n hu sau :
ia san
a- B6n shn c hju d 6 bbi c 6ng son bang go, t htp, 6 6 h oac bCt8ng c ot t htp. Tujl t he0
vat lieu mh c 6ng x 8n d at cich kho6ng ti3 l m-2m vh d uqc lien kkt vh k hoi x2y hay khung
s u h nhh. N hjp vuun ra cba ban c 6ng sE tujr t he0 khA n ang c hiu l uc c ba c 8ngx8n t h u h g
1,OOm.
b- Kkt c au c hju l uc c ba ban c 8ng lh kkt c au b o p han shn nhh k t o dhi ra v6i c i c
d $m m ot n hip c 6 p han c 8ng x on dua ra k h6i m at t u h g n gohi vh m ot d am biCn k i&ng
c i c d au d am d ong t hai c hju 66 l an can. N hjp v uun c 6 t h6 r ong t he0 y t u c au sir dung
n hung k h8ng nCn q u i 1 ,80m, kkt c au nhy t h u h g A d ung t r u h g h o n~ khung c hju
p hh
l uc bang go, thCp, b etang cot t htp. T r u h g h ap d$m s i n ghc 1Cn t u h g chju luc c 6 l o cira
b d ud thi cdn gia cd lanh td hoac b o tri he d h dp:gdc 12n khodng t u i g girl'a cac lo cira.
c- BAn c 6ng x6n liCn kgt ngAm vho k hdi x2y hoac dAm hay giang t u h g . T n h g h ap
nhy c$n q uan tam dgn cA'u tao on djnh c h6ng lgt c ho ban cdng. Vat lieu 1hm bAn c 8ng
1
x 8n c 6 th&18 bang dh hoac bCt8ng c6t thCp vh nhip hep t h u h g k h8ng wqt quh 1,OOm. h
cao t
2 - Lo gia : D o v j tri c ha lo gia duqc lhm b phia trong nhh hoac c 6 th6 n h8 ra khbi
1 I

cAu t
I
t u h g ngohi v6i cot chju b d u6i mh k6t cgu shn sE giong n hu c$u tao s i n nhh - ngu phAn
w n thCm ra k h8ng c 6 cot chiu thi c 6 th&hp d ung k6t c$u chju luc n hu c ha ban c6ng.
a

111.- Ket cau bao che :
-
11-Cau tao mat san :
thCp
D o viec mat shn ban c 6ng vh 18 gia chiu thc d ung truc tigp c ha nhng gi6, m ua nen n 6
c$n d uqc cfiu tao nhu m6i phhng, ngohi yCu cAu chch nhiet cbn c 6 yCu c8u chch nudc,
c h6ng thA'm vh to chirc thoht nudc.
mhi b
L dp chch nhiet dat trCn l dp chju luc hoac treo vho l dp chju luc, vgt lieu chch nhiet
t h u h g d hng 18 vgt lieu v8 c a rbi ( xi lb, f i n dh bot, tro nhi lira, bCt8ng bot ...). Chi& dhy
c ha l dp chch nhiet sE tujr the0 tinh c6ch nhiet c ha l dp g i5 nhiet vh c 6ng d ung cha c an
Sc
phbng. L@ chch nhiet sE milt khA nang chch nhiet k hi bi dm do d 6 c$n bho ve phia trCn
thuh
bang l dp chch nudc ngan nudc mua, vh ir bCn d udi c 6 l dp c h6ng dm ( ldp t8n).
