Nguyên tắc chụp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
197
lượt xem
73
download

Nguyên tắc chụp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo một gợi ý rất thú vị của bạn Nguyễn Việt, NTL thử đưa ra một nguyên tắc chung bao gồm nhiều bước căn bản để đảm bảo việc thành công trong thao tác chụp ảnh thông thường. 1. Kiểm tra hiện trạng máy móc Việc làm này rất đơn giản nhưng hầu như tất cả đều bỏ qua cho đến khi có sự cố về chất lượng hình ảnh hay trục trặc kỹ thuật. Vì thế trước mỗi lần đi chụp ảnh bạn hãy kiểm tra lại các chi tiết sau: - Ống kính máy ảnh: bề mặt ngoài cùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên tắc chụp ảnh

 1. Nguyên t c ch p nh Nguyên t c ch p nh Theo m t g i ý r t thú v c a b n Nguy n Vi t, NTL th ưa ra m t nguyên t c chung bao g m nhi u bư c căn b n m b o vi c thành công trong thao tác ch p nh thông thư ng. 1. Ki m tra hi n tr ng máy móc Vi c làm này r t ơn gi n nhưng h u như t t c u b qua cho n khi có s c v ch t lư ng hình nh hay tr c tr c k thu t. Vì th trư c m i l n i ch p nh b n hãy ki m tra l i các chi ti t sau: - ng kính máy nh: b m t ngoài cùng c a ng kính ph i s ch, không có b i, v t tay, v t nư c...B n nên th zoom vài l n xem có v n gì không? - Pin: b n ã s c pin chưa? ho c b n ã có thêm pin d tr ... - Th nh : b n c n bi t ch c ch n chi c th nh mang theo ho t ng t t v i thân máy nh c a mình. T ng dung lư ng c a các th nh tính toán cho m t chuy n i cũng r t quan tr ng. - B n nh t t máy sau khi ã ki m tra xong. 2. Ki m tra các thông s k thu t c a máy ây chính là m t trong nh ng nguyên nhân làm x u nh c a b n khi ch p nh m WB hay dùng ISO cao vào lúc không c n thi t...V y thì ta ch c n 30 giây ti n hành thao tác sau ây:
 2. - Ki m tra l i ch cân b ng tr ng WB - Ki m tra l i giá tr ISO: b n nên dùng ISO bé nh t khi có th - Ki m tra l i kích thư c nh/ch t lư ng nh: NTL khuyên b n nên dùng kích thư c l n nh t cùng ch t lư ng cao nh t d thao tác thêm v sau n u c n. - Ki m tra l i các ch h tr như tăng s c nét, tương ph n, làm r c r m u s c...: NTL khuyên b n không nên dùng, n u có th , vì chúng ch làm cho nh c a b n...kém hơn mà thôi. 3. Thi t nh các thông s k thu t ch p nh V i các lo i máy dCam & BCam cho phép l a ch n "mode" ch p nh thì b n nên s d ng. V i các lo i máy nh t ng 100% v i các modes m c nh thì b n nên ch n úng "mode" c n thi t cho t m nh c a mình. - Ch n ch ch p nh tuỳ theo nhu c u th c t : Av hay Tv... - Ch n ch o sáng: n u máy c a b n có kh năng o sáng i m "spot" thì b n c n chú ý không s d ng nó cho các th lo i nh nói chung vì spot òi h i m t kinh nghi m s d ng nh t nh. Thông thư ng b n có th ch n o sáng trung tâm hay o sáng ph c h p. - Ch n ch canh nét: có 2 lo i canh nét là AF-S cho các ch th c nh và AF-C cho các ch th chuy n ng. N u máy c a b n cho phép l a ch n ch AF/MF thì b n nên ki m tra xem máy c a mình có AF không nhé. - Ch n ch èn flash/ch ng m t : thông thư ng b n không c n s d ng ch ch ng m t tr trư ng h p ch p nh trong êm t i. B n nên ch ng t t hay b t èn flash ch không nên ch "Auto".
 3. - Ki m tra l i ch c năng hi u ch nh Ev xem nó có v trí "0"? B n ch nên s d ng ch c năng này khi th t s n m v ng nó. 4. Ch p nh Có v như ai cũng bi t nhưng th c t cho th y r ng không ph i ai cũng thao tác úng vi c canh nét và o sáng. B n có th c l i bài vi t phía trên v thao tác canh nét. M t i u ơn gi n c n nh là b n ch b m máy sau khi ã có èn hi u m u xanh xu t hi n cùng ti ng "bip" nh . Chúc thành công và có nhi u nh p! Đ nét sâu c a trư ng nh Có th b n ã t ng nghe nói t i thu t ng " nét sâu c a trư ng nh" hay t vi t t t b ng ti ng Anh "DOF" (Depth Of Field)* và th c m c không hi u nó có ý nghĩa và quan tr ng th nào v i t m nh c a b n? NTL s cùng b n tìm hi u v n này b ng cách nhìn chính xác và ơn gi n nh t nhé. nét sâu c a trư ng nh, DOF, là m t khái ni m c a nhi p nh v vùng nh nét rõ phía trư c và phía sau i m canh nét. Hay nói m t cách khác thì khi b n ch nh nét vào m t i m xác nh thì ph n nh phía trư c và phía sau c a i m này cũng s nét. Vùng nét rõ này ư c g i là " nét sâu c a trư ng nh".
 4. (Camera focused here = i m canh nét c a máy nh; Camera = v trí c a máy nh) sâu c a trư ng nh ư c kh ng ch b i nhi u y u t trong ó quan tr ng nh t là kh u m c a ng kính "Aperture"** Dư i ây là hình nh minh ho cho m t s kh u m c a ng kính tiêu chu n. B n s ư c làm quen v i các thu t ng như "Diaphragm"*** - h th ng cơ khí g m nhi u lam kim lo i nh có tác d ng xác nh kh u m c a ng kính; "f stop" - ch s xác nh c a t ng kh u m c a ng kính. Như b n ã th y hình minh ho trên ây, kh u m c a ng kính có hình m t l nh mà kích thư c c a nó có th ư c thay i b ng các lam kim lo i. L m càng r ng thì lư ng ánh sáng i vào càng nhi u và khi l m nh thì lư ng
 5. ánh sáng i t i "sensor" hay phim ít i. Chính kích thư c c a l m này s quy t nh sâu c a trư ng nh. L m càng l n thì DOF càng nh . L m càng bé thì DOF càng l n. Y u t quan tr ng th hai nh hư ng t i sâu c a trư ng nh là kho ng cách gi a máy nh và ch th . V i cùng m t kh u m c a ng kính thì khi máy nh càng g n ch th thì DOF càng nh và khi máy nh càng xa ch th thì DOF càng l n. Ví d dư i ây minh ho r t rõ ràng s khác bi t c a DOF khi ta t máy nh g n ch th và thay i kh u m c a ng kính. f/4 ta có th th y các hình máy nh phía trư c và phía sau c a i m canh nét um .
 6. f/16 thì toàn b các máy nh u nét. Y u t th ba nh hư ng t i sâu c a trư ng nh là tiêu c c a ng kính "Focal length"***** Ta v n nghe nói t i các ng kính góc r ng và ng kính télé. Tiêu c c a ng kính càng ng n (góc r ng) thì nét sâu c a trư ng nh t ư c càng l n; tiêu c c a ng kính càng dài (télé) thì DOF càng nh . Vi c kh ng ch nét sâu c a trư ng nh là r t quan tr ng trong nhi p nh ngh thu t. V i DOF nh ta có th làm n i b t ch th trên m t n n phông lu m . V i DOF l n ta có th t ư c hình nh nét t ti n c nh t i h u c nh và như th th y rõ quan h gi a các ch th . V i các máy nh SLR và dSLR thì vi c ki m tra nét sâu c a trư ng nh ư c ơn gi n hoá b ng m t nút b m nh . Trên các máy dòng dCam và BCam không có ch này và chúng cũng không có luôn h th ng cơ khí c a các lam kim lo i kh ng ch m c a ng kính. V i các máy dCam thì b n có th ch n trong "Image zone" (hay "Digital Vari-Program modes" v i Nikon) ch n "Portrait" khi mu n có DOF nh và ch n "Landscape" khi mu n có DOF l n. Các máy BCam có ch Av - ưu tiên kh u m c a ng kính giúp b n d hình dung và ki m soát DOF như v i máy dSLR.
 7. Chú thích: * Depth of field (DOF). Very simply the distance range of acceptable focus in front of your lens. When you focus your camera on a given point there is a range in front of the point and behind that point which is also in acceptable focus. If this range is very narrow then you have very shallow depth of field - only the plane at the focus point will be in focus and everything else will be blurry. If you have deep depth of field then much more of the image will be in acceptable focus. Depth of field is determined by a number of factors. The three key factors governing depth of field on a given camera are the aperture and focal length of the lens and the subject distance. ** Aperture Most lenses contain a diaphragm, a thin light-blocking plate or interleaving set of adjustable plates. The diaphragm contains a small hole, the aperture, which is adjustable in size and allows the photographer to control the amount of light entering the camera. Apertures are indicated by the f stop value, which is a relative value and does not indicate the actual size of the aperture hole. *** Diaphragm The mechanical or electromechanical light-blocking device used to control the aperture of a lens. Lens diaphragms are usually iris-shaped and consist of a number of thin metal leaves (typically 5, 7 or which can be adjusted to alter the size of the hole -
 8. lens aperture - through which light passes. The aperture expands or contracts much like the pupil of a human eye. Many lenses have mechanical diaphragms operated by levers. These levers are operated either manually by the photographer rotating a ring on the lens barrel or by the camera body physically moving the lever. Other lenses, most notably EF lenses for Canon EOS cameras, have electromechanical diaphragms operated by small electric motors or actuators. **** f stop Also “f number.“ The relative aperture of a lens, or the numbers used to indicate lens apertures - the amount of light that a lens lets in. These numbers are a relative number and are equivalent to the focal length of the lens divided by the size of the lens aperture. For example, if you were to take a 50mm lens with a 6.25mm diameter aperture you’d have a lens set to f/8. Generally each increase or decrease in f stop value either doubles or halves the aperture size. Since f stop values are relative to the focal length each camera lens should let the same amount of light through at the same f stop value regardless of focal length. The usual f stop range on 35mm cameras is: 1.0 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 So going from f/2.8 to f/4, for example, involves a halving of the aperture size. Each number is approximately 1.4x more than its previous stop since 1.4 is the square root of 2 (to one decimal place), though since the specific numbers derive from tradition they are not always spot on. Lenses for larger camera
 9. systems such as large format cameras usually have even smaller apertures - going to f/64, for example. This series of numbers may look difficult to work with, but in fact there’s a fairly simple way to remember the series. Just remember that the first two values are 1.0 and 1.4 respectively. Each following value then doubles by every other value. So 1.0 becomes 2, then 4, then 8 and then 16. 1.4 becomes 2.8, then 5.6, 11 and 22. (the only minor glitch, of course, to this handy mnemonic scheme is between 5.6 and 11) The letter f is frequently italicized for good looks, and a slash is often placed between the letter f and the numerical f stop value to indicate that the f- stop value is a fraction of the focal length. eg: f/4 means that the aperture is a quarter of the focal length. The letter f stands for “focal,” “factor” or “focal length” depending on who you talk to, and the number is also often stated as a ratio. eg: 1:2.8. (see numeric ratio printed on lens.) ***** Focal length Loosely speaking, a numerical value in millimetres (and very rarely in inches in extremely old lenses) that indicates the field of view of a camera lens. More technically, the focal length is given as the distance between the focal plane and the rear nodal point of the lens, given infinity focus. The smaller the number the wider the field of view; the larger the number the narrower the field of view. However, note that the field of view of the lens is dependent upon both the focal length and the film format in use. A 50mm lens with 35mm film offers a field of view of about 46° diagonally. To get the same approximate field of view on 645 medium format camera requires an 80mm lens.
 10. Similar issues crop up with APS and most digital cameras, which have smaller image sensors than a 35mm film frame. If you’re used to the field of view of given focal lengths when used with 35mm film you have to adjust when using an APS or small-sensor digital camera. Commonly a multiplier value should be supplied with the camera. For example, the Canon D60 has an image sensor that’s 23x15mm in size. This gives a factor of 1.6x from the 35mm film format. Therefore a 35mm lens on a Canon D60 camera is going to give roughly the same kind of image as an 50mm lens on a 35mm film camera. Think of the smaller format cameras as offering cropped photos compared to the larger format ones. When used with 35mm film, for example, a 20mm lens is wide angle, a 50mm lens is “normal” (very roughly approximating human vision from one eye) and 100mm is telephoto. Finally, note the technical definition - the focal length is determined given infinity focussing. Some lenses have shorter focal lengths than their stated focal length when focussing to a distance less than infinity. T c đ ch p nh Ta ã nói v nét sâu c a trư ng nh (hay DOF) và i u này có liên quan n ch ch p ưu tiên kh u m c a ng kính Av, bây gi ta s xem xét v t c ch p c a máy nh. H n b n ã không ít l n t h i làm sao ta có th ch p nh ư c dòng nư c ch y m m như d i l a hay bi n m t tia nư c thành m t kh i nư c á p như m t tác ph m iêu kh c hay trong nh ng t m nh th thao có phông hoàn toàn lu m v i v t chuy n ng theo hư ng di chuy n c a ch th ...Không có gì bí m t c , chìa khoá n m trong vi c l a ch n t c ch p nh. NTL s cùng b n tìm nh ng t c ch p nh c n thi t cho nh ng trư ng h p c th nhé. N u như trư c ây các ch ch p nh chuyên d ng (M, AV, Tv) ch dành riêng cho máy nh SLR, dSLR, BCam thì g n ây dòng máy dCam cũng ã có các
 11. ch c năng này. Ta hãy cùng tìm hi u m t chút ý nghĩa c a nh ng ký hi u vi t t t này nhé. - M có nghĩa là "Manuel", b n s không s d ng các ch c năng t ngc a máy nh (canh nét, o sáng...) mà xác nh các ch s này theo ý c a mình. - Av là vi t t t c a "Aperture Value" - ưu tiên kh u m c a ng kính. Nó có liên quan ch t ch t i nét sâu c a trư ng nh và i u ki n ánh sáng c th . (các b n xem l i bài viêt v " nét sâu c a trư ng nh DOF") - Tv là vi t t t c a "Time Value" - ưu tiên t c ch p nh. B n s th y ký hi u này v i các lo i máy nh Canon, Pentax và Contax; nhưng Nikon và Minolta l i dùng ký hi u "S" - vi t t t c a Speed -t c trong ti ng Anh. i u u tiên b n c n bi t là t c ch p c a máy nh ư c tính b ng 1/giây, ch ng h n: 1/30s, 1/125s, 1/250s...Nh ng t c ch p ch m hơn ư c tính b ng giây như: 1s, 2s,... Có m y nguyên t c căn b n mà b n c n bi t khi ưu tiên t c ch p nh. u tiên là "lu t f/16": trong i u ki n th i ti t t t thì t c ch p c a máy nh tương ng v i kh u m c a ng kính f/16 ư c tính b ng "1/ch s ISO c a phim" mà b n s d ng. Ch ng h n khi b n s d ng phim có ISO 64 thì f/16 t c ch p s là 1/60s; v i phim ISO 100 thì t c tương ng s là 1/125s; tính tương t như th ta có ư c 1/250s cho phim ISO 200.... T c ch p nh có liên h r t m t thi t v i kh năng rung hình lúc b m máy và như th ta có nguyên t c th 2: t c ch p nh t i thi u không b rung máy ư c tính b ng "1/tiêu c c a ng kính lúc ch p", ch ng h n: b n dùng ng kính 50 mm thì t c ch p t i thi u s là 1/50s, v i ng kính 100 mm s là 1/100s, v i ng kính 300 mm t c s là 1/300s...Tuy nhiên v i nh ng ai ch p nh nhi u kinh nghi m và ch th không chuy n ng thì t c 1/15s là gi i h n cu i cùng
 12. c a ch p nh c m máy trên tay (không dùng chân máy nh) NTL th nh tho ng v n ch p nh ng t c th p hơn như 1/2s, 1/6s c m tay, dĩ nhiên là v i các ng kính tiêu c ng n, và nh không h b rung. M t kinh nghi m n a ch p nh các ch th chuy n ng, t c c a máy nh s ph thu c vào t c di chuy n c a ch th , là dùng èn flash. B n có th ch p ư c nh ng kho nh kh c chính xác c a chuy n ng v i th i gian phát sáng c a flash là 1/100 000s! (các èn flash g n s n trên máy thư ng có th i gian phát sáng kho ng 1/30 000s) V i nh ng b n m i s d ng máy nh ho c chưa có nhi u kinh nghi m thì vi c ghi nh các thông s dư i ây là vô cùng c n thi t có th ch p nh p mà không b rung máy (tr khi b n c ý mu n hi u qu này): -T c nh hơn
Đồng bộ tài khoản