Nhà máy điện hạt nhân

Chia sẻ: hoankhaktd

Nhà máy điện nguyên tử ( nhà máy điện hạt nhân ) là một phát minh vĩ đại của loài người. Trên thế giới đang có khoảng 447 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động . Nó cung cấp hơn 17% tổng điện năng trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục tăng do sự cạn kiệt của các dạng năng lượng truyền thống...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nhà máy điện hạt nhân

Bài LuậnNhà máy điện hạt nhân
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện

Chương 1


ng n
Nhà áy iện nguyên nhà áy iện h nh n là há inh i
l ài ng i Trên h gi i ng h ng l h n ng h nh n ng h ng
N ung hn ng iện n ng rên àn h gi i à i ụ ng d ự n
iệ á d ng n ng l ợng ruyền hống Th y n ng, h n, dầu, hí, Yêu ầu
ề n ninh n ng l ợng à b ệ ôi r ng ngày àng , rình ông nghệ
iện nguyên ũng ợ n ng n àn h n, in ậy h n Dự bá ố gi ng
nh nh nh ề há iện h nh n là ở á n ng há riển, i ố rung
bình , r ng uố h i ỳ dự bá Đặ biệ là á n ng há riển Ch u Á, ố
l h n ng ng x y dựng hi n nữ ố l h n ng ng x y dựng rên
àn h gi i
Th ự á quố gi nhiều áy iện h nh n nh : Mỹ 0 áy, Phá
58, Nhậ B n 5 , Ng 32, Hàn Quố 2 , Ấn Đ 20, Anh 9, C n d 8, Đ ,
U r ine 5, Trung Quố 3 Ch u Á ng là hu ự nhị há riển iện h t
nh n nh
Để á ng nhu ầu h ỷ 2 , hiện n y nhiều l i l h hệ i ng ợ
nghiên u há riển Chính h án ngành ông nghiệ h nh n há riển
ng ầu rên 2 ỷ US$ h ông á này Nhiều l i l ng ợ nghiên u hi
i ụ iêu ng ính inh , n ng n àn à gi i quy n ề bã h i h
ống dài ngày
Cá h họ gi quố ã hẳng ịnh: ”dù ng h i ối ặ i nhiều há h h ,
nh ng ông nghệ iện h nh n ẫn là lự họn qu n rọng h ỷ2 ”
Tr ng h h ịnh hi n l ợ há riển n ng l ợng à lự họn ông nghệ há
iện, ỗi hu ự , ỗi quố gi , r ng ừng h i ỳ nh ịnh, ều h i ối ặ i
l á n ề, hông huôn ẫu hung nà h án
Việ ung n ng l ợng, ặ biệ là iện n ng, á h ầy à in ậy
hông hỉ ần hi h ự há riển inh à, nh ngày àng ợ h y rõ, n ần
hi h ự n ịnh hính rị à xã h i Sự hi u hụ n ng l ợng rầ rọng, hiện i
lẫn r ng ng l i, h ng dẫn i những b nà u huẫn iề àng r ng ỗi
quố gi à giữ á quố gi
Bởi ậy, ung n ng l ợng á h n àn, in ậy à i hi hí hợ lý là
yêu ầu inh , hính rị à xã h i hi y u, à là há h h H h ịnh à
r những quy ịnh ề n xu n ng l ợng à iện n ng, d , là r ng
những h n ng qu n rọng nh á nhà h h ịnh hính á h


Trang 1
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


nh h nh n ng ư ng ng n nư n h g i:
nh h nh n ng ư ng ng n
1.2.1.
Hiện i, Mỹ 03 l h n ng i ng ông u là 0 000 M , hi ị rí
h nh rên h gi i
-C u nguồn iện N 2000 :
* Điện h n : 52
* Điện nguyên : 20
* Điện hí : 6
* Th y iện :
Cá quy h n àn l h n ng ở Mỹ ngày àng ợ n ng Tính inh
nhà áy iện nguyên gi nên ừ u n 9 hông nhà áy i nà
ợ x y dựng The hính á h n ng l ợng quố gi Mỹ, r ng h i gi n i,
h n ng á nhà áy iện nguyên i ợ x y dựng
nh h nh n ng ư ng ng n h
1.2.2.
Phá hiện 58 l h n ng, há iện i ng ông u là 63 000 M , hi
ị rí h h i rên h gi i u Mỹ Điện nguyên hi 6 r ng ng iện n ng
n à y là ỷ lệ nh rên h gi i
nh h nh n ng ư ng ng n h
1.2.3.
T i h i iể n 2000, Nhậ 5 l h n ng, ông u là 5 000 M , rở
hành n dụng iện nguyên h3 rên h gi i u Mỹ à Phá Nhậ là n
nghè ài nguyên n ng l ợng Vì ậy, ể b n ịnh n ng l ợng, Nhậ ã ng
ng há riển n ng l ợng nguyên i iêu hí n ng hiệu qu dụng nhiên
liệu Ur niu U à iên rì hính á h x lý nhiên liệu ể hể dụng ợ
Plutonium (Pu).
nh h nh n ng ư ng ng n
1.2.4.
Đ 9l h n ng i ng ông u 22 000 M
C u nguồn iện Đ N 2000 :
* Điện nguyên : 33
* Điện h n: 2
* Điện h n n u: 2
* Điện hí:
* Điện gi : 2
Tuy nhiên, hính h Đ ng uyên bố hự hiện hính á h hông x y dựng
i nhà áy iện nguyên à dự i n n n 2022 nhà áy iện nguyên uối
ùng ngừng h ng
Trang 2
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


nh h nh n ng ư ng ng n g
1.2.5.
Cuối n 200 , Ng 30 áy iện nguyên , i ng ông u 2 000
M , ng ị rí h 5 rên h gi i Ng ng x y dựng 2 áy i ng ông u
8 5 M Lị h há riển iện nguyên ở Ng bắ ầu ừ iệ ận hành nhà áy
iện nguyên ầu iên rên h gi i ở Obnin àn 95 D i n n l h n ng
Chern byl x y r à n 986 à những h h n ề inh d ự ụ Liên
Xô ũ n 99 , Ng ã hông những i n riển nh r ng ngành n ng l ợng
nguyên nh r i
1.2.6. T nh h nh n ng ư ng ng n nh
Đ n uối n 2000, Anh 33 l h n ng nguyên i ng ông u 3 000
M Tỷ lệ há iện bằng n ng l ợng nguyên là 22 Anh là n bắ ầu há
riển á nhà áy iện nguyên h ng i nh rên h gi i Tuy nhiên, hiện
n y r ng h h hông nhà áy iện nguyên nà ng ợ x y dựng
nh h nh n ng ư ng ng n ng
1.2.7.
Hiện i, Trung Quố 8 l h n ng há iện i ng ông u 5 9 M
Hiện n y, Trung Quố ng ặ rọng iể à h i há h y iện nên ố há
riển iện nguyên ng bị hậ i Tuy nhiên, nguồn Ur niu Trung Quố là
há h ng hú, h ng 0 nghìn n
nh h nh n ng ư ng ng n
Ở Việ N , ình r ng hi u hụ n ng l ợng iện ũng ng là bài án n n
gi i à ần ợ gi i quy Ngày 25/ /2009, Quố h i ã hông qu Nghị quy ố
/2009/QH 2 ề h r ng ầu dự án Nhà áy iện nguyên Ninh Thuận i
ng ông u hi 000 M , b gồ 2 nhà áy: Ninh Thuận , Ninh Thuận 2
Tr ng ỗi nhà áy 2 áy ỗi áy ông u h ng 000
M T ng ầu dự án h ng 200 000 ỷ ồng i h i iể lậ dự án,
quý /2009 The l rình, nhà áy iện nguyên Ninh Thuận ợ hởi ông
àn 20 à áy ầu iên à ận hành n 2020 Nhà áy iện nguyên
Ninh Thuận 2 ợ Quố h i quy ịnh h i iể x y dựng ùy he ình hình
huẩn bị Ngày 2 /05/20 0, i h i h ông nghệ iện nguyên lần h IV, PGS
TS V ng Hữu T n, Viện Tr ởng Viện N ng L ợng Nguyên T h bi : S u
h i gi n dài nghiên u, h á , Chính h ã họn Ng là ối á ung ông
nghệ h nhà áy iện nguyên Ninh Thuận , i ỉnh Ninh Thuận Việ họn Ng
là ối á ung iện nguyên là ì: Hiện n y, ông nghệ iện nguyên l n
nhẹ Ng ợ i là ông nghệ nguồn, ợ qu n n ng l ợng nguyên quố
IAEA – In ern i n l A i Energy Agen y ánh giá à b n àn
Công nghệ iện nguyên ln nhẹ là l i ông nghệ ận hành r n àn r ng
h ng h ỷ qu Ng ũng giú Việ N x lý àn b h h i h

Trang 3
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


nh n, i ông u là 2 000 M á dụng h Ninh Thuận Th ng ừ
hê duyệ ịnh h ng há riển iện nguyên h Việ N gi i n nn
2030, i ụ iêu ng quá là: Từng b x y dựng à há riển ngành ông nghiệ
iện nguyên Việ N Đ b qu n lý n àn à h i há hiệu qu á nhà áy
iện nguyên , Từng b ng dần ỷ lệ h gi á ngành ông nghiệ r ng
n à hự hiện á dự án x y dựng nhà áy iện nguyên Ti n n ự h
ề: hi ,h , x y dựng, lắ ặ , ận hành, b d ỡng,…
The quy h h, dự án há riển iện nguyên Việ N ợ hi h ành 3
gi i n:
-Gi i n nn 20 5
-Gi i n2 nn 2020
-Gi i n3 nn 2030
• Gi i n nn 20 5:
-H àn hành hê duyệ dự án ầu
-Phê duyệ ị iể
-T h lự họn nhà hầu
-Chuẩn bị i ngũ qu n lý dự án à á huyên gi ỹ huậ nồng ố á ng
nhiệ ụ hởi ông x y dựng nhà áy iện nguyên ầu iên
• Gi i n2 nn 2020:
-H àn hành iệ x y dựng à áy ầu iên nhà áy iện nguyên
Ninh Thuận à ận hành, há iện h ng i à n 2020
Đ áy 2 à ận hành à n 202
-Khởi ông x y dựng nhà áy iện nguyên Ninh Thuận 2, i n hành ông á
huẩn bị x y dựng á nhà áy iện nguyên i he
• Gi i n3 nn 2030:
-Triển h i x y dựng á nhà áy iện nguyên i he , Đ iện nguyên
rở hành nguồn iện h lự Việ N
-Đặ ụ iêu là h ông nghệ hi nhà áy iện nguyên , C h n ng
h gi hi ùng i á ối á n ng ài à á ông rình nhà áy iện
nguyên , hi h ng 30 – 40 ng giá rị hợ ồng x y lắ
*T l i:
Đ nn 2020, áy iện nguyên ầu iên Việ N ià ận hành
i ông u h ng 000 M
Đ nn 2025, ng ông u á nhà áy iện nguyên à h ng 8 000
MW.
Trang 4
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


Đ nn 2030, ng ông u á nhà áy iện nguyên ng lên h ng
5 000 M hi h ng 0 ng ông u á nguồn iện
h h n ng nh n ng ư ng ng n
N 895: n ghen há hiện r i X, y ũng là iền ề ể ngành ậ lý
nguyên há riển
N 90 : J e h J hn Th n 856- 9 0 ,nhà ậ lý ng i Anh, ã r
ẫu nguyên ầu iên Nguyên là qu ầu í h iện d ng í h ỡ 0-8cm
i á ele r n b y l lững r ng à hi ele r n d ng hì há b x iện ừ
vào không gian.
N 909: Mẫu nguyên Th n gặ h i á u huẩn i á qu
hự nghiệ nghiên u án x á h α rên á lá i l i ỏng Ng i há
hiện r rằng bên nh ự án x ở á g nhỏ hù hợ i á ính á n ề ng á
Cul ng á h α i nguyên iểu nh án x Th n hì r ng ố r ng
hợ áh α n bị lệ h á g r l n l n h n 900
H α: i l h là d ng h ng x Đ là h bị i n h àh
h n ng xuyên H l h gồ h i r n à h i neu r n liên i nh u hành
h giống hệ h nh n nguyên Helliu D ,h lh hể ợ i là
He2+.
H l h xu hiện r ng h n rã h nh n h ng x nh là ur niu h ặ
r diu r ng quá rình gọi là h n rã l h Đôi hi ự h n rã là h nh n ở
r ng hái í h hí h hởi ng h n rã g ể gi i h á n ng l ợng
Trang 5
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


N 9 : Arne u herf rd 8 - 93 , nhà bá họ ng i Anh ã r
ẫu nguyên ià hể gi i hí h ợ á qu hí nghiệ hi nghiên
u án x á h α Nguyên gồ h nh n ng iện í h d ng +Ze ở
Nh n này bán ính r nhỏ ỡ 0- 2 à á iện huyển ng he á
quỹ nà qu nh h nh n ở á h ng á h ng ối l n ỡ 0-8 cm). Tuy
nhiên, ẫu nguyên này hông gi i hí h ợ b x iện ừ nguyên à ính
bền ững nguyên
N 9 3: Niel B hr 885- 962 , nhà ậ lý ng i Đ n M h ã r lý
huy l ợng ề á quá rình x y r r ng nguyên B hr ẫn giữ l i h nh n
u herf rd à h á iện qu y qu nh h nh n he á quỹ r n i á iều
iện u:
-Điện r ng nguyên hỉ hể ở r ng ố quỹ dừng xá ịnh à n
ịnh à ở iện hông b x
-Điện hỉ b x h yh hụ hi huyển ừ quỹ dừng này ng quỹ
dừng há
-Tr ng á quỹ hd iện qu nh h nh n, hỉ ồn i những
quỹ nà à en ng l ợng iện bằng ố nguyên lần
N 1905-1916: Alber Einstein (1879- 955 , nhà bá họ i ng iĐ ã
r lý huy ng ối à ùng i lý huy họ l ợng à là ở ểx y
dựng ậ lý h nh n hiện i à lý huy á h bn
Ngày 2 -06- 95 : Khánh hành nhà áy iện nguyên ầu iên rên h gi i,
ông u 5 M ở Obnin , Liên Xô ũ
Trang 6
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


Chương 2
Ò ẢỨ Ạ Â
kh n ơ bản về ông ngh ò hản ng hạ nhân
2.1
2.1.1 g n ý hản ng hân hạ h
L h n ng h nh n LPƯHN h ng dự rên nguyên lý h n ng h n
h h d y huyền S ồ n gi n nguyên lý này nêu rên hình
Khi nr n bắn há h nh n U235, h nh n bị á h hành h i h y
nhiều h nh n nhẹ h n è he iệ gi i h ng n ng l ợng ở d ng ng n ng, b
xg à há r á n r n ự d , á n r n ự d này là i ụ bắn há á h
nh n há ể r hn ng h nh n d y huyền
. Sơ đồ đơ i của uyê lý ạc
Cấ ú ơ bản òv v dụng
2.1
C u rú bn l h n ng h nh n LPƯHN b gồ : nhiên liệu h
nh n, h là hậ , h i nhiệ , h nh iều hiển, ành h n x , hùng l , ng
b ệ à á ậ u rú há S ồ u rú bn LPƯHN nêu r ng hình 2
Cá hần hính, ậ liệu dụng à h n ng húng ợ nêu r ng bảng
Trang 7
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
Phần Vậ liệu Ch n ng
TT
Nhiên liệu Ch h n h h
1 U233 , U235, Pu239,
Ch là hậ Gi n ng l ợng
2 Pu241
n rn
Ch i nhiệ nh nh hành n r n
3 H2O, D2O, C, Be
nhiệ
Th nh iều hiển T i nhiệ là ál
4 H2O, D2O, CO2, He,
Vành h n x Điều hiển ng
5 Na
gi n r n
Gi án rn
6 Thùng lò Cd, B, Hf
T ng b ệ B ệ hống bự x
7 Bê tông, H2O, Fe, Pb

Cá ậ u rú há Hỗ rợ á u rúc
8 Al, Fe, Zn, S/S
trong lòhân oạ oạ ò
2.1.
Tuỳ hu à iệ dụng á h i nhiệ , h là hậ à u rú l,
ng i h nr á l i l nh nêu r ng b ng 2
Bảng hân oạ oạ ò
L il Tên gọi Nhiên liệu Ch Ch
STT i
nhiệ
làm
hậ
Ln á lự Ur ni là giàu nhẹ
1 PWR H2O H2O
2-5%
Trang 8
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
Ln ôi Ur ni là giàu nhẹ
2 BWR H2O H2O
2-5%

Ln á lự Ur ni là giàu nhẹ
3 WWER H2O H2O
LX ũ 2-5%

Ln nặng ênh Ur ni ự nhiên
4 PHWR - D2O D2O,
á lự
CANDU 0,7% H2O

Ur ni ự nhiên
5 GCR Lò khí grafit Grafit Khí He
0,7%

Ln gr fi ênh Ur ni ự nhiên giầu
6 LWGR Grafit H2O
á lự nhẹ

L hí gr fi i Ur ni ự nhiên
7 AGR Grafit Khí He
in 0,7%

8 FBR Lò nhanh tái sinh Urani làm giàu Không Na
h ặ Plutoni

Hiện n y, ông nghệ l há riển r h ng hú à d ng Hiện rên 0
l il ng ợ dụng à nghiên u há riển h hể ánh giá u h
uyệ ối l i l này i l i l há Việ ỗi quố gi dụng à há riển
l i l nà hụ hu à nhiều y u ố, r h là ý ồ hi n l ợ ỗi quố gi ,
u là rình h họ - ông nghệ à h n ng h gi ông nghiệ n i ị
Mặ dù ố l i l nhiều nh ậy nh ng ố h ặ ã bị l i bỏ hỏi xu h ng há
riển h ặ ng ở r ng hái h nghiệ
Ch n n y, hự h hỉ i b l i ợ ông nhận là những ông nghệ
ã ợ iể h ng à ợ há riển nhiều nh , là P ,B à PH Tỷ
hần ố l ợng l á l i ông nghệ nh u: L h n ng n á lự : 60
(Pressurired Water Reactor - P +VVE , he là L h n ng n ôi: 2
(Boiling Water Reactor - B , à uối ùng là L n n ng iểu CANDU:
(Pressurired Heavy Water Reactor - PH , hần n l i là á l i l há
Chúng hãy xe xé b 3l il ợ há riển nhiều nh , h bi n nh
hiện n y là P ,B à PH
ò nư nhẹ ự WR- Pressurized Water Reactor
2.
Đ y là iểu l h bi n nh i rên 230 l hiện ng ận hành rên hắ h
gi i Thi bn l i l này nguồn gố ừ á l h n ng h nh n dụng
r ng á ầu ngầ h nh n Chúng dụng n h ng là h i nhiệ à là
hậ Thi há biệ ng ính iển hình l i l này là dùng n r ng hu
rình là ngu i ng i qu l iá u r à hu rình h h i ợ

Trang 9
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


dụng là h i ợ inh r ể h y uô bin
N r ng ùng h hể i nhiệ 325 0C, hi n ần h i ở
áu 50 lần á u hí quyển ể ng n hặn iệ là ôi n ,á u ợ
duy rì nh h i r ng b iều á Tr ng hu rình ng I n ũng ng ir
h là hậ nên n u n rở hành h i hì là h h n ng h n h h bị gi
xuống Hiệu ng h n hồi này là r ng những ặ r ng n àn ni i
l il P Hệ hống dậ l h hự hiện iệ b ung hê b à ng
V ng h ợ duy rì ở á u h h n àn ôi r ng á b r
i nhiệ hi bị inh h i H i n là qu y uô bin áy há ể n x u iện,
u l i ợ là ng ng ụ hành n i nhiệ h h n à qu á b r i
nhiệ ể qu y rở l i ng
Yêu ầu h n ng h i r , d ậy ể b á hỉ iêu inh
, h in u hi inh ông ở uố bin ều ợ ng ng ụ à rở l i hu
rình ông nghệ D ậy, ng h i nhà áy ĐHN ũng là hu rình ín, n
b ung là l ợng nhỏ ể bù h hụ d r h á
Trang 10
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
P là l il n nhẹ i n nhẹ ừ là h i nhiệ ừ là h là
chậ n rn à hùng l hịu á lự
Thùng l u ừ hần hình rụ i á ống à /r h i nhiệ à
áy hình elí Bên r ng hùng l gi ng l hình rụ dùng ể bố rí ùng h à
h d ng huyển ng h i nhiệ Thùng l hịu á u l n à hịu b x
ợh r h Mặ r ng ỏ l i xú in ợh l
hé hông gỉ ể hống n n à gi quá rình gi n ỏ l d ng á d ng
n w rôn , hi u x nh Để b bền, hùng l ợ là i ố ối hàn í
nh Thùng l ợ hi ể là iệ r ng h i gi n dài ừ 0 n 60 n
Cá hông ố lP ông u 60 M e ợ rình bày r ng b ng 3
B ng 3 M ố hông ố hính l il P - 1160 Mwe
Thông ố bn l PWR

Công u nhiệ 3423 MWt
Công u iện 1160 MWe
Đ ng ính hí r ng hùng l 4,394 m
Đ dày hùng l 225 mm
Chiều hùng l 12,9 m
Vậ liêu hùng l ASME SA-508 GrB class 3
Trọng l ợng hùng l 402t
Đ ng ính ùng h 3,37 m

Chiều /dài ùng h 3,66 m

Đ giàu nhiên liệu 2,1 - 4,1%

Số b nhiên liệu 193

Đ ng ính h nh nhiên liệu 9,5 mm

Trang 11
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


Chiều dài h nh nhiên liệu 3,65 m

T ng hiều dài b nhiên liệu 4,06 m

Vậ liệu ống h nh nhiên liệu Zircaloy-4

Trọng l ợng nhiên liệu 89 t
Mậ ông u 105 KW/lít
Số b / h nh iều hiển 53 bó
Á u r ng l 157 Kg/cm2
Ch i nhiệ H2O
Ch là hậ n r n H2O
Thông l ợng h i nhiệ qu 60.103 t/h

Nhiệ h i nhiệ à /r l 289/325 0CỞl P , hối á ống b ệ à hệ hống iều hiển ợ bố rí ở hí rên
ùng h Điều này h hé á h nh iều hiển hể ự r i à ùng h ể dậ
l hi ần hi
Cá l P á b nhiên liệu i ố l ợng h nh nhiên liệu r ng ỗi b ừ
200-300 uỳ hu u hình b nhiên liệu 5 x 5, 6 x 6, x, ,áb
nhiên liệu ợ ắ r ng hùng l hịu á lự he hiều hẳng ng T ng ố b
nhiên liệu à h ng 50-250 à ng rọng l ng h ng 80- 00 n ur niu
Cá b nhiên liệu lP ũng nh lB r ng r ng hái hi
án h ng T y d ng hình h uông, n r ng á l d Ng hi
d ng hình h lụ giá ều, r ng bố rí ô ng uông h y giá Cá h nh
nhiên liệu d ng hình ống bên r ng x á iên nhiên liệu UO2 ng ính 8
à hiều 0 Giữ ỏ bọ à iên nhiên liệu là rãnh hí He, hí rên l
x nén giữ à h ng rống h hí h ng x h á r r ng h n ng h nh n Cá
h nh nhiên liệu hợ l i hành á b nhiên liệu Cá b nhiên liệu n àl hể
h ặ hông ỏ h bọ ng ài ùy ừng l Cá h này ợ ụ lỗ ể d ng
h y ng ng á dụng dàn ều r ng nhiệ ùng h
Trang 12
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
Nhà áy ĐHN i l P ồ ông nghệ h i ng Tr ng ồ ông
nghệ này nh hi hi hi bị inh h i là hành hần h n hi h i ng C hể
n i hi bị inh h i hu ng h y hu ng h i ều úng
Tr ng hi bị inh h i, ể ruyền ợ nhiệ ừ ng ng ng h i ần
hi hênh lệ h nhiệ giữ n ng hông ợ ôi à n ôi hu
ng h i Để ránh ôi n r ng ng ,á u n hi l n, h ng là
h n nhiều iá u ng h i D ậy, ính inh nhiệ nhà máy hai vòng
b gi ũng h h n nhà áy ng á u r ng l nh nh u Thi bị inh
h i là hành hần ần hi r ng nhà áy ĐHN i l P N á h ly ự l n
Trang 13
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


ruyền h h ng x ừ ng ng ng h i, giú h iệ ận hành nhà áy
ợ huận iện h n Nh ng ặ há , hi bị inh h i là h u y u r ng nhà áy
ĐHN i l P Tr ng hi bị này, hàng ngàn ống r i nhiệ , nhiều hỏng h
h ng h y xẩy r i á ống này nh ắ ngh n, gẫy, h ng d n n à ọ xá
g yr n h ng x ừ ng ng ng h i Để hắ hụ những hỏng h
này, h ng i hỏi h i h i gi n, ốn é à h i dừng nhà áy, g y nh h ởng
n inh
Th áng nhìn ng i giá nhà áy ĐHN h i ng ần ốn ầu
nhiều h n nhiều i nhà áy ng Nh ng d yêu ầu b n àn h ng
x , h i x lý r i i n àn b l u l ợng n ng ng ụ u uố bin ã là h
hỉ ố qu n rọng nh giá ông u ặ ỗi K nhà áy ng hầu nh x
xỉ i nhà áy h i ng
ò nư ô BWR - Boiling Water Reactor
2.
Về h bi n ũng nh á hãng ung ,án dụng hì l
n ôi B hỉ ng u l n á lự P Nguyên lý hi àh ng n
bn ál n ôi là dụng hu rình rự i N r ng ùng h l hn
ng ợ là ôi nh h n ng h n h h à inh r h i n rự i h y uô bin
áy há N r ng hùng l b gồ h i hần: n àh in ,d iệ
dụng hu rình rự i hể hiện ự há biệ i á ông nghệ há ở những ặ ính
b n u:
áy inh h i hu rình rự i
o Không
Gi ợ á lự r ng l r ng hi ẫn ợ hiệu u
Phần l u huyển á ậh h ng x r ng h n
Trang 14
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
B ũng là l il in nhẹ ừ là h i nhiệ ừ là h là
hậ à hùng l hịu á lự Tuy nhiên, há il P , r ng l B ự ôi
hể í h ng y r ng l
Thùng l B hình h gần giống nh l P nh ng á hông ố
há h n Vùng h l B ng ự nh l P hông ồng nh à ợ ậ hợ
ừ á b nhiên liệu ặ á nh u r ng giỏ ùng h S il P ùng ông u ,
íhh ùng h lB l nh n
B ng 5 M ố hông ố hính l il B - 1100 Mwe

Trang 15
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
Thông ố BWR
Công u nhiệ 3293 MWt
Công u iện 1100 MWe
Đ ng ính hí r ng hùng lò 6,375 m

Đ dày hùng l 157 mm
Chiều hùng l 23,0 m
Vậ liêu hùng l ASME SA-533 GrB class 1

Trọng l ợng hùng l 793 t
Đ ng ính ùng h 4,75 m
Chiều /dài ùng h 3,71 m
Đ giàu nhiên liệu 2,2%
Số b nhiên liệu 764
Đ ng ính h nh nhiên liệu 13 mm
Chiều dài h nh nhiên liệu 3,71 m
T ng hiều dài b nhiên liệu 4.46 m
Vậ liệu ống h nh nhiên liệu Zircaloy-2
Trọng l ợng nhiên liệu 142 t

Mậ ông u 50 KW/lít

Số b / h nh iều hiển 185 thanh

Á u r ng l 71 Kg/cm2

Ch i nhiệ H2O

Ch là hậ n rn H2O

Thông l ợng h i nhiệ qu l 48.103 t/h
Nhiệ h i nhiệ à /r l 216/286 0C
Trang 16
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
Cá h nh nhiên liệu lB ề hình h ũng giống nh á h nh nhiên
liệu lP , hỉ há là húng ng ính h n à ỏ bọ dày h n Cá b
nhiên liệu lB ợ bọ r ng h ín h àn àn, hông ụ lỗ ể l i rừ á
d ng h y ng ng
D ặ hù ồ ông nghệ há il P , á hệ hống iều hiển à
b ệ lB ợ bố rí ở hần d i l à r ng hành hần hệ hống
iều hiển dụng á b ể h y i l u l ợng n uần h àn qu ùng h ể
iều hỉnh ông u l Đ ng á h nh iều hiển à b ệ nằ ng ài ỏ
hùng l à luôn n ng l ợng dự rữ ể hắng lự rọng r ng à á h nh này
à ùng h hi bị iện
Ưu iể bn nhà áy ĐHN i lB là ồ ông nghệ
ng, nh ậy u rú n gi n à ính inh ì á hông ố h in r
hi à uố bin à ở r ng l gần nh bằng nh u hỉ h n é nh u ở hần iêu h
rên ng ống Nh ợ iể bn nhà áy i l B là hi bị h i
là iệ r ng iều iện h ng x , d ậy, iệ ận hành h h n à l ợng
h h i h ng x ũng nhiều h n
2.5 ò nư nặng WR
Phần l n á l PH Pre urized He y-Water- der ed e r u
hình iêu huẩn nh nh u L 380 ênh ông á nằ ng ng ợ ắ x r ng ô
ng hình uông Thi bị iều hiển, hi bị dậ l à á hi bị r ng ùng h
ều nằ r ng ống ợ bố rí hẳng ng h y nằ ng ng xen giữ á ênh nhiên
liệu Môi r ng là iệ là n nặng á u h , nhiệ h


Trang 17
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
Vùng h ợ b bọ r ng bể ín bằng hé , hình rụ, nằ ng ng, gọi
là bể l ndri Đ n l ợ ình, bể l ndri l i nằ r ng h ng bê ông ín
h ầy n nhẹ Mỗi ênh ông á là ống lồng, ống ng ài gọi là ống l ndri
là bằng zir l y Ống r ng gọi là ống hịu á , h 2 b nhiên liệu à n nặng
i nhiệ , ống này là bằng hợ i zir ni-ni bi Cá ênh ông á nằ ng ng ng
ng i rụ à xuyên qu bể l ndri
Kh ng hông giữ ống hịu á à ống l ndri r ng ỗi ênh ông á là
hí CO2 Ch i nhiệ là n nặng h y r ng ênh nhiên liệu ênh h ịu á i
nhiệ inh r ừ h n ng h nh n ề áy inh h i N nặng r ng bể l ndri
ợ dụng ể là hậ n r n nh nh inh r ừ h n ng h n h h Ch là
hậ là n nặng uần h àn liên ụ qu bể l ndri à áy r i nhiệ ể gi i
ph ng nhiệ inh r r ng h là hậ hi l là iệ Cá u rên ầu à à
ầu r b h iệ h n bố nhiệ h i nhiệ r ng bể l ndri ợ
ồng ều, á u rên bề ặ n nặng l n h n á u hí quyển í
Trang 18
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
Hệ hống h là hậ n r n lậ h àn àn i hệ hống i nhiệ l hn
ng Hệ hống này b gồ h i b à h i áy r i nhiệ à nối i:
- Hệ hống là hn nặng;
- Hệ hống hí rên bề ặn nặng;
- Hệ hống h lỏng g y nhiễ dậ h n ng h nh n;
- Hệ hống l y ẫu;
- Hệ hống ung n nặng
Bể h n nặng giú h h là hậ duy rì ở ần hi , bù h
ự dãn d gi ng nhiệ g y r à bù r h á r ng quá rình là iệ N nặng
r ng bể l ndri n h n ng nh bể là á r ng r ng hợ ự ố
h i nhiệ à hệ hống là á ùng h bị hỏng Những ậ liệu r ng bể
l ndri à hệ hống là hậ n r n i xú in nặng là hé hông gỉ h y
á hợ i zir ni Những ậ liệu này hí h hợ i ôi r ng nhiệ h à
xí nhẹ Tr ng l PH iệ dàn ều ông u ợ bằng á h h nhiên liệu
háy há nh u he ừng ùng, hợ i dụng á h nh iều hỉnh
Cá l PH dụng nhiên liệu huẩn Mỗi b nhiên li ệu là ậ hợ 3
h nh nhiên liệu ỏ bọ là bằng hợ i zir l y, bên r ng h á iên UO2
thiên nhiên.
Vậ liệu ùng h à h là hậ n r n là n nặng ã là h l PH
i iệ n r n ối à dụng riệ ể nhiên liệu Khi nhiên liệu háy à hà
l ợng U-235 gi , lu ni inh r ung l ợng h n ng b ung à g
h ng n n l ợng nhiệ

Trang 19
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


Đặ iể h y nhiên liệu hi l là iệ ã l i bỏ nhu ầu h i hn
ng d l n, là ố h nh bù hệ hống iều hiển gi Mặ há ự h n bố
ông u r ng ùng h ồng ều h n
2.6 C h h ò hản ng hạ nhân
Bắ ầu ừ những n 2000 rở l i y, á NMĐHN ợ h n l i hành á
h hệ :
Th hệ I: Cá l h n ng nguyên ẫu r ye ,
Th hệ II: Cá NMĐHN ã x y dựng à ng ận hành,
Th hệ III à III+ : Cá l h n ng iên i n,
Th hệ l h n ng i he - h hệ IV
Cá h hệ III, III+ à IV hừ á u iể à hắ hụ á nh ợ iể
á h hệ r
* hh
Cá l h n ng h ng i nguyên ẫu r y e ận hành à những
n 950 - 960 L h n ng h ng i ầu iên rên h gi i i ông u 5 M
ợ à ận hành n 95 i Liên Xô ũ S u , i Anh, l h n ng C lder
H ll ợ à ận hành à n 956 i ông u b n ầu là 50 M Nhà áy
ĐHN h ng i ầu iên i Mỹ là Shi ing r ận hành à n 95 , i ông
u 60 M Nhiều l h n ng h hệ I hỉ là n hi , nh l Fer i I ở Mỹ, h
hông i diện h iểu hi nà Tr ng hi i h hệ II á l huynh
h ng x y dựng hàng l , ặ dù ợ hi riêng biệ nh ng á dụng ùng
nguyên lý hi


Trang 20
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


* hh
Cá l h hệ II là ố hi ợ há riển ừ á l h n ng h hệ
I Đã nhiều h y i áng ể r ng hi àể ố iểu h àn àn i
i h hệ r Cá l h n ng ợ x y dựng à ầu những n 9 0 à 980
à hiện i ẫn ng ợ ận hành h ng i Cá l h n ng n nhẹ ở Mỹ,
Pháp, các lò CANDU ở C n d là những í dụ ề á l h hệ II
* hh
Cá l h hệ h III là á hi iin d n ed-de ign , b gồ :
- Cá l n ôi i i n AB d GE hi à ợ x y dựng i
Nhậ B n;
- Cá l i i n hệ Sy e 80+ d CE C bu i n Engineering n y hu
e ingh u e hi ;
- Cá l P i i n AP ,d e ingh u e, MHI hi ;
- Các lò WWER-1000: AES-91, AES-92 Ng hi ;
- Cá l hi hụ ng nh AP600 e ingh u e
- Các lò EPR (Evolutionary Pressurized / European Pressurized Reactor) – là
hi i nh hợ giữ á hi à inh nghiệ ận hành á l N
Fr e à KONVOI Sie en , Đ
M ố hi ã ợ há riển ở Mỹ à ợ C qu n há quy H Kỳ
(US-N C hé à những n 990 Cá l AB à AP ã ng ợ x y
dựng à ận hành ở nhiều n há nh u M ố hi há ũng ng r ng gi i
n xin h ng nhận hi N C nh US EP Cá i in qu n rọng
i h hệ II b gồ :
- Hoàn hiện ông nghệ ề nhiên liệu;
-Đ à á hệ hống n àn hụ ng;
- Cá hi ợ iêu huẩn h ;
* hh +
Cá hi
h hệ III+ n i hung là ở r ng hái niệ hi h hệ
III r ng à
á ặ ính n àn hụ ng i i n d n ed i e fe y
Cá hi này hể duy rì r ng hái n àn à hông ần dụng á hành hần
iều hiển h ng nà Chúng hể ã ợ há riển ở
những gi i n há nh u à những n 990 à hiện i bắ ầu ợ
hé x y dựng Cá l h n ng hể ợ ận hành à những n 20 0 Cá hi

Trang 21
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện
h hệ III+ b gồ :
- Các lò Advanced CANDU Reactor (ACR);
- Lò AP1000 – dự rên hi AP600 e ingh u e;
- Lò Economic Simplified Boiling Water Reactor (ESBWR) – dự rên hi
ABWR;
- Lò APR-1400 – Thi P i i n há riển ừ á l KNG K re n
Nex Gener i n e r dự rên ở hi hệ Sy e 80+ Mỹ
- Lò WWER-1200: AES-2006 Ng hi
Th hệ IV
Cá l h hệ IV là á hi ợ xá lậ bởi GIF Gener i n IV
In ern i n l F ru , he áng i n DOE à 0 quố gi hành iên há T
á l h n ng h hệ IV hiện n ng ở gi i n hi hái niệ h ặ hự
nghiệ à hy ọng ợ xe xé h i há à những n m 2030.
N 2002, GIF ã r lị h rình d h 6 hi h hệ IV gồ 3
l i l n rôn nhiệ à 3 l i l n rôn nh nh
Đặ r ng n àn qu á h hệ
M ố ặ r ng ề n àn á h hệ ông nghệ l nêu r ng b ng 6
B ng 6 M ố yêu ầu ề há riển á h hệ ông nghệ l
Th hệ Đặ r ng hi Xá u Xá u thoát Ví dụ l i l
phá huỷ x r MT, n -

vùng 1
h,
n -1
Cá HT n àn h ng + Phần l n á
I > 10-4 > 10-5
T à nhà b ệ l il ng h
ng Sizewell,
N4,
Cá HT n àn h ng i
II Np 239 => Pu239 => Ph n h h ợ

Th232 + n => Th233 => Pa239 => U233 => Phân h h ợTrang 40
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh NguyệnQuặng ur ni h nhiều U238 à í U235 nên h i là giàu U235 ể dung
h ál h n ng h nh n

Quá rình l y l i Pu239 ợ là d hi Uàl U235 à U238
Khi nhiên liệu à l , nhiên liệu háy h i gi n à hu ợ Pu Đ y là
nguyên ố nh n , hông r ng ự nhiên

+ Cá l i nhiên liệu

Cá l i nhiên liệu l h n ng hụ hu à l i l nh b ng u:

L il Ch i nhiệ Nhiên liệu

BWR H2 O UO2, (U-Pu)O2

PWR H2 O UO2, (U-Pu)O2

HWR U2 O UO2, (U-Pu)O2;(U-Th)O2

Nhiên liệu h nhà áy iện h nh n:

A: Kh ng 5, 8 n ur ni hiên nhiên 0, U235 ng i ,3 n U308

B: Kh ng 23,8 n U i 3 U235)

LH dùng ợ ur ni hiên nhiên nh ng h i h D 2O C n 2 l i l i
h i dùng ur ni ã ợ là giàu

Trữ l ợng ur ni Việ N

 Việ N ur ni à h ri

 Về Th ri h iều r ỉ ỉ C n ề ur ni những ố liệu u:

 Nậ Xe: 6000 n U308

 Bình Đ ng: 3000 n U308

 Khe H , he C Nông S n: 00 000 n U308

hông bá u Liên àn ị h x hi , ùng K n Tu
Ngoài ra, the
rữ l ợng l n U h ợ ánh giá nh ng r l n
Trang 41
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


Ch ng
C Ả Ạ Â
7 Kh n h ng
Tr ng ọi h ng n ng i ều inh r h h i Sự gi ng d n ố à
há riển ông nghiệ é he ự gi ng hối l ợng h h i h i x lý, ái
h hặ giữ hi hông hể ái h ợ
Công nghiệ h nh n ũng hông r ng ài quy luậ Tuy nhiên những h
h i h nh n hỉ hi hần r nhỏ r ng ố á h h i d xã h i n xu r
Ví dụ, hàng n l ợng h h i gi ình à ông nghiệ ở Phá he ầu ng i l
3 000 g/ng i trong 00 g là h h i h i , n h h i h nh n hỉ
hừng g Tr ng g y hỉ 5g là h h i h h ng x Tuy nhiên,
hông hể hỉ xé ề ặ ố l ợng ì ính á h hi ý ngh r qu n
rọng Vì ậy n ề x lý, ái h giữ n àn á h h i y là ụ í h
nhiều ông rình nghiên u
Cá h h i h nh n ợ n inh r r ng á ông n hu rình
rà dụng nhiên liệu h nh n: h i há ỏ, là giàu ur ni, h áb
h nh nhiên liệu, ận hành l h n ng, ái x lý Chúng ũng inh r hi há dỡ á
ở h nh n Cần h i hê à á h h i h ng x n inh r r ng á
trung tâm nghiên u ũng nh á ngành ông nghiệ à á bệnh iện dụng á
nguyên ố h ng x
Tr ng nhà áy iện h nh n n i inh r h h ng x là l h n ng à d á
h ng u:
1. Nhiên liệu ur ni h n h h r á h h ng x há
Cá h bên r ng hùng á lự l h n ng bị h ng x d áh ng
n rn à r h h ng x
Thông h ng á n hẩ h nh h hi nhố ín r ng h nh nhiên liệu N u
huy ậ ở ỏ bọ thanh nhiên liệu hì á n hẩ h nh h r rỉ à h i
nhiệ Đồng h i, hỉ ần l ợng nhỏ h inh r d n n r ng h i
nhiệ , húng bị nhiễ x d á ng n r n, nh ng h i nhiệ ợ qu
hi bị là h nên những h này bị l i rừ
7 C hấ hả h nh ong nh ản x ấ đ n hạ nhân
7 Kh h ặng n
Khi h bi n quặng ể l y ur ni, hì r ng hần quặng h i r ẫn n h
ố ur ni hông l y h ợ hể n l i hê h ri 230 Ng ài r , r ng ố
quặng h i n hể những h họng x n h nh n 222 Nguyên ố n222 à
á nguyên ố n háu n hể h nhậ à qu n hô h àg y á h i

Trang 42
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


h ông nh n à d n húng Để ối h i n222 ng i h á diện í h i
ậ liệu ng n h n nh é hẳng h n
7 Công đoạn g đồng v n
Đối i l h n ng n nhẹ ng i ần là giàu U 235 n 3-5 S u ông
n là giàu, ng i hu ợ U235 i là giàu là 3-5 , ng hê à
ng i n hu ợ U nghè i là giàu h ng 0 2 l ợng U u
235 235

hể xe là h h i
7 C hấ hả ừ ò hản ng
Tr ng những h nh nhiên liệu ã dụng hi l y r hỏi l h n ng, h
những h h ng x u:
*Cá n hẩ h nh h ur ni ợ hi r là h il i h h i:
S n hẩ h nh h i h i gi n ống rung bình: C , Sr90… h i gi n ống
137

những n hẩ này à h ng 30 n
S n hẩ hnh h i h i gi n ống dài: Se79, Zr93, Te99, Pd107, Sn126, I129,
Cs135, Sm151…
*Cá h nh n nặng hình hành d ự bắ liên i N rn á ồng ị U235 à
ng ài r nd hần nhỏ h n ng n,2n
U238
2 Ng ài á h h i n i ở ụ , n ốh h ih ng h nh
g ng y, quần á , những hi bị l i bỏ…
a. Ch h i ừ ái x lý nhiên liệu háy
Công n ái x lý gồ á ông n họ à h họ nhằ á h U à Pu r
hỏi á h h i Cá h h i này ợ h y inh h Su h i gi n l u rữ
ể là ngu i n 50 n , á h này ợ hôn à á hầ ịh u
Plu ni hu ợ hể dùng r ng á l ái inh B EEDE Ng ài r , ố Pu này
hể dung ể h nhiên liệu MOX hỗn hợ U à Pu h á l L
7 hn hạ nhân đ dụng
7 hn hạ nhân đ dụng g
Nhiên liệu h nh n u hi ã qu lắ ặ à l h n ng hể dụng r ng
h i gi n n , u h y h 25 bằng nhiên liệu i ỗi n àl i i ụ ận
hành ợ r ng n i he Ng i gọi những nhiên liệu ã qu dụng ợ
l y r ừ l h n ng là nhiên liệu ã dụng
Bảo ản nh n hạ nhân đ dụng như h n o
7.
Tr ng nhiên liệu ã qu dụng h h ng x inh r d quá rình h n
h h Cá n hẩ h n h y này, u hi ợ l yr ừl h n ng ẫn i ụ


Trang 43
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


ph n rã à inh r n ng l ợng N ng l ợng này ở d ng nhiệ à ợ gọi là nhiệ hn

Nhiên liệu ã dụng h h ng x há nh à há nhiệ nên húng
ợ ng giữ r ng á bể n h ng N là h hù hợ nh ể ng n hặn i
h ng x à hu nhiệ Nhiên liệu ã dụng bị hỏng ợ h r ng á hùng h
ín à ng r ng á bể n nhằ ránh ô nhiễ h ng x
7 Cấ g bảo ản nh n hạ nhân đ dụng b ng h ng hô
L ợng h h i h ng x ng lên he ừng n , hi bể h h h i x y dựng
b n ầu h hỗ h , ần ng hê á bể h i
C hi áh giữ b qu n nhiên liệu h nh n ã qu dụn g là h ng há
ng r ng bể n à h ng há giữ bằng hùng hô
Tr ng h ng há giữ bằng hùng hô, nhiên liệu ã qu dụng ợ
ng r ng bể n ài n nhiệ h n rã ã gi ,u h à hùng ín à
r ng á h rên ặ Ph ng há này inh h n h ng há giữ r ng bể
n
7 hân oạ hấ hả
T á h h ng x hông giống nh u, húng ợ h nl i ể giữ he
h i iêu huẩn u y:
M h ng x : là ng h ng x quy ịnh lự họn á biện há
ểb ệ hống h ng x
Chu ỳ bán rã: là h i gi n u y nữ ố nguyên nguyên ố h ng
xy ặ lú ầu ã bi n d h n rã h hé xá ịnh h i gi n hể g y r
nguy hiể
Vì ậy ng i h n hi r :
Cá h h i ngắn ngày h h ng x rung bình à h : A+B
A: i h i gi n ống nhỏ h n h ặ bằng 30 n ,h h ng x h à rung
bình
B: i h i gi n ống l n h n 30 n ,h h ng x rung bình h ng á
h h i này là h ng x n h
Chu ỳ bán rã húng hông quá 30 n , ngh là u h ng 300 n 0
chu ỳ á h h i y hầu nh ã h àn b h Chúng ợ ầy à
á hùng hé h y bê ông à giữ rên ặ
2 Cá h h i úh h ng x l u dài
Sự uy gi h ng x húng é dài r ng hàng nghìn, hậ hí hàng r
nghìn n Chúng ợ n u r ng nhự ng h y h y inh, ố gi i há
Trang 44
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


ợ lự họn là giữ r ng á ầng ị h ở u d i , h ặ bi n i hùng
hành h h i h ng x ngắn ngày bằng á h há ỡ á h nh n hành những h
nh n nhỏ h n à dụng á h ng há giữ l u dài rên ặ
Mụ iêu nghiên u ợ qu n hàng ầu là nhằ gi hể í h à h
ng h ng x á h h i rắn à lỏng
75 X ý hấ hả
Ch h i h ng x nên giữ b qu n ối bên r ng hu ự nhà áy ể
hể qu n lý à b qu n á h n àn Điều r qu n rọng là ần h i ính án
l ợng h h i h ng x inh r r ng h i gi n ận hành ể lự họn ị iể
r ng h iệ giữ h h i
Su ợ giữ l u dài, ng i dùng á h ng há u ểi ụ x lý
á h h i:
H rắn bằng xi ng
H rắn bằng bi u
 Th y inh h
 Ng ài r n á h ng há SYN UC, li e h
Đối i ỗi l i h ng x hì á á h x lý há nh u:
+ Ch h i h ng x d ng hí:
Đ ợ lý x bằng á h, r h ợ là gi h h ng x bằng á hi
bị nh bể gi h à hi bị l u gi hí hi bằng h n h ính, u i qu
á hi bị lọ ể l i bỏ á h d ng h , iể r nồng h ng x à n u xá
nhận ã n àn ợ h i r hông hí
+ Ch h i d ng lỏng:
Đ ợ x lý bằng á h, n u h ng x ự h nh n hi u hi giặ ,
hì iể r nồng h ng x à n u ợ xá nhận là n àn hì ợ h i r biển
C n á h h i d ng lỏng há , u hi ợ lọ à h uối bằng á hi bị lọ
à nhự r ii nh ặ ợ ô ặ bằng hi bị b y h i N ợ ái dụng
n dị h ô ặ ợ r n à bê ông à nhự ng rồi dồn à á hùng huy
huyên dụng ể giữ b qu n r ng h h h i h ng x d ng rắn
+ Ch h i h ng x d ng rắn:
Đ ợ x lý bằng á h, những l i h h ng x ng ối nh ặn
lọ , nhự r i i n ã qu dụng ợ giữ r ng á hùng h r ng hi
gi n dài, n hi h h ng x gi xuống, húng ợ dồn à á hùng huy
huyên dụng C n á h h i rắn h h ng x h nh gi y, i ợTrang 45
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


nén l i rồi e ố, r ợ ựng r ng á hùng à b qu n n àn r ng h h
h i h ng x d ng rắn
7 6 Bảo ản hấ hả hóng xạ
76 Chôn ấ
Cá h h i B à C u l u rữ h i gi n i nhà áy u huyển n
rung l u rữ à uối ùng e hôn r ng á ầng ị h
Hiện n y h những ồ hôn u r ng á ng ị h Phá dự án à
n 2006 ị iể Bure Meu e , Đông Bắ n Phá ùng L rr ine; Hàn Quố à
n 20 6; Mỹ ở i gần C rl b ở b ng New Mehi
76 Ch n hó
Chuyển h là h ng há bi n á h h ng x ng ị dài ngày hành á
ồng ị ngắn ngày bằng á h bắn há n r n à ng ị dài ngày
Khi bắn há n r n hể x y r h i quy rình:
 Ph n h h
 Bắ n r n
C hi h ng há ể là huyển h A à B:
Tr ng l nh nh, ng i hể:
Hặ rn á h uốn huyển h bởi nhiên liệu
Hặ ặá h uốn huyển h à những bi ặ biệ
2 Dựng áy gi ố bắn á h à bi ể là b há á n r n, á n r n
này bắn à ành d i i h n ể inh r h n ng h n h h d y huyền
77 ng đ hân hấ hả hóng xạ
Cá nhà h họ Nhậ b n ã ì ợ li liệu h ng x h n rã há
nh nh i bình h ng
Tố hn rã á nguyên h ng x h ng ợ i là iều ã ợ
ịnh r à nằ ng ài h n ng n hiệ n ng i Nguyên berilli -
h n rã bằng á h hu ele r n ừ ôi r ng xung qu nh Ele r n ợ h hụ à
h nh n n i n hợ in r n ể r n r n, bi n nguyên berilli - hành
nguyên ố: li i-7.
Tố h n rã này hụ hu h n ng ele r n i l à h nh n à bị h
hụ D ậy, ng ậ á ele r n qu nh h nh n nguyên hể ng ố
h n rã Đối i á l i h n rã liên qu n i ẩy n r n, i n rình rên x y r ng ợ
l i T ng ậ ọ ele r n qu nh nguyên là hậ ố h n rãTrang 46
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


Về nguyên ắ , qu h h y n ng i hể ô hiệu h h h i h nh n
hậ h n Tuy nhiên, á nhà nghiên u hừ nhận rằng h n ng ẫn n x i
Nh ậy, ặ dù ã nỗ lự h ng h i n y họ i hỉ là ố ng
hê gần
T ng ố h n rã h i giú í h ợ nhiều r ng ông iệ x lý
những h h i h ng x hu ỳ bán rã hàng nghìn h ặ hàng riệu n Vậy
á h nà há ể là ng ố h n rã
Nhà ậ lý Pe er M ller hu Ph ng hí nghiệ quố gi L Al Mỹ n i
rằng n u hể ái những iều iện giống nh bên r ng ngôi n ng, n
ng i là ố h n rã ng nh Tuy nhiên, ông hừ nhận hiện n ng i h
là ợ iều Cá h h h i là là h h h i h ng x hiu á lự
Trang 47
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện

Ch ng 5
Í OÀ CỦ À ÁY YÊ Ử
Tr ng l h n ng h nh n, d r nhiều h h ng x nguy hiể nên l
h n ng ợ hi r ông hu nhằ b dù há inh i n n nh h nà
h ng nữ hì á h nguy hiể ẫn ợ “nhố hặ ” bên r ng hi bị, bên r ng
nhà áy à hông h á ợ r bên ng ài
g nắ h k nh đ n ng n đ đả bảo n o n
Tr ng l h n ng h nh n, d r nhiều h h ng x nguy hiể nên l
h n ng ợ hi r ông hu nhằ b dù há inh i n n nh h nà
h ng nữ hì á h nguy hiể ẫn ợ “nhố hặ ” bên r ng hi bị, bên trong
nhà áy à hông h á ợ r bên ng ài
Nguyên ắ qu n rọng r h là hông ể x y r i n n Để là ợ iều
này, iều qu n rọng nh là h ng hống i ối những r r h n ng g y
i n n nh hỏng h h ặ h h i áy , hi bị
Thi ầy , hính xá , hự hiện ông á qu n lý h l ợng nghiê ngặ à
iể r he dõi h ng xuyên ể ề h ng há inh những b h ng à i ,
hỏng h Ở nhà áy iện nguyên , hi ận hành bình h ng hì hầu nh hông ần
những h á rự i nh n iên, ình r ng á b hận l h n ng ợ
ng hợ à hiển hị ở h ng iều hiển rung ể á nh n iên ận hành hể
h ng xuyên ánh giá ình r ng h ng l á h hính xá H n nữ , ể
ránh những h á i h ặ nhầ lẫn g y nh h ởng l n n n àn, l h n ng
ợ hi i hệ hống n àn 2 lần F il S fe Sy e , hệ hống h liên ng
In erl Sy e Hệ hống n àn 2 lần F il S fe Sy e là hệ hống ợ hi
dự rên nguyên ắ n u b hận hệ hống gặ hỏng h hì lậ huyển
ng r ng hái n àn Ví dụ, hi iện hì ng y lậ h nh iều hiển ợ ự
ng à Hệ hống h liên ng In erl Sy e là hệ hống ợ hi
ể h ng hống rụ rặ , ự ố há inh d h á nhầ lẫn, í dụ nh nh n iên
ận hành nhầ lẫn ịnh rú h nh iều hiển r hì ũng hông hể rú ợ
Điều qu n rọng i he là n u há inh rụ rặ b h ng hì ũng hông ể
ự ố l n r ng Ng i á dụng những ối á h n àn u:
1) Thi ể hể há hiện những b h ng
Ở nhà áy iện nguyên , ể hể há hiện à iể r ợ những b
h ng nh r ng hợ há inh r rỉ ừ hệ hống ống dẫn ng y hi i há inh à ở
nhỏ, ng i lắ ặ á l i hi bị iể r giá á ự ng à hi ần hi
á dụng những biện há hí h hợ nh ngừng l h n ng
2) Thi ể hể ngừng l hẩn


Trang 48
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


Khi há hiện h y b h ng nh á lự r ng l h n ng ng ng o
ần á dụng biện há hẩn , ng i lắ ặ á hi bị há hiện à hi bị
ngừng l hẩn ể hể ùng lú h á h nh iều hiển à l h n ng à
ngừng ự ng l h n ng Cá hi bị qu n rọng ầy in ậy, nhiều ần g
à lậ Công hu i lắ ặ hi bị à r ng r ng hợ hy hữu h nh
iều hiển hông h ng hì ng y lậ l ợng l n dung dị h xí b ri h
n ng h hụ n r n ợr à ể ngừng l h n ng
3) Thi h ng hống r rỉ h h ng x - “là l nh, nhố hặ ”
Để ề h ng h n ng i n n nh n i nhiệ bị n h , á hì
ng i lắ ặ hệ hống hi bị là l nh l h n ng ùng h hẩn
ECCS: E ergen y C re C ling Sy e à hùng h l h n ng e r
C n in en Ve el Khi ự ố x y r , ùng i iệ x n là ngu i l h n ng
hì hệ hống hun h i hùng h l là l nh à h lỏng h i n hár
hùng h l , là gi á lự r ng hùng h l à gi hiểu nh nh h ng h
h ng x ở d ng hí L ợng hí n l i nh hệ hống lọ hẩn là gi h
h ng x Dù r ng hợ h nà h ng nữ hì ề b n, á h h ng x ũng
ợ nhố hặ bên r ng hùng h l h n ng ể hông h á r bên ng ài
đ hóng xạ n o n
3.2
3.2.1 ề ặ h
An àn l h n ng h i ỳ ầu hắ hắn là h ầy , nhiều ự ố há inh
Ng i r những ối á h à biện há h những ự ố à i n n nh ậy
hông x y r lần h h i, á hi bị n àn ũng ợ liên i b ung Trên 50
hi bị l h n ng là những hi bị n àn, à hi hí ã ng lên r l n N u ể h
n àn h n hì hi hí hi h n Không gi i h n Vậy hì hể l y n bằng
giữ r i r à lợi í h ở u
nh g nạn ò hản ng v nạn kh
3.2.2 So
Không h n ng xá u ng = 0 d i n n l h n ng V i i n h
xã h i n ng i hì liệu hể h hé ở h nh h nà N u xá u
i n n h nh n bằng xá u i n n áy b y hì d nhiên là hông hể h nhận
ợ Bởi r ng u ống h ng ngày hẳng i ngh i iệ ình bị h d hiên
h h r i ừ rên r i xuống nên n u xá u i n n h nh n bằng xá u hiên h h
r i hì h i h ng ợ h nhận
nh g về ng ơ o heo ý h x ấ
3.2.3
Ph ng há này ã ợ xá lậ á h ầy N u hiểu ặn ề hi
hệ hống hì ính án ợ á h dễ dàng xá u hỏng h hệ hống
N u giá rị ính án à h h n hỉ ố n àn hì hể n i rằng hệ hống ợ
hi n àn
Trang 49
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


3.2.4 Tính an toàn riêng
N u hệ ố h n ng l là hệ ố hì ặ dù ông u hy i nh ng
d ự nhiên rở ề i giá rị b n ầu nên l h n ng hông h ng b
h ng ợ Tính h này ợ gọi là ính n àn n i i
Đối i hệ hống i nhiệ bằng uần h àn ỡng b , n u b hỏng hì h n ng
i nhiệ gi xuống C n ối i hệ hống i nhiệ bằng uần h àn ự nhiên hì d
hông lắ ặ b nên hể n àn h n Đối i hệ hống i nhiệ dụng n
hì hể hệ hống hụ ng he rọng lự n àn h n i hệ hống dẫn n bằng
b Tính n àn n i i à nguyên ắ hụ ng là những iêu huẩn ánh giá n
toàn.
nạn nh m đ n hạ nhân nh g
nạn ạ nh đ n ng n ( h ee e nd)
3.3.1 T
Ngày 28/3/ 9 9, i áy ố 2 nhà áy iện nguyên Three Mile I l nd
TMI hu b ng Pen yl eni ã x y r i n n là h h ng x h á r ô i r ng
xung qu nh hi n b hận d n h i i lánh n n TMI -2 là ông nghệ P i
ông u 950 M
Nguyên nh n i n n này là d b n hính bị ngừng h ng
Thông h ng hì b n hụ hởi ng nên hông n ề gì nh ng khi
n ầu r b n hụ l i ng bị ng nên ã hông hể há huy ợ
á dụng Ng ài r , nh n iên ận hành l i ngừng hệ hống i nhiệ l hẩn
ECCS ã bắ ầu ận hành ự ng à n á lự áng l ần h i ợ ng hi á
lự l h n ng gi l i ở r ng hái ở Đ là l á hỏng h áy à
h á i hồng hé lên nh u D ,n là h i nhiệ l h n ng bị
gi i, b hận hí rên l bị n g y n h nhiên liệu à là hy
hần u rú bên r ng l
The
ánh giá, d n ống r ng h i 80 ừ nhà áy h i nhận i h ng
xở 0, 0 S rên ầu ng i, nh ng ũng hông áng ể n u i l ợng
h ng x ự nhiên nhận r ng n 2, S
N u nhìn i n n này ừ g há hì hể ánh giá nh u:
Nh n iên ận hành hán án nhầ
-C hể ng n á lự bằng y nh ng l i hông ng r ng h i gi n há
lâu.
- Ch rằng n r ng l
- Ngừng hi bị là á l hẩn
b) Nhân viên ận hành i h nguyên ắ
Vận hành hi ẫn ng n ầu r b n hụ
Trang 50
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


Khi huy r ng hi
- V n á lự ẫn hông ợ ng l i hi á lự gi
-N ràn r ừ bể h dị h h i à nhà hụ dẫn n ọng bên r ng
thùng h l à h y xuống àn
nạn nh đ n hạ nhân Che nob n Xô ũ
3.3.2 T
Ngày 26/ / 986, x y r inn i áy ố nhà áy iện nguyên
Chern byl á h h ô Kie n C ng h à U r in hu Liên Xô ũ h ng 30
ề hí bắ Lò h n ng này ông u 3200 M dụng h n hì là h là
hậ àh i nhiệ là n nhẹ Đ y là l i l h n ng ặ hù d Ng há riển
T i n n này x y r hi ng i n hành h nghiệ ngừng nguồn iện ung ừ bên
ng ài ể xe i ng qu y quán ính u bin áy há iện hu ợ b nhiêu
iện n ng
Từ l á i nh iệ nh n iên ận hành h á i h nguyên ắ
ận hành là h hi bị ngừng l ự ng hông h ng, quá u iên h iệ
h àn hành h nghiệ , là há i h h, l h n ng h y ở ông u h
hông n ịnh, rồi i h i nguyên ắ ề á h nh iều hiển D , ông
u l h n ng ng lên nh nh h ng, nhiên liệu bị quá nhiệ , há inh h i n
dữ d i dẫn n há hỏng ống á lự , hần l h n ng à hu nhà l
The á nhà h rá h, 3 ng i h r ng i n n này r ng , ng i
h d bỏng hi ng dậ l à ng i há í h à 203 ng i nhậ iện d
bị nhiễ h ng x ính D l h n ng à hu nhà bị há hỏng nên áh
h ng x bên r ng l h n ng h á r ng ài Ng y u hi i n n x y r , h ng
35 d n r ng ng bán ính 30 ừ nhà áy ã h i i án
Ng i ánh giá l ợng i h ng x à những d n này h i nhận là
16000Sie er , n u ính bình qu n hì ỗi ng i nhận 20 S à h n h ng 50
lần i l ợng i h ng x nhận ừ ự nhiên h ng 2, S Ch h ng x ợ
qu biên gi i là ô nhiễ h i r ng l n, ng á n h u Âu i giá i
Liên Xô ũ
N u nhìn i n n này ừ g há hì hể ánh giá nh u:
a) Sự hi huy hệ hống qu n lý
- Lậ h h h nghiệ à hông ự ồng ý Uỷ b n Giá á n ng
l ợng nguyên Quố gi
- Vì u iên h nghiệ nên rình ự h nghiệ liên i bị h y id ự hán
án nh n iên ận hành
b Sự hi huy h n ng ng ín á h h ng x Không ỏl
h n ng
Trang 51
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


c) Vi h nguyên ắ ận hành, nh n iên ận hành hi u i n h
- Ngắ hi bị là l nh l hẩn rồi ận hành
- Th nghiệ i ông u h hn h h
ú á h nh nhiên liệu rên ợ quy ịnh
-
- Không ể hi bị ngừng ự ng l h n ng h ng
d) Khi huy qu n rọng ề ặ hi
- Khi ông u h , l ận hành hông n ịnh N u ông u ng lên
hú à l ợng h i n ng lên hì ông u ng lên nh nh h ng
-M h i gi n hi á h nh iều hiển à
nạn ông JCO ạ Tokaimura h Bản
3.3.3 T
Ở Nhậ B n, ặ dù ã á dụng những biện há b nghiê ngặ ề n
àn, h nh ng l i x y r i n n i h n ở ở ông y JCO i T i ur :
1) N i x y r i n n hông h i là nhà áy iện nguyên àở ở nhỏ
h nghiệ x lý Ur niu là giàu
2) T i n n x y r là lú ng i n hành x lý Ur niu là giàu h ng 20
dụng h l h n ng ái inh nh nh Đ y là iệ x lý h i r ng h i gi n ừ 2~3
n lần, d ậy à í ng i inh nghiệ Khi là giàu hì h n ng x y
r i n n i h n ũng l n h n
3) Ở ở này, l n à hình d ng á hùng h ợ hi h
là iệ ở nà h ng nữ ũng hông x y r ih n D ậy, n u dụng á
r ng hi bị này hì i n n i h n ã hông x y r
4) N u dụng á r ng hi bị n àn này hì h i gi n x lý l u h n Công
y ã h y he n ng u , bỏ qu á r ng hi bị này à dụng h ng há x lý
n gi n ể rú ngắn h i gi n là iệ Vi h quy ắ
5) Lãnh ông y ã ngầ h hé nh n iên ình hự hiện ông
iệ này Vi h n àn
6) Ch l ợng l n dung dị h Ur niu là giàu à hùng h ợ quá
dung l ợng h hé dẫn n i n n i h n
Bài họ ừ i n n này ã d y h húng hê lần nữ ề qu n iể u
iên n àn à giá dụ n àn h ng ngày qu n rọng nh h nà
hí đ nh g đ nạn ng n :
3.4 Các
Sự ố, hỏng h rụ rặ ở nhà áy iện nguyên há i i n n gi hông
ng ính h ỹ huậ h y huyên ôn Việ ánh giá ự ố há h

Trang 52
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


dẫn n những l lắng hông ần hi C qu n N ng l ợng nguyên quố
IAEA ánh giá nghiê rọng i n n h nh n he Tiêu huẩn INES
In ern i n l Nu le r E en S le i8 ừ0 n
C 0: ự iện hông nh h ởng gì ề n àn
C : ự iện b h ng g y nh h ởng n ông iệ ận hành nh ng
hông là nh h ởng ở bên r ng à bên ng ài ở h nh n
 C 2: G y nh h ởng nghiê rọng n á biện há b n àn à
nh n iên là iệ nh ng hông g y nh h ởng r bên ng ài ở h nh n
Từ n 3 là ự ố h nh n, ừ n là i n n h nh n
Tinn i h n ở T i ur x y r ngày 30/9/ 999 là inn , ngh là
h nh i n n h nh n
INES ợ dụng nh ông ụ hữu hiệu ung hông in hính xá
h ông húng ề nghiê rọng ự iện h nh n INES giú h ông
húng, á h ng iện hông in i húng hiểu á h hống nh ề á ự iện
h nh n Hệ hống dị h ụ hông in INES hiện i diện ở 60 quố gi rên àn h
gi i
3.5 Rạn n do n òn ng ấ (S e Co o on C k ng: SCC)
SCC là hiện ợng r ng á u rú nh ống hé hông gỉ ố hỗ à
ng u ậ rung bị uy gi , n n à g y r r n n Thé hông gỉ là hợ i
hành ừ ắ Fe , Crô Cr à C rb n C , hông bị gỉ à là ậ liệu r u iệ
ng Tuy nhiên hỉ huy iể là r ng iều iện nà gây ra
SCC Điều này dễ x y r ở những hỗ ng u d nh xung qu nh á ối hàn h ặ ở
những hỗ n ọng nn há inh ừ hí bên r ng ống, i qu u rú á h
inh hé rồi l n r hí bên ng ài ống Ng i ũng bi rằng, n u hà
l ợng rb n r ng hé hông gỉ h hì SCC h x yr h n
3.6 h ng b n h đư dụng đ hòng h ng h n ư ng SCC
Ng i á dụng ố biện há nh u:
1) Ch ậ liệu hé hông gỉ hà l ợng rb n h
Ví dụ:
SUS 304 là SUS 304L
SUS 316 là SUS 316L
2) Gi b á ng nhiệ hi hàn bằng á h hu hẹ hỗ hàn à dùng hàn ự
ng
3) H n h á hỗ n ọng r ng ống


Trang 53
Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện


3.7 Sự b dân dụng đâ v o nh đ n ng n
Nhà áy iện nguyên ợ x y dựng ô ùng hắ hắn, l h n ng
ng nhiên liệu h nh n ợ b ệ bên r ng ỏ l bằng thép dày 20cm. Thùng lò
h n ng n ợ b bọ bởi b ng hắn i h ng x bằng bê ông ố hé dày
i 2 é H n nữ , ở hí bên ng ài n hùng h l h n ng
Gi nhà áy iện nguyên bị n ông bằng ên l , hi ên l hể
xuyên qu hùng h l h n ng nh ng hông hể xuyên qu b ng hắn i
h ng x dày 2 é bằng bê ông ố hé Dù áy b y h n lự ỡ l n r i xuống nhà
áy iện nguyên ừ 0 000 é ũng hông hể há hỏng hùng á lự l
h n ng T l h n ng r ững hắ , n u hể giữ ợ h n ng là l nh
l hì hông x y r h họ l n là h h ng x h á r ôi r ng bên
ng ài nh i n n Chern byl. C ngh là hi h n ng nhà áy iện bị
nh ng hầu nh hông g y h i h d n xung qu nh
N u áy b y hàng hông d n dụng bị hông ặ n ông à dụng áy b y
h ầy nhiên liệu ể à nhà áy iện nguyên hì r Về iều này hì
hông hể r l i ợ d hẳng i ính à ũng hông h n í h gì C l ,
nhà áy iện nguyên bị hiệ h i há nhiều, nh ng h h ng x há án hể
ợ hống h à ng n hặn l i r ng h i gi i h n nhỏ nh
Trang 54
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản