Nhà Cổ Hà Nội

Chia sẻ: Pham Minh Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
243
lượt xem
95
download

Nhà Cổ Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mỗi người Việt Nam hôm nay, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội vẫn còn rất bí ẩn và quyến rũ bởi những chứng tích lịch sử, những dấu ấn về con người, qua truyền thuyết huyền thoại, di tích lịch sử, những khu phố cô, ngôi nhà cổ, tường thành xưa, đường phố cũ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhà Cổ Hà Nội

 1. Ban D án Hà N i Tôi Yêu www.100hanoi.com ® HDINVESTMENT.JSC Nhaø coå Haø Noäi Đ i L 1000 năm Thăng Long Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Nguy n Th Khuyên | Hi u ñính: Nguy n Vũ Hoàng Linh Haø Noäi Toâi Yeâu 1 2010 www.100hanoi.com
 2. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Hà N i luôn là m t ñ a danh văn hóa, kinh t , chính tr c a c nư c. Tìm hi u các thông tin v kinh t , văn hóa, gi i trí….c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng l p nhân dân. Bên c nh ñó, năm 2010 là năm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñ i l 1000 năm Thăng Long. Đây là m t c t m c văn hóa, l ch s ñư c quan tâm c a c trong và ngoài nư c. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh hư ng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñư c công ty CP ĐT Hoàng Đ t tri n khai th c hi n t tháng 2 năm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m văn hóa gây ñư c n tư ng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đ i L 1000 năm Thăng Long ñang ñ n r t g n, d án cũng ñang ñi vào giai ño n g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đ i L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , cũng như nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ngư i Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra m t nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñi n t ñư c t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi v ng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñi u thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñư c sưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñư c nh ng thi u sót. M t s tư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñư c s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñư c nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án Haø Noäi Toâi Yeâu 2 www.100hanoi.com
 3. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi M cL c Thư ng ...............................................................................................................................2 Nhà c Hà N i......................................................................................................................3 Mái nhà Hà N i xưa.............................................................................................................5 Nhà ng ph c và tài hoa ngư i Hà N i............................................................................8 Ngôi nhà c 38 Hàng Đào .................................................................................................16 D u n th i gian trên nhà c .............................................................................................17 ph Mã Mây .......................................................................................................................17 N p s ng Tràng An trong ngôi nhà vư n c nh t Hà N i - 115 Hàng B c .....................21 Ki n trúc nhà c Hà N i trong tranh Bùi Xuân Phái ..........................................................25 Ngôi nhà s 48 ph Hàng Ngang ......................................................................................33 Haø Noäi Toâi Yeâu 3 www.100hanoi.com
 4. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Nhà c Hà N i V trí: Qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. Đ c ñi m: Khu ph c Hà N i ñư c g i b ng m t cái tên r t thân thương là "Hà N i 36 ph phư ng". M i tên ph thư ng mang ñ c trưng c a m t ngành ngh th công truy n th ng. V i m i ngư i Vi t Nam hôm nay, Thǎng Long - Đông Đô - Hà N i v n còn r t bí n và quy n rũ b i nh ng ch ng tích l ch s , nh ng d u n v con ngư i qua truy n thuy t huy n tho i, di tích l ch s , nh ng khu ph c , ngôi nhà c , tư ng thành xưa, ñư ng ph cũ... Nhưng có l cái còn ghi ñư c nhi u d u n l ch s nhi u nh t, rõ nh t, sinh ñ ng nh t, tr c ti p nh t ñó là ki n trúc ñô th . Ki n trúc c Hà N i g i lên m t n n vǎn minh tinh th n, m t n p s ng vǎn hoá gia ñình trong nh ng ñư ng nét m nóng hơi th c a nhi u th h . M i tên ph , tên nhà trong khu ph c Hà N i ñ u g i bóng dáng kinh thành xưa v i nh ng phư ng th làm ǎn t p n p : Hàng Đào, Hàng Lư c, Hàng Gai, Hàng Thi c, Hàng Hòm, Hàng B c... Ki n trúc c c a khu ph này là các ngôi nhà nh bé v i mái tranh hay mái ngói, thư ng có sân chung, lô nhô n i ti p nhau t dãy ph này ñ n dãy ph khác. Ngày nay nhi u khu ph ñã xu ng c p, ph i trùng tu ñ nâng c p l i. M t s m cu i thu, n ng vàng óng ng t ngào to sáng ngôi nhà c 13 Hàng Đào như mu n ñ n tr con ngư i sau nh ng cơn giông bão mùa hè. Qua c u thang p p, cǎn phòng nh trên t ng hai hi n ra m t không gian c xưa, tĩnh l ng v i v kín ñáo c a cánh c a vòm giáo ñư ng, nh ng ñư ng nét hoa vǎn tinh t c a ki n trúc Pháp th k 19. Giá tr phong cách ki n trúc nhà ñ c ñáo c a m t Hà N i c là ki u nhà ng, m t phong cách ñ c s c nh t ch có ñô th c Vi t Nam m i có. Vì di n tích b r ng nhô ra m t ph h p nên ông cha ta ñã t n d ng b dài sâu vào trong, sáng t o m t ki u nhà thích h p, có nơi bán hàng, nơi , nơi th ph ng, nơi sinh ho t cá nhân h t s c khoa h c. Nhà càng dài càng t o ra nhi u l p s d ng, bên trong có kho ng sân vư n. Sân vư n ch chi m m t kho ng nh nhưng là nơi ñưa thiên nhiên lu n lách vào trong t ng gia ñình, ñư c ngư i xưa quan tâm ñ c bi t. Nó làm cho ngôi nhà thông thoáng, sáng s a, có n ng m, gió tr i. Nơi ñây hi n lên m t kho ng tr i riêng c a gia ñình v i cây cau, giàn tr u, gi ng nư c, hòn non b , cây c nh, ch u cá, l ng chim... tách kh i m t ph náo ñ ng, giúp tinh th n con ngư i thư giãn, tĩnh t i. Ngôi nhà c thu n ch t Vi t Nam c a ph c Hà N i có mái ngói lô xô, có vư n cây, gi ng nư c, ban th , có kho ng mây tr i kéo không gian g n l i, có v ñ p th m kín, giàu ch t tr tình, ch a trong lòng nó c ngàn nǎm vǎn hi n. Haø Noäi Toâi Yeâu 4 www.100hanoi.com
 5. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Mái nhà Hà N i xưa Nhà c trên ph Hàng B c qua tranh c a H a s Bùi Xuân Phái Hai bên nh ng con ph nh bé trong lòng Hà N i c , l p ló sau tán cây xanh th m là nh ng m ng mái ngói nâu ñen rêu phong in ñ m màu th i gian. Khác v i mái nhà dân gian thư ng th y trong các làng m c c xưa c a vùng ñ ng b ng B c B , mái nhà ñô th c Hà N i ñư c hình thành t nh ng sáng t o ki n trúc c a nh ng ngư i th xưa trong giai ño n n a cu i th k 19, ñ u th k 20. Và nay, nh ng mái nhà y ñã tr thành m t ph n không th thi u trong t ng th ki n trúc thơ m ng c a Hà N i, v a c kính v giá tr l ch s ngàn năm, v a hi n ñ i trong th k 21. Tr l i v i nh ng ngày xa xưa, khi ch ñ phong ki n s m suy tàn, và hình nh c a ngư i phương Tây không m y xa l v i ngư i dân Hà N i, khi ñó cu c s ng t i ñây v n gi nguyên ñ c tính c a dân k ch , v n dĩ s ng c m thành t ng phư ng h i, kinh doanh chuyên bi t m t m t hàng nào ñó. Cũng t ñó, ñô th c ñã hình thành m t cách t nhiên theo phương th c chia lô ñ t xây d ng, t o nên các ñư ng ph có ngành ngh kinh doanh thu c n n kinh t thương nghi p nh riêng bi t, t n t i bên c nh khu thành c có ch c năng ñ u não chính tr , quân s . Chính nh ñi u này ñã t o cho khu ph c Hà N i có ñư c nh ng n p nhà xinh x n, duyên dáng nh p nhô m t cách g i c m, là ngu n c m h ng muôn ñ i cho bi t bao th h ho sĩ, nh c sĩ, thi sĩ Vi t Nam. Haø Noäi Toâi Yeâu 5 www.100hanoi.com
 6. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Qua nét ho c a m t vài n p nhà nh trong nh ng b c tranh, ngư i ta d dàng hình dung v m t thành ph c có ngàn năm văn hi n. Hình nh c a Hà N i xưa ñã g n li n v i nh ng mái ngói lô xô t nhiên như th sinh ra ñã là th . Khi nghiên c u k các chi ti t c a nh ng mái nhà c , s b t g p nhi u ñi u thú v . Trong t ng th t ch t li u cho t i hình th c trang trí, nh ng mái nhà Hà N i ñ u ch a ñ ng nh ng câu chuy n dài, b t ngu n t n n văn hoá v a ñ c l p, v a tương tác v i các n n văn hoá khác. Đi u d nh n th y nh t là nh ng chi ti t và v t li u dân gian ñư c s d ng thông d ng ñ u th k . Đó là ngói âm dương v y cá ho c ngói mũi hài. B nóc, b ch y ñư c trang trí b ng các ho ti t ri m, tuân theo l i ki n trúc c . Đôi khi ta còn b t g p trên nóc m t ngôi nhà, ho c ph bi n nh t là t i các ñình chùa c n m gi a khu ph Hà N i, các hoa văn trên ñ nh hay nh ng ñư ng ri m mái b ng g có hình ch m kh c r t k ... Các chi ti t và ho ti t dân gian, cách c u t o ph i k t ñư c truy n t i trên ki n trúc c c a Hà N i là m t ch ng ñư ng phát tri n văn hoá truy n th ng. Nó phát tri n m nh c v ch t lư ng và s lư ng vào cu i th i kỳ phong ki n Vi t Nam. V k t c u, ña ph n các mái nhà Hà N i c thư ng ñư c làm theo phương pháp "xang g ch", k t h p v i d m g thu c ch ng lo i g quý như Lim, Táu Xanh, Đinh Hương... ho c nhà có k t c u d m g ch u l c và các h c u phong, li tô ñ ngói. Tuỳ theo t ng ch t li u mái ngói mà k t c u li tô khác nhau. Song, ñáng ng c nhiên là nh ng công th c tính toán k t c u th i ñó ñ u ch do nh ng t p th th c hi n theo kinh nghi m truy n th ng. H có th hoàn toàn không qua trư ng l p nào, song v n ñ l i cho t i nay các di s n văn hoá - ki n trúc tuy t ñ p và n ñ nh sau g n m t th k t n t i. T i ñ u nh ng năm 30 c a th k 20, l n trong các dãy nhà c ñã xu t hi n nh ng ngôi nhà có b mái nh hư ng c a xu hư ng và trào lưu c a ki n trúc thu c ñ a. Lúc này, ñ t nư c có m t n n kinh t tương ñ i m và ñi u này ñã t o ra s c nh hư ng m nh m t i b m t c a các khu ph c . Vi c xu t hi n nhi u các dãy ph Tây do ngư i Pháp ñ nh cư g n các khu ph c ho c khu ngư i Hoa ñ nh cư ñã nh hư ng tr c ti p t i phong cách ki n trúc trong giai ño n này. Nh ng ngôi nhà xây d ng trong th i kỳ này ñã khoác lên mình t m mái b ng bê tông c t thép thay th cho mái ngói mũi hài, v y cá dân t c. Ho c n u v n s d ng ngói ñ l p mái, thì khi ñó ngư i Hà N i ñã t ra ưa chu ng lo i ngói là ngói 11, 12 (11 ho c 12 viên cho m t mét vuông mái nhà). Lo i ngói này có hình ch nh t, d dàng hơn trong xây c t nên ñã t ng ñư c s d ng r ng rãi. S ña d ng v v t li u ñã vô hình chinh t o s c thái sinh ñ ng thêm cho ñư ng ph Hà N i, song v n không tách kh i nh ng giá tr truy n th ng. Haø Noäi Toâi Yeâu 6 www.100hanoi.com
 7. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Cho t i nay, dù th i gian và c nh ng tác ñ ng c a con ngư i ñã làm thay ñ i b m t c a nh ng ngôi nhà trên ph phư ng Hà N i, song chúng ta v n còn b t g p nh ng nét ki n trúc tài hoa c a ngư i th vô danh ñ u th k . S pha tr n văn hoá ñã ñ l i cho nh ng ngôi nhà Hà N i nh ng ho ti t trang trí ña d ng và ñ c ñáo. N u trư c ñây, ngư i thh dân gian thư ng ch áp d ng các kích thư c quen thu c trong trang trí như Long nhi u vân ñài, Song long ch u nguy t... thu n tuý á Đông, thì sau này là các ho ti t trang trí hoa dây bên dư i mái ngói âm dương. T i m t s ngôi nhà c a ch nhân Hoa ki u, nh ng dòng ch Hán ñ p n i còn t n t i sau bi t bao bi n lo n c a th i cu c. Đ p nh t trong s này ph i nh c t i ngôi nhà t i ñư ng Phùng Hưng v i nh ng hàng ch Hán "Tân Hoa ñ i t u l u" trang tr ng bên trên hàng ch phiên âm. Phía sau ngôi nhà là nh ng dãy nhà 2 t ng lâu có các hoa văn cách ñi u trang trí trên ñ nh, t ng áp mái có c a s hình tam giác, v a bí n, v a trang tr ng. T i m t s ngôi nhà khác, ki n trúc phương Tây ñã pha tr n hài hoà cùng v i ki n trúc á Đông, th hi n rõ nét hình kh i trang trí hoa lan tây, lá nho, dây leo, m t tr i... bao quanh nh ng ch Hán c . N u trư c ñây, ngư i Vi t luôn t o ñ d c cho mái nhà c a mình dao ñ ng trong kho ng 32-380, thì sau này, t i Hà N i ñã hình thành nh ng ngôi nhà có th d c ñ ng, ho c thoai tho i như mái b ng. Chính s giao thoa văn hoá ph c h p như v y nên t i Hà N i m t th i ñã t ng có các trư ng phái ki n trúc nh hư ng sâu s c t i vi c t o nên hình dáng b ngoài c a m t thành ph c xinh ñ p. Đi u ñáng ng c nhiên là sau t t c quá trình giao thoa ñó, các dòng văn hoá tư ng như khá ñ i l p nhau l i là s k t h p hài hoà trong ki n trúc c a nh ng mái nhà Hà N i c . Đ t i ngày nay, sau r t nhi u bi n c v th i gian và l ch s , chúng ta v n còn tìm th y v ñ p c a các mái ngói lô xô n d u dư i tàn cây xanh th m, hay chìm khu t dư i các hình kh i ki n trúc hi n ñ i sau này. Và cho ñ n nay, có m t ñi u không khi nào m t ñi v i b t kỳ ai, nh t là v i nh ng ngư i ñã s ng tr n cu c ñ i mình t i ñây là s c cu n hút mãnh li t trong ki n trúc mái nhà Hà N i, n a thân thương, n a như g i nh v m t ñi u xa v ng. Haø Noäi Toâi Yeâu 7 www.100hanoi.com
 8. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Nhà ng ph c và tài hoa ngư i Hà N i V i di n tích thư ng ch 30 - 50 m2, ngang h p, ch y dài, nhưng v i s khéo léo, tinh t , ngư i Hà N i xưa b trí nhà c a mình có ñ phòng ch c năng, gác l ng, sân... Theo ki n trúc sư Hoàng Đ o Kính, hình dáng ñ c trưng c a nhà Hà N i các ph c là hình ng. Nh ng căn nhà Hà N i xưa có m t ti n kho ng 3 - 5 m, sâu ch ng ch c mét, chia làm hai dãy, chi u cao thư ng là t ng rư i ho c ñôi khi hai t ng, quay ra m t ph . Cá bi t cũng có nh ng ngôi nhà c như s 47 Hàng B c, m t ti n t i 7 m, chi u dài chia ba l p n i nhau. M t ti n m t ngôi nhà c Hà N i Ngư i Hà N i ñã b c c khéo léo h th ng các phòng, gác l ng, sân trong ñáp ng nhu c u ña d ng c a cu c s ng. Nh th mà tuy không l n nhưng m i ngôi nhà c Hà N i v n có di n tích dành làm nơi bán hàng, làm hàng, nơi th cúng, ti p khách, nơi ng , hóng mát… Không gian ngôi nhà ng là m t không gian ki n trúc g n như th ng nh t do ñó, dù ch t h p mà không khí v n lưu thông, ngôi nhà v n có nơi ñ “th ”. Nh ng ngôi nhà c ñư c l p hai l p ngói không li n mái, gi a là nh ng b c tư ng xây g ch gi t c p, ngăn cách v i nh ng ngôi nhà bên c nh. Đ c bi t, v t li u trát tư ng không ph i vôi v a mà là vôi tr n v i cát và m t mía, m i l p cao hai t ng, mái d c l p ngói v y r ng. D m, rui, mè… làm b ng g lim, d i, vàng tâm v i nh ng t m ván dài. Haø Noäi Toâi Yeâu 8 www.100hanoi.com
 9. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Gi a nh ng dãy nhà là c m t kho ng không gian xinh x n Th i gian trôi qua cùng v i nh ng bi n thiên cu c s ng, ñ n nay, cơ c u m t nhà ng và m t gia ñình ph c h u như không còn. Nhi u gia ñình, th m chí c ch c gia ñình trú ng trong m t ngôi nhà ng, làm cho ñi u ki n sinh s ng tr nên b c b i. Gi gìn nhà ng c truy n, m t sáng t o c a ki n trúc Hà N i nghìn xưa, tr thành bài toán khó b gi i ñáp. Cũng theo ki n trúc sư Hoàng Đ o Kính, g n ñây, ngư i ta bàn nhi u v giá tr và s c n thi t b o t n khu ph c , th m chí còn ñưa ra nh ng quy ch qu n lý và d án b o t n. Song, có l , khu ph c Hà N i v n chưa ñư c nghiên c u toàn di n và sâu s c. “Khu ph c Hà N i là m t cơ th ñô th già nua v i vô s căn b nh và mâu thu n. C i t o khu ph này ph i hành ñ ng t nh , th n tr ng như nhà ph u thu t. C n tránh nh ng gi i pháp thô thi n, c c ñoan, duy ý trí. Cái rìu, cái xe i hoàn toàn không phù h p trong trư ng h p này”, ông Kính nói. Haø Noäi Toâi Yeâu 9 www.100hanoi.com
 10. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Nhà 87 Mã Mây M t ti n ngôi nhà ch ng 3m Nhà g m hai dãy nhà n i b ng m t kho ng sân nh Haø Noäi Toâi Yeâu 10 www.100hanoi.com
 11. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Kho nh sân n i v i gian trong dãy th hai là b p, là nơi ngh trưa và có khi là nơi làm hàng c a ngư i Hà N i xưa Ngư i Hà N i luôn t n d ng m i kho ng không gian ñ ñưa thiên nhiên vào nhà Haø Noäi Toâi Yeâu 11 www.100hanoi.com
 12. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi T ng 1 và t ng 2 n i v i nhau b ng m t c u thang g nh ñ m c V i nh ng hoa văn t o tác th công, chi c c u thang cũng th hi n v c u kỳ c a ngư i Hà N i Haø Noäi Toâi Yeâu 12 www.100hanoi.com
 13. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi S p g , t chè là bi u tư ng quy n quý m t th i M i ngôi nhà ñ u không th thi u ban th t tiên Haø Noäi Toâi Yeâu 13 www.100hanoi.com
 14. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Qua lan can là t ng dãy nhà th hai Đây là nơi ngư i xưa th hi n l i s ng trang nhã, thanh l ch c a mình Haø Noäi Toâi Yeâu 14 www.100hanoi.com
 15. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Mái nhà l p ngói v a mát m v a t o nên nét ñ p ñ c ñáo Haø Noäi Toâi Yeâu 15 www.100hanoi.com
 16. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Ngôi nhà c 38 Hàng Đào Ngôi nhà 38 Hàng Ðào nguyên là ñình Ð ng L c - ñình c a ch bán y m l a, ñư c xây d ng t th i vua Lê(th k XVII). Nhưng trong th i kỳ chi n tranh ñình ñã b phá hu nhi u. Kho ng năm 1856 (niên hi u T Ð c-Bính Thìn) ngôi ñình m i ñư c trùng tu l i. Năm 1941 (niên hi u B o Ð i 15), ñình ñư c xây d ng l i v i qui mô 2 t ng. Nhà ch buôn bán và sinh s ng t ng 1, t ng 2 dành cho ñi n th . Năm 1953 ngôi nhà tr thành c a hàng bách hoá. Công vi c tôn t o ñư c ti n hành t tháng 2/2000 và k t thúc vào tháng 4/2000. Nhà 38 Hàng Ðào ñư c ch n làm nơi gi i thi u k thu t xây d ng truy n th ng k t h p k thu t tôn t o hi n ñ i. Ki n trúc sư Tô Th Toàn, ngư i tr c ti p ch ñ o thi công t i ñây cho bi t v t li u xây d ng là bê tông c t thép k t h p v i g : sàn bê tông, c u thang bê tông lát g . C a c a ngôi nhà ñư c thi t k theo phương th c c a gi a cao, c a hai bên th p theo ki u c a c a ñình chùa xưa: C a gi a cao dành cho vua, quan; c a bên nh , th p dành cho dân thư ng.Gian ñi n th trên t ng 2 ñư c ph c h i nguyên d ng. Ho ti t trên các ch n song c a, lan can ñư c gi nguyên theo m u cũ còn l i. Ngôi nhà 38 Hàng Ðào không nh ng tr thành ñi m du l ch mà còn là nơi ñ t tr s c a Ban qu n lý ph c Hà N i. T i ñây b n còn có th tìm hi u thêm nh ng thông tin v ph c , nhà c c a Hà N i có ki u c a c a ñình chùa xưa: C a gi a cao dành cho vua, quan; c a bên nh , th p dành cho dân thư ng. Gian ñi n th trên t ng 2 ñư c ph c h i nguyên d ng. Ho ti t trên các ch n song c a, lan can ñư c gi nguyên theo m u cũ còn l i. Ng i nhà còn gi l i ñư c t m bia ñá cách ñây hơn 150 năm m t di v t hi m có các ñình Hà N i) và m t s h a ti t trang trí c a ñình. Ngôi nhà 38 Hàng Ðào không nh ng tr thành ñi m du l ch mà còn là nơi ñ t tr s c a Ban qu n lý ph c Hà N i. Tai ñây b n còn có th tìm hi u thêm nh ng thông tin v ph c , nhà c c a Hà N i. Haø Noäi Toâi Yeâu 16 www.100hanoi.com
 17. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi D u n th i gian trên nhà c ph Mã Mây Trong s g n 1.000 ngôi nhà c Hà N i, thì t i Mã Mây chi m kho ng 1/10. Đi trên con ph này, có c m giác như th i gian ñang ng ng l i v i nh ng mái ngói, khung c a rêu phong. Hi n nay, ph Mã Mây là ph có nhi u ngôi nhà c nh t t i Hà N i. Tr i qua bao thăng tr m, ñ n nay Mã Mây v n gi nh ng nét ñ c trưng buôn bán nh và công ch c c a ngư i Hà N i xưa. Nh ng ngôi nhà hai t ng v i ki n trúc Pháp ho c nhà g ki u Hoa. Ph Mã Mây ch y theo hư ng nam lên phía b c r i l i quay sang phía tây, ñ u phía nam c a ph c t ph Hàng B c, ñ u quay sang phía tây n i vào ph Hàng Bu m. S sách ghi chép r ng, ngày trư c, ph Mã Mây g m 2 ph là Hàng Mây và Hàng Mã. Ph n ph Hàng Mây thu c ñ t c a giáp Hương Tư ng, phư ng Hà Kh u, còn ph n ph Hàng Mã thu c thôn Dũng Th . Khu v c này g n c a sông Tô L ch n i v i sông H ng, thuy n bè buôn bán t p n p, lái buôn thư ng lên ph Hàng Mã và Hàng Mây trao ñ i, mua bán hàng. Th i Pháp thu c, ph Mã Mây ñư c g i chung là ph Quân C Đen. S dĩ có tên g i Quân C Đen là b i năm 1882, quân Pháp b vây, trong thành Hà N i, Quân C Đen (quan quân t phương B c sang nư c ta) làm r i lo n và chúng ñ t ñ i b n doanh t i ph Mã Mây. Đi trên ph , chúng ta s b t g p nh ng m ng tư ng vàng, khung c a g xanh s m, cánh c a ñư c ch ng b i m t thanh c i. (Hình nh t i nhà s 16 Mã Mây). Haø Noäi Toâi Yeâu 17 www.100hanoi.com
 18. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Nh ng gi ng tr i trong ngôi nhà c . (Hình nh t i nhà s 87 Mã Mây) Hi n nay, h u h t nh ng ngôi nhà c Mã Mây, t ng 1 ñ u ñư c kinh doanh. Ngay ñ u ph , s 1 Mã Mây là quán cà phê Aligh sang tr ng, thân thu c v i nh ng ai yêu Hà N i ph . Trong quán treo r i rác nh ng b c tranh ph Phái, hai chi c c t ñi n g màu nâu s m và m t thân cây v i ngàn lá ñ . Haø Noäi Toâi Yeâu 18 www.100hanoi.com
 19. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Nhà s 1 Mã Mây Nhích thêm m t chút, ban ñêm gi i tr và khách du l ch t p n p ng i ăn bò nư ng, nhưng ban ngày, ñi trên ph b n s nh n ra quán ăn ñông ñúc, b n b n mà mình yêu thích l i là m t ngôi nhà r t c c a Hà N i. T i s nhà 25, và ñ i di n là 22, là ngôi nhà c a bà Ánh Tuy t, m t ngh nhân m th c. T nhi u năm nay, ñây là nơi d y cách ch bi n các món ăn Hà N i cho du khách nư c ngoài. Nhà s 25 là nơi d y n u các món ăn Hà N i. Haø Noäi Toâi Yeâu 19 www.100hanoi.com
 20. www.100hanoi.com Nhaø coå Haø Noäi Nhưng n i b t nh t trên ph Mã Mây là ngôi nhà c s 87. Ngôi nhà này ñư c xây d ng vào th k XIX, nhi u gia ñình thương nhân ñã s ng ñây, t năm 1954 ñ n 1999, ñã có 5 gia ñình sinh s ng, h làm ngh bán hương li u th c ph m, th máy, công ch c nhà nư c, th y d y võ... Đ n năm 1999, ngôi nhà này ñã ñư c trùng tu và tr thành ñi m văn hóa du l ch n i ti ng. Khách du l ch ñi qua ph , ñ u b t giác d ng chân l i, ng n ngơ nhìn r i nh nhàng bư c vào trong. ñó, là m t không gian r t ñ c trưng c a ngư i Vi t, v i ngôi nhà 3 gian, v i kho ng gi ng tr i trong veo hay chùm b k t treo l ng l ng trên b p. Cùng v i vi c gi i thi u ki n trúc, không gian, n p sinh ho t c a ngư i Hà N i, t i ñây còn trưng bày các s n ph m th công truy n th ng c a ph ngh như tranh thêu, tranh Đông H , g m Bát Tràng... Chính không gian này, khi bư c chân vào ñây, dù là ngư i Vi t hay du khách nư c ngoài ñ u th y th i gian như ngưng ñ ng l i.... Haø Noäi Toâi Yeâu 20 www.100hanoi.com
Đồng bộ tài khoản