Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 20

Chia sẻ: cindy03

Cấu tạo mái Cấu tạo mái dốc. Cấu tạo mái bằng. Cấu tạo cửa: Cấu tạo cửa sổ, cửa mái. Cửa đi

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 20

CAU TAO KIE'N TRUC
BAI TAP ON TAP VA KIEM TRAA/- Bai tap on tap :
I ll - C hum~g dny
M -T u h g

Can cu vho mot m at bang kign truc nhh 6 d un gian d6 thikt kk$ ciiu t ao mat bang
mong the0 giAi p hip kkt ciiu d uqc chon ap dung.
I12 - C hl~ung cii nhu :
M
Can cllr v io m ot mat bang kien truc nhh ir d udc chon d6 thie't k g c&u t ao mat bang kC't
c$u Iqp m i i d oc.
113 - Chuong :Mdng - T u h g -Mcii d6k
Thiet k k mat cat chi tikt c$u t ao tir m ong dkn mai.
B/- Kiem tra hoc k y
B, - Can c u vho mot m at bang kien truc nhh b d uqc chon neu c ac gidi p hap c&u t ao
can b in c o th6 a p dung vho c ac b e phan M ong, T u h g , M ai.
B2 - Minh hoa chi tikt g iii p hap c au t ao d 5 c hon trong b ii t ap 113.
C/- Tuyen hoa chi tiet cau tao
Can cllr v io c i c t ii lieu hudng d i n tham k hao cfing n hu t u s uu tAm. Sinh viCn sE
tuy6n h oa the0 c huung d 5 d uqc gidi thieu trong h oc kjr : M ong - T u h g - Mhi doc.A/- Bai tap on tap :
IIIl - C h ~ o n gL?U
C

Thikt k k mat c at cgu t ao tir m ong d en m ai vdi chi tikt cgu t ao c ha m ot loai cira.
1112 - Chuong Sdn
Can cu vho mat bang kiCn truc mot n hi 6 c o ldu d l thie't k g ciiu t ao m at bang shn n h i
t he0 g iii p hap d uuc c hon v&kkt c&uchju l uc v i c$u t ao m at shn.
1113 - CLu thong
T rien khai chi t ist c i u t ao c h t hang c ha n ha d c 6 l h dii thie"t ke" p han
s an d Bai t ap 1112.
B/- Ki6m tra h ~ kf
c :
B1- C3n cB vao mot mat b ing kie"n truc nha d c o l%u d ugc chon, nCu cac
giAi p hap c iu t ao c 6 t he a p dung vao cac b o phgn : Cda, San, C au thang.
B2- Minh hoa chi tie"t gihi p hap c i u t ao dii c hon trong bai t ap 1113.
C/- T u y h hog chi ti6t cdu tgo
C da, San, C h thang.

HQC K Y I11
1. TuySn h oa chi t ist c i u t ao. chuyen sAu t d mong de"n mai
2. TriCn k hai chi tie"t c i u t ao tdng ph"a c ha d u n c i u t ao (1) trCn c d
sd d "on ki6n t ruc s ing t ao d ugc chon.
3. T he hien hohn chinh d u n c i u t ao (1) vdi noi d ung t he0 yCu c h .
7
I
MUC LUC
Gin
I Loi t ac gid 3
I Chucmg I. Nhiing van d e c a ban ve c au t ao cong trinh kien truc

~ 1. Khai niem chung 5
cac 9
2. Khai niem v&k6t cgu chiu luc c ~ia h8 dfin dung
n
Chucmg 11. Nen va mong nha dan dung
19
1. Khai niem chung
20
2. Phan loai v i t r u h g hqp 5p dung
3. CALItao cac loai m6ng 24
I
27
4. Bien phap b io ve m6ng
Chucmg 111. C au tao t u h g
I . K hii niem chung 39
2. T u b g x3y 42
Chucmg IV. Cau tao mai nha
i 1 . Khai niem chung 75
2. Cgu tao mai doc 75

I Chucmg V. Cau tao cua
117
1 . Khai niem chung
2. CALItao cua s 6 118
126
3. CAu tao cua di
Chucmg VI. Cau tao san nha
1 . Khai niem chung 163
165
2. CALItao sin g 8
170
3. Ca"u tao sin sit thkp
4. CALItao sin b&tongcot thCp 173
I
5. Ca"u tao nen nhh 178
6. CALItao m$t s8n 180
I

Chucmg VII. Cau tao c au thang
1 . Khai niem v&c ic phuung tien giao th6ng t hing dung 203
203
2. Cgu tao cdu thang
I
3. Ca"u tao cdu thang g 8 207
209
4. Cgu tao cdu thang sit th6p
I 5. CAu tao cdu thang xfiy gach dB 2 10
6. Cgu tao cdu thang b&t6ngcot th6p 212
2 13
7. Cgu tao bo ph$n b io ve
Chucmg VIII. Cau tao nen mong va t u h g nha
1 1. Y&ucdu thi6t k6 n&nmong 237
2. G iii p hip mong cho n h i t u h g khoi 238
1 3. Cgu tao cac loai mong d$c biet 238
4. Cgu tao t u h g c6 d u h g rZnh 24 1
5. CAu tao 10 clia so tdng h im 242
6. Ca"u tao khe bi6n dang 243
7. T u h g g i3 nhiet v i cach nhiet 243
8. Chdng thgm tdng hdm 244
Chucmg IX. Cau tao cua - c au thang
1. Cgu tao cac loai cira d?c biet 265
265
2. Cdu thang BTCT l ip ghkp
3. CAu tao cdu thang d$c biet 267
Chucmg X. Cau tao san mai nha
1. Cgu tao d$c biet cua sfin n hi 28 1
2. Cgu tao sfin ban c6ng v i l6gia 284
I
3. CALItao m ii b ing 287
4. Trdn m ii v i cach nhiet cho m ii 295
319
Clzi~i rac nhiC;mx ~ ~ u 'un :
t bt
HWH ANH
B UITRUCING KIM H OAN
Bien t ap :
P HO~VG I T ~ ~ V XBXD
NH
V
Che' ban dicn tir :
VD B ~ N H INH
M
VE bia :
TRUCING KIM HOAN
Sira ban in :
HA MANH THANG
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản