NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

Chia sẻ: yesno123

HS được ôn lại và nắm vững các nội dung sau : -Các khái niệm về hàm số ,biến số ,hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc công thức -Khi y là hàm số của x thì có thể viết y=f(x); y=g(x) ;…các giá trị của hàm số y=f(x) tại x0 được ký hiệu f(x0)… -Đồ thị của hàm hàm số y=f(x) là tập hợp các các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x))trên mp toạ độ -biết tính thành thạo các giá trị của hàm số khi cho trước biến số ,vẽ thành thạo...

Nội dung Text: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

 

  1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ I-MỤC TIÊU :HS được ôn lại và nắm vững các nội dung sau : -Các khái niệm về h àm số ,biến số ,h àm số có thể được cho bằng bảng hoặc công thức -Khi y là hàm số của x thì có th ể viết y=f(x); y=g(x) ;…các giá trị của hàm số y=f(x) tại x0 đ ược ký hiệu f(x0)… -Đồ thị của hàm hàm số y=f(x) là tập hợp các các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x))trên mp toạ độ -biết tính th ành th ạo các giá trị của hàm số khi cho trước biến số ,vẽ thành thạo đồ thị II-CHUẨN BỊ : -GV:b ảng phụ vẽ VD1(a,) ; ?3 và b ảng đáp án -HS:ôn lại phần h àm số đ ã học ở lớp 7 ,máy tính casio fx-220 hoặc fx-500A III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)ổn định :kiểm tra sĩ số học sinh 2) Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1: Đặt vấn đề ,giới thiệu nội dung Hoạt động của HS
  2. chươngII GV: Lớp 7 chúng ta đã được làm quen với khái niệm hàm số và một số Vd về hàm số ,khái niệm mp toạ độ HS nghe GV trình bày và m ở .đồ thị hàm số y=a.x.Ở lớp 9 ngoài ôn tập các kiến thức phần mục lục trang 129 sgk để trên ta cón bổ sung thêm một số khái niệm :hàm số theo dõi đồng biến , nghịch biến đường thẳng song song và một số hàm số cụ thể .tiết học này ta sẽ nhắc lại và bổ sung Hoạt động 2: khái niệm hàm số Hoạt động của HS Ghi bảng Gv nh ắc lại kiến thức thông qua h ệ thống -HS n ếu đại lư ợng y 1) khái niệm h àm số câu hỏi phụ thuộc vào đ ại : lượng thay đổi x sao -khi nào thì đại lượng y được gọi là hàm SGK/42,43 cho với mỗi gia` trị số của đại lượng thay đổi x? của x ta luôn xác định Hàm số có thể được cho bằng những được một giá trị tương cách nào ? ứng của y thì y đư ợc gọi là hám số của x và -Gv yêu cầu HS tìm hiểu VD 1a,1b x gọi là biến số sgk/42 Hàm số có thể được Gv đưa b ảng phụ đã chuẩn bị . cho b ằng bảng hoặc -VD 1a) y là hàm số của x được cho công thức bằng bảng ,em hả y giải thích vì sao y là -Vì có đại lượng y phụ hàm số của x ? thuộc vào đại lượng x
