Nguyên tắc Johnson trong quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ: truongloi

Nguyên tắc này giúp các bạn phân công công việc dễ dàng hơn.

Nội dung Text: Nguyên tắc Johnson trong quản trị doanh nghiệp

Bài 1: Hãy dùng nguyên tắc Johnson để xác định thứ tự gia công tối ưu cho các công
việc làm trên 2 máy sau đây, thời gian gia công được tính bằng giờ:Thời gian thực hiện các công việc
Công việc
Máy I Máy II
A 6 12
B 3 7
C 17 8
D 15 14
E 18 8
F 8 16


Giải

Bước 1: Sắp xếp các công việc theo thứ tự thời gian min tăng dần:

Công việc Máy I Máy II
B 3 7
A 6 12
F 8 16
C 17 8
E 18 8
D 15 14
Bước 2: Bố trí các công việc theo nguyên tắc Johnson. Theo thứ tự sắp xếp ở bước 1
lần lượt bố trí như sau:

 Chọn công việc có thời gian nhỏ nhất xếp trước.

 Công việc nao có thời gian min nằm ở máy I, bố trí bên trái( ở đầu).

 Công việc nào có thời gian min nằm ở máy II, bố trí bên phải( ở cuối).

Kết quả như sau:

PA 1 B A F D E C


PA 2 B A F D C E
Bước 3: vẽ biểu đồ tính tổng thời gian thực hiện các công việc:
PA 1 B A F D E C
0 3 9 17 32 50 67

B=3 A=6 F=8 D=15 E=18 C=17

B=7 A=12 F=16 D=14 E=8 C=8


10 22 38 52 60 75PA 2 B A F D C E0 3 9 17 32 49 67
B=3 A=6 F=8 D=15 C=17 E=18

B=7 A=12 F=16 D=14 C=8 E=8


10 22 38 52 60 75


Bài 2: Tại 1 phân xưởng có 6 công việc phải làm lần lượt trên 3 máy mới xong, với thời
gian cho theo bảng sau: ( ĐVT : giờ)

Công việc Máy 1 Máy 2 Máy 3
A 12 5 9
B 8 4 5
C 10 2 8
D 7 3 8
E 6 4 8
F 11 5 6
a. Hãy sắp xếp thứ tự các công việc để tính thời gian hoàn thành các công việc nhỏ
nhất?

b. Vẽ sơ đồ và tính tổng dòng thời gian thực hiện các công việc theo thứ tự đã sắp
xếp?

Giải:
Bước 1: xét xem bài toán có theo nguyên tắc Johnson không:

1. t1 min >= t2 max

2. t3 min >= t2 max

t1 min = 6
t1 min >= t2 max
t2 max = 5
t3 min >= t2 max
t3 min = 5

Bước 2: lập ma trận mới bằng cách lấy t1 + t2 và t2 + t3.(phương pháp gần đúng)

Công việc t1 + t2 t2 + t3
A 17 14
B 12 9
C 12 10
D 10 11
E 10 12
F 16 11
Bước 3: sắp xếp thứ tự công việc theo thời gian min tăng dần:

Công việc t1 + t2 t2 + t3
B 12 9
D 10 11
C 12 10
E 10 12
F 16 11
A 17 14
Bước 4: sắp xếp thứ tự công việc theo nguyên tắc Johnson

PA 1 D E A F C B


PA 2 E D A F C B
Bước 5: vẽ biểu đồ và tính tổng thời gian thực hiện các công việc

PA 1 D E A F C B
0 7 13 25 36 46 54
D=7 E=6 A=12 F=11 C=10 B=8

D=3 E=4 A=5 F=5 C=2 B=4

D=8 E=8 A=9 F=6 C =8 E=5
10 17 18 26 30 39 41 47 48 56 58 63
PA 2 E D A F C B
0 6 13 25 36 46 54
E=6 D=7 A=12 F=11 C=10 B=8

E=4 D=3 A=5 F=5 C=2 B=4

E=8 D=8 A=9 F=6 C =8 E=5
10 1618 26 30 39 41 47 48 56 58 63
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản