Nhận biết hợp chất có nhóm chức

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
498
lượt xem
207
download

Nhận biết hợp chất có nhóm chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Axit cacboxylic: bằng quỳ tím hoặc các muối cacbonat Nếu có nhiều axit thì nhận biết: HCOOH bằng dd AgNO3 trong NH3. CH2=CH-COOH bằng dd Brom

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận biết hợp chất có nhóm chức

  1. DAÏNG 1
  2. NHAÄN BIEÁT NGUYEÂN TAÉC NGUYEÂ Trong nhaän bieát, caùc daáu hieäu phaûi nhö theá naøo? Roõ raøng Deã nhaän bieát
  3. NHAÄN BIEÁT THÖÙ TÖÏ NHAÄN BIEÁT • Haõy cho bieát thöù töï vaø caùch nhaän bieát cuûa caùc chaát sau ñaây: Röôïu ñôn Amin Phenol(Anilin) (6) (2) (4) Glyxeârin Alñeâhyt Axit Cacboxylic (5) (3) (1)
  4. NHAÄN BIEÁT Axit cacboxylic: Baèng quyø tím hoaëc caùc muoái cacbonat. Neáu coù nhieàu axit thì nhaän bieát: HCOOH baèng dd AgNO3 trong NH3. CH2=CH-COOH baèng dd Broâm. Amin: Baèng quyø tím Alñeâhyt: Baèng dd AgNO3 trong NH3. Pheânol (Anilin): Baèng dd Broâm. Glyxeârin (Röôïu ña chöùc): Baèng Cu(OH)2. Röôïu ñôn chöùc: Baèng Na.
  5. NHAÄN BIEÁT TRÌNH BAØY TRÌNH Haõy cho bieát caùc quaù trình cuûa moät baøi Haõ nhaän bieát: Cho thuoác thöû laàn löôït vaøo n loï hoùa chaát. Hieän töôïng thaáy. Keát luaän loï. Vieát phöông trình phaûn öùng neáu coù.
  6. BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT Nhaän bieát: Röôïu EÂtylic, Pheânol. C6H5OH C2H5OH __ traéng ddBr2
  7. BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT Nhaän bieát: Pheânol, Röôïu benzylic, Benzen. C6H5OH C6H5-CH2OH C6H6 traéng __ __ ddBr2 H2 __ Na
  8. BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT Röôïu EÂtylic, Meâtyl amin, Axit Nhaän bieát: Axeâtit, ddfomon. C2H5OH CH3NH2 CH3COOH HCHO __ __ Hoùa xanh Hoùa ñoû Quì tím __ Ag ddAgNO3/NH3
  9. BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT Nhaän bieát: Axit Axeâtic, Glyxeârin, Pheânol, Anñeâhit Axeâtic, Propanol-1. CH3COOH C3H5(OH)3 C6H5OH CH3CHO C3H7OH __ __ __ __ Hoùa ñoû Quì tím __ __ __ AgNO3/NH3 Ag __ __ traéng ddBr2 __ Dd X.thaãm Cu(OH)2
  10. BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT Axit Fomic, Axit Axeâtic, Axit Acrylic, Nhaän bieát: Röôïu EÂtylic, Pheânol, Añeâhyt Axeâtic, EÂtyl Axeâtat. HCOOH CH3COOH C2H3COOH C2H5OH C6H5OH CH3CHO CH3COOC2H5 __ __ __ __ Quì tím Hoùa ñoû Hoùa ñoû Hoùa ñoû __ __ __ __ __ AgNO3/ Ag Ag NH3 __ __ __ Maát maøu traéng ddBr2 __ H2 Na

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản