Nguyên lý TK kinh toán

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

1
807
lượt xem
347
download

Nguyên lý TK kinh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Thống kê là một hệ thống các phương pháp: thu thập,tổng hợp,trình bày,phân tích và suy diễn dữ liệu nhằm hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. -Thống kê mô tả(Descriptive Statistics):thu thập dữ liệu,tổng hợp,trình bày,tóm tắt dữ liệu -Thống kê suy diễn (Inferential Statistics): ước lượng,kiểm định giả thuyết,dự đoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý TK kinh toán

 1. NGUYEÂN LYÙ TK KINH TEÁ Chöông 1 Giôùi thieäu moân hoïc
 2. Noäi Dung ÖÙng duïng Ñònh nghóa Chöùc naêng cuûa thoáng keâ Moät soá khaùi nieäm Caùc loaïi thang ño
 3. ÖÙùng Duïng Trong kinh teá Saûn xuaát Marketing Taøi chaùnh Keá toaùn
 4. Ñònh nghóa Thoáng keâ laø moät heä thoáng caùc phöông phaùp: thu thaäp, toång hôïp, trình baøy,phaân tích vaø suy dieãn döõ lieäu nhaèm hoã trôïï cho quaù trình ra quyeát ñònh.
 5. Chöùc naêng cuûa thoáng keâ Thoáng keâ moâ taû (Descriptive Statistics): Thu thaäp döõ lieäu, toång hôïp, trình baøy, toùm taét döõ lieäu. Thoáng keâ suy dieãn (Inferential Statistics): öôùc löôïng, kieåm ñònh giaû thuyeát,döï ñoaùn.
 6. Khaùi nieäm Toång theå (Population) Maãu (Sample) Bieán (Variable) Döõ lieäu (Data)
 7. Toång theå vaø maãu Toång theå: taäp hôïp taát caû caùc ñôn vò (phaàn töû) maø ngöôøi ta muoán coù hieåu bieát veà chuùng. Maãu: laø boä phaän choïn ra töø toång theå.
 8. Thoáng keâ suy dieãn Toång theå Maãu Toùm taét caùc ñaëc tröng Suy dieãn cho caùc tham soá cuûa toång theå
 9. Bieán (Variable) Bieán: laø thuoäc tính cuûa caùc ñôn vò toång theå Bieán ñònh tính (qualitative variable) Theå hieän loaïi cuûa ñôn vò (phaàn töû). Ví duï: Giôùi tính, ngheà nghieäp,... Bieán ñònh löôïng (quantitative variable) Theå hieän baèng con soá (numeric),ñoù laø keát quaû cuûa caân, ñong, ño, ñeám.
 10. Döõ lieäu (data) Laø keát quaû quan saùt cuûa caùc bieán. Döõ lieäu ñònh tính Döõ lieäu ñònh löôïng
 11. Phaân Loaïi Bieán Caùc loaïi bieán Bieán ñònh tính Bieán ñònh löôïng •Nhaõn hieäu Rôøi raïc Lieân tuïc •Giôùi tính •Ngheà nghieäp Chieàu cao cuûa Soá taïp chí ñaët hoïc sinh mua. Troïng löôïng SP Soá ngöôøi trong hoä ñoùng goùi,...
 12. Caùc loaïi thang ño Thang ño ñònh danh (Nominal Scale) Thang ño thöù baäc (Ordinal Scale) Thang ño khoaûng (Interval Scale) Thang ño tæ leä (Ratio Scale)
 13. NGUYEÂN LYÙ TK KINH TEÁ Chöông 2 Thu thaäïp-Toång hôïp-Trình baøy döõ lieäu
 14. Noäi Dung Chöông 2 Thu Thaäïp döõ lieäu Toång hôïp Trình baøy döõ lieäu
 15. Nguoàn döõ lieäu Nguoàn döõ lieäu Döõ lieäu thöù caáp Quan saùt Ñieàu tra Thöïc nghieäm
 16. Döõ lieäu thöù caáp (Secondary Data) Soá lieäu coâng boá cuûa nhaø nöôùc. Taïp chí chuyeân ngaønh. Baûng baùo caùo taøi chaùnh. Internet.
 17. Döõ lieäu thu thaäp ban ñaàu (Primary Data) Loaïi ñieàu tra Ñieàu tra toaøn boä (Census) Ñieàu tra choïn maãu (Sampling) Phöông phaùp thu thaäp döõ lieäu Phoûng vaán Göûi thö Quan saùt
 18. Sai Soá Ñieàu Tra Toång theå khoâng ñaày ñuû Khoâng traû lôøi Sai soá ngaãu nhieân Sai soá ño löôøng
 19. Toång hôïp döõ lieäu Döõ lieäu ñònh tính Moãi loaïi cuûa döõ lieäu ñònh tính seõ phaân thaønh moät nhoùm Döõ lieäu ñònh löôïng Xaùc ñònh soá nhoùm döï ñònh chia: k = (2.n) 1/ 3 Heä thöùc thöïc nghieäm n=2 k
 20. Toång hôïp döõ lieäu (tieáp theo) Xaùc ñònh khoaûng caùch nhoùm (Class interval) x max − x min h= k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản