Nhà máy điện hạt nhân

Chia sẻ: Ngo Hoan Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

1
258
lượt xem
130
download

Nhà máy điện hạt nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà máy điện nguyên tử ( nhà máy điện hạt nhân ) là một phát minh vĩ đại của loài người. Trên thế giới đang có khoảng 447 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động . Nó cung cấp hơn 17% tổng điện năng trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục tăng do sự cạn kiệt của các dạng năng lượng truyền thống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhà máy điện hạt nhân

 1. Bài Luận Nhà máy điện hạt nhân
 2. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Chương 1 ng n Nhà áy iện nguyên nhà áy iện h nh n là há inh i l ài ng i Trên h gi i ng h ng l h n ng h nh n ng h ng N ung hn ng iện n ng rên àn h gi i à i ụ ng d ự n iệ á d ng n ng l ợng ruyền hống Th y n ng, h n, dầu, hí, Yêu ầu ề n ninh n ng l ợng à b ệ ôi r ng ngày àng , rình ông nghệ iện nguyên ũng ợ n ng n àn h n, in ậy h n Dự bá ố gi ng nh nh nh ề há iện h nh n là ở á n ng há riển, i ố rung bình , r ng uố h i ỳ dự bá Đặ biệ là á n ng há riển Ch u Á, ố l h n ng ng x y dựng hi n nữ ố l h n ng ng x y dựng rên àn h gi i Th ự á quố gi nhiều áy iện h nh n nh : Mỹ 0 áy, Phá 58, Nhậ B n 5 , Ng 32, Hàn Quố 2 , Ấn Đ 20, Anh 9, C n d 8, Đ , U r ine 5, Trung Quố 3 Ch u Á ng là hu ự nhị há riển iện h t nh n nh Để á ng nhu ầu h ỷ 2 , hiện n y nhiều l i l h hệ i ng ợ nghiên u há riển Chính h án ngành ông nghiệ h nh n há riển ng ầu rên 2 ỷ US$ h ông á này Nhiều l i l ng ợ nghiên u hi i ụ iêu ng ính inh , n ng n àn à gi i quy n ề bã h i h ống dài ngày Cá h họ gi quố ã hẳng ịnh: ”dù ng h i ối ặ i nhiều há h h , nh ng ông nghệ iện h nh n ẫn là lự họn qu n rọng h ỷ2 ” Tr ng h h ịnh hi n l ợ há riển n ng l ợng à lự họn ông nghệ há iện, ỗi hu ự , ỗi quố gi , r ng ừng h i ỳ nh ịnh, ều h i ối ặ i l á n ề, hông huôn ẫu hung nà h án Việ ung n ng l ợng, ặ biệ là iện n ng, á h ầy à in ậy hông hỉ ần hi h ự há riển inh à, nh ngày àng ợ h y rõ, n ần hi h ự n ịnh hính rị à xã h i Sự hi u hụ n ng l ợng rầ rọng, hiện i lẫn r ng ng l i, h ng dẫn i những b nà u huẫn iề àng r ng ỗi quố gi à giữ á quố gi Bởi ậy, ung n ng l ợng á h n àn, in ậy à i hi hí hợ lý là yêu ầu inh , hính rị à xã h i hi y u, à là há h h H h ịnh à r những quy ịnh ề n xu n ng l ợng à iện n ng, d , là r ng những h n ng qu n rọng nh á nhà h h ịnh hính á h Trang 1
 3. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện nh h nh n ng ư ng ng n nư n h g i: nh h nh n ng ư ng ng n 1.2.1. Hiện i, Mỹ 03 l h n ng i ng ông u là 0 000 M , hi ị rí h nh rên h gi i -C u nguồn iện N 2000 : * Điện h n : 52 * Điện nguyên : 20 * Điện hí : 6 * Th y iện : Cá quy h n àn l h n ng ở Mỹ ngày àng ợ n ng Tính inh nhà áy iện nguyên gi nên ừ u n 9 hông nhà áy i nà ợ x y dựng The hính á h n ng l ợng quố gi Mỹ, r ng h i gi n i, h n ng á nhà áy iện nguyên i ợ x y dựng nh h nh n ng ư ng ng n h 1.2.2. Phá hiện 58 l h n ng, há iện i ng ông u là 63 000 M , hi ị rí h h i rên h gi i u Mỹ Điện nguyên hi 6 r ng ng iện n ng n à y là ỷ lệ nh rên h gi i nh h nh n ng ư ng ng n h 1.2.3. T i h i iể n 2000, Nhậ 5 l h n ng, ông u là 5 000 M , rở hành n dụng iện nguyên h3 rên h gi i u Mỹ à Phá Nhậ là n nghè ài nguyên n ng l ợng Vì ậy, ể b n ịnh n ng l ợng, Nhậ ã ng ng há riển n ng l ợng nguyên i iêu hí n ng hiệu qu dụng nhiên liệu Ur niu U à iên rì hính á h x lý nhiên liệu ể hể dụng ợ Plutonium (Pu). nh h nh n ng ư ng ng n 1.2.4. Đ 9l h n ng i ng ông u 22 000 M C u nguồn iện Đ N 2000 : * Điện nguyên : 33 * Điện h n: 2 * Điện h n n u: 2 * Điện hí: * Điện gi : 2 Tuy nhiên, hính h Đ ng uyên bố hự hiện hính á h hông x y dựng i nhà áy iện nguyên à dự i n n n 2022 nhà áy iện nguyên uối ùng ngừng h ng Trang 2
 4. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện nh h nh n ng ư ng ng n g 1.2.5. Cuối n 200 , Ng 30 áy iện nguyên , i ng ông u 2 000 M , ng ị rí h 5 rên h gi i Ng ng x y dựng 2 áy i ng ông u 8 5 M Lị h há riển iện nguyên ở Ng bắ ầu ừ iệ ận hành nhà áy iện nguyên ầu iên rên h gi i ở Obnin àn 95 D i n n l h n ng Chern byl x y r à n 986 à những h h n ề inh d ự ụ Liên Xô ũ n 99 , Ng ã hông những i n riển nh r ng ngành n ng l ợng nguyên nh r i 1.2.6. T nh h nh n ng ư ng ng n nh Đ n uối n 2000, Anh 33 l h n ng nguyên i ng ông u 3 000 M Tỷ lệ há iện bằng n ng l ợng nguyên là 22 Anh là n bắ ầu há riển á nhà áy iện nguyên h ng i nh rên h gi i Tuy nhiên, hiện n y r ng h h hông nhà áy iện nguyên nà ng ợ x y dựng nh h nh n ng ư ng ng n ng 1.2.7. Hiện i, Trung Quố 8 l h n ng há iện i ng ông u 5 9 M Hiện n y, Trung Quố ng ặ rọng iể à h i há h y iện nên ố há riển iện nguyên ng bị hậ i Tuy nhiên, nguồn Ur niu Trung Quố là há h ng hú, h ng 0 nghìn n nh h nh n ng ư ng ng n Ở Việ N , ình r ng hi u hụ n ng l ợng iện ũng ng là bài án n n gi i à ần ợ gi i quy Ngày 25/ /2009, Quố h i ã hông qu Nghị quy ố /2009/QH 2 ề h r ng ầu dự án Nhà áy iện nguyên Ninh Thuận i ng ông u hi 000 M , b gồ 2 nhà áy: Ninh Thuận , Ninh Thuận 2 Tr ng ỗi nhà áy 2 áy ỗi áy ông u h ng 000 M T ng ầu dự án h ng 200 000 ỷ ồng i h i iể lậ dự án, quý /2009 The l rình, nhà áy iện nguyên Ninh Thuận ợ hởi ông àn 20 à áy ầu iên à ận hành n 2020 Nhà áy iện nguyên Ninh Thuận 2 ợ Quố h i quy ịnh h i iể x y dựng ùy he ình hình huẩn bị Ngày 2 /05/20 0, i h i h ông nghệ iện nguyên lần h IV, PGS TS V ng Hữu T n, Viện Tr ởng Viện N ng L ợng Nguyên T h bi : S u h i gi n dài nghiên u, h á , Chính h ã họn Ng là ối á ung ông nghệ h nhà áy iện nguyên Ninh Thuận , i ỉnh Ninh Thuận Việ họn Ng là ối á ung iện nguyên là ì: Hiện n y, ông nghệ iện nguyên l n nhẹ Ng ợ i là ông nghệ nguồn, ợ qu n n ng l ợng nguyên quố IAEA – In ern i n l A i Energy Agen y ánh giá à b n àn Công nghệ iện nguyên ln nhẹ là l i ông nghệ ận hành r n àn r ng h ng h ỷ qu Ng ũng giú Việ N x lý àn b h h i h Trang 3
 5. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện nh n, i ông u là 2 000 M á dụng h Ninh Thuận Th ng ừ hê duyệ ịnh h ng há riển iện nguyên h Việ N gi i n nn 2030, i ụ iêu ng quá là: Từng b x y dựng à há riển ngành ông nghiệ iện nguyên Việ N Đ b qu n lý n àn à h i há hiệu qu á nhà áy iện nguyên , Từng b ng dần ỷ lệ h gi á ngành ông nghiệ r ng n à hự hiện á dự án x y dựng nhà áy iện nguyên Ti n n ự h ề: hi ,h , x y dựng, lắ ặ , ận hành, b d ỡng,… The quy h h, dự án há riển iện nguyên Việ N ợ hi h ành 3 gi i n: -Gi i n nn 20 5 -Gi i n2 nn 2020 -Gi i n3 nn 2030 • Gi i n nn 20 5: -H àn hành hê duyệ dự án ầu -Phê duyệ ị iể -T h lự họn nhà hầu -Chuẩn bị i ngũ qu n lý dự án à á huyên gi ỹ huậ nồng ố á ng nhiệ ụ hởi ông x y dựng nhà áy iện nguyên ầu iên • Gi i n2 nn 2020: -H àn hành iệ x y dựng à áy ầu iên nhà áy iện nguyên Ninh Thuận à ận hành, há iện h ng i à n 2020 Đ áy 2 à ận hành à n 202 -Khởi ông x y dựng nhà áy iện nguyên Ninh Thuận 2, i n hành ông á huẩn bị x y dựng á nhà áy iện nguyên i he • Gi i n3 nn 2030: -Triển h i x y dựng á nhà áy iện nguyên i he , Đ iện nguyên rở hành nguồn iện h lự Việ N -Đặ ụ iêu là h ông nghệ hi nhà áy iện nguyên , C h n ng h gi hi ùng i á ối á n ng ài à á ông rình nhà áy iện nguyên , hi h ng 30 – 40 ng giá rị hợ ồng x y lắ *T l i: Đ nn 2020, áy iện nguyên ầu iên Việ N ià ận hành i ông u h ng 000 M Đ nn 2025, ng ông u á nhà áy iện nguyên à h ng 8 000 MW. Trang 4
 6. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Đ nn 2030, ng ông u á nhà áy iện nguyên ng lên h ng 5 000 M hi h ng 0 ng ông u á nguồn iện h h n ng nh n ng ư ng ng n N 895: n ghen há hiện r i X, y ũng là iền ề ể ngành ậ lý nguyên há riển N 90 : J e h J hn Th n 856- 9 0 ,nhà ậ lý ng i Anh, ã r ẫu nguyên ầu iên Nguyên là qu ầu í h iện d ng í h ỡ 0-8cm i á ele r n b y l lững r ng à hi ele r n d ng hì há b x iện ừ vào không gian. N 909: Mẫu nguyên Th n gặ h i á u huẩn i á qu hự nghiệ nghiên u án x á h α rên á lá i l i ỏng Ng i há hiện r rằng bên nh ự án x ở á g nhỏ hù hợ i á ính á n ề ng á Cul ng á h α i nguyên iểu nh án x Th n hì r ng ố r ng hợ áh α n bị lệ h á g r l n l n h n 900 H α: i l h là d ng h ng x Đ là h bị i n h àh h n ng xuyên H l h gồ h i r n à h i neu r n liên i nh u hành h giống hệ h nh n nguyên Helliu D ,h lh hể ợ i là He2+. H l h xu hiện r ng h n rã h nh n h ng x nh là ur niu h ặ r diu r ng quá rình gọi là h n rã l h Đôi hi ự h n rã là h nh n ở r ng hái í h hí h hởi ng h n rã g ể gi i h á n ng l ợng Trang 5
 7. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện N 9 : Arne u herf rd 8 - 93 , nhà bá họ ng i Anh ã r ẫu nguyên ià hể gi i hí h ợ á qu hí nghiệ hi nghiên u án x á h α Nguyên gồ h nh n ng iện í h d ng +Ze ở Nh n này bán ính r nhỏ ỡ 0- 2 à á iện huyển ng he á quỹ nà qu nh h nh n ở á h ng á h ng ối l n ỡ 0-8 cm). Tuy nhiên, ẫu nguyên này hông gi i hí h ợ b x iện ừ nguyên à ính bền ững nguyên N 9 3: Niel B hr 885- 962 , nhà ậ lý ng i Đ n M h ã r lý huy l ợng ề á quá rình x y r r ng nguyên B hr ẫn giữ l i h nh n u herf rd à h á iện qu y qu nh h nh n he á quỹ r n i á iều iện u: -Điện r ng nguyên hỉ hể ở r ng ố quỹ dừng xá ịnh à n ịnh à ở iện hông b x -Điện hỉ b x h yh hụ hi huyển ừ quỹ dừng này ng quỹ dừng há -Tr ng á quỹ hd iện qu nh h nh n, hỉ ồn i những quỹ nà à en ng l ợng iện bằng ố nguyên lần N 1905-1916: Alber Einstein (1879- 955 , nhà bá họ i ng iĐ ã r lý huy ng ối à ùng i lý huy họ l ợng à là ở ểx y dựng ậ lý h nh n hiện i à lý huy á h bn Ngày 2 -06- 95 : Khánh hành nhà áy iện nguyên ầu iên rên h gi i, ông u 5 M ở Obnin , Liên Xô ũ Trang 6
 8. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Chương 2 Ò ẢỨ Ạ Â kh n ơ bản về ông ngh ò hản ng hạ nhân 2.1 2.1.1 g n ý hản ng hân hạ h L h n ng h nh n LPƯHN h ng dự rên nguyên lý h n ng h n h h d y huyền S ồ n gi n nguyên lý này nêu rên hình Khi nr n bắn há h nh n U235, h nh n bị á h hành h i h y nhiều h nh n nhẹ h n è he iệ gi i h ng n ng l ợng ở d ng ng n ng, b xg à há r á n r n ự d , á n r n ự d này là i ụ bắn há á h nh n há ể r hn ng h nh n d y huyền . Sơ đồ đơ i của uyê lý ạc Cấ ú ơ bản òv v dụng 2.1 C u rú bn l h n ng h nh n LPƯHN b gồ : nhiên liệu h nh n, h là hậ , h i nhiệ , h nh iều hiển, ành h n x , hùng l , ng b ệ à á ậ u rú há S ồ u rú bn LPƯHN nêu r ng hình 2 Cá hần hính, ậ liệu dụng à h n ng húng ợ nêu r ng bảng Trang 7
 9. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Phần Vậ liệu Ch n ng TT Nhiên liệu Ch h n h h 1 U233 , U235, Pu239, Ch là hậ Gi n ng l ợng 2 Pu241 n rn Ch i nhiệ nh nh hành n r n 3 H2O, D2O, C, Be nhiệ Th nh iều hiển T i nhiệ là ál 4 H2O, D2O, CO2, He, Vành h n x Điều hiển ng 5 Na gi n r n Gi án rn 6 Thùng lò Cd, B, Hf T ng b ệ B ệ hống bự x 7 Bê tông, H2O, Fe, Pb Cá ậ u rú há Hỗ rợ á u rúc 8 Al, Fe, Zn, S/S trong lò hân oạ oạ ò 2.1. Tuỳ hu à iệ dụng á h i nhiệ , h là hậ à u rú l, ng i h nr á l i l nh nêu r ng b ng 2 Bảng hân oạ oạ ò L il Tên gọi Nhiên liệu Ch Ch STT i nhiệ làm hậ Ln á lự Ur ni là giàu nhẹ 1 PWR H2O H2O 2-5% Trang 8
 10. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Ln ôi Ur ni là giàu nhẹ 2 BWR H2O H2O 2-5% Ln á lự Ur ni là giàu nhẹ 3 WWER H2O H2O LX ũ 2-5% Ln nặng ênh Ur ni ự nhiên 4 PHWR - D2O D2O, á lự CANDU 0,7% H2O Ur ni ự nhiên 5 GCR Lò khí grafit Grafit Khí He 0,7% Ln gr fi ênh Ur ni ự nhiên giầu 6 LWGR Grafit H2O á lự nhẹ L hí gr fi i Ur ni ự nhiên 7 AGR Grafit Khí He in 0,7% 8 FBR Lò nhanh tái sinh Urani làm giàu Không Na h ặ Plutoni Hiện n y, ông nghệ l há riển r h ng hú à d ng Hiện rên 0 l il ng ợ dụng à nghiên u há riển h hể ánh giá u h uyệ ối l i l này i l i l há Việ ỗi quố gi dụng à há riển l i l nà hụ hu à nhiều y u ố, r h là ý ồ hi n l ợ ỗi quố gi , u là rình h họ - ông nghệ à h n ng h gi ông nghiệ n i ị Mặ dù ố l i l nhiều nh ậy nh ng ố h ặ ã bị l i bỏ hỏi xu h ng há riển h ặ ng ở r ng hái h nghiệ Ch n n y, hự h hỉ i b l i ợ ông nhận là những ông nghệ ã ợ iể h ng à ợ há riển nhiều nh , là P ,B à PH Tỷ hần ố l ợng l á l i ông nghệ nh u: L h n ng n á lự : 60 (Pressurired Water Reactor - P +VVE , he là L h n ng n ôi: 2 (Boiling Water Reactor - B , à uối ùng là L n n ng iểu CANDU: (Pressurired Heavy Water Reactor - PH , hần n l i là á l i l há Chúng hãy xe xé b 3l il ợ há riển nhiều nh , h bi n nh hiện n y là P ,B à PH ò nư nhẹ ự WR- Pressurized Water Reactor 2. Đ y là iểu l h bi n nh i rên 230 l hiện ng ận hành rên hắ h gi i Thi bn l i l này nguồn gố ừ á l h n ng h nh n dụng r ng á ầu ngầ h nh n Chúng dụng n h ng là h i nhiệ à là hậ Thi há biệ ng ính iển hình l i l này là dùng n r ng hu rình là ngu i ng i qu l iá u r à hu rình h h i ợ Trang 9
 11. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện dụng là h i ợ inh r ể h y uô bin N r ng ùng h hể i nhiệ 325 0C, hi n ần h i ở áu 50 lần á u hí quyển ể ng n hặn iệ là ôi n ,á u ợ duy rì nh h i r ng b iều á Tr ng hu rình ng I n ũng ng ir h là hậ nên n u n rở hành h i hì là h h n ng h n h h bị gi xuống Hiệu ng h n hồi này là r ng những ặ r ng n àn ni i l il P Hệ hống dậ l h hự hiện iệ b ung hê b à ng V ng h ợ duy rì ở á u h h n àn ôi r ng á b r i nhiệ hi bị inh h i H i n là qu y uô bin áy há ể n x u iện, u l i ợ là ng ng ụ hành n i nhiệ h h n à qu á b r i nhiệ ể qu y rở l i ng Yêu ầu h n ng h i r , d ậy ể b á hỉ iêu inh , h in u hi inh ông ở uố bin ều ợ ng ng ụ à rở l i hu rình ông nghệ D ậy, ng h i nhà áy ĐHN ũng là hu rình ín, n b ung là l ợng nhỏ ể bù h hụ d r h á Trang 10
 12. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện P là l il n nhẹ i n nhẹ ừ là h i nhiệ ừ là h là chậ n rn à hùng l hịu á lự Thùng l u ừ hần hình rụ i á ống à /r h i nhiệ à áy hình elí Bên r ng hùng l gi ng l hình rụ dùng ể bố rí ùng h à h d ng huyển ng h i nhiệ Thùng l hịu á u l n à hịu b x ợh r h Mặ r ng ỏ l i xú in ợh l hé hông gỉ ể hống n n à gi quá rình gi n ỏ l d ng á d ng n w rôn , hi u x nh Để b bền, hùng l ợ là i ố ối hàn í nh Thùng l ợ hi ể là iệ r ng h i gi n dài ừ 0 n 60 n Cá hông ố lP ông u 60 M e ợ rình bày r ng b ng 3 B ng 3 M ố hông ố hính l il P - 1160 Mwe Thông ố bn l PWR Công u nhiệ 3423 MWt Công u iện 1160 MWe Đ ng ính hí r ng hùng l 4,394 m Đ dày hùng l 225 mm Chiều hùng l 12,9 m Vậ liêu hùng l ASME SA-508 GrB class 3 Trọng l ợng hùng l 402t Đ ng ính ùng h 3,37 m Chiều /dài ùng h 3,66 m Đ giàu nhiên liệu 2,1 - 4,1% Số b nhiên liệu 193 Đ ng ính h nh nhiên liệu 9,5 mm Trang 11
 13. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Chiều dài h nh nhiên liệu 3,65 m T ng hiều dài b nhiên liệu 4,06 m Vậ liệu ống h nh nhiên liệu Zircaloy-4 Trọng l ợng nhiên liệu 89 t Mậ ông u 105 KW/lít Số b / h nh iều hiển 53 bó Á u r ng l 157 Kg/cm2 Ch i nhiệ H2O Ch là hậ n r n H2O Thông l ợng h i nhiệ qu 60.103 t/h lò Nhiệ h i nhiệ à /r l 289/325 0C Ởl P , hối á ống b ệ à hệ hống iều hiển ợ bố rí ở hí rên ùng h Điều này h hé á h nh iều hiển hể ự r i à ùng h ể dậ l hi ần hi Cá l P á b nhiên liệu i ố l ợng h nh nhiên liệu r ng ỗi b ừ 200-300 uỳ hu u hình b nhiên liệu 5 x 5, 6 x 6, x, ,áb nhiên liệu ợ ắ r ng hùng l hịu á lự he hiều hẳng ng T ng ố b nhiên liệu à h ng 50-250 à ng rọng l ng h ng 80- 00 n ur niu Cá b nhiên liệu lP ũng nh lB r ng r ng hái hi án h ng T y d ng hình h uông, n r ng á l d Ng hi d ng hình h lụ giá ều, r ng bố rí ô ng uông h y giá Cá h nh nhiên liệu d ng hình ống bên r ng x á iên nhiên liệu UO2 ng ính 8 à hiều 0 Giữ ỏ bọ à iên nhiên liệu là rãnh hí He, hí rên l x nén giữ à h ng rống h hí h ng x h á r r ng h n ng h nh n Cá h nh nhiên liệu hợ l i hành á b nhiên liệu Cá b nhiên liệu n àl hể h ặ hông ỏ h bọ ng ài ùy ừng l Cá h này ợ ụ lỗ ể d ng h y ng ng á dụng dàn ều r ng nhiệ ùng h Trang 12
 14. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Nhà áy ĐHN i l P ồ ông nghệ h i ng Tr ng ồ ông nghệ này nh hi hi hi bị inh h i là hành hần h n hi h i ng C hể n i hi bị inh h i hu ng h y hu ng h i ều úng Tr ng hi bị inh h i, ể ruyền ợ nhiệ ừ ng ng ng h i ần hi hênh lệ h nhiệ giữ n ng hông ợ ôi à n ôi hu ng h i Để ránh ôi n r ng ng ,á u n hi l n, h ng là h n nhiều iá u ng h i D ậy, ính inh nhiệ nhà máy hai vòng b gi ũng h h n nhà áy ng á u r ng l nh nh u Thi bị inh h i là hành hần ần hi r ng nhà áy ĐHN i l P N á h ly ự l n Trang 13
 15. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện ruyền h h ng x ừ ng ng ng h i, giú h iệ ận hành nhà áy ợ huận iện h n Nh ng ặ há , hi bị inh h i là h u y u r ng nhà áy ĐHN i l P Tr ng hi bị này, hàng ngàn ống r i nhiệ , nhiều hỏng h h ng h y xẩy r i á ống này nh ắ ngh n, gẫy, h ng d n n à ọ xá g yr n h ng x ừ ng ng ng h i Để hắ hụ những hỏng h này, h ng i hỏi h i h i gi n, ốn é à h i dừng nhà áy, g y nh h ởng n inh Th áng nhìn ng i giá nhà áy ĐHN h i ng ần ốn ầu nhiều h n nhiều i nhà áy ng Nh ng d yêu ầu b n àn h ng x , h i x lý r i i n àn b l u l ợng n ng ng ụ u uố bin ã là h hỉ ố qu n rọng nh giá ông u ặ ỗi K nhà áy ng hầu nh x xỉ i nhà áy h i ng ò nư ô BWR - Boiling Water Reactor 2. Về h bi n ũng nh á hãng ung ,án dụng hì l n ôi B hỉ ng u l n á lự P Nguyên lý hi àh ng n bn ál n ôi là dụng hu rình rự i N r ng ùng h l hn ng ợ là ôi nh h n ng h n h h à inh r h i n rự i h y uô bin áy há N r ng hùng l b gồ h i hần: n àh in ,d iệ dụng hu rình rự i hể hiện ự há biệ i á ông nghệ há ở những ặ ính b n u: áy inh h i hu rình rự i o Không Gi ợ á lự r ng l r ng hi ẫn ợ hiệu u Phần l u huyển á ậh h ng x r ng h n Trang 14
 16. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện B ũng là l il in nhẹ ừ là h i nhiệ ừ là h là hậ à hùng l hịu á lự Tuy nhiên, há il P , r ng l B ự ôi hể í h ng y r ng l Thùng l B hình h gần giống nh l P nh ng á hông ố há h n Vùng h l B ng ự nh l P hông ồng nh à ợ ậ hợ ừ á b nhiên liệu ặ á nh u r ng giỏ ùng h S il P ùng ông u , íhh ùng h lB l nh n B ng 5 M ố hông ố hính l il B - 1100 Mwe Trang 15
 17. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Thông ố BWR Công u nhiệ 3293 MWt Công u iện 1100 MWe Đ ng ính hí r ng hùng lò 6,375 m Đ dày hùng l 157 mm Chiều hùng l 23,0 m Vậ liêu hùng l ASME SA-533 GrB class 1 Trọng l ợng hùng l 793 t Đ ng ính ùng h 4,75 m Chiều /dài ùng h 3,71 m Đ giàu nhiên liệu 2,2% Số b nhiên liệu 764 Đ ng ính h nh nhiên liệu 13 mm Chiều dài h nh nhiên liệu 3,71 m T ng hiều dài b nhiên liệu 4.46 m Vậ liệu ống h nh nhiên liệu Zircaloy-2 Trọng l ợng nhiên liệu 142 t Mậ ông u 50 KW/lít Số b / h nh iều hiển 185 thanh Á u r ng l 71 Kg/cm2 Ch i nhiệ H2O Ch là hậ n rn H2O Thông l ợng h i nhiệ qu l 48.103 t/h Nhiệ h i nhiệ à /r l 216/286 0C Trang 16
 18. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Cá h nh nhiên liệu lB ề hình h ũng giống nh á h nh nhiên liệu lP , hỉ há là húng ng ính h n à ỏ bọ dày h n Cá b nhiên liệu lB ợ bọ r ng h ín h àn àn, hông ụ lỗ ể l i rừ á d ng h y ng ng D ặ hù ồ ông nghệ há il P , á hệ hống iều hiển à b ệ lB ợ bố rí ở hần d i l à r ng hành hần hệ hống iều hiển dụng á b ể h y i l u l ợng n uần h àn qu ùng h ể iều hỉnh ông u l Đ ng á h nh iều hiển à b ệ nằ ng ài ỏ hùng l à luôn n ng l ợng dự rữ ể hắng lự rọng r ng à á h nh này à ùng h hi bị iện Ưu iể bn nhà áy ĐHN i lB là ồ ông nghệ ng, nh ậy u rú n gi n à ính inh ì á hông ố h in r hi à uố bin à ở r ng l gần nh bằng nh u hỉ h n é nh u ở hần iêu h rên ng ống Nh ợ iể bn nhà áy i l B là hi bị h i là iệ r ng iều iện h ng x , d ậy, iệ ận hành h h n à l ợng h h i h ng x ũng nhiều h n 2.5 ò nư nặng WR Phần l n á l PH Pre urized He y-Water- der ed e r u hình iêu huẩn nh nh u L 380 ênh ông á nằ ng ng ợ ắ x r ng ô ng hình uông Thi bị iều hiển, hi bị dậ l à á hi bị r ng ùng h ều nằ r ng ống ợ bố rí hẳng ng h y nằ ng ng xen giữ á ênh nhiên liệu Môi r ng là iệ là n nặng á u h , nhiệ h Trang 17
 19. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Vùng h ợ b bọ r ng bể ín bằng hé , hình rụ, nằ ng ng, gọi là bể l ndri Đ n l ợ ình, bể l ndri l i nằ r ng h ng bê ông ín h ầy n nhẹ Mỗi ênh ông á là ống lồng, ống ng ài gọi là ống l ndri là bằng zir l y Ống r ng gọi là ống hịu á , h 2 b nhiên liệu à n nặng i nhiệ , ống này là bằng hợ i zir ni-ni bi Cá ênh ông á nằ ng ng ng ng i rụ à xuyên qu bể l ndri Kh ng hông giữ ống hịu á à ống l ndri r ng ỗi ênh ông á là hí CO2 Ch i nhiệ là n nặng h y r ng ênh nhiên liệu ênh h ịu á i nhiệ inh r ừ h n ng h nh n ề áy inh h i N nặng r ng bể l ndri ợ dụng ể là hậ n r n nh nh inh r ừ h n ng h n h h Ch là hậ là n nặng uần h àn liên ụ qu bể l ndri à áy r i nhiệ ể gi i ph ng nhiệ inh r r ng h là hậ hi l là iệ Cá u rên ầu à à ầu r b h iệ h n bố nhiệ h i nhiệ r ng bể l ndri ợ ồng ều, á u rên bề ặ n nặng l n h n á u hí quyển í Trang 18
 20. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Hệ hống h là hậ n r n lậ h àn àn i hệ hống i nhiệ l hn ng Hệ hống này b gồ h i b à h i áy r i nhiệ à nối i: - Hệ hống là hn nặng; - Hệ hống hí rên bề ặn nặng; - Hệ hống h lỏng g y nhiễ dậ h n ng h nh n; - Hệ hống l y ẫu; - Hệ hống ung n nặng Bể h n nặng giú h h là hậ duy rì ở ần hi , bù h ự dãn d gi ng nhiệ g y r à bù r h á r ng quá rình là iệ N nặng r ng bể l ndri n h n ng nh bể là á r ng r ng hợ ự ố h i nhiệ à hệ hống là á ùng h bị hỏng Những ậ liệu r ng bể l ndri à hệ hống là hậ n r n i xú in nặng là hé hông gỉ h y á hợ i zir ni Những ậ liệu này hí h hợ i ôi r ng nhiệ h à xí nhẹ Tr ng l PH iệ dàn ều ông u ợ bằng á h h nhiên liệu háy há nh u he ừng ùng, hợ i dụng á h nh iều hỉnh Cá l PH dụng nhiên liệu huẩn Mỗi b nhiên li ệu là ậ hợ 3 h nh nhiên liệu ỏ bọ là bằng hợ i zir l y, bên r ng h á iên UO2 thiên nhiên. Vậ liệu ùng h à h là hậ n r n là n nặng ã là h l PH i iệ n r n ối à dụng riệ ể nhiên liệu Khi nhiên liệu háy à hà l ợng U-235 gi , lu ni inh r ung l ợng h n ng b ung à g h ng n n l ợng nhiệ Trang 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản