nhập môn công tác lưu trữ

Chia sẻ: yn_ton

Giới thiệu một số tổ chức lưu trữ trên thế giới Giới thiệu chung về công tác lưu trữ Một số tổ chức lưu trữ trên thế giới So sánh công tác lưu trữ ở các nước trên thế giới với Việt Nam Kết luận Chương 1. giới thiệu chung về hoạt động lưu trữ trên thế giới Thời ký cổ đại, công tác lưu trữ hình thành ( TK 4-TK 5TCN) Vào thời kỳ cận đại, công tác lưu trữ ở châu Âu rất có nhiều tiến bộ + Ở Pháp, năm 1974 đã có đạo luật đầu tiên về công tác lưu trữ + Xuất hiện một...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: nhập môn công tác lưu trữ

Nhập môn công tác lưu trữ
Nh
Giiới thiệu một số tổ chức lưu 
G
trữ trên thế giới
Nội dung chính
www.thmemgallery.com
Giới thiệu chung về công tác lưu trữ


Một số tổ chức lưu trữ trên thế giới

So sánh công tác lưu trữ ở các nước
trên thế giới với Việt Nam

Kết luận

Company Logo
Chương 1.  giới thiệu chung về hoạt động lưu
trữ trên thế giới
• Thời ký cổ đại, công tác lưu trữ 
hình thành ( TK 4­TK 5TCN)
• Vào thời kỳ cận đại, công tác lưu 
trữ ở châu Âu rất có nhiều tiến bộ
• + Ở Pháp, năm 1974 đã có đạo 
luật đầu tiên về công tác lưu trữ
• + Xuất hiện một số sách về nghiệp 
vụ như: hướng dẫn bảo quản hồ 
sơ trong viện lưu trữ, chỉ dẫn 
phương pháp phân loại tài liệu, 
dúng giá sắt, gỗ để bảo quản tài 
liệu, mở lớp đào tạo lưu trữ….
Chương 1.  giới thiệu chung về hoạt động lưu
trữ trên thế giới(tiếp)

• Thời kỳ hiện đại tới nay, các nước 
trên thế giới coi trọng công tác lưu 
trữ, đều có các cơ quan chuyên 
trách vế công tác lưu trữ
• +ở Liên Xô: xuất hiện mô hình tập 
trung quản lý
• + tài liệu được tập trung tại cơ 
quan nhà nước
• Nhìn chung, công tác lưu trữ ngày 
càng được quan tâm và phát triển 
đúng hướng. Ngày càng có nhiều 
sự liên kết đào tạo cũng như hợp 
tác phát triển giữa các quốc gia
 Chương 2 Giới thiệu về một số tổ chức lưu trữ trên thế 
giới
• 2.1 lưu trữ Pháp
• 2.1.1 lịch sử hình thành
• Thế kỷ 12 tài liệu lưu trữ ra 
đời
• Thế kỷ 17 nhiều kho tài liệu 
lớn ra đời
• Thế kỷ 18 lưu trữ phát 
triển mạnh mẽ
• nhiều đạo luật mới ra đời:
• 25/6/1794 thành lập lưu trữ 
quốc gia
• 26/7/1799 đạo luật về tổ 
chức lưu trữ tỉnh 
• 2.1.2: Tổ chức lưu trữ hiện nay
tại pháp
Cục lưu trữ Pháp :
nằm trong Bộ Văn hóa và thông tin
Các cơ quan của Cục lưu trưc Pháp
bao gồm có: Ban Giám đốc do
Tổng Giám đốc lãnh đạo
Ban Tổng thanh tra lưu trữ Pháp
Vụ các phòng hành chính
Phòng kỹ thuật
Ban tổ chức những ngày lễ dân tộc
Cơ quan không nằm trong Cục lưu
trữ Pháp: Sở lưu trữ Quốc gia
• Các Sở lưu trữ Quốc gia đặt ở các
tỉnh
• Trung tâm lưu trữ hiện đại
Phôngtenblô
• Trung tâm lưu trữ Hải ngoại ở
Echăngprôvăngxơ
• Sở trung ương micrôphim ở lâu đài
D’xepâyrăng
2.2. Lưu trữ ở Bỉ

• 2.2.1. Lịch sử lưu trữ
trước đây
• Các Viện lưu trữ Nhà nước của 
Bỉ đã có 200 năm lịch sử. Từ năm 
1773 đã có Phòng lưu trữ của Hà 
Lan thuộc Aó mà Bỉ là một bộ phận 
của xứ này hồi đó.
•  Việc tập trung quản lý tài liệu lưu 
trữ và thành lập các Viện Lưu trữ 
Nhà nước ở Bỉ được tiến hành 
vào thời kì Bỉ thuộc Pháp và thi 
hành luật pháp của Pháp ở Bỉ.
• Tổ chức lưu trữ hiện nay tại Bỉ
• Hiện nay Bỉ có một hệ thống tập trung các cơ 
quan lưu trữ nhà nước theo luật năm 1995 về 
lưu trữ. 9 tỉnh của Bỉ đều có Viện Lưu trữ 
Nhà nước. Đứng đầu hệ thống lưu trữ là Lưu 
trữ viên chính của Vương quốc, người giữ 
chức vụ này đồng thời cũng là giám đốc Viện 
Lưu trữ chính. Lưu trữ viên chính trực thuộc 
Bộ trưởng giáo dục.
• . Hệ thống các Viện Lưu trữ Nhà nước:
• ­ Viện lưu trữ chính của Vương quốc chia làm 
4 ban:
• + Hai ban đầu bảo quả tài liệu của các cơ quan 
chính phủ khác nhau của Hà Lan, của các cơ 
quan nhà thờ, các tập hiến chương.
• + Ban thứ ba bảo quản tài liệu của các cơ 
quan tòa án và các tài liệu lưu trữ gia đình và 
dòng họ.
• + Ban thứ tư tập hợp tài liệu của thời kì hiện 
đại từ năm 1815
• 2.2.2.2. Lưu trữ của các cơ quan 
không thuộc Nhà nước:
• ­ Lưu trữ thành phố:
• ­ Lưu trữ phường xã 
• ­ Lưu trữ nhà thờ: 
• ­ Lưu trữ của các ủy ban cứu trợ xã 
hội: tài liệu không nộp vào lưu trữ nhà 
nước và do các nhà lưu trữ chuyên 
nghiệp phụ trách.
• ­ Lưu trữ bệnh viện: 
• ­ Lưu trữ văn hóa và nghệ thuật 
• 2.2.2.3. Quan hệ tổ chức và nghiệp vụ 
trong hệ thống cơ quan lưu trữ:
• ­ Lưu trữ viên chính đứng đầu Viện 
lưu trữ chính của Vương quốc và chỉ 
đạo các viện lưu trữ nhà nước về mặt 
hành chính và khoa học.
• ­ giúp việc cho Lưu trữ viên chính là 
các trưởng ban, và trưởng phân ban.
2.3: Lưu trữ Lào

• Cục lưu trữ Lào trực thuộc
Văn phòng Phủ Thủ tướng.
Cục trưởng phụ trách chung,
chịu trách nhiệm mọi mặt
trước Bộ trưởng Phủ Thủ
tướng, trực tiếp phụ trách
Phòng hành chính và Phòng
hợp tác quốc tế; một Cục phó
phụ trách phòng Văn thư –
Lưu trữ và Phòng khoa học
lưu trữ.
• Tổ chức của Cục gồm có 4
phòng sau:
• Phòng nghiệp vụ Văn thư-Lưu
trữ
• Phòng khoa học lưu trữ
• Phòng hợp tác quốc tế
• Phòng hành chính
2.3.2: Hện trạng lưu trữ Lào• Cán bộ lưu trữ đang rất thiếu, ở Lào 
chưa có trường đào tạo văn thư lưu 
trữ trong nước. 
• Ở nước CHDCND Lào chưa có quy 
định cụ thể về trách nhiệm lập hồ sơ và 
nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ, vì vậy lưu 
trữ hiện nay ở các cơ quan là do văn 
thư nộp vào.
• Theo quy định thì một số cơ quan được 
lập kho lưu trữ riêng là Văn phòng 
Trung ương Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Bộ Ngoại giao. Các bộ ngành còn lại 
phải nộp tài liệu vào kho lưu trữ thuộc 
Cục lưu trữ. 
2.4: Công tác lưu trữ ở Canada

• 2.4: Công tác lưu trữ ở
Canada
• 2.4.1: Cơ quan chuyên
trách quản lý tài liệu lưu
trữ
• Từ trước những năm 1970
ở Canada không có cơ
quan quản lý lưu trữ trung
ương.Hệ thống lưu trữ
của Canada là hệ thống
phi tập trung , mỗi cơ sở
lưu trữ có quyền tự quyết
nhất định.
• Từ năm 1987 luật mới về
lưu trũ được thông qua ,
từ đó viện lưu trữ nhà
quốc gia Canada
• 2.4.2: Hệ thống lưu trữ
ở canada
• Hệ thống lưu trữ hiện đại của 
Canada bao gồm:
• Lưu trữ quốc gia Canada
• Các Hội đòng lưu trữ tỉnh và 
lãnh thổ
• Các lưu trữ tỉnh
• Lưu trữ địa phương và các lưu 
trữ khác như lưu trữ ở các 
truownfgf đại học, hội khoa học 
tôn giáo…
2.5: Lưu trữ quốc gia Maiaixia
• Tên cơ quan: lưu trữ quốc gia Malaixia
• ­ Năm thành lập:  ngày 01 tháng 12 năm 1957
• Cơ cấu tổ chức: tính đến 1989 có 402 trong biên chế 
từ trung ương đến địa phương. Gồm các phòng 
chuyên môn, khu tưởng niệm và các chinh nhánh 
lưu trữ ở các bang:
• Hệ thống trung tâm lưu trữ quốc gia Malaixia:
• +Trung tâm dịch vụ văn kiện: Thành lập 1963.
• Chức năng: đề xuất 1 hệ thống quản lý văn kiện 
vừa tiết kiệm vừa hiệu quả trong cơ quan chính 
phủ.
•          + Phòng thu thập : Thành lập 1968.
• + Phòng công cụ nghiên cứu và tra cứu: Thành lập 
1982 
• + Phòng tu bổ , phục chế và nhân bản
• + Phòng lưu trữ tài liệu Thủ tướng chính phủ và 
các anh hùng dân tộc:
Nhận xét tổ chức lưu trữ Việt Nam so với các
quốc gia khác trên thế giới
• Việc Thành lập bộ máy tổ chức cuả
lưu trữ Việt Nam chậm hơn so với
nhiều nước trên thế giới
• Hệ thồng lưu trữ Việt Nam tương đối
giống các nước trên thế giới, được
phân theo hệ thống phân cấp quản lý
của nhà nước: Lưu trữ Trung Ương là
các trung tâm lưu trữ, Lưu trữ cấp
tỉnh, cấp huyện
• Tại các trung tâm, chi cục lưu trữ đã
có những quy định chặt chẽ về chức
năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên khi thực
hiện còn một số hạn chế: chưa xác
định nguồn nộp lưu, khâu xử lý bảo
quản còn kém, nhiều tài liệu chứt
đống
• Công tác đào tạo cán bộ Lưu trữ Việt
Nam ngày càng được chú trọng.
Kết luận
• Công tác lưu trữ trở thành một khâu của guồng máy
hoạt động của các nhà nước. TLLT hình thành ngày
càng nhiều, khối lượng rất lớn, do đó nhu cầu BQTL
để phục vụ cho các mục đích chính trị, kinh tế, văn
hóa, giáo dục… ngày càng lớn. Nhiều vấn đề đặt ra
cho công tác lưu trữ cả về lý luận và th ực tiễn, do
đó đã thúc đẩy khoa học lưu trữ phát triển ở tất cả
các quốc gia. Đặc biệt là ở Việt Nam công tác này
đang rất được chú trọng. Hi vọng trong tương lai sẽ
có nhiều sự liên kết hợp tác giữa các quốc gia trong
lĩnh vực này….
Tài liệu tham khảo

• Đề cương lịch sử lưu trữ trên thế giới của 
PGS.TS Đào Xuân Chúc
• Tạp chí văn thư lưu trữ
• Web: Chinhphu.vn
• Các khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ ……
Add your company
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản