Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 20

Chia sẻ: cindy03

Cấu tạo mái Cấu tạo mái dốc. Cấu tạo mái bằng. Cấu tạo cửa: Cấu tạo cửa sổ, cửa mái. Cửa đi

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 20

 

  1. CAU TAO KIE'N TRUC BAI TAP ON TAP VA KIEM TRA A/- Bai tap on tap : I ll - C hum~g dny M -T u h g Can cu vho mot m at bang kign truc nhh 6 d un gian d6 thikt kk$ ciiu t ao mat bang mong the0 giAi p hip kkt ciiu d uqc chon ap dung. I12 - C hl~ung cii nhu : M Can cllr v io m ot mat bang kien truc nhh ir d udc chon d6 thie't k g c&u t ao mat bang kC't c$u Iqp m i i d oc. 113 - Chuong :Mdng - T u h g -Mcii d6k Thiet k k mat cat chi tikt c$u t ao tir m ong dkn mai. B/- Kiem tra hoc k y B, - Can c u vho mot m at bang kien truc nhh b d uqc chon neu c ac gidi p hap c&u t ao can b in c o th6 a p dung vho c ac b e phan M ong, T u h g , M ai. B2 - Minh hoa chi tikt g iii p hap c au t ao d 5 c hon trong b ii t ap 113. C/- Tuyen hoa chi tiet cau tao Can cllr v io c i c t ii lieu hudng d i n tham k hao cfing n hu t u s uu tAm. Sinh viCn sE tuy6n h oa the0 c huung d 5 d uqc gidi thieu trong h oc kjr : M ong - T u h g - Mhi doc. A/- Bai tap on tap : IIIl - C h ~ o n gL?U C Thikt k k mat c at cgu t ao tir m ong d en m ai vdi chi tikt cgu t ao c ha m ot loai cira. 1112 - Chuong Sdn Can cu vho mat bang kiCn truc mot n hi 6 c o ldu d l thie't k g ciiu t ao m at bang shn n h i t he0 g iii p hap d uuc c hon v&kkt c&uchju l uc v i c$u t ao m at shn. 1113 - CLu thong
  2. T rien khai chi t ist c i u t ao c h t hang c ha n ha d c 6 l h dii thie"t ke" p han s an d Bai t ap 1112. B/- Ki6m tra h ~ kf c : B1- C3n cB vao mot mat b ing kie"n truc nha d c o l%u d ugc chon, nCu cac giAi p hap c iu t ao c 6 t he a p dung vao cac b o phgn : Cda, San, C au thang. B2- Minh hoa chi tie"t gihi p hap c i u t ao dii c hon trong bai t ap 1113. C/- T u y h hog chi ti6t cdu tgo C da, San, C h thang. HQC K Y I11 1. TuySn h oa chi t ist c i u t ao. chuyen sAu t d mong de"n mai 2. TriCn k hai chi tie"t c i u t ao tdng ph"a c ha d u n c i u t ao (1) trCn c d sd d "on ki6n t ruc s ing t ao d ugc chon. 3. T he hien hohn chinh d u n c i u t ao (1) vdi noi d ung t he0 yCu c h .
  3. 7 I MUC LUC Gin I Loi t ac gid 3 I Chucmg I. Nhiing van d e c a ban ve c au t ao cong trinh kien truc ~ 1. Khai niem chung 5 cac 9 2. Khai niem v&k6t cgu chiu luc c ~ia h8 dfin dung n Chucmg 11. Nen va mong nha dan dung 19 1. Khai niem chung 20 2. Phan loai v i t r u h g hqp 5p dung 3. CALItao cac loai m6ng 24 I 27 4. Bien phap b io ve m6ng Chucmg 111. C au tao t u h g I . K hii niem chung 39 2. T u b g x3y 42 Chucmg IV. Cau tao mai nha i 1 . Khai niem chung 75 2. Cgu tao mai doc 75 I Chucmg V. Cau tao cua 117 1 . Khai niem chung 2. CALItao cua s 6 118 126 3. CAu tao cua di Chucmg VI. Cau tao san nha 1 . Khai niem chung 163 165 2. CALItao sin g 8 170 3. Ca"u tao sin sit thkp 4. CALItao sin b&tongcot thCp 173 I 5. Ca"u tao nen nhh 178 6. CALItao m$t s8n 180 I Chucmg VII. Cau tao c au thang 1 . Khai niem v&c ic phuung tien giao th6ng t hing dung 203 203 2. Cgu tao cdu thang I 3. Ca"u tao cdu thang g 8 207 209 4. Cgu tao cdu thang sit th6p I 5. CAu tao cdu thang xfiy gach dB 2 10 6. Cgu tao cdu thang b&t6ngcot th6p 212 2 13 7. Cgu tao bo ph$n b io ve Chucmg VIII. Cau tao nen mong va t u h g nha 1 1. Y&ucdu thi6t k6 n&nmong 237 2. G iii p hip mong cho n h i t u h g khoi 238 1 3. Cgu tao cac loai mong d$c biet 238 4. Cgu tao t u h g c6 d u h g rZnh 24 1 5. CAu tao 10 clia so tdng h im 242 6. Ca"u tao khe bi6n dang 243 7. T u h g g i3 nhiet v i cach nhiet 243 8. Chdng thgm tdng hdm 244 Chucmg IX. Cau tao cua - c au thang 1. Cgu tao cac loai cira d?c biet 265 265 2. Cdu thang BTCT l ip ghkp 3. CAu tao cdu thang d$c biet 267 Chucmg X. Cau tao san mai nha 1. Cgu tao d$c biet cua sfin n hi 28 1 2. Cgu tao sfin ban c6ng v i l6gia 284 I 3. CALItao m ii b ing 287 4. Trdn m ii v i cach nhiet cho m ii 295 319
  4. Clzi~i rac nhiC;mx ~ ~ u 'un : t bt HWH ANH B UI TRUCING KIM H OAN Bien t ap : P HO~VG I T ~ ~ V XBXD NH V Che' ban dicn tir : VD B ~ N H INH M VE bia : TRUCING KIM HOAN Sira ban in : HA MANH THANG
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản