Nhận diện lỗi phần cứng trong máy tính

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
273
lượt xem
184
download

Nhận diện lỗi phần cứng trong máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy tính của bạn đang hoạt động tốt thì bị treo hoặc tự khởi động hay tự tắt máy. Thực hiện những bước đơn giản sau để khắc phục những lỗi này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận diện lỗi phần cứng trong máy tính

  1. Nh n di n l i ph n c ng trong máy tính Máy tính c a b n ñang ho t ñ ng t t thì b treo ho c t kh i ñ ng hay t t t máy. Th c hi n nh ng bư c ñơn gi n sau ñ kh c ph c nh ng l i này. 1. Ki m tra nh ng ph n m m ho c ph n c ng m i ñư c cài ñ t: N u tính tr ng treo máy x y ra khi b n v a m i cài ñ t m t ph n m m ho c ph n c ng nào ñó ho c m t driver m i, g cài ñ t chương trình này ñ lo i b v n ñ . 2. Ki m tra l i dung lư ng c ng Không tìm th y virut, hãy ki m tra dung lư ng C, ph i ñ m b o r ng v n còn hơn 20% dung lư ng chưa ñư c s d ng. Dung lư ng th p có th d n ñ n tình tr ng treo máy ng n nhiên. 3. Ki m tra máy có b nóng quá không Quá nóng cũng có th d n t i tình tr ng treo máy. Tình tr ng này x y ra b i v n ñ do qu t, b i b n ho c v n ñ làm mát khác. Hãy ch c ch n r ng ngu n qu t và ngu n c a CPU không b b i b n bám. B n có th ki m tra nhi t ñ c a case b ng cách ch y Motherboard monitor. Hãy c n th n khi d n s ch bên trong case máy tính và không bao gi ñư c m ngu n b i nó ch a ñi n th cao. 4. Ki m tra c ng Ki m tra c ng b i l i c u trúc logic có th x y ra. ð ki m tra l i c a , ph i chu t vào C My Computer > Tool, ki m tra t t c các ô trong Check disk options và nh n Check now. Nó s h i b n mu n kh i ñ ng l i máy hay không. Ch n Yes và kh i ñ ng l i máy c a mình. Quá trình ki m tra s ch y t ñ ng sau khi kh i ñ ng và s m t m t kho ng th i gian. Chương trình s c g ng s a l i m t cách t ñ ng. Tuy nhiên, n u c ng c a b n b l i v t lý, b n s ph i thay th nó. Ch y Disk Defragmenter (Start Menu > Programs > Accessories > System Tools) cũng là m t ý tư ng t t. 5. Ki m tra b nh trong ðôi khi, b nh trong (RAM) cũng có th gây ra hi n tư ng treo máy. Ki m tra b nh t ng b ng cách ch y Windows Memory Diagnostic, có th t i http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp. N u có l i x y ra RAM, hãy th c m l i RAM. N u v n ñ v n không ñư c gi i quy t, b n s ph i thay m t RAM khác. 6. Ki m tra các l i ph n c ng khác
  2. M t s ph n c ng khác cũng có th x y ra l i gây hi n tư ng treo máy. B n có th ki m tra ph n c ng b ng Ultimate Boot CD (t i ñây). Tuy nhiên, b n ch nên dùng nó khi b n bi t s d ng ñĩa này b i m t s chương trình trong ñĩa này có th gây h i khi s d ng không ñúng (m t s có th xóa s ch ñĩa c a b n). 7. Ch y chương trình di t virut M t trong nh ng ñi u ñ u tiên nên làm khi máy tính c a b n b treo là ch y chương trình di t virut. Ki m tra c p nh t và danh sách virut m i cho chương trình di t virut c a b n t i trang web c a nhà s n xu t. ñi u này r t quan tr ng b i chương trình di t virut cũ s không có tác d ng. N u b n không cài ñ t m t chương trình di t virut nào ho c không có b n c p nh t m i, b n có th truy c p m t trang web di t virut nào ñó c a các hãng di t virut l n cung c p mi n phí như Trend Micro.
Đồng bộ tài khoản