cao ci
L dp chch nudc t h u h g 18 vat lieu thAm cuon lien tuc (gifiy d3u quCt mattit nhiCu l dp kilm
hoac vhi s qi thug tinh quCt mattit bitum). thhnh
11.- B
Trong nhilng t r u h g h q l~ g i5 nhiet 1hm b ing xi hoac nhilng vat lieu kh6c d 8 b j
dp
bi6n d ang d u6i Anh h u h g c ha t ii trong tam t hai thi bCn trCn l dp g i5 nhiet 1hm m at l dp
b etang c 6 tang c u h g ludi thCp d$y 3 - 5 cm d hng 1hm nCn clmg c ho ldp chch nudc. L dp
g i5 nhiet vh vb bCt6ng lhrn d 6c v&phia mieng hoac mhng thu nu&. L dp b io ve d at trCn
chng, ngohi viec bho ve thhm c6ch nudc, c h6ng nhilng x2m thuc c a hoc vgt lieu cA'u tao
1
cha n 6 c bn. tug thuoc vho yCu c$u sir dung, cfip nhh mh c 6 th6 chon the0 ki&u 1ht gach shn nh
i
g 6m, gach ximang hoac lhng Vila ximang. thfim, I
Kg
Mat shn c ha ban c 8ng vh l o gia nCn lhm thgp h m mat s in nhh 5-6cm dBng thdi p hii
tua 1 n
C
luu y dgn cfiu tao c h6ng thA'm b vi tri ti6p gihp gi5a shn vh t u h g d ac biet 18 b b g phGn
nhu shi
ngach cira, dC phbng nudc mua, gi6 hat tir ngohi vho trong nhh, chch k hoing 10-15m
c$n c 6 k he nhiet d o (H4-47). 1.2
l ip ght
C / - Csu tao rnai bang
1
1
r
>
M i i bang d uqc xem 18 gibi ph6p cgu tao m6i ph8 bi6n c ho c ac c 8ng trinh k ith truc
cao tang nham de? t rinh viec gi6 b io l im t6c m6i (m6i ddc), ddng thiri d i p img d uqc yCu
c Quth6 hien khdi kien truc linh hoat v i d a dang.
I
n

- D o doc ddl t hoit nudc m ua nhb 2% - 8%, d o d 6 c hju i p l uc c ua gio b i o it.
- K6t cgu c hiu luc co the 1hm bang vat lieu g 8, thkp nhung chu yC'u 18 bCt8ng cot
thCp vi bCn chdc vh k hb n5ng ch6ng chay cao.
- M at shn c ua mai co the tan dung de sir dung 1 im san thuqng, sAn phai, nhung dd
d ap img duuc yCu c iu nhy thi phan kgt cau bC trCn mat shn c ba rnai sE phhc tap h m vh
bn
c 6 yCu c au vi5 d o doc trong gi8i han tdi thie?u 0 ,01 - 0 ,05, d o do gia t hinh sE c ao h m


2)- Nhuqc didm :
So vdi mai ddc, mai bang co nhuuc didm 18 sE 1hm thay d 8i che" d o nhiet, d o dm binh
t h u h g c 6a c i c c8n phbng ir tang tren c ung nhgt 18 trong m ua nong. Do do c an p hii nhng
1
c ao c6c yCu cAu vi5 c ach rthiet vh ch6ng thgm c ho c ac v$t lieu d uqc dung, dong thbi phAi
k ilm so6t c hat ch& c8ng tac thi c 8ng m ai. M i i bang co k6t cgu t u m g d oi nang va gia
thhnh cao. Ngohi ra c8ng r6c s ha chila chong d ot sE phdc tap khi nhh bi lun n h .
11.- B o phan cau tao :
Mai bang duac cgu tao vdt 2 bo phgn chinh g6m k6t c6u c h ~ uuc vh ket cgu b ao c he.
l
1)- Ket cau chiu luc :
1.1- Hinh thdc : K et c hju luc mhi bang, c8n b in giong nhu k6t c&uchiu l uc ciia
s i n nhh, nhung v chi ti6t thi c 6 s u khac biet r6 nkt u k6t cdu vikn m i i vh cgu tao chong
C
tham, thoat nu& mai.


tua len trCn t u h g xay tgnl panen t u h g hoac khung s u h . Mat bang k et cgu d ugc b 6 t ri
nhu s i n c o kgt h up vdi yCu c Quc6u tao thoat nu&, c hong dot, c hong thdm vh c ach nhiet.
1.2- V$t l ieu : K et cii.u c hju l uc b ang c 6 th6 lhm b ang bCt8ng c ot thCp t oin khbi,
l ap g h6p h oac b an l i p ghkp. T ug t he0 tinh hinh v$t lieu m i ket cgu chiu lqc c bn c 6 th6
lam b5ng g6, t hbp vdi cdu tao ldp Igrp b ang cach dgt s an van hay t6n p hhng hogc t611
dqn s6ng v i t ren c ung d6c b etang Iudi t hbp c h6ng thdm.
2)- K6t c6u bao che :
DI$ miii c6 thd hoan thanh daqc c hdc n 5ng chch nudc va chch n hiet t hi ph&icdu
r i h g va dugc d et nAm t he0 vj t r i xac
tao nhi6u Idp, t rong d6 m8i Idp c6 mot nhiem
djnh t he0 chi& t h h n g d h g bao g6m : ldp b&ove p hia t r6n c ung, ldp c hdng thdm (cach
nu&), ldp dem, Idp k h6ng k hi t hdng g i6,ldp ciich n hiet, ldp cach hdi. (H7-32)
2.1- L 6p ch6ng thgm :La ldp b&ove cho s an miii k h6ng bi nuuc m aa nggm vao
kdt cgu clia mhi. V$t lieu dugrc d ung ph6 bi6n l a gidy d i u va bet6ng chSng t hdm.
-
a-Gi6ycEtiu :
a l- D@c i6m :Gidy ddu l a loai vet lieu c hdng thdm, d agc che" t ao bAng sgri t hgc
d
v$t, 16ng d ong v$t, v&isqi amigng...
S au khi dii c an thanh tdm dai dudi d ang cuon, dugrc t &mn hqa d5u md hoac n hqa
t han da va p hh t hem mot 1dp n hqa len mot h osc h ai mgt cbn duqc r5c l6n mgt mot ldp
-
b$t k hoing, c i t hogc mica d6 bho v$. Gidy d i u la v at lieu m&n, c6 k ha n 5ng c hdng th6m
cao, it bj p h i hoai khi nha bi lun k h6ng deu, a p d ung cho mai n ha c6 66 d6c n h6.
-
Tuy nhi6n gidy ddu c6n t 6n t ai n huqc didm 1ii t hi c6ng p hdc tap, d6 bi muc n at (v$t
lieu h du cd), k hbng chiu duqc n hiet do cao ( nhqa t rong gigy d i u se b i chay dudi t i c
dong cua n hiet cao). D6ng t h6i gigy ddu 1& vat lieu d6 bi6n dgng dudi t ac d ung c ua t ai
t r ~ n g t q mthW c6a I@ cach d i e t n9n dudi no phBi c b I@ d4m de" lam n6n mbng
a z - Qui c dch :Khi diing gi$ dhu d6 l im 1% chdng t h h , cfin d$t c8c dHi vudng
g6c vdi p humg dbng ch6y ciia n udc m a vB x6p c hdng phu len p hau mQt doqn 80 -
-
CQcldp gidy ddu dude d an l6n n hau bbng m ittit bltum n 6ng vbi so" ldp tiiy t he0 66
dbc clia mSli n h d sau : -
5 l6p vdi do d6c 1 = 3%
- 7%
4 ldp vdi do d6c 3
- 15%
3 1dp vdi do d6c 7
-
2 1dp viri do d6c 15%
Dbng t hai, dd b io d im ch6ng dot t6t khi s$ d ung gi6y dbu, c6n t u b theo c5c qui


- CAc Idp gidy d i u ph&idgt phli chbng l6n n hau > 15cm t ai cac vi t r i d inh nbc,
mhng n adc, m ang xdi, va mieng t hu nuuc t ai bng xubng.
-
- d c l c g6c tie"p giap giiin mai va tlrang phAi dhn gidy cao the0 chidu t h h g d img
c6a t udng ti? 20 - 30cm, d inang nudc t hi mkp tdm gidy c6a mai p hii dk len mkp tdm
gidy c 6a m ang > 15cm. (H7-33a)
- T rudng h gp c6 d$t 6 ng n hb kh6i mai t hi thAn 6 ng p hii h ill 16 chhn va dgt 6 ng
n bng 18 ngay trong khi d8 betbng mai, chiin 6 ng p hii ddgc cai bd v B h a t viia ximang
cao 15cm. S au khi d an gidy d i u v i lam ldp bAo ve, phAi hiin n hp che n udc c6 h inh n 6n
c ut bhng t an v io t han 6 ng dk che dhu m6i c 6a cac ldp gidy d i u (H7-33b)
b-- Be^t6ng chdng t k i m :
b l- £lac d i 6 m :betbng ch6ng t hdm la loai b etang da n h6 t rong d6 t hanh phdn
ximang t u m g d6i nhidu, k h i n 5ng lien k6t c 6a betbng c hat khbng c6 16 r hng, dbng t hdi
d6 t ang khA n ang c h6ng t hgm, betbng c6n dugc h6a t hem chdt phu gia n h u b i r udu
s unfit, xa phbng, n hya thbng. Bd ddy c6a ldp betbng c h6ng thdin v io khoang 30 - 50mm,
t rung b inh 40mm.
b2- V i t r i : Ldp betbng ch6ng thdm c6 thk dgt the0 2 cach :
- Ldp c h6ng t hdm va k6t cdu lien k6t c h@tch6 vdi nhau do do c6 t ac d ung tBng
t hem 66 c dng cho mai.
- Ldp c hdng t hdm v i ke"t cdu chiu lyc t ach rdi nhau, dugc chch ly bdi tdng cach
n hiet hogc m at ldp bitum, chch nhy c6 rn didm khhc p huc dugc h ien t ugng 1dp ch6ng
t hdm s6 k hang bi n dt do t ac dong c 6a s y c henh lech n hiet do t rong v i ngoai mai nha.
B ienphap k hdcphuc h i8n trlqng nrit s inh d ot: Dk khAc p huc h ien t ugng n dt
b3-
s inh d ot c ha ldp b etang c h6ng t hdm khi k6t cdu bi6n h inh hoac c6 s y t hay ddi n hiet 66
t hi c6 t h6 a p dung cac bien p hap sau :
- Tgng c udng khA nBng chju kko c 6a betbng c h6ng t hdm bgng c ach d$t t hem m at
ldp llliri t hkp 4 4 , b vubng 20 - 25cm.
- Chia m et bhng c ha 1dp c hdng t h6m t r6n mai t h i n h n h h g m ang n h6 ci3 2m x
2m, can c d v io E4 t r i mqt bgng k6t cdu, didu kien k hi h$u ma d$t cac k he c hia m ang- K inh qua t hyc te"t hi cbng Idp betbng c h6ng thdm c hua t hyc s y dam bho h oan
t oan k in va dgc chhc.
Do do c i n d ng d ung cac bien p hap b8 s ung n hu sail :
-Bien phap chdn dong lai trong qua trinh d8 betbng bd t ang cudng do chdng thgm
(60%) vdi thdi gian chdn dqng khoAng 40 giAy cho m6i ldn cach k hoing ti? 15 - 20 p h6t.
-Bien p hap ngAm n udc khu& ximang dude t i& h anh s au khi dd betbng td 6 - 10
gid viri ti le 5 kg ximgng cho l m 3 n udc (5kg/m.3)n gsm cho d6n k hi n i o nlrirc x imsng b it bl
k in cac 18 r 6ng t rong b6tbng va n udc k hbng cbn t hdm xu6ng dudi la d at y6u cAu. (1ph41
15mm
Ldp d$m :
2.2-
D8 ldp
a- M q d ich; Nhhm t ao n &nc dng, bdn va bhng p hhng dudi ldp c h6ng t hdm
rc
bitum (
(tru'dllg h dp d ung v at lieu c uan). DSng thtri t gng c ubng kh; n gng c ach n hiet, t ao do d6c
cho mai khi tAng k6t cdu dudc c6u t ao bhng (mgt trAn nhm ngang), lam p hang m at t hng b2-
day 4 -
kdt cdu t ao d i&ukien t hi cbng t6t ldp c h6ng t hgm ir b6n t r6n n6.
r a cbn
b- V @ tlieu :V aa ximgng, b6tbng xi, b6tbng c at a tfan, v ii sdi t h6y t inh va n hqa
cach nl
F lintkete la n h h g v$t lieu t hudng dude d ung dd cdu tao l ap dem. T rudng h dp d ung ldp
Flintko
den1 dd l i m t hi c6 thk dhng ldp b6t6ng c at a tfan d ang tdm c6 c ~ d n go c hju n 6n >
d
hinh vc
8kg/cm2 va day 1 5 - 20mm, n6u k hbng c6 ldp khbng k hi va b an cach n hiet c dng, l ap
b6tbng c at ximgng mac > 50 v i dAy 25 - 30mm c6 dgt luui c 6t thitp dem 4 g iaa vdi d u h g
k inh c6t thitp 2 - 3mm n6u k hbng c6 ldp khbng khi va lirp cach n hiet x6p, c ac b an b6tbng
c6t thitp 1Bp gh6p mac > 1 00 n6u c6 ldp khbng k hi.
Ldp k h 6 n g k hi th6ng gio :NhAm muc dich dd t hoat n udc A t d t rong k6t
m
2.3-
cdu s an inai vh t ranh cho k h6ng k hi trong c ac p hbng t hugc t hng t r6n c ung k hbng b j
n u i ~ g 6ng bdi t ac dong c 6a b dc xa mgt t rbi.
n
Ldp cach nhi$t : C6 n hiem vq bao dAm c ubng do t ruy&nn hiet cAn thi6't.
2.4-
Cac v at lieu cach n hiet c6 thd la v$t lieu c dng hogc x6p. Dd lam v$t lieu cach n hiet
c dug, c6 t h6 d ung b6tbng bot, b6tbng k hi, t h6y t inh bot, n h3ng tgm lam b hng k h o h g
c hdt va v6 bao itp (c6 kid t rung) vdi b6 day t he0 yeu cAu. Dk lam v$t lieu cich n hiet
I
I
xbp c6 t h6 d ung : xi b at, Kerain zit, da b ~ td,a v6 s6 vdi be dAy x ac d jnh t he0 t inh toAn.
Ldp c h c h hdi : La ldp dude d$t dudi ldp c ich n hiet vh d hng dd b&ove c ho
2.5-
ldp cach n hiet k hbng b j hdi n bng ciia k h6ng k hi xAm n hap vao trong c i c p hbng cfia
tAng t r&nchng, vi 16 ldp cach n hiet c hi h oin t hhnh c hdc n gng c 6a n b khi l6p do kh6.
Dbi vdi l ap c ach hdi v$t lieu dudc d ung 16 Ruberoit, Hydroizon vdi m at tit b itum nirng.
2.6- Lup b&ov$ :
a- Mq dich ? L a ldp duqc cdu tqo 6 t r6n c hng cfia m i i c6 n hiem vq b i o ve ldp
rc
-u;
c h6ng t hdm ir dudi kh6i b j t ac dong cd hgc c6 h ai, kh6i b j m gt t rbi c hi& n 6ng q u i m ac
n5m nga
v i khbi b / ti6p x uc t rqc ti6p vdi Oxy c 6a k hbng khi, bhi 16 k hi ti6p x uc viri k h6ng k hi,
d6n kh6r
ldp c hdng t hdm (v$t lieu c uan mdm) s6 bj p han hfiy dAn vdi cac c hdt d6 bay hdi va do
-Nk
do bi mAt t inh d i n h8i.
s6 rdt dd;
b- V Gt lieu uci phLcong ccich c&u tqo :
chdng ch
dem ( xi t
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản