Nhà máy điện hạt nhân

Chia sẻ: hoankhaktd

Nhà máy điện nguyên tử ( nhà máy điện hạt nhân ) là một phát minh vĩ đại của loài người. Trên thế giới đang có khoảng 447 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động . Nó cung cấp hơn 17% tổng điện năng trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục tăng do sự cạn kiệt của các dạng năng lượng truyền thống...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nhà máy điện hạt nhân

 

 1. Bài Luận Nhà máy điện hạt nhân
 2. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Chương 1 ng n Nhà áy iện nguyên nhà áy iện h nh n là há inh i l ài ng i Trên h gi i ng h ng l h n ng h nh n ng h ng N ung hn ng iện n ng rên àn h gi i à i ụ ng d ự n iệ á d ng n ng l ợng ruyền hống Th y n ng, h n, dầu, hí, Yêu ầu ề n ninh n ng l ợng à b ệ ôi r ng ngày àng , rình ông nghệ iện nguyên ũng ợ n ng n àn h n, in ậy h n Dự bá ố gi ng nh nh nh ề há iện h nh n là ở á n ng há riển, i ố rung bình , r ng uố h i ỳ dự bá Đặ biệ là á n ng há riển Ch u Á, ố l h n ng ng x y dựng hi n nữ ố l h n ng ng x y dựng rên àn h gi i Th ự á quố gi nhiều áy iện h nh n nh : Mỹ 0 áy, Phá 58, Nhậ B n 5 , Ng 32, Hàn Quố 2 , Ấn Đ 20, Anh 9, C n d 8, Đ , U r ine 5, Trung Quố 3 Ch u Á ng là hu ự nhị há riển iện h t nh n nh Để á ng nhu ầu h ỷ 2 , hiện n y nhiều l i l h hệ i ng ợ nghiên u há riển Chính h án ngành ông nghiệ h nh n há riển ng ầu rên 2 ỷ US$ h ông á này Nhiều l i l ng ợ nghiên u hi i ụ iêu ng ính inh , n ng n àn à gi i quy n ề bã h i h ống dài ngày Cá h họ gi quố ã hẳng ịnh: ”dù ng h i ối ặ i nhiều há h h , nh ng ông nghệ iện h nh n ẫn là lự họn qu n rọng h ỷ2 ” Tr ng h h ịnh hi n l ợ há riển n ng l ợng à lự họn ông nghệ há iện, ỗi hu ự , ỗi quố gi , r ng ừng h i ỳ nh ịnh, ều h i ối ặ i l á n ề, hông huôn ẫu hung nà h án Việ ung n ng l ợng, ặ biệ là iện n ng, á h ầy à in ậy hông hỉ ần hi h ự há riển inh à, nh ngày àng ợ h y rõ, n ần hi h ự n ịnh hính rị à xã h i Sự hi u hụ n ng l ợng rầ rọng, hiện i lẫn r ng ng l i, h ng dẫn i những b nà u huẫn iề àng r ng ỗi quố gi à giữ á quố gi Bởi ậy, ung n ng l ợng á h n àn, in ậy à i hi hí hợ lý là yêu ầu inh , hính rị à xã h i hi y u, à là há h h H h ịnh à r những quy ịnh ề n xu n ng l ợng à iện n ng, d , là r ng những h n ng qu n rọng nh á nhà h h ịnh hính á h Trang 1
 3. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện nh h nh n ng ư ng ng n nư n h g i: nh h nh n ng ư ng ng n 1.2.1. Hiện i, Mỹ 03 l h n ng i ng ông u là 0 000 M , hi ị rí h nh rên h gi i -C u nguồn iện N 2000 : * Điện h n : 52 * Điện nguyên : 20 * Điện hí : 6 * Th y iện : Cá quy h n àn l h n ng ở Mỹ ngày àng ợ n ng Tính inh nhà áy iện nguyên gi nên ừ u n 9 hông nhà áy i nà ợ x y dựng The hính á h n ng l ợng quố gi Mỹ, r ng h i gi n i, h n ng á nhà áy iện nguyên i ợ x y dựng nh h nh n ng ư ng ng n h 1.2.2. Phá hiện 58 l h n ng, há iện i ng ông u là 63 000 M , hi ị rí h h i rên h gi i u Mỹ Điện nguyên hi 6 r ng ng iện n ng n à y là ỷ lệ nh rên h gi i nh h nh n ng ư ng ng n h 1.2.3. T i h i iể n 2000, Nhậ 5 l h n ng, ông u là 5 000 M , rở hành n dụng iện nguyên h3 rên h gi i u Mỹ à Phá Nhậ là n nghè ài nguyên n ng l ợng Vì ậy, ể b n ịnh n ng l ợng, Nhậ ã ng ng há riển n ng l ợng nguyên i iêu hí n ng hiệu qu dụng nhiên liệu Ur niu U à iên rì hính á h x lý nhiên liệu ể hể dụng ợ Plutonium (Pu). nh h nh n ng ư ng ng n 1.2.4. Đ 9l h n ng i ng ông u 22 000 M C u nguồn iện Đ N 2000 : * Điện nguyên : 33 * Điện h n: 2 * Điện h n n u: 2 * Điện hí: * Điện gi : 2 Tuy nhiên, hính h Đ ng uyên bố hự hiện hính á h hông x y dựng i nhà áy iện nguyên à dự i n n n 2022 nhà áy iện nguyên uối ùng ngừng h ng Trang 2
 4. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện nh h nh n ng ư ng ng n g 1.2.5. Cuối n 200 , Ng 30 áy iện nguyên , i ng ông u 2 000 M , ng ị rí h 5 rên h gi i Ng ng x y dựng 2 áy i ng ông u 8 5 M Lị h há riển iện nguyên ở Ng bắ ầu ừ iệ ận hành nhà áy iện nguyên ầu iên rên h gi i ở Obnin àn 95 D i n n l h n ng Chern byl x y r à n 986 à những h h n ề inh d ự ụ Liên Xô ũ n 99 , Ng ã hông những i n riển nh r ng ngành n ng l ợng nguyên nh r i 1.2.6. T nh h nh n ng ư ng ng n nh Đ n uối n 2000, Anh 33 l h n ng nguyên i ng ông u 3 000 M Tỷ lệ há iện bằng n ng l ợng nguyên là 22 Anh là n bắ ầu há riển á nhà áy iện nguyên h ng i nh rên h gi i Tuy nhiên, hiện n y r ng h h hông nhà áy iện nguyên nà ng ợ x y dựng nh h nh n ng ư ng ng n ng 1.2.7. Hiện i, Trung Quố 8 l h n ng há iện i ng ông u 5 9 M Hiện n y, Trung Quố ng ặ rọng iể à h i há h y iện nên ố há riển iện nguyên ng bị hậ i Tuy nhiên, nguồn Ur niu Trung Quố là há h ng hú, h ng 0 nghìn n nh h nh n ng ư ng ng n Ở Việ N , ình r ng hi u hụ n ng l ợng iện ũng ng là bài án n n gi i à ần ợ gi i quy Ngày 25/ /2009, Quố h i ã hông qu Nghị quy ố /2009/QH 2 ề h r ng ầu dự án Nhà áy iện nguyên Ninh Thuận i ng ông u hi 000 M , b gồ 2 nhà áy: Ninh Thuận , Ninh Thuận 2 Tr ng ỗi nhà áy 2 áy ỗi áy ông u h ng 000 M T ng ầu dự án h ng 200 000 ỷ ồng i h i iể lậ dự án, quý /2009 The l rình, nhà áy iện nguyên Ninh Thuận ợ hởi ông àn 20 à áy ầu iên à ận hành n 2020 Nhà áy iện nguyên Ninh Thuận 2 ợ Quố h i quy ịnh h i iể x y dựng ùy he ình hình huẩn bị Ngày 2 /05/20 0, i h i h ông nghệ iện nguyên lần h IV, PGS TS V ng Hữu T n, Viện Tr ởng Viện N ng L ợng Nguyên T h bi : S u h i gi n dài nghiên u, h á , Chính h ã họn Ng là ối á ung ông nghệ h nhà áy iện nguyên Ninh Thuận , i ỉnh Ninh Thuận Việ họn Ng là ối á ung iện nguyên là ì: Hiện n y, ông nghệ iện nguyên l n nhẹ Ng ợ i là ông nghệ nguồn, ợ qu n n ng l ợng nguyên quố IAEA – In ern i n l A i Energy Agen y ánh giá à b n àn Công nghệ iện nguyên ln nhẹ là l i ông nghệ ận hành r n àn r ng h ng h ỷ qu Ng ũng giú Việ N x lý àn b h h i h Trang 3
 5. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện nh n, i ông u là 2 000 M á dụng h Ninh Thuận Th ng ừ hê duyệ ịnh h ng há riển iện nguyên h Việ N gi i n nn 2030, i ụ iêu ng quá là: Từng b x y dựng à há riển ngành ông nghiệ iện nguyên Việ N Đ b qu n lý n àn à h i há hiệu qu á nhà áy iện nguyên , Từng b ng dần ỷ lệ h gi á ngành ông nghiệ r ng n à hự hiện á dự án x y dựng nhà áy iện nguyên Ti n n ự h ề: hi ,h , x y dựng, lắ ặ , ận hành, b d ỡng,… The quy h h, dự án há riển iện nguyên Việ N ợ hi h ành 3 gi i n: -Gi i n nn 20 5 -Gi i n2 nn 2020 -Gi i n3 nn 2030 • Gi i n nn 20 5: -H àn hành hê duyệ dự án ầu -Phê duyệ ị iể -T h lự họn nhà hầu -Chuẩn bị i ngũ qu n lý dự án à á huyên gi ỹ huậ nồng ố á ng nhiệ ụ hởi ông x y dựng nhà áy iện nguyên ầu iên • Gi i n2 nn 2020: -H àn hành iệ x y dựng à áy ầu iên nhà áy iện nguyên Ninh Thuận à ận hành, há iện h ng i à n 2020 Đ áy 2 à ận hành à n 202 -Khởi ông x y dựng nhà áy iện nguyên Ninh Thuận 2, i n hành ông á huẩn bị x y dựng á nhà áy iện nguyên i he • Gi i n3 nn 2030: -Triển h i x y dựng á nhà áy iện nguyên i he , Đ iện nguyên rở hành nguồn iện h lự Việ N -Đặ ụ iêu là h ông nghệ hi nhà áy iện nguyên , C h n ng h gi hi ùng i á ối á n ng ài à á ông rình nhà áy iện nguyên , hi h ng 30 – 40 ng giá rị hợ ồng x y lắ *T l i: Đ nn 2020, áy iện nguyên ầu iên Việ N ià ận hành i ông u h ng 000 M Đ nn 2025, ng ông u á nhà áy iện nguyên à h ng 8 000 MW. Trang 4
 6. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Đ nn 2030, ng ông u á nhà áy iện nguyên ng lên h ng 5 000 M hi h ng 0 ng ông u á nguồn iện h h n ng nh n ng ư ng ng n N 895: n ghen há hiện r i X, y ũng là iền ề ể ngành ậ lý nguyên há riển N 90 : J e h J hn Th n 856- 9 0 ,nhà ậ lý ng i Anh, ã r ẫu nguyên ầu iên Nguyên là qu ầu í h iện d ng í h ỡ 0-8cm i á ele r n b y l lững r ng à hi ele r n d ng hì há b x iện ừ vào không gian. N 909: Mẫu nguyên Th n gặ h i á u huẩn i á qu hự nghiệ nghiên u án x á h α rên á lá i l i ỏng Ng i há hiện r rằng bên nh ự án x ở á g nhỏ hù hợ i á ính á n ề ng á Cul ng á h α i nguyên iểu nh án x Th n hì r ng ố r ng hợ áh α n bị lệ h á g r l n l n h n 900 H α: i l h là d ng h ng x Đ là h bị i n h àh h n ng xuyên H l h gồ h i r n à h i neu r n liên i nh u hành h giống hệ h nh n nguyên Helliu D ,h lh hể ợ i là He2+. H l h xu hiện r ng h n rã h nh n h ng x nh là ur niu h ặ r diu r ng quá rình gọi là h n rã l h Đôi hi ự h n rã là h nh n ở r ng hái í h hí h hởi ng h n rã g ể gi i h á n ng l ợng Trang 5
 7. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện N 9 : Arne u herf rd 8 - 93 , nhà bá họ ng i Anh ã r ẫu nguyên ià hể gi i hí h ợ á qu hí nghiệ hi nghiên u án x á h α Nguyên gồ h nh n ng iện í h d ng +Ze ở Nh n này bán ính r nhỏ ỡ 0- 2 à á iện huyển ng he á quỹ nà qu nh h nh n ở á h ng á h ng ối l n ỡ 0-8 cm). Tuy nhiên, ẫu nguyên này hông gi i hí h ợ b x iện ừ nguyên à ính bền ững nguyên N 9 3: Niel B hr 885- 962 , nhà ậ lý ng i Đ n M h ã r lý huy l ợng ề á quá rình x y r r ng nguyên B hr ẫn giữ l i h nh n u herf rd à h á iện qu y qu nh h nh n he á quỹ r n i á iều iện u: -Điện r ng nguyên hỉ hể ở r ng ố quỹ dừng xá ịnh à n ịnh à ở iện hông b x -Điện hỉ b x h yh hụ hi huyển ừ quỹ dừng này ng quỹ dừng há -Tr ng á quỹ hd iện qu nh h nh n, hỉ ồn i những quỹ nà à en ng l ợng iện bằng ố nguyên lần N 1905-1916: Alber Einstein (1879- 955 , nhà bá họ i ng iĐ ã r lý huy ng ối à ùng i lý huy họ l ợng à là ở ểx y dựng ậ lý h nh n hiện i à lý huy á h bn Ngày 2 -06- 95 : Khánh hành nhà áy iện nguyên ầu iên rên h gi i, ông u 5 M ở Obnin , Liên Xô ũ Trang 6
 8. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Chương 2 Ò ẢỨ Ạ Â kh n ơ bản về ông ngh ò hản ng hạ nhân 2.1 2.1.1 g n ý hản ng hân hạ h L h n ng h nh n LPƯHN h ng dự rên nguyên lý h n ng h n h h d y huyền S ồ n gi n nguyên lý này nêu rên hình Khi nr n bắn há h nh n U235, h nh n bị á h hành h i h y nhiều h nh n nhẹ h n è he iệ gi i h ng n ng l ợng ở d ng ng n ng, b xg à há r á n r n ự d , á n r n ự d này là i ụ bắn há á h nh n há ể r hn ng h nh n d y huyền . Sơ đồ đơ i của uyê lý ạc Cấ ú ơ bản òv v dụng 2.1 C u rú bn l h n ng h nh n LPƯHN b gồ : nhiên liệu h nh n, h là hậ , h i nhiệ , h nh iều hiển, ành h n x , hùng l , ng b ệ à á ậ u rú há S ồ u rú bn LPƯHN nêu r ng hình 2 Cá hần hính, ậ liệu dụng à h n ng húng ợ nêu r ng bảng Trang 7
 9. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Phần Vậ liệu Ch n ng TT Nhiên liệu Ch h n h h 1 U233 , U235, Pu239, Ch là hậ Gi n ng l ợng 2 Pu241 n rn Ch i nhiệ nh nh hành n r n 3 H2O, D2O, C, Be nhiệ Th nh iều hiển T i nhiệ là ál 4 H2O, D2O, CO2, He, Vành h n x Điều hiển ng 5 Na gi n r n Gi án rn 6 Thùng lò Cd, B, Hf T ng b ệ B ệ hống bự x 7 Bê tông, H2O, Fe, Pb Cá ậ u rú há Hỗ rợ á u rúc 8 Al, Fe, Zn, S/S trong lò hân oạ oạ ò 2.1. Tuỳ hu à iệ dụng á h i nhiệ , h là hậ à u rú l, ng i h nr á l i l nh nêu r ng b ng 2 Bảng hân oạ oạ ò L il Tên gọi Nhiên liệu Ch Ch STT i nhiệ làm hậ Ln á lự Ur ni là giàu nhẹ 1 PWR H2O H2O 2-5% Trang 8
 10. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Ln ôi Ur ni là giàu nhẹ 2 BWR H2O H2O 2-5% Ln á lự Ur ni là giàu nhẹ 3 WWER H2O H2O LX ũ 2-5% Ln nặng ênh Ur ni ự nhiên 4 PHWR - D2O D2O, á lự CANDU 0,7% H2O Ur ni ự nhiên 5 GCR Lò khí grafit Grafit Khí He 0,7% Ln gr fi ênh Ur ni ự nhiên giầu 6 LWGR Grafit H2O á lự nhẹ L hí gr fi i Ur ni ự nhiên 7 AGR Grafit Khí He in 0,7% 8 FBR Lò nhanh tái sinh Urani làm giàu Không Na h ặ Plutoni Hiện n y, ông nghệ l há riển r h ng hú à d ng Hiện rên 0 l il ng ợ dụng à nghiên u há riển h hể ánh giá u h uyệ ối l i l này i l i l há Việ ỗi quố gi dụng à há riển l i l nà hụ hu à nhiều y u ố, r h là ý ồ hi n l ợ ỗi quố gi , u là rình h họ - ông nghệ à h n ng h gi ông nghiệ n i ị Mặ dù ố l i l nhiều nh ậy nh ng ố h ặ ã bị l i bỏ hỏi xu h ng há riển h ặ ng ở r ng hái h nghiệ Ch n n y, hự h hỉ i b l i ợ ông nhận là những ông nghệ ã ợ iể h ng à ợ há riển nhiều nh , là P ,B à PH Tỷ hần ố l ợng l á l i ông nghệ nh u: L h n ng n á lự : 60 (Pressurired Water Reactor - P +VVE , he là L h n ng n ôi: 2 (Boiling Water Reactor - B , à uối ùng là L n n ng iểu CANDU: (Pressurired Heavy Water Reactor - PH , hần n l i là á l i l há Chúng hãy xe xé b 3l il ợ há riển nhiều nh , h bi n nh hiện n y là P ,B à PH ò nư nhẹ ự WR- Pressurized Water Reactor 2. Đ y là iểu l h bi n nh i rên 230 l hiện ng ận hành rên hắ h gi i Thi bn l i l này nguồn gố ừ á l h n ng h nh n dụng r ng á ầu ngầ h nh n Chúng dụng n h ng là h i nhiệ à là hậ Thi há biệ ng ính iển hình l i l này là dùng n r ng hu rình là ngu i ng i qu l iá u r à hu rình h h i ợ Trang 9
 11. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện dụng là h i ợ inh r ể h y uô bin N r ng ùng h hể i nhiệ 325 0C, hi n ần h i ở áu 50 lần á u hí quyển ể ng n hặn iệ là ôi n ,á u ợ duy rì nh h i r ng b iều á Tr ng hu rình ng I n ũng ng ir h là hậ nên n u n rở hành h i hì là h h n ng h n h h bị gi xuống Hiệu ng h n hồi này là r ng những ặ r ng n àn ni i l il P Hệ hống dậ l h hự hiện iệ b ung hê b à ng V ng h ợ duy rì ở á u h h n àn ôi r ng á b r i nhiệ hi bị inh h i H i n là qu y uô bin áy há ể n x u iện, u l i ợ là ng ng ụ hành n i nhiệ h h n à qu á b r i nhiệ ể qu y rở l i ng Yêu ầu h n ng h i r , d ậy ể b á hỉ iêu inh , h in u hi inh ông ở uố bin ều ợ ng ng ụ à rở l i hu rình ông nghệ D ậy, ng h i nhà áy ĐHN ũng là hu rình ín, n b ung là l ợng nhỏ ể bù h hụ d r h á Trang 10
 12. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện P là l il n nhẹ i n nhẹ ừ là h i nhiệ ừ là h là chậ n rn à hùng l hịu á lự Thùng l u ừ hần hình rụ i á ống à /r h i nhiệ à áy hình elí Bên r ng hùng l gi ng l hình rụ dùng ể bố rí ùng h à h d ng huyển ng h i nhiệ Thùng l hịu á u l n à hịu b x ợh r h Mặ r ng ỏ l i xú in ợh l hé hông gỉ ể hống n n à gi quá rình gi n ỏ l d ng á d ng n w rôn , hi u x nh Để b bền, hùng l ợ là i ố ối hàn í nh Thùng l ợ hi ể là iệ r ng h i gi n dài ừ 0 n 60 n Cá hông ố lP ông u 60 M e ợ rình bày r ng b ng 3 B ng 3 M ố hông ố hính l il P - 1160 Mwe Thông ố bn l PWR Công u nhiệ 3423 MWt Công u iện 1160 MWe Đ ng ính hí r ng hùng l 4,394 m Đ dày hùng l 225 mm Chiều hùng l 12,9 m Vậ liêu hùng l ASME SA-508 GrB class 3 Trọng l ợng hùng l 402t Đ ng ính ùng h 3,37 m Chiều /dài ùng h 3,66 m Đ giàu nhiên liệu 2,1 - 4,1% Số b nhiên liệu 193 Đ ng ính h nh nhiên liệu 9,5 mm Trang 11
 13. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Chiều dài h nh nhiên liệu 3,65 m T ng hiều dài b nhiên liệu 4,06 m Vậ liệu ống h nh nhiên liệu Zircaloy-4 Trọng l ợng nhiên liệu 89 t Mậ ông u 105 KW/lít Số b / h nh iều hiển 53 bó Á u r ng l 157 Kg/cm2 Ch i nhiệ H2O Ch là hậ n r n H2O Thông l ợng h i nhiệ qu 60.103 t/h lò Nhiệ h i nhiệ à /r l 289/325 0C Ởl P , hối á ống b ệ à hệ hống iều hiển ợ bố rí ở hí rên ùng h Điều này h hé á h nh iều hiển hể ự r i à ùng h ể dậ l hi ần hi Cá l P á b nhiên liệu i ố l ợng h nh nhiên liệu r ng ỗi b ừ 200-300 uỳ hu u hình b nhiên liệu 5 x 5, 6 x 6, x, ,áb nhiên liệu ợ ắ r ng hùng l hịu á lự he hiều hẳng ng T ng ố b nhiên liệu à h ng 50-250 à ng rọng l ng h ng 80- 00 n ur niu Cá b nhiên liệu lP ũng nh lB r ng r ng hái hi án h ng T y d ng hình h uông, n r ng á l d Ng hi d ng hình h lụ giá ều, r ng bố rí ô ng uông h y giá Cá h nh nhiên liệu d ng hình ống bên r ng x á iên nhiên liệu UO2 ng ính 8 à hiều 0 Giữ ỏ bọ à iên nhiên liệu là rãnh hí He, hí rên l x nén giữ à h ng rống h hí h ng x h á r r ng h n ng h nh n Cá h nh nhiên liệu hợ l i hành á b nhiên liệu Cá b nhiên liệu n àl hể h ặ hông ỏ h bọ ng ài ùy ừng l Cá h này ợ ụ lỗ ể d ng h y ng ng á dụng dàn ều r ng nhiệ ùng h Trang 12
 14. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Nhà áy ĐHN i l P ồ ông nghệ h i ng Tr ng ồ ông nghệ này nh hi hi hi bị inh h i là hành hần h n hi h i ng C hể n i hi bị inh h i hu ng h y hu ng h i ều úng Tr ng hi bị inh h i, ể ruyền ợ nhiệ ừ ng ng ng h i ần hi hênh lệ h nhiệ giữ n ng hông ợ ôi à n ôi hu ng h i Để ránh ôi n r ng ng ,á u n hi l n, h ng là h n nhiều iá u ng h i D ậy, ính inh nhiệ nhà máy hai vòng b gi ũng h h n nhà áy ng á u r ng l nh nh u Thi bị inh h i là hành hần ần hi r ng nhà áy ĐHN i l P N á h ly ự l n Trang 13
 15. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện ruyền h h ng x ừ ng ng ng h i, giú h iệ ận hành nhà áy ợ huận iện h n Nh ng ặ há , hi bị inh h i là h u y u r ng nhà áy ĐHN i l P Tr ng hi bị này, hàng ngàn ống r i nhiệ , nhiều hỏng h h ng h y xẩy r i á ống này nh ắ ngh n, gẫy, h ng d n n à ọ xá g yr n h ng x ừ ng ng ng h i Để hắ hụ những hỏng h này, h ng i hỏi h i h i gi n, ốn é à h i dừng nhà áy, g y nh h ởng n inh Th áng nhìn ng i giá nhà áy ĐHN h i ng ần ốn ầu nhiều h n nhiều i nhà áy ng Nh ng d yêu ầu b n àn h ng x , h i x lý r i i n àn b l u l ợng n ng ng ụ u uố bin ã là h hỉ ố qu n rọng nh giá ông u ặ ỗi K nhà áy ng hầu nh x xỉ i nhà áy h i ng ò nư ô BWR - Boiling Water Reactor 2. Về h bi n ũng nh á hãng ung ,án dụng hì l n ôi B hỉ ng u l n á lự P Nguyên lý hi àh ng n bn ál n ôi là dụng hu rình rự i N r ng ùng h l hn ng ợ là ôi nh h n ng h n h h à inh r h i n rự i h y uô bin áy há N r ng hùng l b gồ h i hần: n àh in ,d iệ dụng hu rình rự i hể hiện ự há biệ i á ông nghệ há ở những ặ ính b n u: áy inh h i hu rình rự i o Không Gi ợ á lự r ng l r ng hi ẫn ợ hiệu u Phần l u huyển á ậh h ng x r ng h n Trang 14
 16. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện B ũng là l il in nhẹ ừ là h i nhiệ ừ là h là hậ à hùng l hịu á lự Tuy nhiên, há il P , r ng l B ự ôi hể í h ng y r ng l Thùng l B hình h gần giống nh l P nh ng á hông ố há h n Vùng h l B ng ự nh l P hông ồng nh à ợ ậ hợ ừ á b nhiên liệu ặ á nh u r ng giỏ ùng h S il P ùng ông u , íhh ùng h lB l nh n B ng 5 M ố hông ố hính l il B - 1100 Mwe Trang 15
 17. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Thông ố BWR Công u nhiệ 3293 MWt Công u iện 1100 MWe Đ ng ính hí r ng hùng lò 6,375 m Đ dày hùng l 157 mm Chiều hùng l 23,0 m Vậ liêu hùng l ASME SA-533 GrB class 1 Trọng l ợng hùng l 793 t Đ ng ính ùng h 4,75 m Chiều /dài ùng h 3,71 m Đ giàu nhiên liệu 2,2% Số b nhiên liệu 764 Đ ng ính h nh nhiên liệu 13 mm Chiều dài h nh nhiên liệu 3,71 m T ng hiều dài b nhiên liệu 4.46 m Vậ liệu ống h nh nhiên liệu Zircaloy-2 Trọng l ợng nhiên liệu 142 t Mậ ông u 50 KW/lít Số b / h nh iều hiển 185 thanh Á u r ng l 71 Kg/cm2 Ch i nhiệ H2O Ch là hậ n rn H2O Thông l ợng h i nhiệ qu l 48.103 t/h Nhiệ h i nhiệ à /r l 216/286 0C Trang 16
 18. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Cá h nh nhiên liệu lB ề hình h ũng giống nh á h nh nhiên liệu lP , hỉ há là húng ng ính h n à ỏ bọ dày h n Cá b nhiên liệu lB ợ bọ r ng h ín h àn àn, hông ụ lỗ ể l i rừ á d ng h y ng ng D ặ hù ồ ông nghệ há il P , á hệ hống iều hiển à b ệ lB ợ bố rí ở hần d i l à r ng hành hần hệ hống iều hiển dụng á b ể h y i l u l ợng n uần h àn qu ùng h ể iều hỉnh ông u l Đ ng á h nh iều hiển à b ệ nằ ng ài ỏ hùng l à luôn n ng l ợng dự rữ ể hắng lự rọng r ng à á h nh này à ùng h hi bị iện Ưu iể bn nhà áy ĐHN i lB là ồ ông nghệ ng, nh ậy u rú n gi n à ính inh ì á hông ố h in r hi à uố bin à ở r ng l gần nh bằng nh u hỉ h n é nh u ở hần iêu h rên ng ống Nh ợ iể bn nhà áy i l B là hi bị h i là iệ r ng iều iện h ng x , d ậy, iệ ận hành h h n à l ợng h h i h ng x ũng nhiều h n 2.5 ò nư nặng WR Phần l n á l PH Pre urized He y-Water- der ed e r u hình iêu huẩn nh nh u L 380 ênh ông á nằ ng ng ợ ắ x r ng ô ng hình uông Thi bị iều hiển, hi bị dậ l à á hi bị r ng ùng h ều nằ r ng ống ợ bố rí hẳng ng h y nằ ng ng xen giữ á ênh nhiên liệu Môi r ng là iệ là n nặng á u h , nhiệ h Trang 17
 19. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Vùng h ợ b bọ r ng bể ín bằng hé , hình rụ, nằ ng ng, gọi là bể l ndri Đ n l ợ ình, bể l ndri l i nằ r ng h ng bê ông ín h ầy n nhẹ Mỗi ênh ông á là ống lồng, ống ng ài gọi là ống l ndri là bằng zir l y Ống r ng gọi là ống hịu á , h 2 b nhiên liệu à n nặng i nhiệ , ống này là bằng hợ i zir ni-ni bi Cá ênh ông á nằ ng ng ng ng i rụ à xuyên qu bể l ndri Kh ng hông giữ ống hịu á à ống l ndri r ng ỗi ênh ông á là hí CO2 Ch i nhiệ là n nặng h y r ng ênh nhiên liệu ênh h ịu á i nhiệ inh r ừ h n ng h nh n ề áy inh h i N nặng r ng bể l ndri ợ dụng ể là hậ n r n nh nh inh r ừ h n ng h n h h Ch là hậ là n nặng uần h àn liên ụ qu bể l ndri à áy r i nhiệ ể gi i ph ng nhiệ inh r r ng h là hậ hi l là iệ Cá u rên ầu à à ầu r b h iệ h n bố nhiệ h i nhiệ r ng bể l ndri ợ ồng ều, á u rên bề ặ n nặng l n h n á u hí quyển í Trang 18
 20. Tiểu luận Nhà Máy Điên GVHD: Trần Anh Nguyện Hệ hống h là hậ n r n lậ h àn àn i hệ hống i nhiệ l hn ng Hệ hống này b gồ h i b à h i áy r i nhiệ à nối i: - Hệ hống là hn nặng; - Hệ hống hí rên bề ặn nặng; - Hệ hống h lỏng g y nhiễ dậ h n ng h nh n; - Hệ hống l y ẫu; - Hệ hống ung n nặng Bể h n nặng giú h h là hậ duy rì ở ần hi , bù h ự dãn d gi ng nhiệ g y r à bù r h á r ng quá rình là iệ N nặng r ng bể l ndri n h n ng nh bể là á r ng r ng hợ ự ố h i nhiệ à hệ hống là á ùng h bị hỏng Những ậ liệu r ng bể l ndri à hệ hống là hậ n r n i xú in nặng là hé hông gỉ h y á hợ i zir ni Những ậ liệu này hí h hợ i ôi r ng nhiệ h à xí nhẹ Tr ng l PH iệ dàn ều ông u ợ bằng á h h nhiên liệu háy há nh u he ừng ùng, hợ i dụng á h nh iều hỉnh Cá l PH dụng nhiên liệu huẩn Mỗi b nhiên li ệu là ậ hợ 3 h nh nhiên liệu ỏ bọ là bằng hợ i zir l y, bên r ng h á iên UO2 thiên nhiên. Vậ liệu ùng h à h là hậ n r n là n nặng ã là h l PH i iệ n r n ối à dụng riệ ể nhiên liệu Khi nhiên liệu háy à hà l ợng U-235 gi , lu ni inh r ung l ợng h n ng b ung à g h ng n n l ợng nhiệ Trang 19
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản