NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

Chia sẻ: yesno123

HS được ôn lại và nắm vững các nội dung sau : -Các khái niệm về hàm số ,biến số ,hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc công thức -Khi y là hàm số của x thì có thể viết y=f(x); y=g(x) ;…các giá trị của hàm số y=f(x) tại x0 được ký hiệu f(x0)… -Đồ thị của hàm hàm số y=f(x) là tập hợp các các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x))trên mp toạ độ -biết tính thành thạo các giá trị của hàm số khi cho trước biến số ,vẽ thành thạo...

Nội dung Text: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
I-MỤC TIÊU :HS được ôn lại và nắm vững các nội dung sau :


-Các khái niệm về h àm số ,biến số ,h àm số có thể được cho bằng bảng hoặc công thức


-Khi y là hàm số của x thì có th ể viết y=f(x); y=g(x) ;…các giá trị của hàm số y=f(x) tại

x0 đ ược ký hiệu f(x0)…


-Đồ thị của hàm hàm số y=f(x) là tập hợp các các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương

ứng (x; f(x))trên mp toạ độ


-biết tính th ành th ạo các giá trị của hàm số khi cho trước biến số ,vẽ thành thạo đồ thị


II-CHUẨN BỊ :


-GV:b ảng phụ vẽ VD1(a,) ; ?3 và b ảng đáp án


-HS:ôn lại phần h àm số đ ã học ở lớp 7 ,máy tính casio fx-220 hoặc fx-500A


III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)ổn định :kiểm tra sĩ số học sinh


2) Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: Đặt vấn đề ,giới thiệu nội dung Hoạt động của HS
chươngIIGV: Lớp 7 chúng ta đã được làm quen với khái niệm

hàm số và một số Vd về hàm số ,khái niệm mp toạ độ
HS nghe GV trình bày và m ở
.đồ thị hàm số y=a.x.Ở lớp 9 ngoài ôn tập các kiến thức
phần mục lục trang 129 sgk để
trên ta cón bổ sung thêm một số khái niệm :hàm số
theo dõi
đồng biến , nghịch biến đường thẳng song song và một

số hàm số cụ thể .tiết học này ta sẽ nhắc lại và bổ sungHoạt động 2: khái niệm hàm số Hoạt động của HS Ghi bảngGv nh ắc lại kiến thức thông qua h ệ thống -HS n ếu đại lư ợng y 1) khái niệm h àm số

câu hỏi phụ thuộc vào đ ại :

lượng thay đổi x sao
-khi nào thì đại lượng y được gọi là hàm SGK/42,43
cho với mỗi gia` trị
số của đại lượng thay đổi x?
của x ta luôn xác định

Hàm số có thể được cho bằng những được một giá trị tương

cách nào ? ứng của y thì y đư ợc

gọi là hám số của x và
-Gv yêu cầu HS tìm hiểu VD 1a,1b
x gọi là biến số
sgk/42

Hàm số có thể được
Gv đưa b ảng phụ đã chuẩn bị .
cho b ằng bảng hoặc

-VD 1a) y là hàm số của x được cho công thức

bằng bảng ,em hả y giải thích vì sao y là
-Vì có đại lượng y phụ
hàm số của x ?
thuộc vào đại lượng x
-VD1b) y là hàm số của x được cho bởi sao cho với mỗi giá trị ?1 Cho hàm số :

một trong 4 công thức(th êm y  x  1 ) của x ta luôn xác định
1
y  f (x)  x5
2
Em hãy giải thích vì sao công thức y=2x được chỉ một giá trị
tương ứng của y .
là một hàm số ? còn lại tương tự 1
* f (0 )  055
2


-GV đưa bảng phụ ghi VD1c) bài 1b -HS trả lới như trên
1
* f (1)  1  5  5 ,5
2
SBT/56 ? b ảng này có xác định y là hàm
-Bảng VD1c) không
số của x không vì sao?
xác đ ịnh một h àm số * f ( 2 )  1 . 2  5  6
2

GV :qua VD trên ta thấy hàm số có thể vì ừng với một giá trị
1
f ( 2)  ( 2)  5  4
được cho bằng bảng nhưng không phải x=3 có 2 giá trị của y 2
1
f (  10 )  (  10 )  5  0
là 6 và 4 2
bảng nào cũng xác định một h àm số


-nếu h àm số được cho bởi công thức -là gtrị của h àm số tại

y=f(x) ta hiểu biến số x chỉ lấy những giá x=0; x=1;….

trị mà tại đó f(x) xác định
F(0)=5; f(1)=5,5

-GV trở về VD1b) và hỏi : hàm số này
F(a)=1/2 a+5
thì biến x có thể lấy các giá trị nào ?vì
-Khi x thay đổi m à y
sao ?
luôn nh ận một giá trị
?em hiểu ntn về kí hiệu f(0)?;f(1)?…
không đổi là hàm hằng

-GV yêu cầu hS làm ?1


? Thế nào là hàm hằng ? cho VD?


GV ch ốt lại vấn đề đặc biệt khái niệm

hàm số cầnnêu rõ 2 ý
Hoạt động 3:đồ thị hàm số Hoạt động của HS Ghi bảngGv yêu cầu HS làm ?2 ?2 :HS1: biễu diễn các 2)Đồ thị của hàm số :

điểm lên mp toạ độ
-GV kẻ sẵn 2 hệ toạ độ Oxy y

lên bảng -HS2: vẽ đồ thị y=2x
A(1/3;6)

-GV gọi 2 HS đồng thời lên Với x=1 =>y=2
B(1/2;4),
bảng mỗi HS làm 1 câu =>A(1;2)thuộc đồ thị

C(1;2)
y=2x
-Gv yêu cầu Hs làm ?2 vào

*tập hợp tất cả các điểm D(2;1),
vở

biễu diễn các cặp giá trị
E(3;2/3)
Gv và HS cùng kiểm tra bài
tương ứng (x;f(x))trên
trên bảng
F(4,1/2) 0 1 2 3 4 x
mp toạ độ được gọi là đồ

?Th ế n ào là đồ thị của h àm thị của h àm số y=f(x)
*vẽ đồ thị y=2x: y A
số y=f(x)?
?2a là của hs cho bởi
Với x=1 =>
* Em hãy nhận xét các căp bảng trang 42

y=2 =>A(1;2)
số của ?2 a lá của hs n ào
-Là tậphợp các điểmA;B
?trong các VD trên
 đồ thị y=2x
C;D;E trong mp to ạ độ

?Đồ thị của hàm số đó gì?
0 1
-Là đường thẳng OA

x
-đồ thị h àm số y=2xlà gì ? trong mp to ạ độ


*Nhận xét :SGK
Hoạt động 3: Hàm số đồng Hoạt động của HS Ghi bảng

biến ; nghịch biếnGv yêu cầu HS làm ?3 -HS điền vào bảng trang 43 3): Hàm số đồng biến ;

sgk nghịch biến
-yêu cầu Hs cả lớp điền bút

chì vào b ảng ở sgk/43 HS đối chiếu và sữa chữa VD: ?3 sgk/43


-Gv đưa đáp án lên sẵn cho a) y=2x+1

hs sữa bài
Xác định với mọi xthuộc R * hàm số y=2x+1 xác định

VD:a) biểu thức 2x+1 xác với mọi x
Khi x tăng dần thì giá trị
đinh với những giá trị n ào
tương ứng của y tăng * Khi x tăng d ần thì giá trị
của x?
tương ứng của y tăng
-HS làm VD b
?khi x tăng dần gtị tương
Ta nói hàm số y=2x+1 đồng
-HS đọc phần tổng quát
ứng của y ntn?
biến trên R
SGK/44
-GV giới thiệu h àm số đồng
b)y=-2x+1 nghịch biến trên
biến trên R
R

-Tương tự cho hs làm VDb
* Tổng quát : sgk/44
Hoạt động 5: Dặn dò:


- nắm vững khái niệm h àm số ,đồ thị ,h àm đồng biến ,nghịch biến


-BVN: 1;2;3 sgk/44;45+ 1;3 SBT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản