Nhận thức về 5S

Chia sẻ: Hanh Nguyen Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
410
lượt xem
313
download

Nhận thức về 5S

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đóng vai trò thích hợp trong 5S, ta cung phải nhận biết về thái độ và thói quen của mình. Có thể bạn cũng sẽ làm sạch nhiều và sắp xếp gọn gàng các vật ở chổ làm việc của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận thức về 5S

 1. CÔNG TY TNHH S N XU T- THƯƠNG M I TH 5S. NH N TH C V 5S. 1 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 2. CÔNG TY TNHH S N XU T- THƯƠNG M I N i dung: TRANG B V NH N TH C. 1. KHÁI NI M V 5S. 2. SƠ ð T CH C BAN 5S. 2 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 3. CÔNG TY TNHH S N XU T- THƯƠNG M I “ 5S LÀ CÁI GÌ” ? 3 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 4. 1. KHÁI NI M 5S. Seiri – Seiton – Seiso – Seiketsu – Shitsuke ? * Seiri (Saøng loïc): Loaïi boû nhöõng thöù khoâng caàn thieát ra khoûi choã laøm vieäc. * Seiton (Saép xeáp): Saép xeáp moïi thöù ngaên naép, traät töï, ñuùng choã ñeå ñôõ maát thôøi gian khi söû duïng. * Seiso (Saïch seõ): Veä sinh nôi laøm vieäc, maùy moùc, thieát bò, nhaø xöôûng, saân baõi. * Seiketsu (Saên soùc): Luoân giöõ gìn choã laøm vieäc saïch seõ, traät töï, ngaên naép. * Shitsuke (Saün saøng):Moïi ngöôøi töï giaùc laøm vieäc, khoâng caàn ai nhaéc nhôû, ra leänh. 4 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 5. DI N GI I. + SEIRI Saøng loïc loaïi boû nhöõng vaät duïng khoâng caàn thieát. + SEITON Saép xeáp nhöõng vaät caàn thieát theo ñuùng traät töï ñeå coù theå deã daøng laáy ra söû duïng. + SEISO Saïch seõ: laøm saïch hoaøn toaøn choã laøm vieäc. + SEIKETSU Saên soùc ñeå duy trì moïi luùc moät tieâu chuaån cao veà toå chöùc nhaø xöôûng vaø choã laøm vieäc. + SHITSUKE Saün saøng töï nguyeän tuaân theo kyõ luaät vaø noäi qui nhaèm naâng cao vaø duy trì vaên 5 hoùa Coâng ty. 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 6. 1.1. SAØNG LOÏC (Seiri) Böôùc 1: Tìm: Xaùc ñònh theo baïn vaät naøo khoâng caàn thieát Laäp töùc chuyeån noù ñi choã khaùc. Böôùc 2: Coù nhöõng vaät maø theo ngöôøi khaùc hoaëc coâng ty döôøng nhö khoâng caàn thieát. Daùn “phieáu löu yù” (moâ taû moùn ñoà, lyù do boû, ngaøy daùn phieáu vaø ngaøy heát haïn traû lôøi phieáu, phaàn ghi yù kieán cuûa chuû nhaân moùn 6 ñoà. 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 7. 1.1. SAØNG LOÏC (Seiri) Böôùc 3: Ñeán cuoái thôøi haïn chæ ñònh kieåm tra caùc “phieáu löu yù” xem coù ai traû lôøi hoaëc laøm cho phuø hôïp. 7 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 8. 1.2. SAÉP XEÁP (Seiton) Böôùc 1 : K H sơ. * Xem caùch saép xeáp ñoà vaät taïi choã laøm vieäc Vaät coù ñöôïc saép xeáp theo moät heä thoáng naøo ñoù khoâng? Moïi vaät coù ñöôïc ñaët ñuùng choã qui ñònh cho noù khoâng? * Haønh ñoäng : Xaùc ñònh neân ñaët vaät ôû ñaâu? Veõ sô ñoà vò trí ñaët vaät duïng, ñeå deã daøng tìm thaáy khi caàn. 8 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 9. 1.2. SAÉP XEÁP (Seiton) Böôùc 2 : * Nhaän thaáy vaät naøo : Thöôøng xuyeân söû duïng Ñaët gaàn choã laøm vieäc Khoâng thöôøng xuyeân söû duïng Ñaët xa hôn moät chuùt Böôùc 3 : * Ñeå traùnh queân vaät ñöôïc ñaët ôû ñaâu? Laäp moät danh saùch caùc vaät coù ghi vò trí cuûa chuùng Laøm nhaõn hieäu nhaän daïng cho töøng loaïi vaät duïng.` 9 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 10. 1.3. SAÏCH SEÕ (SEISO) Haønh ñoäng: Khoâng ñôïi ñeán luùc dô môùi doïn saïch. Laøm saïch ñeàu ñaën. * Moãi ngaøy daønh rieâng 3 - 5 phuùt ñeå laøm saïch choã laøm vieäc. * Moãi ngöôøi phaûi coù traùch nhieäm laøm saïch ôû chính nôi mình laøm vieäc, ngöôøi taïp vuï seõ taäp trung doïn saïch ôû khu vöïc chung. Ñöøng cho raèng seõ luoân coù ngöôøi doïn deïp nhöõng thöù baïn thaûi ra. 10 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 11. 1.3. SAÏCH SEÕ (SEISO) * Khoâng chæ laøm saïch choã laøm vieäc cuûa baïn, ta coøn phaûi laøm saïch ñeàu ñaën maùy moùc vaø duïng cuï. Haõy töôûng töôïng raèng maùy cuõng coù theå noùi chuyeän, baïn seõ nghó noù noùi gì? Baét ñaàu töø hoâm nay. * Neáu moïi ngöôøi cuøng duøng chung maùy moùc vaø duïng cuï, baïn cuõng phaûi baøn giao chuùng cho saïch seõ ñeå chöùng toû mình laø ngöôøi vaên minh. 11 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 12. L ch làm v 1.4 SAÊN SOÙC (Seiketsu) sinh máy Tieâu chuaån hoùa, duy trì: * Neáu baïn khoâng yù thöùc duy trì moâi tröôøng laøm vieäc saïch seõ, baïn seõ nhanh choùng nhaän ñöôïc choã mình laøm vieäc bò dô trôû laïi. Nhö vaäy noã löïc tröôùc ñaây cuûa baïn seõ bò laõng phí. * Taïo heä thoáng saên soùc nhaø xöôûng: taïo moät thôøi khoaù bieåu laøm saïch vaø toå chöùc choã laøm vieäc. 12 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 13. 1.5. SAÜN SAØNG (Shitsuke) Phaàn khoù nhaát cuûa vieäc giöõ gìn nhaøxöôûng laø huaán luyeän nhaèm naâng cao “yù thöùc tuaân theo kyû luaät”. . Tuy nhieân 5S seõ deã daøng ñaït ñöôïc neáu moïi göôøi trong chuùng ta thöïc hieän toát boån phaän cuûa mình. 13 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 14. 1.5. SAÜN SAØNG (Shitsuke) Sau ñaây laø caùch baïn coù theå laøm: Moïi ngöôøi seõ coù aán töôïng toát veà baïn neáu hoï thaáy choã laøm vieäc, maùy moùc, duïng cuï ñöôïc doïn deïp saïch seõ vaø saép xeáp ngaên naép. Ngöôïc laïi. * Haõy xem choã laøm vieäc cuûa baïn nhö ngoâi nhaø thöù hai cuûa mình. 14 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 15. 1.5. SAÜN SAØNG (Shitsuke) * Ñeå ñoùng vai troø thích hôïp trong 5S, ta cuõng phaûi nhaän bieát veà thaùi ñoä vaø thoùi quen cuûa mình. Coù theå baïn phaûi laøm saïch nhieàu vaø saép xeáp goïn gaøng caùc vaät ôû choã laøm vieäc cuûa baïn, nhöng baïn laïi voâ yù laøm baån chuùng laàn nöõa chæ vì nhöõng thoùi quen xaáu hay sao? 15 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 16. 1.5 SAÜN SAØNG (Shitsuke) Ngoaøi vieäc caên baûn giöõ nhaø xöôûng, baïn haõy nghó caùch naøo laøm cho choã laøm vieäc cuûa baïn ñeïp hôn. 16 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 17. 2. SƠ ð T CH C BAN 5S. ð i di n Lãnh ñ o Thư ký ban 5S Nhóm 1 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 2 ðV1 ðV4 ðV7 ðV10 ðV13 ðV5 ðV2 ðV8 ðV11 ðV14 ðV3 ðV6 ðV12 ðV15 ðV9 17 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 18. 2. SƠ ð T CH C BAN 5S. Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 1 P.KT PX7 P.NS P. KD P.KTh PX5 PX8 KTT PX1 KCS P.KH PX2 PX6 PX3 PX4 18 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
 19. 2. SƠ ð T CH C BAN 5S. Nhóm 4 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 5 Nhóm 1 Ng V.Thanh-PKT Trương C.Bình-PNS NgTr ng Phương-PKD ð ng Thu Th o-PKT Mai Anh Vi n-PX7 Nguy n V Tu n-KCS ð M ch Út-KTT Kim Văn Th a-PX5 Nguy n Trung Hi u-X1 T ðình Cư ng-PX8 Nguy n ð. Dũng - PX3 Ph m V Dũng-P.KH Ng Văn Phư c-PX4 Ng. Qu c Thanh-PX6 Trương Văn Hi u-PX2 19 9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản