Nhận biết tách chất hữu cơ

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
338
lượt xem
114
download

Nhận biết tách chất hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nhận biết tách chất hữu cơ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận biết tách chất hữu cơ

  1. Tài liệu khóa học : Luyện thi Vip 2010 NHẬN BIẾT- TÁCH HỮU CƠ 1. Để phân biệt rượu etylic và glixerol có thể dung phản ứng: A. Tráng gương tạo kết tủa bạc B. Khử CuO khi đun nóng tạo đồng kim loại màu đỏ C. Este hóa bằng axit axetic tạo este D. Hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh thẫm 2. Có 3 hợp chất hữu cơ cùng chức có CTPT là: CH2O2, C2H4O2 và C3H4O2. Cặp thuốc thử để phân biệt 3 chất đó là: A. C2H5OH và dd Br2 B. dd AgNO3/NH3(t0) và dd Br2 C. Na và Cu(OH)2 D. dd AgNO3/NH3(t0) và dd NaHCO3 3. Chỉ dung các chất nào dưới đây để có thể phân biệt 2 ancol đồng phân có cùng công thức phân tử C3H8O A. CuO và dd AgNO3/NH3 B. Na, H2SO4 đặc C. Na và dd AgNO3/NH3 D. Na và CuO 4. Có các rượu: iso-butylic, rượu tert-butylic, glixerol. Thuốc thử dung để nhận biết 3 chất đó là (được phép đun nóng) A. dd CH3COOH B. Na kim loại C. CuO D. Cu(OH)2 5. Có 5 bình mất nhãn đựng 5 dd sau: axit fomic, axit axetic, rượu etylic, glixerol, andehit axetic. Dùng cặp hóa chất nào sau đây để nhận biết cả 5 dd trên (được phép đun nóng) A. Quỳ tím, AgNO3/NH3 B. AgNO3/NH3 và Br2 C. Quỳ tím, CuOH2 D. CuO và Na2CO3 6. Cho dãy biến hóa sau: Propen → A1 → B1 → B2 → B3 D1 → D2 → D3 Thuốc thử không thể phân biệt được B3 và D3 là: A. Cu(OH)2/OH- B. dd Br2 C. AgNO3/NH3 D. Na 7. Cho hỗ hợp X gồm 2 chất hữu cơ C3H6O2 (Y) và C2H4O2 (Z) tác dụng đủ dd NaOH thu một muối và một rượu. Thuốc thử nào sau đây không thể phân biệt được Z và Y. A. Na B. AgNO3/NH3, t0 C. Cu(OH)2 D. Quỳ tím 8. Để phân biệt 3 dd: dd etanol, dd glixerol và dd phenol. Ta lần lượt dùng các hóa chất nào sau đây : A. Na và dd Br2 B. NaOH và Na C. Dd Br2, Cu(OH)2 D. Dd Br2, Na 9. Nhận biết 3 chất lỏng nguyên chất: pentylbromua, brombenzen, 1-brom-but-2-en bằng các hóa chất nào sau đây ? Các hóa chất được sử dụng theo đúng thứ tự : A. dd NaOH (nhiệt độ thường), dd HNO3, dd AgNO3 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  2. Tài liệu khóa học : Luyện thi Vip 2010 B. dd Br2, dd NaOH (đun sôi), dd HNO3, dd AgNO3. C. dd NaOH (đun sôi), dd AgNO3. D. dd NaOH, dd HNO3 10. Sử dụng thuốc thử nào sau đây để phân biệt ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic? A. dd NaOH B. dd HCl C. Na kim loại D. dd Brom 11. Có 3 chất lỏng: CH3CH2OH, C6H6, C6H5NH2 và 3 dd NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa. Để nhận biết các chất trên có thể dung: A. dd NaOH B. dd Ca(OH)2 C. dd HCl D. dd BaCl2 12. Có thể dung Cu(OH)2 để phân biệt các chất trong nhóm A. CH3CHO, CH3COOH, CH3CH2OH B. glucozơ, saccarozơ, mantozơ C. HCHOOCH2CH3, CH3COOH, CH3CHO D. CH3CH2OH, CH3CHOHCH3, CH3CHO 13. Để phân biệt 3 dd: H2N-CH2-COOH, CH3COOH, CH3CH2NH2 chỉ cần dung một thuốc thử là: A. Na kim loại B. dd NaOH C. quỳ tím D. dd HCl 14. Thuốc thử để phân biệt axit acrylic và andehit axetic là: A. Nước Brom B. đá vôi C. dd KMnO4 D. dd NaOH 15. Để phân biệt axit axetic, axit aminoaxetic, butyl amin, có thể dung thuốc thử: A. Na2CO3 B. H2SO4 C. phenolphtalein D. quỳ tím 16. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 4 dd: axit fomic, ancol etylic, andehit axetic, axit axetic là: A. Kim loại Na B. dd AgNO3/NH3 C. Nước Br2 D. Cu(OH)2 17. Để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm benzene, aniline và phenol ta chỉ cần dùng các hóa chất (dụng cụ cần thiết coi như có đủ) A. dd NaOH, dd HCl, dd CO2 B. dd NaOH, dd NaCl, CO2 C. dd Br2, dd HCl, CO2 D. dd Br2, dd NaOH, CO2 18. Sử dụng phương pháp nào sau đây để tách axetin ra khỏi hỗn hợp gồm axeton, axit axetic và ancol etylic? A. Cho hỗn hợp phản ứng với NaOH dư, sau đó chưng cất thu axeton B. Cho hỗn hợp phản ứng với NaOH dư, sau đó chiết tách thu axeton C. Cho hỗn hợp phản ứng với Na dư, sau đó chưng cất thu axeton D. Cho hỗn hợp phản ứng với Na dư, sau đó chiết tách thu axeton 19. Sử dụng hóa chất nào sau đây để tách được các chất ra khỏi dd hỗn hợp gồm CH3COONa, C6H5ONa và C6H5NH3Cl? A. dd HCl và H2SO4 B. dd NaOH , HCl, H2SO4 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  3. Tài liệu khóa học : Luyện thi Vip 2010 C. dd NaOH, H2SO4 D. dd Ba(OH)2, H2SO4 20. Có các chất lỏng nguyên chất mất nhãn là: benzene, etanol, toluene, stiren. Chỉ dung them một thuốc thử phân biệt các chất trên. Thuốc thử đó là: A. Na B. dd Br2 C. dd KMnO4 D. HNO3 21. Hóa chất được dung để phân biệt các chất lỏng: aniline, toluene, hex-2-en, benzene là: A. dd KMnO4 B. dd Br2 C. dd HCl D. dd HNO3 22. Dd nước brom có thể phân biệt được các cặp chất nào sau đây: A. metan và etan B. Toluen và stiren C. Etilen và propilen D. Propilen và stiren 23. CHỉ dùng thêm một hóa chất nào sau đây để phân biệt 4 dd : axit axetic, glixerol, ancol etylic và glucozơ. A. quỳ tím B. CaCO3 C. CuO D. Cu(OH)2/NaOH 24. Để phân biệt tinh bột, saccarozơ, glucozơ người ta chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây : A. dd AgNO3/NH3 B. dd H2SO4 loãng C. dd I2 D. Cu(OH)2/NaOH 25. Chỉ dung nhữn chất nào dưới đây để phân biệt các ancol có cùng công thức phân tử C3H8O A. Na và H2SO4 đặc B. Na và CuO C. CuO và AgNO3/NH3 D. Na và AgNO3/NH3 26. Có 5 bình mất nhãn đựng 5 chất lỏng sau: axit fomic, axit axetic, ancol etylic, glixerol, etanal. Dùng cặp hóa chất nào sau đây để phân biệt cả 5 chất trên? A. Cu(OH)2 và Na2CO3 B. Cu(OH)2 và Br2 C. quỳ tím và AgNO3/NH3 D. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3 27. Có 3 chất lỏng etanol, benzene, aniline và 3 dd NH4HCO3, NaAlO2, natri phenolat. Chỉ dung dung dịch nào dưới đây để nhậ biết được tất cả các chất trên: A. NaOH B. HCl C. CaCO3 D. CaO 28. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: etandiol, long trắng trứng, glucozơ người ta có thể dung: A. CuSO4 B. nước Brom C. AgNO3/NH3 D CuSO4, NaOH 29. Có 5 chất khí riêng biệt etan, etylen, SO2, CO2, axetilen. Có thể sử dụng nhóm thuốc thử nào để phân biệt các chất khí trên: A. dd Ca(OH)2 và dd Br2 B. dd Br2 và dd AgNO3/3 C. dd Ca(OH)2 và dd Br2 và dd AgNO3/NH3 D. dd KMnO4 và dd Ca(OH)2 Giáo viên: Nguyễn Bích Hà Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Đồng bộ tài khoản