Nhận dạng rủi ro

Chia sẻ: diemanh

Phương pháp nhận dạng rủi ro: phân tích hợp đồng, phân tích số liệu tổn thất, phương pháp truy lỗi, phân tích chuỗi rủi ro...

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Nhận dạng rủi ro

PHÂN LO I R I RO

MOWBRAY (1930)
NH N D NG • R i ro thu n túy
• R i ro suy ñoán
R I ROPHÂN LO I R I RO NGÔN NG M I C A R I RO

• R i ro chi n lư c – các m c tiêu chi n lư c &
YOUNG, SMITH & WILLIAMS các ñi u ki n v th trư ng toàn c u, kinh t ,
• R i ro tài s n chính tr
• R i ro tài chính – ti n t , lãi su t, r i ro thanh
• R i ro ngu n nhân l c kho n & tín d ng
• R i ro pháp lý • R i ro v n hành – r i ro liên quan ñ n h
th ng, quy trình, công ngh & con ngư i
• R i ro tuân th – quy ñ nh & lu t pháp
• R i ro danh ti ng – thi t h i cho “nhãn hi u”
PHƯƠNG PHÁP
NGU N R I RO
NH N D NG R I RO
• Môi trư ng v t ch t
• Môi trư ng xã h i • Phân tích các báo cáo tài chính
• Môi trư ng chính tr • Phương pháp lưu ñ
• Môi trư ng lu t pháp • Thanh tra hi n trư ng
• Môi trư ng ho t ñ ng • Làm vi c v i các b ph n khác
• Môi trư ng kinh t • Làm vi c v i các ngu n bên ngoài
• V n ñ nh n th c
1
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH R I RO D A
NH N D NG R I RO TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

• ðÁNH GIÁ KH NĂNG THANH TOÁN
• Phân tích h p ñ ng
• ðÁNH GIÁ KH NĂNG SINH L I
• Phân tích s li u t n th t
• C U TRÚC NGU N V N
• Phương pháp truy l i
• Phân tích chu i r i ro
PHAÂN TÍCH RUÛI RO BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP LÖU ÑOÀR I RO TRONG
• Thieáu, nhieãu thoâng tin
Nghieân cöùu thò tröôøng
• Naên g löïc boä phaän nghieân cöùu thò tröôøng


Kyù keát hôïp ñoàng • Ruûi ro trong khaâu kyù keátNguoàn nguyeân lieäuChieán löôïc ñaàu tö veà lai taïo gioán g,
kyõ thuaät gieo troàn g
Thieân tai, haïn haùn…
KÝ K T H P ð NG
• Löïc löôïng saûn xuaát noâng nghieäp
• Giaù caû, chaát löôïng vaät tö noâng nghieäp


Vaän chuyeån • Maát maùt, hö hoûng
• Tai naïn giao thoâng

Kho baõi •


Kyõ thuaät baûo quaûn
Maát maùt, hö hoûng
Giaù caû, chaát löôïng nguyeân lieäu
1. R I RO TRONG KÝ K T
Saûn xuaátMaùy moùc, thieát bò hoûng hoùc
Soá löôïng, chaát löôïn g nguyeân lieäu
Löïc löôïng lao ñoäng: trình ñoä, kyû luaät …
2. R I RO TRONG TH C HI N
Moâi tröôøng saûn xuaát

3. R I RO TRONG THANH TOÁN

• Chaát löôïng thaønh phaåm

• Kyõ thuaät baûo quaûn
Kho baõi • Maát maùt, hö hoûng
• Giaù caû
• Chi phí toàn tröõ


Vaän chuyeån • Maát maùt, hö hoûng
• Tai naïn giao thoâng

Thanh toaùn • Ruûi ro trong khaâu thanh toaùn

• Toå chöùc caùc keânh phaân phoái
• Quaûng caùo, khuyeán maõi
Tieâu thuï • Thò hieáu khaùch haøng thay ñoåi
• Caïnh tranh, giaù caû bieán ñoäng
R I RO TRONG R I RO TRONG
KÝ K T H P ð NG KÝ K T H P ð NG
R I RO TRONG TH C HI N
R I RO TRONG KÝ K T
• Chu n b ngu n nguyên li u
• Ch th • Quá trình s n xu t, ch bi n
• Ngôn ng • V n chuy n, b c d , t n tr
• Th i h n giao hàng
• N i dung ký k t
• Nghi m thu
• Pháp lý
2
R I RO TRONG
KÝ K T H P ð NG

R I RO TRONG THANH TOÁN
• Ti n m t
• ði n chuy n ti n T/T
• L/C
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản