NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
198
lượt xem
16
download

NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS được ôn lại và nắm vững các nội dung sau : -Các khái niệm về hàm số ,biến số ,hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc công thức -Khi y là hàm số của x thì có thể viết y=f(x); y=g(x) ;…các giá trị của hàm số y=f(x) tại x0 được ký hiệu f(x0)… -Đồ thị của hàm hàm số y=f(x) là tập hợp các các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x))trên mp toạ độ -biết tính thành thạo các giá trị của hàm số khi cho trước biến số ,vẽ thành thạo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

  1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ I-MỤC TIÊU :HS được ôn lại và nắm vững các nội dung sau : -Các khái niệm về h àm số ,biến số ,h àm số có thể được cho bằng bảng hoặc công thức -Khi y là hàm số của x thì có th ể viết y=f(x); y=g(x) ;…các giá trị của hàm số y=f(x) tại x0 đ ược ký hiệu f(x0)… -Đồ thị của hàm hàm số y=f(x) là tập hợp các các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x))trên mp toạ độ -biết tính th ành th ạo các giá trị của hàm số khi cho trước biến số ,vẽ thành thạo đồ thị II-CHUẨN BỊ : -GV:b ảng phụ vẽ VD1(a,) ; ?3 và b ảng đáp án -HS:ôn lại phần h àm số đ ã học ở lớp 7 ,máy tính casio fx-220 hoặc fx-500A III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)ổn định :kiểm tra sĩ số học sinh 2) Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1: Đặt vấn đề ,giới thiệu nội dung Hoạt động của HS
  2. chươngII GV: Lớp 7 chúng ta đã được làm quen với khái niệm hàm số và một số Vd về hàm số ,khái niệm mp toạ độ HS nghe GV trình bày và m ở .đồ thị hàm số y=a.x.Ở lớp 9 ngoài ôn tập các kiến thức phần mục lục trang 129 sgk để trên ta cón bổ sung thêm một số khái niệm :hàm số theo dõi đồng biến , nghịch biến đường thẳng song song và một số hàm số cụ thể .tiết học này ta sẽ nhắc lại và bổ sung Hoạt động 2: khái niệm hàm số Hoạt động của HS Ghi bảng Gv nh ắc lại kiến thức thông qua h ệ thống -HS n ếu đại lư ợng y 1) khái niệm h àm số câu hỏi phụ thuộc vào đ ại : lượng thay đổi x sao -khi nào thì đại lượng y được gọi là hàm SGK/42,43 cho với mỗi gia` trị số của đại lượng thay đổi x? của x ta luôn xác định Hàm số có thể được cho bằng những được một giá trị tương cách nào ? ứng của y thì y đư ợc gọi là hám số của x và -Gv yêu cầu HS tìm hiểu VD 1a,1b x gọi là biến số sgk/42 Hàm số có thể được Gv đưa b ảng phụ đã chuẩn bị . cho b ằng bảng hoặc -VD 1a) y là hàm số của x được cho công thức bằng bảng ,em hả y giải thích vì sao y là -Vì có đại lượng y phụ hàm số của x ? thuộc vào đại lượng x
  3. -VD1b) y là hàm số của x được cho bởi sao cho với mỗi giá trị ?1 Cho hàm số : một trong 4 công thức(th êm y  x  1 ) của x ta luôn xác định 1 y  f (x)  x5 2 Em hãy giải thích vì sao công thức y=2x được chỉ một giá trị tương ứng của y . là một hàm số ? còn lại tương tự 1 * f (0 )  055 2 -GV đưa bảng phụ ghi VD1c) bài 1b -HS trả lới như trên 1 * f (1)  1  5  5 ,5 2 SBT/56 ? b ảng này có xác định y là hàm -Bảng VD1c) không số của x không vì sao? xác đ ịnh một h àm số * f ( 2 )  1 . 2  5  6 2 GV :qua VD trên ta thấy hàm số có thể vì ừng với một giá trị 1 f ( 2)  ( 2)  5  4 được cho bằng bảng nhưng không phải x=3 có 2 giá trị của y 2 1 f (  10 )  (  10 )  5  0 là 6 và 4 2 bảng nào cũng xác định một h àm số -nếu h àm số được cho bởi công thức -là gtrị của h àm số tại y=f(x) ta hiểu biến số x chỉ lấy những giá x=0; x=1;…. trị mà tại đó f(x) xác định F(0)=5; f(1)=5,5 -GV trở về VD1b) và hỏi : hàm số này F(a)=1/2 a+5 thì biến x có thể lấy các giá trị nào ?vì -Khi x thay đổi m à y sao ? luôn nh ận một giá trị ?em hiểu ntn về kí hiệu f(0)?;f(1)?… không đổi là hàm hằng -GV yêu cầu hS làm ?1 ? Thế nào là hàm hằng ? cho VD? GV ch ốt lại vấn đề đặc biệt khái niệm hàm số cầnnêu rõ 2 ý
  4. Hoạt động 3:đồ thị hàm số Hoạt động của HS Ghi bảng Gv yêu cầu HS làm ?2 ?2 :HS1: biễu diễn các 2)Đồ thị của hàm số : điểm lên mp toạ độ -GV kẻ sẵn 2 hệ toạ độ Oxy y lên bảng -HS2: vẽ đồ thị y=2x A(1/3;6) -GV gọi 2 HS đồng thời lên Với x=1 =>y=2 B(1/2;4), bảng mỗi HS làm 1 câu =>A(1;2)thuộc đồ thị C(1;2) y=2x -Gv yêu cầu Hs làm ?2 vào *tập hợp tất cả các điểm D(2;1), vở biễu diễn các cặp giá trị E(3;2/3) Gv và HS cùng kiểm tra bài tương ứng (x;f(x))trên trên bảng F(4,1/2) 0 1 2 3 4 x mp toạ độ được gọi là đồ ?Th ế n ào là đồ thị của h àm thị của h àm số y=f(x) *vẽ đồ thị y=2x: y A số y=f(x)? ?2a là của hs cho bởi Với x=1 => * Em hãy nhận xét các căp bảng trang 42 y=2 =>A(1;2) số của ?2 a lá của hs n ào -Là tậphợp các điểmA;B ?trong các VD trên  đồ thị y=2x C;D;E trong mp to ạ độ ?Đồ thị của hàm số đó gì? 0 1 -Là đường thẳng OA x -đồ thị h àm số y=2xlà gì ? trong mp to ạ độ *Nhận xét :SGK
  5. Hoạt động 3: Hàm số đồng Hoạt động của HS Ghi bảng biến ; nghịch biến Gv yêu cầu HS làm ?3 -HS điền vào bảng trang 43 3): Hàm số đồng biến ; sgk nghịch biến -yêu cầu Hs cả lớp điền bút chì vào b ảng ở sgk/43 HS đối chiếu và sữa chữa VD: ?3 sgk/43 -Gv đưa đáp án lên sẵn cho a) y=2x+1 hs sữa bài Xác định với mọi xthuộc R * hàm số y=2x+1 xác định VD:a) biểu thức 2x+1 xác với mọi x Khi x tăng dần thì giá trị đinh với những giá trị n ào tương ứng của y tăng * Khi x tăng d ần thì giá trị của x? tương ứng của y tăng -HS làm VD b ?khi x tăng dần gtị tương Ta nói hàm số y=2x+1 đồng -HS đọc phần tổng quát ứng của y ntn? biến trên R SGK/44 -GV giới thiệu h àm số đồng b)y=-2x+1 nghịch biến trên biến trên R R -Tương tự cho hs làm VDb * Tổng quát : sgk/44 Hoạt động 5: Dặn dò: - nắm vững khái niệm h àm số ,đồ thị ,h àm đồng biến ,nghịch biến -BVN: 1;2;3 sgk/44;45+ 1;3 SBT
Đồng bộ tài khoản