  3. -VD1b) y là hàm số của x được cho bởi sao cho với mỗi giá trị ?1 Cho hàm số : một trong 4 công thức(th êm y  x  1 ) của x ta luôn xác định 1 y  f (x)  x5 2 Em hãy giải thích vì sao công thức y=2x được chỉ một giá trị tương ứng của y . là một hàm số ? còn lại tương tự 1 * f (0 )  055 2 -GV đưa bảng phụ ghi VD1c) bài 1b -HS trả lới như trên 1 * f (1)  1  5  5 ,5 2 SBT/56 ? b ảng này có xác định y là hàm -Bảng VD1c) không số của x không vì sao? xác đ ịnh một h àm số * f ( 2 )  1 . 2  5  6 2 GV :qua VD trên ta thấy hàm số có thể vì ừng với một giá trị 1 f ( 2)  ( 2)  5  4 được cho bằng bảng nhưng không phải x=3 có 2 giá trị của y 2 1 f (  10 )  (  10 )  5  0 là 6 và 4 2 bảng nào cũng xác định một h àm số -nếu h àm số được cho bởi công thức -là gtrị của h àm số tại y=f(x) ta hiểu biến số x chỉ lấy những giá x=0; x=1;…. trị mà tại đó f(x) xác định F(0)=5; f(1)=5,5 -GV trở về VD1b) và hỏi : hàm số này F(a)=1/2 a+5 thì biến x có thể lấy các giá trị nào ?vì -Khi x thay đổi m à y sao ? luôn nh ận một giá trị ?em hiểu ntn về kí hiệu f(0)?;f(1)?… không đổi là hàm hằng -GV yêu cầu hS làm ?1 ? Thế nào là hàm hằng ? cho VD? GV ch ốt lại vấn đề đặc biệt khái niệm hàm số cầnnêu rõ 2 ý
  4. Hoạt động 3:đồ thị hàm số Hoạt động của HS Ghi bảng Gv yêu cầu HS làm ?2 ?2 :HS1: biễu diễn các 2)Đồ thị của hàm số : điểm lên mp toạ độ -GV kẻ sẵn 2 hệ toạ độ Oxy y lên bảng -HS2: vẽ đồ thị y=2x A(1/3;6) -GV gọi 2 HS đồng thời lên Với x=1 =>y=2 B(1/2;4), bảng mỗi HS làm 1 câu =>A(1;2)thuộc đồ thị C(1;2) y=2x -Gv yêu cầu Hs làm ?2 vào *tập hợp tất cả các điểm D(2;1), vở biễu diễn các cặp giá trị E(3;2/3) Gv và HS cùng kiểm tra bài tương ứng (x;f(x))trên trên bảng F(4,1/2) 0 1 2 3 4 x mp toạ độ được gọi là đồ ?Th ế n ào là đồ thị của h àm thị của h àm số y=f(x) *vẽ đồ thị y=2x: y A số y=f(x)? ?2a là của hs cho bởi Với x=1 => * Em hãy nhận xét các căp bảng trang 42 y=2 =>A(1;2) số của ?2 a lá của hs n ào -Là tậphợp các điểmA;B ?trong các VD trên  đồ thị y=2x C;D;E trong mp to ạ độ ?Đồ thị của hàm số đó gì? 0 1 -Là đường thẳng OA x -đồ thị h àm số y=2xlà gì ? trong mp to ạ độ *Nhận xét :SGK
  5. Hoạt động 3: Hàm số đồng Hoạt động của HS Ghi bảng biến ; nghịch biến Gv yêu cầu HS làm ?3 -HS điền vào bảng trang 43 3): Hàm số đồng biến ; sgk nghịch biến -yêu cầu Hs cả lớp điền bút chì vào b ảng ở sgk/43 HS đối chiếu và sữa chữa VD: ?3 sgk/43 -Gv đưa đáp án lên sẵn cho a) y=2x+1 hs sữa bài Xác định với mọi xthuộc R * hàm số y=2x+1 xác định VD:a) biểu thức 2x+1 xác với mọi x Khi x tăng dần thì giá trị đinh với những giá trị n ào tương ứng của y tăng * Khi x tăng d ần thì giá trị của x? tương ứng của y tăng -HS làm VD b ?khi x tăng dần gtị tương Ta nói hàm số y=2x+1 đồng -HS đọc phần tổng quát ứng của y ntn? biến trên R SGK/44 -GV giới thiệu h àm số đồng b)y=-2x+1 nghịch biến trên biến trên R R -Tương tự cho hs làm VDb * Tổng quát : sgk/44 Hoạt động 5: Dặn dò: - nắm vững khái niệm h àm số ,đồ thị ,h àm đồng biến ,nghịch biến -BVN: 1;2;3 sgk/44;45+ 1;3 SBT
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản