Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 3

Chia sẻ: cindy03

Đặc điểm của kiến trúc: Kiến trúc – xây dựng là ngành tổng hợp của kỹ thuật và nghệ thuật. Kiến trúc – xây dựng phản ánh và mang tính xã hội. Kiến trúc chịu ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên và khí hậu. Kiến trúc mang tính dân tộc - địa phương.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 3

7
-
11
r


-fn
l


GKNG CHIM l TRU Ctllf!~)
H .2.9.a M&G
-- -
- ------- -
- - - -- - -


-------
- -------
M ~ N G TR~N G ~ G I~IM
C
H.2.9
11-
'
I
n hhi
trong
21-
T
P
the0 h
mdy c,
3 1. Khhi niem chung.T ~ h la bo ph$n quan t r ~ n t r ~ n c ic cbng trinh kidn t ruc n6 c6 c hdc n ang khbng
g g g
n h h g la ke"t cdu bao che, ngan cach gi3a c6c khbng gian ma cbn la ke"t c6u chju lqc
trong n h h g ebng t rinh t ~ d n chju lqc.
g
21- Cac bQ phen ch6 y6u c6a t ~ d n g( IIinh 3 -la)
:
T ~ d n c h i ydu g8m cac bo ph$n :
g


- ThAn t ~ d n gg6m cac be cda s d, lanh tb, t i t ~ d n gt, ~ d n con gii.)
( g
- Dinh tudng (Mai duaj.
,

11.- P h h loai t u h g :
P h h logi tudng c6 n h i h cach n h d~ vao h inh t hdc, hoac the0 cbng nang hay
qa
the0 b&day c i a t ~ d n dd phAn logi, n h m g thbng t h ~ h n@di t a phAn loai t ~ t m the0
g g g
m6y cach :
11- Theo fi tri : ( Hinh 3 -lb)
- T ~ d n trong nha dd nggn chia khbng gian trong n h i ho$c dd chju Iqc.
g
- T ~ d n ngoii n ha dd bao che, ngan mua, chPn gi6, cach nhiet, cach Am... ho$c d6
g
chju lqc.
21- Theo v4t lieu xAy dqng :
- T ~ d n dtit : cbn ggi 111 t ~ d n t rinh, dung ddt dd duc t hanh tlldng.
g g
- T ~ d n da : dung n hhg'phidn d i d i gia cbng hogc c h ~ gia cdng dd xdy t ~ h g .
g a
-Tudngggch : dungggch dgtnung, ggchsilicat, ggch latarit, ggchxi, gach bbtbng...
dd xAy tlidng.
- Ttfdng bbtbng c6t thkp : c6 thd diing n h h g tdm betbng c6t thkp duc s611 hoac d6
tlt
tai ch8 dd lam ttfhg.
nh
31- Theo phwmg phap thi c8ng :
Cb thd chia ttfdng thhnh mdy loqi :
- 'Mdng xxlly : diing &a lien k6t chc vien ggch lgi vdi nhau bang phtfm~g hip t h i
p
c&ngbdt hhnh t t f h g ( t t f h g ggch, ttfdng d i).
- Ttfdng toan kh6i : diing c6p pha dd d6 bbt6ng t qi ch6 hogc dAp ddt lam ttfdng
t rinh.
- Ttfdng 1 p ghkp :chQtqo tqi c6ng xtfhng hay tgi c6ng trtfdng cac tdin ( to hay nh6
A
tiiy the0 thi6t k@va diing cd gidi hoac ban cd gidi dd lsip t hanh t tfhg, libn ke"t giila ciic
t$m ttfdng c6 thd la h an, bul6ng hogc toan kh6i.
111.- Cac y&u c$u cca t u h g :
Trong k6t cdu nha dhn dyng ttfdng chii5m vZlo k hoing 40-659,t rpng ltfgng v$t lieu
toan n hi, gia t hanh chii5m k hoing 20-408 gia t hinh c i a nha. Do d6 viec chpn v a t lieu
lam t t f h g can hgp 19,phtfdng p hip cdu tqo dung cach d6ng vai tri, quan trpng lam giain
gia t hhnh c i a n ha.
1 Clin c d vZio vj tri va tac dyng c i a ttfdng, thii5t k e ttfdng chn thoa miin cac ybu chu
k"
sau :
11- K h i n h g c@u lqc :
N6u thiQt k e ttfdng chiu luc t hi bdc ttfdng 66 p hii th6a miin :
k"
1 -1 :CLldng dQchju l qc :ttfung quan vdi chi& dai ttfdng b io d im chju dtfdc :
- Trpng ltfqng b in thhn ttfdng, trpng ltfgng s i n vZi mai truy&nxu6ng ttfdng. tier
- Chiu lqc ddy ngang c i a gib, da"t, ntfdc, chdn dong trong va ngoai nha. nu6
di, c
b&n vci do c b g :Ttfdng quan vdi mac c i a v4t lieu sdc chju tii c i a n &nddt,
1-2:
vli m6ng tudng, c h i h cao, c h i h day vP chi& dAi c i a ttfang, dBng thdi cGng con ttfdng
quan dgn ky t hu& t hi c&ng,kidu chch sap x6p kh6i xxlly va mgch d a b io d im t inh tolln b,
kh6i c i a ttfdng. tich
hog1
1-3: KhA n&ngchju lqc c i a ttfdng cbn dtf(lc tgng ctfdng bang lanh t8, giAng ttfdng,
kin1
t ry ttfdng v i cac ttfdng ng8n'ngang.
-
21- K h& n h g &ch nhigt g i nhiet :
i3
Clin c d vho y&uc4u s d dyng va qui lu$t thay ddi nhiet do dd chpn v$t lieu xtty dung
b day va cach cdu tqo ttfdng dd ttfdng kh6ng bi rgn n dt vi a nh htfhng c i a thdi Ligt, k hi
i
!
h$u.
W dng p hii th6a man y6u cdu sinh hoqt binh thcltmg c h con n wdi t rong phbng,
t ~ h cg c6 k h i n h g cach nhiet dd b io d im miia d6ng n hiet d$ t rong n h i cao h m
dn
nhiet d$ b6n ngohi v l miia h6 n wgc I@.
31- K h i n h g cAch A :
m
CLch Elm cho tclbng, nhdt la tclbng trong dong mot vai t rb quan t rqng de' b io d im
y6u chu : h ,5, ngi5, lhm viec clia con n wdi d ~ g binh thcltmg, t ~ h pg dli k h i nhng
c hii
n g h tikkng B gilia cac phbng i n h h ~ h dg nhau.
n dn
C h c d y6u c&us d dyng c h ~ g iii phap cdu Q o loqi tcltmg c6ch Am vdi v4t lieu v l
n
b&d iy t hich hqp. C6 kkkt hqp vdi k h i ngng cach A clia cda, n &n,san va t r&nnhh.
m
Trong nha dAn dyng t ~ d n t h ~ h day 22cm c6 dli k h i n h g cach A 50 dkciben.
g g m
T clhg l l c m k h i n h g cach Am c6 thd dqt 30 dkciben. Rieng cac c6ng t rinh c6ng tong
nhcl rqp h at, rqp chikku bong, hba nhqc viec thikkt kk cach A cho tcltmg chng quan t r ~ n g
k m 8
va phdc tqp h m .
4/- K h i nllng chdng dm, chdng thdm :
T ~ h ng gohi cdn th6a mgn kh6ng cho n ~ d mcla thdm qua. D#c biet tudng ngohi
c
va tcldng t rong khu ve sinh va t &ngham cdn c6 bien phap ch6ng dm va ch6ng thgm t 6t
hcm.


Tiiy the0 cdp chju l6a clia c6ng t rinh va yeu c4u s d dyng m i cdu t t ~ o
tcldng phbng
h6a vdi k hoing cach, v$t lieu vP b&day thich hqp.
61- K h i niing Bet B ~ h dng, thi6t b! :
g
Trong kign t ruc hien dqi va ddi s6ng d ~ g nAng cao, dbi h6i trong sinh hoqt day dli
c
tien nghi, do 66 trong nhh c6 n h i h thidt bj dcldng 6ng dd phyc vy nhcl : hdi ddt, dien,
ncltrc, ve. sinh ... DB b io d im my quan, cac dcldng 6ng ndy chn n5m b6n trong tcldng, do
do dbi h6i t d h g p hii c6 dli d$ c h g dd lien k6t 6ng vao, dli r$ng de' d@t ng vao trong.
d
I
I
Cac y6u chu t ren d6i khi c6 mAu thudn vdi nhau n h t ~ d n day d$t 6ng d q c cach
g
h , nhiet, phbng h6a dku t6t ; n h m g v$t lieu diing nhiku, giii t hinh tiing, dien
cach
tich s 6 dung giim. Do 66 khi thi6t kk cy thd c4n xkt c h ~ chi& day clia tcltrng hgp 1y
k n
ho#c diing cac bien phap khac &a dli b io d im y6u cdu s d dung, &a d im b io yeu chu
I
kinh tQ.
71- Y &ud u s 6 dung vet Lieu :
t i& kigm v$t lieu, g iim gia thanh, dbng thdi giim bdt suc lao dong - Phumlg c him sG
dyng v$t lieu cha chung ta la : -Trgng Iuqng nhq, c u h g do cao, dljng phe"li$u n ha may,
v$t lieu dja p humg, t i& kiem thep,,.
\
I.- T u k g gqch &it nung :
1 - Kith thudc cd b i n :
1
1-1. Chit% dciy c i a dLtdngg w h :
a- Ydu ca*uchiu L c :dd bao d im duqc y6u chu chju lqc ciia t ~ h kg thiQtkQchi&
u hi
day cua t u h g c$n dqa vao :
- Tinh chdt va do ldn cua t ii trgng tac dvng l6n tudng.
- Kich thudc cac 18 cda va khoing c ich gi3a cac 16 cda tren ttthng.
-K6t hqp y6u chu cach Am, cach nhiet va phhng hba ciia tudng.
b- Phqm v i s 3 d ung :Chi& day clia tudng gqch I6y chi& dLy cua vi6n gqch lam
ti6u chudn, chi& dai cua tudng Idn h m mot gqch thi n6 g6m chi& dai vien gqch c$ng
vdi chi& day mqch viia (mqch viia d h g t hudng day 10mm).
Tuy the0 phqm vi s l i dyng ma ta c6 c6c loqi tudng khhc nhau :

! cli
- T u h g 114 gqch (6cm) : Cach ngan, tudng bao che. hii
j
- Tudng 112 gqch ( llcm) : Tudng ngiin, bao che, t rim la"p n ha khung, tuSdng h i
n nh
1t$ng.
- Tllang 1 gqch (22cm) : Tudng chju Iqc nha mot thng, va t$ng t hd 3 t r&I6n cua
nha n h i h t$ng.
I thl
- T U h g 1 gqch 112 (34cm) : Tudng chju 1qc nha nhi6u thng.
-Tllirng 2 gqch (45cm) :T ~dngchjuqc nha n h i h thng, c611g t rinh ki6n co",tudng
I
m6ng.
1-2.Chi& dcii c Ja tudng gqch :
T6t n hdt la boi s 6 cua chi6u r$ng vi6n gqch c$ng th6m chidu dai mach vGa : L =
(105 + 10)x n.
Lam nhU v@y 6 thd gihm bdt cdng c hst gqch. Mu6n lam n hu v4y dude dung kich
c
thudc ciia vi6n gach p hii duqc moduyn h6a phii hdp vdi kich thudc ciia n ha. Dibu nay
cang quan t rgng d6i vdi n ha Iiip ghbp.
1 3 . Chi& cao c c a t m k g :
Quye"t d inh bdi 66 dn djnhcila t ddng v i c6 lien q uan tdi c hi& d iy ciia tlrdng.
~ i 6 &ch xAy :
u
21-
2-1. NguyGn tcic :
Khi xAy t ddng c$n bao d im c ac nguyen tAc :
- BQm gt c hju llfc c i a t ddng p hii t hhng g6c vdi h ddng chuy6n lqc.
- V et lieu xAy p hii : ngang bhng, t hhng ddng, m$t p hing, g6c vu8ng - Mac vda
p hii d ung t he0 y8u c$u c i a t dng loai tddng.
- Mach d a d dng hang t r&nkh8ng ddqc t rung vdi mqch d a dQng h hng ddhi 66
b io d i m t inh t oin kh6i - Y&uc$u c 6a kh6i xAy p hii d i m b i o d$c c h k , 6n d jnh.
2-2.Kigu &ch scip g qch :
-Vdch n gan 6 - l l c m
- T ddng chju lqc 22 - 33 - 45cm.
- Cot gach.
( Hinh 3.2)
11. Cac b$ ph$n lam t h g c&g kha n&ng hfu 1u.c c ia t u h g :
c
T ddng t rong c ung n hd tlrdng ngoai do y&ucbu s d d ung p hii chl'ra lai cac 16 (cGa di,
c da sd,16 d $t c ac l o ~ d d h g 6 ng t hiQtb j ...) ho$c c hiu t i i t r ~ n ttlp t rung cuc b6 - Cac
i g
h ien t dqng nay lam g iim k h i n ang c hiu lqc c i a t ddng p hii t hidt kk t h&n c ac cdu kien
nha n hd : l anh t6, v6m cudn, gihng t ddng, t ry libn t ddng.
11- Lanh t6 :
cua L anh t 6 la ke"t cc$u c hju Iqc t r8n 18 cda sd ho$c c ha di. L anh M c6 n h i h loqi ttiy
t he0 n hjp c i a l anh t6, t i i t r ~ n t hc d ung 16n l anh t6, h inh dang k ich t hddc 18 c ha.
g
T hddng cb c ac loai lanh t 8 : g6, cu6n gach, gach c 8t t hep, b et8ng c 8t t hbp va t hbp.
fdng H ien nay dung n hiQul anh t 8 gqch xAy cu8n p hhng v a l anh t 8 b4t8ngc6t t hep.
1-1. Lanh tii g qch :
a- L anh t6 gach xdy cudn phdng : D st gach xAy d dng, 2 b8n n ghi&ngva dQng dB1.1
L= ve^p hia t r ~ n tAm, m ach d a h inh chnh quqt. XAy gach t h8ilg t hddng mac 75, &a t am
g
h qp m ac 50. Mqch d a ldn n hdt khhdng qua 20mm va c ung k h8ng ddqc n ho h ch~ mm.7
kich D cao t hdng t hddng &a cu6n la 1gqch hogc 1gach 112. Loai lanh t 6 nay t hich h dp vdi
O
16 c ha 1,25m. ThBng qua tinh t oin n e"~ Ang mac vda 18n c6 thd a p dung cho n hjp 16
I nay n
b-"lanh tb gqch xiiy cubit v6m : Lanh t 8 cu6n chi chiu nen la c h i ygu, do d6 c6 dQ
bdn b io d im v i lgi kh6ng t6n th6p, ho$c n6u c6 cung rdt i t, song thi c611g c6 hdi phdc
Q p. N6 cGng d 6~ u hbng n6u nha lun kh6ng d6u (2 g6i t qa c i a lanh t 8 lun khac nhau)
h
(Hinh H3 - 3b).
c- Lanh f gqch cdt t hip :Trfin 18 cda p h i mot 1% &a ximang rnac 50 ho$c 75 day
d
9
2 - 3cm trong d @thkp 6 hogc thep b in 20 x lmm cir 112 ggch dgt mot t hanh, hai dBu
t
ch8n sAu v lo tudng 1d6n 1-112 ggch, phia tren dung d a rnac 50, x8y cao 5 - 7 hang va
khdng duqc r5h6 hdn 114 nhip, sau d6 xAy binh thudng. Logi nhy thich hgp vdi nhjp
2,OOm. Tgi cac ch8 goc t u h g n6u chidu rang c i a t u h g khdng d i k h i nang c h/u lqc x 6
ngang c i a lanh t6 t hi s 6 l u n g thkp do kgt cdu t inh toan quy6t ddjnh.
Tgi wing dja chdt cKu lqc kh6ng d$u c6 k h i n b g tgo thanh lun kh6ng d6u va
n h h g nha c6 chdn dong lirn kh6ng nfin dung lanh ti3 ggch.
(Hinh H3.4).
1-2 :Lanh t6 b it6ng m t t h i p :
d
Theo phudng phap thi c6ng c6 thd chia t hanh 2 loqi : lanh t 8 toan khdi vli l ai~h6
t
lap g h ~ p .
a -Lanh tb toan khdi : Phia t ren 18 cda lAp van khu6n d$t c6t t hep va d6 bet6ng.
Chidu rong lanh t 8 th6ng t h u h g bang chidu rong t u h g . Chibu day v i sd Iudng c i a cdt
thep trong lanh t 8 do t inh toan quy6t djnh.
Khi t u h g l h h m 1ggch, thi chidu rong c i a lanh t 8 v&phudng dign chju lvc cung
kh8ng c4n bAng c i a chibu rong c i a t tthg, luc d6 lanh t &c6 th6 lam hinh chli L. Truitng
hqp s in g ic d8 t oln khdi khi do cao elia lanh t 8 va do cao c i a san ghn bhng nhau nen
kgt h@ d6 s in va lanh t6 lam mot, n h ~ v a y h i niing chju lvc s6 thng, dBng thbi giim
k
bdt t rinh tq thi cdng.
b - Lanh t6 bdt6ng cdt t hip ldp gh6p : Thi c6ng nhanh, c6 thd ~ qdudc kh&u66 t
l h . Logi n4y hien nay s d dung rdt rong r ii, d6i vdi n h l s da chlia lgi s d dung cang t dt
- Tigt dien c i a lanh t8 dgi da sB la hinh chli nh$t, cung c6 khi la hinh chli L. Kich thudc
clia lanh t 8 nfin ldy b$i s 6 c i a kich t h ~ d vien ggch l lm tieu c h d n , chi& rang t dt n ldt
c
bhng chidu rong c i a 112 gach ho$c 1 ggch ; chi& cao bhng chibu day c i a 2 , 3 , 4 vien
gqch - Lanh t 8 ch6n shu vao t u h g 1- 1 1/2 ggch. (Hinh H3 - 5).
P -3:Lmht6go': Mai
dua
A~ dung nd c6 nhidu g8 va cac logi nha ban vinh c h - C6 thd k6t hhqp viri khudn
cda. (Hinh H3 - 6).
1-4 :Lanh t6 t k o p:
P
T
uqng nhe, khdu db ldn. T h~f6ng ung thbp h inh - Logi nhy i t dung v i kh6ng
T r ~ n lg d
cbn thidt vii dAt ti&n.(Hinh H3 - 7)
o
Ic
21- GiAng t d h g :
)

Khi xAy d m g cac n ha bbng gach 66 t umg dBi cao t rhn n &nddt ygu, chn p hii ch6
9 tdi khH nang do l6n kh6ng dbu Anh hudng tdi chdt l ~ q n c6a tudng. V t ~ d n ggch
i
g
~ sau khi chiu k6o p hit sinh ra vdt n dt liim cho d c h g c6a tuc3ng s6 g iim y6u c6 thk dAn
Q
u
tdi d8 tudng. Do d6 ngoai bien p hip gia cB n &nm6ng, c6n dling he dbm tgo t hanh vanh
va
dai kin bao xung quanh n ha, d n h b g vi t ri tuctng d6i da mdt 6 n dinh (dinh t$ng 1,m6p
ip dudi k6t cdu chru lqc c6a sZm).D8ng thdi g iing tudng c6n l h t h g them d c h g tBng
Q
x6
thd c6a n ha r$t t 6t dBi vdi loqi nhP tudng gqch san IAp ghkp. (Hinh H3 - 8).
C h c d dgc didm c i a k6t c$u, t inh hinh p h h bo"Igc, t inh hinh d6t dai ;cSng t rinh
vi
c6 thd phat sinh momem u6n 6 t ren va d dudi dbn tdi d inh Wdng hay day tudng bi n&.
Do d6 gihng tudng bB t ri I3 dinh tudng hay dinh m6ng ( c h h tudng) - Khi tudng tuctng
dBi cao, tddng md nhidu 1 cda, thng t ren t i i t r ~ n thay ddi tudng ddi ldn, ddt kh8ng
8 g
d8ng n hdt c6 thd do SI# pha hogi c6a lgc cAt gay r a tudng bj n&, luc nhy tqi gi3a t$ng
n h l ciing c4n c6 gihng tudng dk t ang them d$ cdng tdng thd c6a n ha.
t6
31- Try lihn tllang :
Try lidn tudng la mot bo phan t h g cudng k h i nring chiu lqc c6a tudng - N6 cung
ng.
vdi tudng t rgc ti6p chju tHi t r ~ n t d diin mai hoac dhm san chuydn vao - Chibu rong va
g
c6t
day c6a b phan nh6 r a kh6i tudng thudng la bQi s 6 c6a 1/2 gqich. Chi&urong thudng 1
Q
-
- 112 gqch hoac ldn hdn. (Hinh 3 9.)
iing
In - C ~ tU t u h g d y :
bng qo
n &n
Tudng la k6t cs'u bao che (ch6 ye"u tudng ngoai). Ngoai ybu c4u cach Am, phbng
giam
h6a ... c6n c6 ybu c6u chgng lgi cac t ac hqi 1 u dai c i a thibn nhien : mua, gi6, nhiet do...
A
Cdu tqo t h h tudng c4n th6a man cac ybu c4u t ren - Do d6 c$u tgo t u h g c ln chu y
n hdt la tudng ngoai. Tudng trong d n h h g chb dsc bigt n hu khu ve s inh, b6p ... cGng
\u d o
g tdt c ln c6 cdu tqo d$c biet d6 d6 k h i n b g lam viec.
hudc
11- ~ i n t ~ d n g
h :
nh6t
C6 2 phucfng phap c$u tqo dinh tudng :
vi&n
-Trudng hgp n ha co rnai dua :lgi dvng mai dua lam b$ phan ke"t thuc dinh tudng.
Mai dua kh8ng ldn c6 th6 xtiy gqch nh6 ra lAm b$ phan kdt c6u d& rnai dua. Ne"u rnai
dua ldn t hi t a diing conson hay dAm d6 lam k6t cs'u dI3 rnai dua.
hubn
- Tudng WQtrnai : ne"u nha kh6ng c6 rnai dua thi xAy tudng cao w d t kh6i rnai -
dd d& h6ng nudc mua t h h t 3 dinh v lo tudng, dinh t ~ d n tg
p 1 hudng lam dibm b ing gqch45
l&ngd a x i k n g hoficbang bet6ng cSt thkp l ip ghkp, ddy cGng la m b io ve thPn tudng
G
- Du mG bAo ve t h h t u h g lam b ing p humg phap nao thi tren cung cGng phai lam d6c
dd t hoat nudc va c4n nh8 ra khbi t u h g 5 - 7 cm thi viec t hoat nude mdi t6t. (Hinh 113
- 10).
21- Li5 cda :
2 1 :H ai b6n lo" =*a :
a - Cda cd khudn :Hai bhn 16 cda t h u h g lam p hlng hofic ldi, l6m. B6 t ri ch6n bach
sPt hofic ggch g6 lien kdt khu8n cda vao tudng.
b- Cda khdng khudn : d d n g k hi h$u lgnh, hofic do y6u c8u c lch Am, cda kh8ng i
khu6n c 6 thd lam t hanh c h 3 L ho@c h3 T n hu v$y che mua gi6 t6t, lqi t ang them do
c
kibn cS, triinh duqc di dong khi d6ng m6 - Kich thudc 16i l6m t hudng r$ng bhng 112
ggch, day 114 ggch.
:(Hv3 - l l a )
2 2 :P K n tr6n lo" =
'
a
Id cda ra v b trong ngoai n h i c8n liun m li h it, thrcimg lam bang bet8ng - Khu6n
cda l ip 6 m8p trong t ~ h hg 6 gi3a n6i chung chSng thdm t8t - Khi khu6n clia l ip
ofic
ZI mkp ngoai t h ~ h nen 1 m gd m6c nude kdt hqp vdi lanh t6 ho@cmai h i t dd ngiin
gA
kh8ng cho nudc thgm viio nhh.
23 : h-h dubi lo"mh
P :
a - Be cda s8 : T h ~ h lam b ing ggch xAy nghieng va n h8 r a khbi t udng 50 - 70mm
g
t hu$n lqi cho thoat nudc va tranh lam bdn t u h g , ciing c6 thd xAy p h h g n hung dung
d a xim-g t rat dd d6 phbng nudc thdm vao t U h g c6 d$ d6c ldn h m 1/5. B$ ph$n nh8
r a khbi t u h g c6 thd lam m6c nude hofic t rPt vat, hai b6n c6 thd t rat cao h m mot i t dk
d&phbng bdn. Ngoai ra cach cdu tgo trbn cbn cb t he lam b ing da, betdng, kim loqi. (Hg
- l lbl).
b- N g w h cda d : Chi xd 1 c6a di ngoai nha dd d&phbng nudc h i t , gi6 lua vao
9
i
trorag n ha dUqc lam cao h m hay thdp hdn ndn nha 10 - 20 mm. G d nh8 l4n c6 th6 xGy
bang ggch hogc bhng d a x i m h g lam gd c6 nhuqc didm qukt dgn kh6. (H3 - l lb2).
ZP :T r che chdn d n g : (H3 - 12)
an
T h che chPn n ing bao g6m cac tdm chAn ning trhn ho@c en 18 cda, c6 mdy logi
b
c h6 ydu : Tdm chAn n ing ngang, d h g , vda ngang vda d h g . Nghi4n cisu k6t hqp vdi
viec thong thohng gi6 6.ngoai va bbn trong 18 cha, dbng thdi tuy the0 s q t inh toan ctia
v$t 1 k ith t r k
9
- Tdm chAn nPng ngang : t h u h g dung vdi hudng Nam, n g h t ia n ing t h tren
xuSng, c6 thd d u @o tdm chAn dfic ho@c ang (Hg - 12).
r
-Tdm c hin ning d h g :Thudng dGng vai h ~ d n Tdy, TAy Nam, Dbng Dbng Nam
g
dd c hin cac tia n i n g xibn 3 hai b6n. Tdm chhn nsing d h g t h b g ho@cxi6n tuy the0
h inh t hdc ki6n t ruc va t inh toan v at 1y ki6n triic.
- Tdm chin ngang - d h g k6t h@ : Tac dyng c6a lo@nhy la n g h c i tia n i n g
xibn va t rbn xudng - T h u h g d ung vdi hudng DBng Nam va Thy Nam.


Bg t u h g la doqn t h h t u h g gfin vdi mat ddt ( t u h g mbng). Dlly la bo ph$n ghn
m$t ddt vi vay ngoai nudc mua thdm the0 t udng c hiy xudng cbn bj dm ~ ddo c6c h at t
nudc mua r d xudng nhn bAn lbn t udng vh Anh h d n g cha n d c ngdm lam h e t udng bi
khbng 1

pha hogi va Anh h d n g dgn do dm trong nha, dd t ranh t inh t rgng bdt lqi n$y n@di t a
~ & do
m .
c6 bign phap c6u tgo b io ve t h h t u h g , quanh nha c6n lam he t hbng riinh nude ho@c
ing 112
he t hdng n6n ddc dd t hoat nudc mua r a ngoai cBng t rinh.

I a - Be tudng : T h u h g c6 2 chch l im :I
- Be t u h g lam bing v$t lieu c6 khA n h g chju luc cao n hu c6c phi6n 66, b6tbng
Khubn
va bbtdng cdt thkp. Khi lam vat lieu nay be t udng c6 thd lam nh6 hcm t h4n t ~ d n vao
g
cha l ip
k hoing 30 - 50mm, lam the0 kidu nhy c6 u didm t ho& n ~ d mUa t dt.
c
'u
18 ngan
-Be t udng Ihm bang vat lieu th6ng thudng n hu gach c ic loai, d6 t ang cudng k h i
n h g chju lqc c6 thd xlly dhy hdn t h h tudng, tgo t hhnh cac gd nhB r a kh6i t han t udng
30 - 50mm, phia ngoai trat &a ximang - DB t a g thbm m i quan, bbn ngoai c6 thd bp
- 70mm b ing d6, cPc tdm granito due s5n vdi cac mau SAC khPc nhau. (Hg - 17).
lg dung
b - Rcinh thoat nude quanh nha :Dd dHn nude mua, nudc b i n r a xa cbng t rinh d6n
14n nh8
he t hdng t hoat nudc chung ndi hay chim.
lot it d6
ThBng thrrimg r Inh tho& nudc q uinh n h i c6 thd lam bAng dP, gqch, bbtbng, ngoii
ogi. (H3
l ing d a ximBng mPc 80 # . N6i chung khBng nbn lam bAng gqch vi ggch ngAm t rong
nudc dd& / phh hogi v i nude bdn s thdm vlo. d n h h g v h g mua i t ciing c6 t hb lam
1 b G
liia vho
via hit cb 60 d6c 5 %. (H3 - 18).
th6 x y
A I

lbz).
Ldp mat t u h g lam nhiem vy b io VI$ t h h t u h g n hu ch6ng hnh h&ng c i a mua.
i
gi6 va cac i n h h u n g c6 hqi cha vat ly, h6a hgc ho$c p h i hogi khac do con ngclai gAy
mdy loqi
ra. Ngoai ra c6n lam nhiem vy t rang t r i cho cbng t rinh them dep, sgch s6 va d6i luc c6n
hgp v di
c6 t ac d yng t a g th6m chch n hiet, c6ch A va quang hgc. v.v...
m
toan c i a !


I Met t udng ngoai c6 thd chia r a lam 3 logi :
xhy thilng, gqch t6t m Sng t hanh ssic cgnh, k h6ngcong1khBng s dt m6, mach d a p hhng
va d6li - Dd d6 p hong n ddc mda thdm vho qua mqch d a , n6n ldp d a xAy p hii d ung viia
ximiing mac lam mqch d a 16i hoac 16m. (H3 - 20)
b Mat tlldng t mt : M$t t d h g n goii trilt t hddng c6 2 ldp Vila t rat va l ap m$t.
-
L$p d a t rat ddqc p h h r a lam 2 l$p dd t hi c6ng vi t dhgxAy k hdng phAng, c6 c hb
16i ch6 l6m : ldp t hd nh$t c6 t i c d vng lam phAng m et, Idp t h d hai ti6p t uc trat. Mgt
t u h g dgc b iet c6 t hd t rat t hem ldp n aa. T dng chi& day c&ac i c ldp la 1 6 - 20mm.
-
c MGt trldng 6 p : M #t t llang i5p t hddng c6 thd dling cac phi& dh ho$c chc t6m
gr&ito dGc sAn dd i5p mot ngoai c6a t ~ ~ h(Hg - 21),
g.
6-2 :M @t tztdslg trong :
I
T ddng t rong do y6u c4u ve s inh t hddng dling t d h g t r6t d a m ~c6u tqo c 6ng gieing
i
n hd t ddng n goii c6 t rat &a. Chn chli 9 mdy didm khi t riit t ddng t rong :
L
I

- Tddng k hu w,fc ci, nddc n hd k hu ve s inh, thm, x i ;n6n dling d a x i m h g m6c
cao t rilt t h s i n l6n dgn do cao l m60, hoac c6 thd d ung gqch t rang men i5p m at t ddng.
- d g6c tlrbng phhi t rat b ang di ximHng m8c cao dd t ranh s dc m6 khi va chqm.
- d chAn trrbng n en t r i t d a ximhng hogc 6p gqch men hay n ep g6. (H3 - 22a).
Ngoii r a do y6u chu t rang t ri, mgt t ddng trong cbn ddqc i5p gf, van, lambris (Hg - 22b).
N - T u h g 6 :( H3 - 23)
Cdu t qo t ddng p hii b&odhm chdju l qc t dt, d&xhy, b6n dep. Xiiy t d h g da p hii bho
d im cAc di6u :
- Xhy t h i n h h ang : Cac mqch d a ngang phhi c ung nAm tr6n m$t phhng ngang
dd t ranh da chhn n hau khi c hju lqc.
-C ic mqch d a d h g kh6ng ddqc t rung nhau tranh t udng bi n dt t he0 chi6u d h g .
- T hd d i xAy p hii nAm ngang : cb nghia la t hhng g6c vdi h ddng t i c dong cGa l qc
(d6i vdi 6 6 s dc nkn ngang thd t6t hcrn s dc chdju nGn d ~ t hd).
c
-D cong va dai kh6ng ddqc dGng vi d6 bi ghy, gap da l6m t hi dgt chi& l6m xu6ng
A
dddi dd vibn d a dn dinh.
- d g6c t d n g ndn dling n h h g vidn d6 to dd chu hai dBu t ddng lai d i m h b lien
k6t ddqc c hat chi! - CQ t he0 do cao l m t hi cb mot vi6n d i t o d6 cAu n gang hai ddu t ~ d n g .
-Mqch d a xhy khBng n&ndAy qua - d6i vdi da hoc t hi mgch d a xAy 3cm, d6i vui
d i gia c bng t hi mqch d a xAy l cm.
V& nguy&n gc d u tgo :
t
TGy t he0 kich t hddc c ha vibn dh ma quygt ddjnh each xAy :
-XAy the0 hang : ap dung cho cac vien da c6 kich thtfdc d6u nhau
- XAy ngdt t l n g : a p dyng cho c ic vi&ndP c6 kich t h ~ d k hic nhau.
c
D6i vdi da h$c b&day c6a t ~ h n p hii 1Cm hcfn hooc bhng 40 cm.
g
83. - Vach n g h
Vach n g h la kdt cdu kh6ng chju lqc, dling 66 nggn chia khdng gian nha.
I - Y&u &u ciia vich n g h :
- VQy6u c lu chju 1qc : P hii chju d ~ q tci i trgng bAn t h h , c6 do c h g va do 6n
djnh.
-VQ y6u cbu cach Am :D im b io cach Am t ~cfng6i t 6t, dung cac loai v$t lieu nhq,
d
cb d$ r bng nhiQud6 cach A n hu v6 diim bao 6p...
m
-VQyeu cbu mg quan : Kh6ng c6 khe n dt &a d im b io my quan, khdng cho
A truy&nqua d ~ q ckhdng ngdm nudc.
m ,
;mac
-V& yeu c lu chiQud iy c6a vach : Tliy the0 v$t lieu va yCu c lu cach A ma quy6t
m
bng.
djnh - B io d im dling v+t lieu thich hqp, c6u tqo vh t hi c6ng dcfn g i h .
11. Ca"utgo c6c loai vich n g h :
T d m g n g h la cdu kign ngan cach khdng chju lvc - YCu c lu t rgng l ~ q n nhe, b6
g
day mhng, mot t ~ h bg phAng, c6 do clihg n hdt djnh va c6 k h i n ang cach Am, cach
hng
dm, phbng nudc - Can cQ vho kkt cdu, v+t lieu va p h~cfng hap thi c6ng co th6 p h h
p
i i b io t hhnh cac logi t ~ h ng h sau :
~
1 - W h g n g h tosi : (khung gb hooc t re trat v6i rdm). (H3 - 27)
1
Vat lieu t h ~ h dling la g6 hSng s i c logi 5 dd lam cac t ry dlihg, t hanh ngang, thanh
g
xien ; b6n ngohi d6ng lati hoot nqp t re. Sau 66 m at ngohi trat d a vh qukt vdi mhu. Cdu
tqo t h h t udng : t h ~ h n gren m at s an va d ~ dm @t r l n dling gb 5 x 10 m Ih dAm ngang
t it
t ren vh dudi, giiia 2 dhm dot cac cot t ry 3 x 7 hooc 5 x 9 cm, cach nhau vio k l~oilng 0 4
- 50cm. Cling vdi t i& dign t r&ncach 150 cm d$t c ic t hanh ngang dd t ang th6m do c h g
cho t ~ d n gk hung lam xong tidn h anh d6ng lati - lati c6 2 loqi kich th&c :
;


0,9 x 3,8 x 120cm
k hoing cach giiia hai lati lh 6 - lOmm d6 sau khi trat, d a li6n k6t c h@t iri lati.
v
Dhu lati p hii n lm t r&nt ry d h g , kh6ng nen d6ng li6n t yc t ren mot t hanh d h g
qua 500mm. Dd t ang k h i n ang phbng hha va phbng dm c6 th6 dling l ~ dti hkp miit cao
phli l6n ldp lati va trat d a dhy 2cm. Luc 6y c6 thd m a rang k hoing cach gi3a hai lati
la 8 - 15mm. Dd ti6t kigm gb c6 thd t hay cac t hanh gb bhng thkp h inh nh6, phli l&i
th6p va trat d a .
T ~ h tosi m6ng, t r ~ n g
g ltfgng nhe, d&.lam nen la loqi ttftmg ngan dung r dt phd
biQn & n h h g nui nhi6u g6, t re - D6i vdi ndi i t g6 nen hqn chQdung loqi t ~ d n ndy.
g
2 - Wdng ngsln bhng gqch : (H3- 28)
1
T ~ d n n g h bang gach day 6 va 11 cm. Cac mqch d a ddng chenh nhau 112 vibn
g
gach. D6 ttfdng dtfgc d n g chAc c6 th6 gia c6 bang th6p hoac t ry lidn ttftmg - Vtri t ~ h g
d iy 6cm t hi lam try g6 8 x 8cm k hoing cach gida hai try la 200cm hoec gia c6 trong
mqch v3a bang cac t hanh th6p 6 d ~ vc ngang t han ttftmg. Vdi t ~ d n g 1cm c6 th6 gia
a 1
cB bang try gqch 22 x 22cm k hoing cach gida 2 t ry :250 - 400cm ho$c gia c6 bhng cac
t hanh th6p ngang, c d 5 h ang gqch them 2 thanh th6p 0 6.
DBi vtri 2 loqi t t f h g t r@n h6ng nen xAy cao qua 400cm (dBi vtri ttfdng l lcm) va
k
kh6ng x4y cao qua 200cm (d6i v6i ttfdng 6cm).
3 - Wdng n g h bAng cac tgm duc s&n (Hg- 29)
1 :
iCac tdrn dtfgc d5c bhng betbng b ~ tb,htbng nhe, betbng t han xi d6i vdi chc tdrn nho
cting c6 thd gia cB them c6t th6p - Loqi n$y cb liu didm t r ~ n l ~ g n n he, cach Am, cach
g g
nhiet tBt - C h i h day cGa chc tdrn t d 5 - 10cm.
Kich t h ~ d cGa cac tdm nAy thtfdng c6 2 loqi :
-Loqi nh6 dung nhidu tdrn xAy lhp t hinh ttftmg.
- Loqi 161-1gdm n h h g tdrn c6 chi&ud iy bang c h i h cao cGa tAng nha dtfuc dung
d6 lap d gng t hhnh t tfhg.
Ngoai cac loqi kd tr4n cbn c6 loai tdrn dtfgc cdu tao bang cach ke"t hgp nhihu c hing
loqi v+t l ieu'tudng ngan v a cbn c6 th6 dung t t f h g ngan bang vat lieu dja p htfmg n h6
g6, t re, n aa va t ~ h t rinh bang ddt sbt hoac ddt dbi ;t udng ben ddt nhdi r m t ren stfdn
g
t re ( t ~ d n m inh t ri).
g
41- Wdng ngan bAng gb : ( H3- 30)
C6 nhihu k ith loai tGy thuQc vao kich t h ~ t r cGa g6 d dng vao viec cdu tao t udng la
g6 t hanh hay g6 van.
-Khi dung g6 van d6 cdu tao ttfdng ngan thi p hii thqc hien trtftrc be khung s u ' h
c i a ttfdng vtri cac thailh ddng hoac t hanh ngang d@t ach k hoing t d 0,50 - 2,00111i tly
c
the0 chi6u dai cGa g6 van.
-Kich thcrirc cGa g6 van day 2 - 2,5cm bAn tong 10 - 12cm.
-Ki6u cach d6ng g6 van thdng dung c6 2 cach :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản