Nhập môn LATEX

Chia sẻ: anvachoi

Nội dung khóa học: Các thành phần văn bản, dấu, trọng tâm, ký hiệu đặc biệt; Các lệnh thay đổi fonts đơn giản; Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa; Canh lề; Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng; Chuyển đổi về dạng PostScript..

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nhập môn LATEX

Nh p môn LTEX
A

Hà Qu c Trung Ph. D.
trunghq@it-hut.edu.vn


Ha noi University of Technology
Next First Last Back Index
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c
• Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t.
• Các l nh thay đ i fonts đơn gi n.
• Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa.
• Canh l .
• Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng.
• Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• B ng.
• Công th c toán cơ b n.
• Tham chi u chéo


Previous Next First Last Back Index 2
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h cN i dung khóa h c-2
• Gói
• Trích d n
• Chi u dài
• H p và trang con
• Hình v và nh
• Hình và các b ng.
• Slides
• Đ nh nghĩa môi trư ng m i
• Các con đ m
• Vi t các gói và các l p


Previous Next First Last Back Index 3
N i dung khóa h c
Chú ý
• Cu i m i ch đ có ph n bài t p. C n th c hi n bài t p đ có th
n m v ng n i dung c a ch đ .
• C n đ c k hư ng d n trong tài li u đi kèm, và chú ý đ n các
nh c nh .
• N u c m th y m t m i, có th th c hi n ph n bài t p đánh d u
e . N u c m th y bài t p quá d , hãy làm thêm các ph n đánh
d u !.
• Ghi l i các câu h i đ có th h i l i v sau.
Previous Next First Last Back Index 4
N i dung khóa h c
Chú ý
• Cu i m i ch đ có ph n bài t p. C n th c hi n bài t p đ có th
n m v ng n i dung c a ch đ .
• C n đ c k hư ng d n trong tài li u đi kèm, và chú ý đ n các
nh c nh .
• N u c m th y m t m i, có th th c hi n ph n bài t p đánh d u
e . N u c m th y bài t p quá d , hãy làm thêm các ph n đánh
d u !.
• Ghi l i các câu h i đ có th h i l i v sau.
Previous Next First Last Back Index 4
N i dung khóa h c
Chú ý
• Cu i m i ch đ có ph n bài t p. C n th c hi n bài t p đ có th
n m v ng n i dung c a ch đ .
• C n đ c k hư ng d n trong tài li u đi kèm, và chú ý đ n các
nh c nh .
• N u c m th y m t m i, có th th c hi n ph n bài t p đánh d u
e . N u c m th y bài t p quá d , hãy làm thêm các ph n đánh
d u !.
• Ghi l i các câu h i đ có th h i l i v sau.
Previous Next First Last Back Index 4
N i dung khóa h c
Chú ý
• Cu i m i ch đ có ph n bài t p. C n th c hi n bài t p đ có th
n m v ng n i dung c a ch đ .
• C n đ c k hư ng d n trong tài li u đi kèm, và chú ý đ n các
nh c nh .
• N u c m th y m t m i, có th th c hi n ph n bài t p đánh d u
e . N u c m th y bài t p quá d , hãy làm thêm các ph n đánh
d u !.
• Ghi l i các câu h i đ có th h i l i v sau.
Previous Next First Last Back Index 4
N i dung khóa h c
M t vài chú ý thêm
• Chú ý đ n các ghi chú có đánh d u Quan tr ng.

• Ký hi u cái này là đ i tư ng c n chèn vào t i đi m .
• LTEX đ u phân bi t ch hoa ch thư ng, nên c n đánh các l nh
A

đúng như trong handout đi kèm.
• Hình tam giác ký hi u các dòng l nh c n đánh. Ví d :
latex filename
(Nh đánh ENTER đ th c hi n.) Nói chung chúng ta không c n
đ n dòng l nh, vì đã có các IDE làm thay. Tuy nhiên, có m t s
trư ng h p chúng ta v n c n đ n giao di n dòng l nh.
Previous Next First Last Back Index 5
N i dung khóa h c
M t vài chú ý thêm
• Chú ý đ n các ghi chú có đánh d u Quan tr ng.

• Ký hi u cái này là đ i tư ng c n chèn vào t i đi m .
• LTEX đ u phân bi t ch hoa ch thư ng, nên c n đánh các l nh
A

đúng như trong handout đi kèm.
• Hình tam giác ký hi u các dòng l nh c n đánh. Ví d :
latex filename
(Nh đánh ENTER đ th c hi n.) Nói chung chúng ta không c n
đ n dòng l nh, vì đã có các IDE làm thay. Tuy nhiên, có m t s
trư ng h p chúng ta v n c n đ n giao di n dòng l nh.
Previous Next First Last Back Index 5
N i dung khóa h c
M t vài chú ý thêm
• Chú ý đ n các ghi chú có đánh d u Quan tr ng.

• Ký hi u cái này là đ i tư ng c n chèn vào t i đi m .
• LTEX đ u phân bi t ch hoa ch thư ng, nên c n đánh các l nh
A

đúng như trong handout đi kèm.
• Hình tam giác ký hi u các dòng l nh c n đánh. Ví d :
latex filename
(Nh đánh ENTER đ th c hi n.) Nói chung chúng ta không c n
đ n dòng l nh, vì đã có các IDE làm thay. Tuy nhiên, có m t s
trư ng h p chúng ta v n c n đ n giao di n dòng l nh.
Previous Next First Last Back Index 5
N i dung khóa h c
M t vài chú ý thêm
• Chú ý đ n các ghi chú có đánh d u Quan tr ng.

• Ký hi u cái này là đ i tư ng c n chèn vào t i đi m .
• LTEX đ u phân bi t ch hoa ch thư ng, nên c n đánh các l nh
A

đúng như trong handout đi kèm.
• Hình tam giác ký hi u các dòng l nh c n đánh. Ví d :
latex filename
(Nh đánh ENTER đ th c hi n.) Nói chung chúng ta không c n
đ n dòng l nh, vì đã có các IDE làm thay. Tuy nhiên, có m t s
trư ng h p chúng ta v n c n đ n giao di n dòng l nh.
Previous Next First Last Back Index 5
Khái ni m LaTeX
TEX là gì?
• TEX là ngôn ng bi u di n văn b n đư c vi t b i Donald Knuth.
• D ng kh i th y c a TEX g i là : plain TEX.
• Plain TEX r t d v i các văn b n đơn gi n (không có công th c,
chương m c).
• N u không dòi h i nhi u k thu t, ti u x o.
Previous Next First Last Back Index 6
Khái ni m LaTeX
LTEX là gì?
A


• Leslie Lamport vi t m t ngôn ng bi u di n văn b n t TEX g i là
LTEX.
A


• Các văn b n đơn gi n đư c t o ra b ng LTEX khó khăn hơn TEX.
A


• Các trư ng h p khác, LTEXd dàng hơn.
A


• Vì LTEX là m t d n xu t c a TEX, nên có th nh n đư c thông
A

báo l i c a TEX và LTEX .
A


• Trong n i dung môn h c, s d ng phiên b n LTEX 2ε
A


• B n cũ LTEX 2.09 đã quá l i th i.
A
Previous Next First Last Back Index 7
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeXNgôn ng l p trình
C
1. Vi t/so n th o mã chương trình trong m t file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã ngu n. (v.d. gcc HelloWorld.c)
• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra m t file ch y(v.d. HelloWorld.exe)
3. Th c hi n file ch y (v.d. HelloWorld).
Java
1. Vi t/so n th o mã ngu n trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. D ch mã ngu n. (v.d. javac HelloWorld.java)
• N u có l i, tr v bư c 1.
• N u thành công, t o ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. N p Java bytecode vào máy o Java
(v.d. java HelloWorld).


Previous Next First Last Back Index 8
Khái ni m LaTeX
LTEX
A


1. So n th o/vi t mã ngu n trong text file (v.d. HelloWorld.tex)
2. LTEX mã ngu n. (v.d. latex HelloWorld.tex)
A

• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công t o ra m t file không ph thu c vào các h
th ng n n(DVI) (v.d. HelloWorld.dvi)
3. N p DVI file vào m t trình hi n th DVI viewer (v.d. yap
HelloWorld.dvi).


LTEX KHÔNG là m t chương trình x lý văn b n!
A
Previous Next First Last Back Index 9
Khái ni m LaTeX
LTEX
A


1. So n th o/vi t mã ngu n trong text file (v.d. HelloWorld.tex)
2. LTEX mã ngu n. (v.d. latex HelloWorld.tex)
A

• N u có l i tr v bư c 1.
• N u thành công t o ra m t file không ph thu c vào các h
th ng n n(DVI) (v.d. HelloWorld.dvi)
3. N p DVI file vào m t trình hi n th DVI viewer (v.d. yap
HelloWorld.dvi).


LTEX KHÔNG là m t chương trình x lý văn b n!
A
Previous Next First Last Back Index 9
Khái ni m LaTeX
ưu đi m và như c đi m c a LTEX
A


Ch có th hi n th tài li u khi đã LTEXmã ngu n.
A
..
Không nhìn th y văn b n hi n th khi đang gõ.
..
Có v m t th i gian hơn so v i các chương trình so n th o văn
b n thông thư ng.
..
Ph i nh các tên l nh (ho c ph i có tài li u bên c nh.)
..
T t nhiên, tr khi chúng ta có m t front-end m nh.
..
Hơi khó khăn khi b t đ u
..
Khi b n đã quen, các thao tác ph c t p tr nên d dàng.
..
Mã ngu n c a các tài li u l n có kích thư c r t khiêm t n.Previous Next First Last Back Index 10
Khái ni m LaTeX
ưu đi m và như c đi m c a LTEX
A


Ch có th hi n th tài li u khi đã LTEXmã ngu n.
A
..
Không nhìn th y văn b n hi n th khi đang gõ.
..
Có v m t th i gian hơn so v i các chương trình so n th o văn
b n thông thư ng.
..
Ph i nh các tên l nh (ho c ph i có tài li u bên c nh.)
..
T t nhiên, tr khi chúng ta có m t front-end m nh.
..
Hơi khó khăn khi b t đ u
..
Khi b n đã quen, các thao tác ph c t p tr nên d dàng.
..
Mã ngu n c a các tài li u l n có kích thư c r t khiêm t n.Previous Next First Last Back Index 10
Khái ni m LaTeX
ưu đi m và như c đi m c a LTEX
A


Ch có th hi n th tài li u khi đã LTEXmã ngu n.
A
..
Không nhìn th y văn b n hi n th khi đang gõ.
..
Có v m t th i gian hơn so v i các chương trình so n th o văn
b n thông thư ng.
..
Ph i nh các tên l nh (ho c ph i có tài li u bên c nh.)
..
T t nhiên, tr khi chúng ta có m t front-end m nh.
..
Hơi khó khăn khi b t đ u
..
Khi b n đã quen, các thao tác ph c t p tr nên d dàng.
..
Mã ngu n c a các tài li u l n có kích thư c r t khiêm t n.Previous Next First Last Back Index 10
Khái ni m LaTeX
ưu đi m và như c đi m c a LTEX
A


Ch có th hi n th tài li u khi đã LTEXmã ngu n.
A
..
Không nhìn th y văn b n hi n th khi đang gõ.
..
Có v m t th i gian hơn so v i các chương trình so n th o văn
b n thông thư ng.
..
Ph i nh các tên l nh (ho c ph i có tài li u bên c nh.)
..
T t nhiên, tr khi chúng ta có m t front-end m nh.
..
Hơi khó khăn khi b t đ u
..
Khi b n đã quen, các thao tác ph c t p tr nên d dàng.
..
Mã ngu n c a các tài li u l n có kích thư c r t khiêm t n.Previous Next First Last Back Index 10
Khái ni m LaTeX
ưu đi m và như c đi m c a LTEX
A


Ch có th hi n th tài li u khi đã LTEXmã ngu n.
A
..
Không nhìn th y văn b n hi n th khi đang gõ.
..
Có v m t th i gian hơn so v i các chương trình so n th o văn
b n thông thư ng.
..
Ph i nh các tên l nh (ho c ph i có tài li u bên c nh.)
..
T t nhiên, tr khi chúng ta có m t front-end m nh.
..
Hơi khó khăn khi b t đ u
..
Khi b n đã quen, các thao tác ph c t p tr nên d dàng.
..
Mã ngu n c a các tài li u l n có kích thư c r t khiêm t n.Previous Next First Last Back Index 10
Khái ni m LaTeX
ưu đi m và như c đi m c a LTEX
A


Ch có th hi n th tài li u khi đã LTEXmã ngu n.
A
..
Không nhìn th y văn b n hi n th khi đang gõ.
..
Có v m t th i gian hơn so v i các chương trình so n th o văn
b n thông thư ng.
..
Ph i nh các tên l nh (ho c ph i có tài li u bên c nh.)
..
T t nhiên, tr khi chúng ta có m t front-end m nh.
..
Hơi khó khăn khi b t đ u
..
Khi b n đã quen, các thao tác ph c t p tr nên d dàng.
..
Mã ngu n c a các tài li u l n có kích thư c r t khiêm t n.Previous Next First Last Back Index 10
Khái ni m LaTeX
ưu đi m và như c đi m c a LTEX
A


Ch có th hi n th tài li u khi đã LTEXmã ngu n.
A
..
Không nhìn th y văn b n hi n th khi đang gõ.
..
Có v m t th i gian hơn so v i các chương trình so n th o văn
b n thông thư ng.
..
Ph i nh các tên l nh (ho c ph i có tài li u bên c nh.)
..
T t nhiên, tr khi chúng ta có m t front-end m nh.
..
Hơi khó khăn khi b t đ u
..
Khi b n đã quen, các thao tác ph c t p tr nên d dàng.
..
Mã ngu n c a các tài li u l n có kích thư c r t khiêm t n.Previous Next First Last Back Index 10
Khái ni m LaTeX
ưu đi m và như c đi m c a LTEX
A


Ch có th hi n th tài li u khi đã LTEXmã ngu n.
A
..
Không nhìn th y văn b n hi n th khi đang gõ.
..
Có v m t th i gian hơn so v i các chương trình so n th o văn
b n thông thư ng.
..
Ph i nh các tên l nh (ho c ph i có tài li u bên c nh.)
..
T t nhiên, tr khi chúng ta có m t front-end m nh.
..
Hơi khó khăn khi b t đ u
..
Khi b n đã quen, các thao tác ph c t p tr nên d dàng.
..
Mã ngu n c a các tài li u l n có kích thư c r t khiêm t n.Previous Next First Last Back Index 10
Khái ni m LaTeX
ưu như c đi m c a LTEX .
A

..
So n th o m t văn b n l n không nh hư ng đ n t c đ g . V i
Word ho c OpenOffice, c tài li u s b đ nh d ng lãi khi ta gõ.
..
Có th tuân th các lu t chính t , nh t là khi gõ các công th c.
PPT, Impress thư ng có v n đ khi gõ công th c
..
Tài li u LTEX thư ng có v chuyên nghi p hơn các tài li u khác
A

tend to have a more professional look than those created using a
word processor.
..
Mi n phí! (m c dù m t vài front-end như WinEdt, là ph n m m
chia s .)
Previous Next First Last Back Index 11
Khái ni m LaTeX
ưu như c đi m c a LTEX .
A

..
So n th o m t văn b n l n không nh hư ng đ n t c đ g . V i
Word ho c OpenOffice, c tài li u s b đ nh d ng lãi khi ta gõ.
..
Có th tuân th các lu t chính t , nh t là khi gõ các công th c.
PPT, Impress thư ng có v n đ khi gõ công th c
..
Tài li u LTEX thư ng có v chuyên nghi p hơn các tài li u khác
A

tend to have a more professional look than those created using a
word processor.
..
Mi n phí! (m c dù m t vài front-end như WinEdt, là ph n m m
chia s .)
Previous Next First Last Back Index 11
Khái ni m LaTeX
ưu như c đi m c a LTEX .
A

..
So n th o m t văn b n l n không nh hư ng đ n t c đ g . V i
Word ho c OpenOffice, c tài li u s b đ nh d ng lãi khi ta gõ.
..
Có th tuân th các lu t chính t , nh t là khi gõ các công th c.
PPT, Impress thư ng có v n đ khi gõ công th c
..
Tài li u LTEX thư ng có v chuyên nghi p hơn các tài li u khác
A

tend to have a more professional look than those created using a
word processor.
..
Mi n phí! (m c dù m t vài front-end như WinEdt, là ph n m m
chia s .)
Previous Next First Last Back Index 11
Khái ni m LaTeX
ưu như c đi m c a LTEX .
A

..
So n th o m t văn b n l n không nh hư ng đ n t c đ g . V i
Word ho c OpenOffice, c tài li u s b đ nh d ng lãi khi ta gõ.
..
Có th tuân th các lu t chính t , nh t là khi gõ các công th c.
PPT, Impress thư ng có v n đ khi gõ công th c
..
Tài li u LTEX thư ng có v chuyên nghi p hơn các tài li u khác
A

tend to have a more professional look than those created using a
word processor.
..
Mi n phí! (m c dù m t vài front-end như WinEdt, là ph n m m
chia s .)
Previous Next First Last Back Index 11
Khái ni m LaTeX
MS-DOS Prompt
• Khi mã ngu n đư c vi t xong, c n chuy n cho LTEX. Có th dùng
A

MS-DOS prompt, Start → Programs → MS-DOS Prompt
ho c
Start → Programs → Accessories → MS-DOS Prompt
• Chuy n đ n thư m c đang làm vi c cd "c:\My
Documents\Nam\Nam"
• D ch mã ngu n LTEX, v.d.
A latex sample.tex
• Xu t hi n file .dvi c th hi n th đư c b ng chương trình YAP.
Previous Next First Last Back Index 12
Khái ni m LaTeX
TeXnicCenter
• TeXnicCenter là m t chương trình cho phép so n th o các file
ch a mă ngu n LTEX và dùng m t phím duy nh t đ d ch LTEX,
A A

ho c m t phím khác đ hi n th văn b n đ u ra.
• TeXnicCenter chưa đư c cài đ t. C n cài đ t trên máy tính.
• Kh i đ ng TeXnicCenter t start:
Kh i đ ng → Programs → TeXnicCenter → TeXnicCenter
• S có m t màn hình “Tip of the Day”. Có th đóng c a này l i.
• Màn hình c u hình TeXnicCenter s xu t hi n. S d ng các c u
hình m c đ nh, b ng cách n vào các phím “Next”, “Next” and
“Finish”Previous Next First Last Back Index 13
Khái ni m LaTeX
S d ng TeXnicCenter
Sau khi đã c u hình TeXnicCenter, màn hình TeXnicCenter s xu t
hi n:
Previous Next First Last Back Index 14
Khái ni m LaTeX
TeXnicCenter : Kh i t o Project m i
Đ t o project m i, ch n File → New Project. C a s “New Project”
s đư c m ra:
Previous Next First Last Back Index 15
Khái ni m LaTeX
TeXnicCenter : Kh i t o m t Project m i
Nh p tên c a project và ch ra thư m c đ lưu:
Ch n “Empty Project” và n “Okay”.Previous Next First Last Back Index 16
Khái ni m LaTeX
TeXnicCenter : Kh i t o m t Project m i
K t qu thu đư c có d ng:
Previous Next First Last Back Index 17
Khái ni m LaTeX
TeXnicCenter : Gõ mã ngu n
Có th b t đ u gõ mã ngu n:
Previous Next First Last Back Index 18
Khái ni m LaTeX
Saving, LTEXing, Viewing Document
A1. Đ ghi vào mã ngu n, n vào phím ghi


2. Đ d ch b ng LTEX n vào Build Icon
A .
3. N u có l i , n vào phímBuild → Next Error, đ d ch chuy n v v
trí l i. S a l i và chuy n v bư c 1.
4. Sau đó có th xem k t qu hi n th tài li u b ng cách n vào phím

view output button .
Previous Next First Last Back Index 19
Definitions
Các ký hi u đ c bi t
• 10 ký hi u sau có ý nghĩa đ c bi t và c n đư c s d ng c n th n:
% $ # & { } _ ^ ~ \
• D u ph n trăm % b t đ u m t chú thích cho mã ngu n. T t c
nh ng gì sau ký hi u % trên m t dòng đ u b LTEX b qua.
A


M t vài t % chú thích. M t vài t
Input Output• Các ký hi u đ c bi t khác s đư c đ c p đ n sau.
Previous Next First Last Back Index 20
Definitions
Các l nh(Macros)
• Các l nh cho phép đ nh d ng các ph n c a tài li u.
• Có th đư c bi u di n b ng ký hi u ă c bi t (v.d. $) ho c m t
backslash sau đó là m t ký hi u đ c bi t (v.d. \=) ho c m t
backslash sau đó là m t t (v.d. \today).
• T t c các d u cách sau tên l nh đ u b b qua. Chú ý s khác
nhau gi a

\oe œ
Input Output\o e øe
Input Output
Previous Next First Last Back Index 21
Definitions
Các l nh(Macros)
• Các l nh cho phép đ nh d ng các ph n c a tài li u.
• Có th đư c bi u di n b ng ký hi u ă c bi t (v.d. $) ho c m t
backslash sau đó là m t ký hi u đ c bi t (v.d. \=) ho c m t
backslash sau đó là m t t (v.d. \today).
• T t c các d u cách sau tên l nh đ u b b qua. Chú ý s khác
nhau gi a

\oe œ
Input Output\o e øe
Input Output
Previous Next First Last Back Index 21
Definitions
Các l nh(Macros)
• Các l nh cho phép đ nh d ng các ph n c a tài li u.
• Có th đư c bi u di n b ng ký hi u ă c bi t (v.d. $) ho c m t
backslash sau đó là m t ký hi u đ c bi t (v.d. \=) ho c m t
backslash sau đó là m t t (v.d. \today).
• T t c các d u cách sau tên l nh đ u b b qua. Chú ý s khác
nhau gi a

\oe œ
Input Output\o e øe
Input Output
Previous Next First Last Back Index 21
Definitions
Các l nh(Macros)
• Các l nh cho phép đ nh d ng các ph n c a tài li u.
• Có th đư c bi u di n b ng ký hi u ă c bi t (v.d. $) ho c m t
backslash sau đó là m t ký hi u đ c bi t (v.d. \=) ho c m t
backslash sau đó là m t t (v.d. \today).
• T t c các d u cách sau tên l nh đ u b b qua. Chú ý s khác
nhau gi a

\oe œ
Input Output\o e øe
Input Output
Previous Next First Last Back Index 21
Definitions
Các l nh(Macros)
• Các l nh cho phép đ nh d ng các ph n c a tài li u.
• Có th đư c bi u di n b ng ký hi u ă c bi t (v.d. $) ho c m t
backslash sau đó là m t ký hi u đ c bi t (v.d. \=) ho c m t
backslash sau đó là m t t (v.d. \today).
• T t c các d u cách sau tên l nh đ u b b qua. Chú ý s khác
nhau gi a

\oe œ
Input Output\o e øe
Input Output
Previous Next First Last Back Index 21
Definitions
Các l nh(Macros)
• Các l nh cho phép đ nh d ng các ph n c a tài li u.
• Có th đư c bi u di n b ng ký hi u ă c bi t (v.d. $) ho c m t
backslash sau đó là m t ký hi u đ c bi t (v.d. \=) ho c m t
backslash sau đó là m t t (v.d. \today).
• T t c các d u cách sau tên l nh đ u b b qua. Chú ý s khác
nhau gi a

\oe œ
Input Output\o e øe
Input Output
Previous Next First Last Back Index 21
DefinitionsNhóm
• M t đo n mã có th đư c nhóm l i b ng cách đ t trong { and }
• H u h t các l nh đ t trong m t nhóm ch có tác d ng t ng nhóm
đó.

M t đo n văn b n. M t đo n văn b n.
{Đo n văn b n này n m Đo n văn b n này
trong nhóm.} M t đo n n m trong nhóm.
văn b n khác. M t đo n văn b n
Input khác.
Output• L nh có th đư c nhóm đ lo i b d u cách trư c l nh:

man{\oe}uvre manœuvre
Input Output
Previous Next First Last Back Index 22
DefinitionsNhóm
• M t đo n mã có th đư c nhóm l i b ng cách đ t trong { and }
• H u h t các l nh đ t trong m t nhóm ch có tác d ng t ng nhóm
đó.

M t đo n văn b n. M t đo n văn b n.
{Đo n văn b n này n m Đo n văn b n này
trong nhóm.} M t đo n n m trong nhóm.
văn b n khác. M t đo n văn b n
Input khác.
Output• L nh có th đư c nhóm đ lo i b d u cách trư c l nh:

man{\oe}uvre manœuvre
Input Output
Previous Next First Last Back Index 22
DefinitionsNhóm
• M t đo n mã có th đư c nhóm l i b ng cách đ t trong { and }
• H u h t các l nh đ t trong m t nhóm ch có tác d ng t ng nhóm
đó.

M t đo n văn b n. M t đo n văn b n.
{Đo n văn b n này n m Đo n văn b n này
trong nhóm.} M t đo n n m trong nhóm.
văn b n khác. M t đo n văn b n
Input khác.
Output• L nh có th đư c nhóm đ lo i b d u cách trư c l nh:

man{\oe}uvre manœuvre
Input Output
Previous Next First Last Back Index 22
DefinitionsThông s l nh
• M t vài l nh có th có m t ho c nhi u tham s . Ví d câu l nh
\textbf có m t tham s là văn b n s đư c làm béo.

\textbf{M t đo n văn M t đo n văn b n
b n ch đ m} ch đ m
Input Output• N u tham s có nhi u hơn m t ký hi u, các ký hi u này c n đư c
g p l i b ng d u ngo c nh n { }. N u không, ch có ký hi u đ u
tiên đư c tính là tham s :

\textbf Ký hi u này Ký hi u này béo
béo Output

Input
Previous Next First Last Back Index 23
DefinitionsThông s l nh
• M t vài l nh có th có m t ho c nhi u tham s . Ví d câu l nh
\textbf có m t tham s là văn b n s đư c làm béo.

\textbf{M t đo n văn M t đo n văn b n
b n ch đ m} ch đ m
Input Output• N u tham s có nhi u hơn m t ký hi u, các ký hi u này c n đư c
g p l i b ng d u ngo c nh n { }. N u không, ch có ký hi u đ u
tiên đư c tính là tham s :

\textbf Ký hi u này Ký hi u này béo
béo Output

Input
Previous Next First Last Back Index 23
DefinitionsCác tham s ph
• M t vài l nh có các thông s b sung .
• Các tham s b sung đư c đ t trong các d u ngo c vuông [ ]:

Đây là \\m t Đây là
dòng m i. m t dòng m i.
Input Output
Đây là\\[5mm] Đây là
m t dòng m i.
Input
m t dòng m i.
Output• Tham s b sung nói chung khai báo trư c tham s chính (có
m t vài trư ng h p đ c bi t.)

Previous Next First Last Back Index 24
DefinitionsCác tham s ph
• M t vài l nh có các thông s b sung .
• Các tham s b sung đư c đ t trong các d u ngo c vuông [ ]:

Đây là \\m t Đây là
dòng m i. m t dòng m i.
Input Output
Đây là\\[5mm] Đây là
m t dòng m i.
Input
m t dòng m i.
Output• Tham s b sung nói chung khai báo trư c tham s chính (có
m t vài trư ng h p đ c bi t.)

Previous Next First Last Back Index 24
DefinitionsCác tham s ph
• M t vài l nh có các thông s b sung .
• Các tham s b sung đư c đ t trong các d u ngo c vuông [ ]:

Đây là \\m t Đây là
dòng m i. m t dòng m i.
Input Output
Đây là\\[5mm] Đây là
m t dòng m i.
Input
m t dòng m i.
Output• Tham s b sung nói chung khai báo trư c tham s chính (có
m t vài trư ng h p đ c bi t.)

Previous Next First Last Back Index 24
DefinitionsMôi trư ng
• Môi trư ng environment khác v i các l nh.
• \begin{name} khai báo đi m b t đ u c a m t môi trư ng.
• \end{name} khai báo đi m k t thúc c a môi trư ng.

• \begin{sffamily} Văn b n d ng sans-
Văn b n d ng serif.
sans-serif Output

\end{sffamily}
Input• Môi trư ng cũng th c hi n vi c nhóm các đo n văn b n. Các thay
đ i trong m t môi trư ng thư ng là c c b trong môi trư ng.
• Môi trư ng cũng có th có các tham s chính và ph .


Previous Next First Last Back Index 25
DefinitionsMôi trư ng
• Môi trư ng environment khác v i các l nh.
• \begin{name} khai báo đi m b t đ u c a m t môi trư ng.
• \end{name} khai báo đi m k t thúc c a môi trư ng.

• \begin{sffamily} Văn b n d ng sans-
Văn b n d ng serif.
sans-serif Output

\end{sffamily}
Input• Môi trư ng cũng th c hi n vi c nhóm các đo n văn b n. Các thay
đ i trong m t môi trư ng thư ng là c c b trong môi trư ng.
• Môi trư ng cũng có th có các tham s chính và ph .


Previous Next First Last Back Index 25
DefinitionsMôi trư ng
• Môi trư ng environment khác v i các l nh.
• \begin{name} khai báo đi m b t đ u c a m t môi trư ng.
• \end{name} khai báo đi m k t thúc c a môi trư ng.

• \begin{sffamily} Văn b n d ng sans-
Văn b n d ng serif.
sans-serif Output

\end{sffamily}
Input• Môi trư ng cũng th c hi n vi c nhóm các đo n văn b n. Các thay
đ i trong m t môi trư ng thư ng là c c b trong môi trư ng.
• Môi trư ng cũng có th có các tham s chính và ph .


Previous Next First Last Back Index 25
DefinitionsMôi trư ng
• Môi trư ng environment khác v i các l nh.
• \begin{name} khai báo đi m b t đ u c a m t môi trư ng.
• \end{name} khai báo đi m k t thúc c a môi trư ng.

• \begin{sffamily} Văn b n d ng sans-
Văn b n d ng serif.
sans-serif Output

\end{sffamily}
Input• Môi trư ng cũng th c hi n vi c nhóm các đo n văn b n. Các thay
đ i trong m t môi trư ng thư ng là c c b trong môi trư ng.
• Môi trư ng cũng có th có các tham s chính và ph .


Previous Next First Last Back Index 25
DefinitionsMôi trư ng
• Môi trư ng environment khác v i các l nh.
• \begin{name} khai báo đi m b t đ u c a m t môi trư ng.
• \end{name} khai báo đi m k t thúc c a môi trư ng.

• \begin{sffamily} Văn b n d ng sans-
Văn b n d ng serif.
sans-serif Output

\end{sffamily}
Input• Môi trư ng cũng th c hi n vi c nhóm các đo n văn b n. Các thay
đ i trong m t môi trư ng thư ng là c c b trong môi trư ng.
• Môi trư ng cũng có th có các tham s chính và ph .


Previous Next First Last Back Index 25
DefinitionsMôi trư ng
• Môi trư ng environment khác v i các l nh.
• \begin{name} khai báo đi m b t đ u c a m t môi trư ng.
• \end{name} khai báo đi m k t thúc c a môi trư ng.

• \begin{sffamily} Văn b n d ng sans-
Văn b n d ng serif.
sans-serif Output

\end{sffamily}
Input• Môi trư ng cũng th c hi n vi c nhóm các đo n văn b n. Các thay
đ i trong m t môi trư ng thư ng là c c b trong môi trư ng.
• Môi trư ng cũng có th có các tham s chính và ph .


Previous Next First Last Back Index 25
D u cách và d u phân trangD u cách
• Các d u cách liên ti p đư c x lý như m t d u cách duy nh t.

M t đo n văn b n. M t đo n văn b n.
Input Output


• Các ký hi u xu ng dòng và các ký hi u tab đ u đư c hi n th
thành các d u cách.
• Hi n th m t d u cách sau m t l nh, s d ng \ :

\LaTeX\ th t tuy t L TEX
A th t tuy t
v i! v i!
Input Output


• Có th s d ng \ d u cách sau các t vi t t t:

v.d.\ th này. v.d. th này.
Input Output
Previous Next First Last Back Index 26
D u cách và d u phân trangD u cách
• Các d u cách liên ti p đư c x lý như m t d u cách duy nh t.

M t đo n văn b n. M t đo n văn b n.
Input Output


• Các ký hi u xu ng dòng và các ký hi u tab đ u đư c hi n th
thành các d u cách.
• Hi n th m t d u cách sau m t l nh, s d ng \ :

\LaTeX\ th t tuy t L TEX
A th t tuy t
v i! v i!
Input Output


• Có th s d ng \ d u cách sau các t vi t t t:

v.d.\ th này. v.d. th này.
Input Output
Previous Next First Last Back Index 26
D u cách và d u phân trangD u cách
• Các d u cách liên ti p đư c x lý như m t d u cách duy nh t.

M t đo n văn b n. M t đo n văn b n.
Input Output


• Các ký hi u xu ng dòng và các ký hi u tab đ u đư c hi n th
thành các d u cách.
• Hi n th m t d u cách sau m t l nh, s d ng \ :

\LaTeX\ th t tuy t L TEX
A th t tuy t
v i! v i!
Input Output


• Có th s d ng \ d u cách sau các t vi t t t:

v.d.\ th này. v.d. th này.
Input Output
Previous Next First Last Back Index 26
D u cách và d u phân trang
Đo n văn-Paragraphs
• M t dòng tr ng đ nh nghĩa cu i m t đo n văn.


Đây là đo n Đây là đo n văn
văn đ u tiên. đ u tiên.
Đây là đ u đo n
Đây là đ u văn th hai.
đo n văn th hai. Output


Input• Ng t đo n văn cũng có th đư c khai báo b ng câu l nh \par
Previous Next First Last Back Index 27
T o tài li u m iT o tài li u m i
• T t c các file LTEX 2ε đ u b t đ u b ng câu l nh command
A\documentclass[options]{class}

Câu l nh này đ nh nghĩa Lo i văn b n. Ví d :
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
• T t c các đo n văn b n c a tài li u c n đư c n m trong môi
trư ng document environment:
\begin{document}
đ nh nghĩa đi m đ u c a m t tài li u
\end{document}
đ nh nghĩa đi m cu i c a tài li u.

Previous Next First Last Back Index 28
T o tài li u m iT o tài li u m i
• T t c các file LTEX 2ε đ u b t đ u b ng câu l nh command
A\documentclass[options]{class}

Câu l nh này đ nh nghĩa Lo i văn b n. Ví d :
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
• T t c các đo n văn b n c a tài li u c n đư c n m trong môi
trư ng document environment:
\begin{document}
đ nh nghĩa đi m đ u c a m t tài li u
\end{document}
đ nh nghĩa đi m cu i c a tài li u.

Previous Next First Last Back Index 28
T o tài li u m i
T o m t tài li u
T t c tài li u LTEX đ u có 3 dòng l nh sau:
A
\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\begin{document}

\end{document}


Dòng đ u tiên có th thay đ i v i các tài li u khác nhau, nhưng hai
dòng còn l i luôn luôn gi ng như trên.Previous Next First Last Back Index 29
T o tài li u m iBài t p 1 : T o m t tài li u đơn gi n
(Trang 1)
• M TeXnicCenter, và so n th o n i dung gi ng trong hình e 1
trang 2 c a handouts.
• n vào phím build .
• N u có l i, ch n Build → Next Error đ xem l i đã x y ra.
• Đ xem file đ u ra, n phím view output.
Previous Next First Last Back Index 30
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Các l nh thay đ i Font và các khai báo Font

M t l nh thay đ i font là c u trúc không làm nh hư ng đ n ph n
còn l i c a tài li u. Có th hi u các l nh là: làm thao tác X v i đ i
tư ng sau. Ví d , \textbf{A} có gnhĩa là: “làm cho đo n văn b n
sau có font béo”, trong đó đ i tư ng là ch cái A.
M t l nh khai báo Font là c u trúc nh hư ng đ n toàn b văn b n
t v trí câu l nh Ví d , \bfseries thay đ i sang ch đ font
béo cho t t c các đo n văn sau l nh này.
Previous Next First Last Back Index 31
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Các l nh thay đ i Font và các khai báo Font

M t l nh thay đ i font là c u trúc không làm nh hư ng đ n ph n
còn l i c a tài li u. Có th hi u các l nh là: làm thao tác X v i đ i
tư ng sau. Ví d , \textbf{A} có gnhĩa là: “làm cho đo n văn
b n sau có font béo”, trong đó đ i tư ng là ch cái A.
M t l nh khai báo Font là c u trúc nh hư ng đ n toàn b văn b n
t v trí câu l nh Ví d , \bfseries thay đ i sang ch đ font
béo cho t t c các đo n văn sau l nh này.
Previous Next First Last Back Index 31
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Các l nh thay đ i Font và các khai báo Font

M t l nh thay đ i font là c u trúc không làm nh hư ng đ n ph n
còn l i c a tài li u. Có th hi u các l nh là: làm thao tác X v i đ i
tư ng sau. Ví d , \textbf{A} có gnhĩa là: “làm cho đo n văn
b n sau có font béo”, trong đó đ i tư ng là ch cái A.
M t l nh khai báo Font là c u trúc nh hư ng đ n toàn b văn b n
t v trí câu l nh Ví d , \bfseries thay đ i sang ch đ font béo
cho t t c các đo n văn sau l nh này.
Previous Next First Last Back Index 31
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Các l nh thay đ i Font và các khai báo Font

M t l nh thay đ i font là c u trúc không làm nh hư ng đ n ph n
còn l i c a tài li u. Có th hi u các l nh là: làm thao tác X v i đ i
tư ng sau. Ví d , \textbf{A} có gnhĩa là: “làm cho đo n văn
b n sau có font béo”, trong đó đ i tư ng là ch cái A.
M t l nh khai báo Font là c u trúc nh hư ng đ n toàn b văn b n
t v trí câu l nh Ví d , \bfseries thay đ i sang ch đ font
béo cho t t c các đo n văn sau l nh này.
Previous Next First Last Back Index 31
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Các l nh thay đ i Font
Command Sample Input Sample Output
\textrm{text} \textrm{Roman} Roman
Family
\textsf{text} \textsf{Sans serif} Sans serif
\texttt{text} \texttt{typewriter} typewriter
Weight
\textmd{text} \textmd{medium} medium
\textbf{text} \textbf{bold} bold

\textup{text} \textup{upright} upright
\textit{text} \textit{italic} italic
Shape
\textsl{text} \textsl{slanted} slanted
\textsc{text} \textsc{Small Caps} Small Caps
\emph{text} \emph{emphasized} emphasized
\textnormal{text} \textnormal{default} default
Previous Next First Last Back Index 32
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Các l nh khai báo Font
Declaration Sample Input Sample Output
\rmfamily \rmfamily Roman Roman
Family
\sffamily \sffamily Sans serif Sans serif
\ttfamily \ttfamily typewriter typewriter
Weight
\mdseries \mdseries medium medium
\bfseries \bfseries bold bold
\upshape \upshape upright upright
\itshape \itshape italic italic
Shape
\slshape \slshape slanted slanted
\scshape \scshape Small Caps Small Caps
\em \em emphasized emphasized

\normalfont \normalfont default default
Previous Next First Last Back Index 33
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Ví d thay đ i Font

1. \em Đo n văn nh n m nh. Đo n văn nh n m nh.
Input Output
2. Đo n văn \emph{nh n m nh}. Đo n văn nh n m nh.
Input Output
3. \sffamily Some Some slanted text.
\textsl{slanted} text. Output

Input
Previous Next First Last Back Index 34
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Ví d thay đ i font

4. \scshape Some more Some more text.
\upshape text. Output


Input
5. \itshape Some Some emphasized text.
\emph{emphasized} text. Output

Input
6. {\bfseries Some Some bold text.
bold} text. Output

Input
Previous Next First Last Back Index 35
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Các môi trư ng thay đ i Font
• M t môi trư ng cũng có th đư c s d ng đ thay đ i c c b các
tính ch t c a font.
• Tên c a môi trư ng gi ng như tên c a khai báo font declaration,
không có \ đi trư c.
• Ví d :
Some normal text. Some normal text. Some
\begin{bfseries} bold text. Back to
Some bold text. normal text.
\end{bfseries} Output

Back to normal text.
Input
Previous Next First Last Back Index 36
Các l nh thay đ i Font đơn gi nThay đ i kích c font
Khai báo Môi trư ng Ví d
\tiny tiny tiny text


\scriptsize scriptsize script sized text

\footnotesize footnotesize footnote sized text

\small small small text
\normalsize normalsize normal sized text
\large large large text
\Large Large even larger
\LARGE LARGE larger still
\huge huge huge
\Huge Huge really huge
Previous Next First Last Back Index 37
Các l nh thay đ i Font đơn gi n
Ví d v thay đ i kích c font


1. Some normal sized text. Some normal sized
{\small Some small text. Some small text.
text.} Normal again. Normal again.
Input Output
2. Some \textbf{\large Some large bold
large bold} text. text.
Input Output
Previous Next First Last Back Index 38
Các l nh thay đ i Font đơn gi nVí d v thay đ i kích c font


4. \begin{footnotesize} Some text.
Some text. Output

\end{footnotesize}
Input
5. Some normal text. Some normal text.
\begin{tiny} Some tiny italic text. Back
\itshape to normal.
Some tiny italic text. Output

\end{tiny}
Back to normal.
Input
Previous Next First Last Back Index 39
Các l nh thay đ i Font đơn gi nBài t p 2 : Fonts (Trang 3)• Tr l i bài t p 1.
• Đo n văn đ u tiên đ i sang font sans serif l n, đo n văn th 2 gi
nguyên font Roman thư ng.
• Nh n m nh t “Footnotes” trong đo n 2, và thay đ i c đo n văn
sang ch nghiêng.
Previous Next First Last Back Index 40
Đ u ph y, tr ng âm, ký hi u
Ký hi u
Chúng ta đã nói đ n các ký hi u đ c bi t các ký hi u đ c bi t? Làm
th nào có th hi n th chúng? Làm th nào đ hi n th các ký hi u
không có trên bàn phím?


\% % \textasciicircum ^ \P ¶ \ldots ...
\$ $ \textasciitilde ~ \S § \textbar |
\# # \textbackslash \ \yen \textgreater >
\& & \copyright c \i ı \textless
PS r i d ch mã ngu n.
• File The PostScript có th đư c g i tr c ti p vào m t máy in
PostScript ho c có th đư c hi n th b ng GSview đ xem và in
trên các máy in không h tr PostScript.
• N u dùng dvips có th :
Dùng gói pstricksđ t o ra các nh đ h a đ p.
Dùng các l nh PostScript trong mã ngu n.
Dùng b ph n m m psutils:
– T ch c l i các trang (psbook)
– In nhi u trang trên m t tran gi y (psnup)
– Chuy n đ i các kích thư c trang gi y (psresize)


Previous Next First Last Back Index 78
Các đ u ra khác nhauPostScript
• Trong TeXnicCenter Các file DVI có th đư c chuy n thành
PostScript b ng cách ch n LaTeX => PS r i d ch mã ngu n.
• File The PostScript có th đư c g i tr c ti p vào m t máy in
PostScript ho c có th đư c hi n th b ng GSview đ xem và in
trên các máy in không h tr PostScript.
• N u dùng dvips có th :
Dùng gói pstricksđ t o ra các nh đ h a đ p.
Dùng các l nh PostScript trong mã ngu n.
Dùng b ph n m m psutils:
– T ch c l i các trang (psbook)
– In nhi u trang trên m t tran gi y (psnup)
– Chuy n đ i các kích thư c trang gi y (psresize)


Previous Next First Last Back Index 78
Các đ u ra khác nhauPostScript
• Trong TeXnicCenter Các file DVI có th đư c chuy n thành
PostScript b ng cách ch n LaTeX => PS r i d ch mã ngu n.
• File The PostScript có th đư c g i tr c ti p vào m t máy in
PostScript ho c có th đư c hi n th b ng GSview đ xem và in
trên các máy in không h tr PostScript.
• N u dùng dvips có th :
Dùng gói pstricksđ t o ra các nh đ h a đ p.
Dùng các l nh PostScript trong mã ngu n.
Dùng b ph n m m psutils:
– T ch c l i các trang (psbook)
– In nhi u trang trên m t tran gi y (psnup)
– Chuy n đ i các kích thư c trang gi y (psresize)


Previous Next First Last Back Index 78
Các đ u ra khác nhauPostScript
• Trong TeXnicCenter Các file DVI có th đư c chuy n thành
PostScript b ng cách ch n LaTeX => PS r i d ch mã ngu n.
• File The PostScript có th đư c g i tr c ti p vào m t máy in
PostScript ho c có th đư c hi n th b ng GSview đ xem và in
trên các máy in không h tr PostScript.
• N u dùng dvips có th :
Dùng gói pstricksđ t o ra các nh đ h a đ p.
Dùng các l nh PostScript trong mã ngu n.
Dùng b ph n m m psutils:
– T ch c l i các trang (psbook)
– In nhi u trang trên m t tran gi y (psnup)
– Chuy n đ i các kích thư c trang gi y (psresize)


Previous Next First Last Back Index 78
Các đ u ra khác nhauPostScript
• Trong TeXnicCenter Các file DVI có th đư c chuy n thành
PostScript b ng cách ch n LaTeX => PS r i d ch mã ngu n.
• File The PostScript có th đư c g i tr c ti p vào m t máy in
PostScript ho c có th đư c hi n th b ng GSview đ xem và in
trên các máy in không h tr PostScript.
• N u dùng dvips có th :
Dùng gói pstricksđ t o ra các nh đ h a đ p.
Dùng các l nh PostScript trong mã ngu n.
Dùng b ph n m m psutils:
– T ch c l i các trang (psbook)
– In nhi u trang trên m t tran gi y (psnup)
– Chuy n đ i các kích thư c trang gi y (psresize)


Previous Next First Last Back Index 78
Các đ u ra khác nhauPostScript
• Trong TeXnicCenter Các file DVI có th đư c chuy n thành
PostScript b ng cách ch n LaTeX => PS r i d ch mã ngu n.
• File The PostScript có th đư c g i tr c ti p vào m t máy in
PostScript ho c có th đư c hi n th b ng GSview đ xem và in
trên các máy in không h tr PostScript.
• N u dùng dvips có th :
Dùng gói pstricksđ t o ra các nh đ h a đ p.
Dùng các l nh PostScript trong mã ngu n.
Dùng b ph n m m psutils:
– T ch c l i các trang (psbook)
– In nhi u trang trên m t tran gi y (psnup)
– Chuy n đ i các kích thư c trang gi y (psresize)


Previous Next First Last Back Index 78
Các đ u ra khác nhauPostScript
• Trong TeXnicCenter Các file DVI có th đư c chuy n thành
PostScript b ng cách ch n LaTeX => PS r i d ch mã ngu n.
• File The PostScript có th đư c g i tr c ti p vào m t máy in
PostScript ho c có th đư c hi n th b ng GSview đ xem và in
trên các máy in không h tr PostScript.
• N u dùng dvips có th :
Dùng gói pstricksđ t o ra các nh đ h a đ p.
Dùng các l nh PostScript trong mã ngu n.
Dùng b ph n m m psutils:
– T ch c l i các trang (psbook)
– In nhi u trang trên m t tran gi y (psnup)
– Chuy n đ i các kích thư c trang gi y (psresize)


Previous Next First Last Back Index 78
Các đ u ra khác nhauPostScript
• Trong TeXnicCenter Các file DVI có th đư c chuy n thành
PostScript b ng cách ch n LaTeX => PS r i d ch mã ngu n.
• File The PostScript có th đư c g i tr c ti p vào m t máy in
PostScript ho c có th đư c hi n th b ng GSview đ xem và in
trên các máy in không h tr PostScript.
• N u dùng dvips có th :
Dùng gói pstricksđ t o ra các nh đ h a đ p.
Dùng các l nh PostScript trong mã ngu n.
Dùng b ph n m m psutils:
– T ch c l i các trang (psbook)
– In nhi u trang trên m t tran gi y (psnup)
– Chuy n đ i các kích thư c trang gi y (psresize)


Previous Next First Last Back Index 78
Các đ u ra khác nhauPostScript
• Trong TeXnicCenter Các file DVI có th đư c chuy n thành
PostScript b ng cách ch n LaTeX => PS r i d ch mã ngu n.
• File The PostScript có th đư c g i tr c ti p vào m t máy in
PostScript ho c có th đư c hi n th b ng GSview đ xem và in
trên các máy in không h tr PostScript.
• N u dùng dvips có th :
Dùng gói pstricksđ t o ra các nh đ h a đ p.
Dùng các l nh PostScript trong mã ngu n.
Dùng b ph n m m psutils:
– T ch c l i các trang (psbook)
– In nhi u trang trên m t tran gi y (psnup)
– Chuy n đ i các kích thư c trang gi y (psresize)


Previous Next First Last Back Index 78
Các đ u ra khác nhau
Portable Document Format (PDF)
• WWW,PDF, xem b ng Adobe Acrobat Reader.
• Có th chuy n đ i PostScript thành PDF dùng ps2pdf.
• Ngoài ra, đ u ra PDF có th đư c t o ra t mã LTEX dùng
A

PDFLTEX thay cho LTEX.
A A


• Có th có các liên k t trong và ngoài văn b n.
• Có th truy c p th c đơn c a Adobe Acrobat. Ví d : Summary
Previous Next First Last Back Index 79
Các đ u ra khác nhau
PostScript và PDF
Khi k t h p c dvips và PDFLTEX:
A


• Dùng các file PostScript, PDF ho c PNG trong tài li u.
• Có màu s c
• Dùng font PostScript
ay
• c ưgn o đ or phóng to .
xo
Previous Next First Last Back Index 80
Các đ u ra khác nhauBài t p 7 (trang 8)
• Thay đ i tài li u trong bài 4 (sectioning.tex) thành file
PostScript.
• Xem b ng GSview
• Dùng PDFLTEX đ t o ra file PDF . Có th xem b ng Acrobat
A

Reader
Previous Next First Last Back Index 81
Danh sách
Các môi trư ng t o danh sách
Môi trư ng itemize t o ra danh sáchkhông s p x p .


\begin{itemize} • The first item
\item The first item • The second item
\item The second item
• The third item
\item The third item
Output
\end{itemize}
Input
Previous Next First Last Back Index 82
Danh sáchCác môi trư ng itemize l ng nhau
T i đa 4 itemize có th l ng nhau:


\begin{itemize} • The first item
\item The first item – First item of nested list
\begin{itemize} – Second item of nested
\item First item list
of nested list
• The second item
\item Second item
Output
of nested list
\end{itemize}
\item The second item
\end{itemize}
Input
Previous Next First Last Back Index 83
Danh sách
Danh sách đánh s
Môi trư ng enumerate t o ra m t danh sách đánh s .


\begin{enumerate}
1. The first item
\item The first item
\item The second item 2. The second item
\item The third item 3. The third item
\end{enumerate} Output


Input
Previous Next First Last Back Index 84
Danh sáchCác môi trư ng enumerate l ng nhau
T i đa 4 môi trư ng enumerate có th l ng nhau:


\begin{enumerate}
1. The first item
\item The first item
(a) First item of nested list
\begin{enumerate}
\item First item (b) Second item of nested
of nested list list
\item Second item 2. The second item
of nested list Output

\end{enumerate}
\item The second item
\end{enumerate}
Input
Previous Next First Last Back Index 85
Danh sáchMôi trư ng itemize và enumerate l ng nhau
itemize và enumerate có th l ng nhau:


\begin{enumerate}
1. The first item
\item The first item
• First item of nested list
\begin{itemize}
\item First item • Second item of nested
of nested list list
\item Second item 2. The second item
of nested list Output

\end{itemize}
\item The second item
\end{enumerate}
Input
Previous Next First Last Back Index 86
Danh sách
Description

\begin{description} Cabbage A large round
\item[Cabbage] A large green vegetable
round green vegetable Brussel sprout A small
\item[Brussel sprout] A round green vegetable
small round
Output
green vegetable
\end{description}
Input
Previous Next First Last Back Index 87
Danh sáchBài t p 8 : danh sách (Page 8)


• T o ra tài li u gi ng trong hình 5 trang 8 c a handouts.
• C n dùng các môi trư ng enumerate environments l ng nhau
e Đ u tiên là m t danh sách đơn gi n:
1. Animal
2. Vegetable
3. Mineral
sau đó b sung vào danh sách.
! Chuy n đ i môi trư ng enumerate thành itemize environments,
đ nh nghĩa l i các nhãn.Previous Next First Last Back Index 88
T o b ng
T o b ng
• Các đo n văn b n có th đư c s p x p thành hàng và c t s d ng
môi trư ng tabular :
\begin{tabular}{column specifiers}
M i c t đư c bi u di n b ng m t trong các ch cái: l (canh trái)
c (canh gi a) or r (canh ph i). Ví d :
1. \begin{tabular}{ccc}
3 c t canh gi a.
2. \begin{tabular}{lr}
Hai c t, c t đ u canh trái, c t 2 canh ph i.

• Trong môi trư ng tabular:
– Ký hi u đ c bi t & t o c t m i.
– Dòng m i đư c t o b i \\


Previous Next First Last Back Index 89
T o b ng
T o b ng
• Các đo n văn b n có th đư c s p x p thành hàng và c t s d ng
môi trư ng tabular :
\begin{tabular}{column specifiers}
M i c t đư c bi u di n b ng m t trong các ch cái: l (canh trái)
c (canh gi a) or r (canh ph i). Ví d :
1. \begin{tabular}{ccc}
3 c t canh gi a.
2. \begin{tabular}{lr}
Hai c t, c t đ u canh trái, c t 2 canh ph i.

• Trong môi trư ng tabular:
– Ký hi u đ c bi t & t o c t m i.
– Dòng m i đư c t o b i \\


Previous Next First Last Back Index 89
T o b ng
T o b ng
• Các đo n văn b n có th đư c s p x p thành hàng và c t s d ng
môi trư ng tabular :
\begin{tabular}{column specifiers}
M i c t đư c bi u di n b ng m t trong các ch cái: l (canh trái)
c (canh gi a) or r (canh ph i). Ví d :
1. \begin{tabular}{ccc}
3 c t canh gi a.
2. \begin{tabular}{lr}
Hai c t, c t đ u canh trái, c t 2 canh ph i.

• Trong môi trư ng tabular:
– Ký hi u đ c bi t & t o c t m i.
– Dòng m i đư c t o b i \\


Previous Next First Last Back Index 89
T o b ng
T o b ng
• Các đo n văn b n có th đư c s p x p thành hàng và c t s d ng
môi trư ng tabular :
\begin{tabular}{column specifiers}
M i c t đư c bi u di n b ng m t trong các ch cái: l (canh trái)
c (canh gi a) or r (canh ph i). Ví d :
1. \begin{tabular}{ccc}
3 c t canh gi a.
2. \begin{tabular}{lr}
Hai c t, c t đ u canh trái, c t 2 canh ph i.
• Trong môi trư ng tabular:
– Ký hi u đ c bi t & t o c t m i.
– Dòng m i đư c t o b i \\


Previous Next First Last Back Index 89
T o b ng
T o b ng
• Các đo n văn b n có th đư c s p x p thành hàng và c t s d ng
môi trư ng tabular :
\begin{tabular}{column specifiers}
M i c t đư c bi u di n b ng m t trong các ch cái: l (canh trái)
c (canh gi a) or r (canh ph i). Ví d :
1. \begin{tabular}{ccc}
3 c t canh gi a.
2. \begin{tabular}{lr}
Hai c t, c t đ u canh trái, c t 2 canh ph i.
• Trong môi trư ng tabular:
– Ký hi u đ c bi t & t o c t m i.
– Dòng m i đư c t o b i \\


Previous Next First Last Back Index 89
T o b ngVí d t o b ng
• B ng có 2 c t
• M i dòng ch có 1 &
• C t 1 canh trái, c t 2 canh gi a.


\begin{tabular}{lc} Item Cost
Item & Cost\\
CD £11.75
CD & \pounds 11.75\\
Video & \pounds 14.10\\ Video £14.10
Total & \pounds 25.85 Total £25.85
\end{tabular}
Output

Input


Đ ng nh m l (ell) v i 1 (one)!


Previous Next First Last Back Index 90
T o b ng
Thêm các đư ng k

• Các đư ng k đ ng đư c hi n th trong môi trư ng tabular b ng
ký hi u s đ ng |
\begin{tabular}{|l|c|}
• K ngang:
– Trên t t c các c t:
\hline
– T c t n đ n m:
\cline{n-m}

• \hline \cline ch đư c dùng đ u dòng.Previous Next First Last Back Index 91
T o b ng
Thêm các đư ng k

• Các đư ng k đ ng đư c hi n th trong môi trư ng tabular b ng
ký hi u s đ ng |
\begin{tabular}{|l|c|}
• K ngang:
– Trên t t c các c t:
\hline
– T c t n đ n m:
\cline{n-m}

• \hline \cline ch đư c dùng đ u dòng.Previous Next First Last Back Index 91
T o b ng
Thêm các đư ng k

• Các đư ng k đ ng đư c hi n th trong môi trư ng tabular b ng
ký hi u s đ ng |
\begin{tabular}{|l|c|}
• K ngang:
– Trên t t c các c t:
\hline
– T c t n đ n m:
\cline{n-m}

• \hline \cline ch đư c dùng đ u dòng.Previous Next First Last Back Index 91
T o b ng
Thêm các đư ng k

• Các đư ng k đ ng đư c hi n th trong môi trư ng tabular b ng
ký hi u s đ ng |
\begin{tabular}{|l|c|}
• K ngang:
– Trên t t c các c t:
\hline
– T c t n đ n m:
\cline{n-m}
• \hline \cline ch đư c dùng đ u dòng.Previous Next First Last Back Index 91
T o b ng
Ví d

Ví d trên có th đư c bi n đ i thành:

\begin{tabular}{|l|c|}
\hline Item Cost
Item & Cost\\ CD £11.75
\hline\hline
Video £14.10
CD & \pounds 11.75\\
Video & \pounds 14.10\\ Total £25.85
\hline Output

Total & \pounds 25.85\\
\hline
\end{tabular}
Input
Previous Next First Last Back Index 92
T o b ng
Các ô nhi u c t
• M t ô có th chi m nhi m c t:
\multicolumn{cols}{align}{text}
• cols s lư ng c t c n cho ô.
• align canh l c a ô. Ch có th có m t ch cái(v.d. c), nhưng có
th có ký hi u s đ ng.
• text N i dung c a ô.
• L nh này có th đư c s d ng đ thay th các tính ch t c a m t
ô.
Previous Next First Last Back Index 93
T o b ng
\begin{tabular}{|l|cc|}\hline
& \multicolumn{2}{c|}{Cost}\\
Item & ex VAT & inc VAT (@17.5\%)\\\hline\hline
CD & \pounds 10.00 & \pounds 11.75\\
Video & \pounds 12.00 & \pounds 14.10\\\hline
\multicolumn{1}{l|}{Total} & \pounds 22.00 &
\pounds 25.85\\\cline{2-3}
\end{tabular}
Input
Cost
Item ex VAT inc VAT (@17.5%)
CD £10.00 £11.75
Video £12.00 £14.10
Total £22.00 £25.85

Output
Previous Next First Last Back Index 94
T o b ngBài t p 9 : T o b ng (trang 9)

• Khi t o b ng, nên t o t m t b ng đơn gi n r i thêm các ô vào
b ng đó.
e T o văn b n gi ng hình 6 trang 9
! T o văn b n gi ng hình 7 trang 10.

• T o b ng s d ng m t môi trư ng tabular. Các dòng Equipment
Expenditure và Travel Expenditure dùng c 5 columns.
• Sau đó, canh l gi a t t c dùng l nh\centerline.
Previous Next First Last Back Index 95
Công th c toán căn b n
Công th c toán căn b n
• TEX có hai ch đ :
1. Ch đ soantj th o văn b n
2. Ch đ gõ công th c toán
• Cho đ n đây chúng ta ch dùng ch đ văn b n.
• T t c các công th c toán đ u ph i đ t trong ch đ gõ toán h c.
Các công th c toán h c đư c đ nh d ng khác v i các đo n văn
b n.
– Ch đ văn b n: y-c=mx
– Ch đ công th c: y − c = mx
• Có hai lo i công th c: in-line (công th c trong dòng) công th c
đ ng riêng


Previous Next First Last Back Index 96
Công th c toán căn b nCông th c trong dòng
• Công th c trong dòng hi n th trong dòng c a m t đo n văn.
• Các ký hi u đư c hi n th nh hơn cho phù h p v i v trí trong
dòng. .
• Công th c có th đư c hi n th trên nhi u dòng khác nhau.
• Khai báo công th c trong dòng b ng môi trư ng math:
\begin{math}
...
\end{math}
• Đ cho thu n ti n, môi trư ng ch đ toán đư c thay b ng: \(
... \)
• Và g n hơn n a: $ ...$
M t ký hi u đ c bi t khác ký hi u đ c bi t!

Previous Next First Last Back Index 97
Công th c toán căn b nCông th c trong dòng
• Công th c trong dòng hi n th trong dòng c a m t đo n văn.
• Các ký hi u đư c hi n th nh hơn cho phù h p v i v trí trong
dòng. .
• Công th c có th đư c hi n th trên nhi u dòng khác nhau.
• Khai báo công th c trong dòng b ng môi trư ng math:
\begin{math}
...
\end{math}
• Đ cho thu n ti n, môi trư ng ch đ toán đư c thay b ng: \(
... \)
• Và g n hơn n a: $ ...$
M t ký hi u đ c bi t khác ký hi u đ c bi t!

Previous Next First Last Back Index 97
Công th c toán căn b nCông th c trong dòng
• Công th c trong dòng hi n th trong dòng c a m t đo n văn.
• Các ký hi u đư c hi n th nh hơn cho phù h p v i v trí trong
dòng. .
• Công th c có th đư c hi n th trên nhi u dòng khác nhau.
• Khai báo công th c trong dòng b ng môi trư ng math:
\begin{math}
...
\end{math}
• Đ cho thu n ti n, môi trư ng ch đ toán đư c thay b ng: \(
... \)
• Và g n hơn n a: $ ...$
M t ký hi u đ c bi t khác ký hi u đ c bi t!

Previous Next First Last Back Index 97
Công th c toán căn b nCông th c trong dòng
• Công th c trong dòng hi n th trong dòng c a m t đo n văn.
• Các ký hi u đư c hi n th nh hơn cho phù h p v i v trí trong
dòng. .
• Công th c có th đư c hi n th trên nhi u dòng khác nhau.
• Khai báo công th c trong dòng b ng môi trư ng math:
\begin{math}
...
\end{math}
• Đ cho thu n ti n, môi trư ng ch đ toán đư c thay b ng: \(
... \)
• Và g n hơn n a: $ ...$
M t ký hi u đ c bi t khác ký hi u đ c bi t!

Previous Next First Last Back Index 97
Công th c toán căn b nCông th c trong dòng
• Công th c trong dòng hi n th trong dòng c a m t đo n văn.
• Các ký hi u đư c hi n th nh hơn cho phù h p v i v trí trong
dòng. .
• Công th c có th đư c hi n th trên nhi u dòng khác nhau.
• Khai báo công th c trong dòng b ng môi trư ng math:
\begin{math}
...
\end{math}
• Đ cho thu n ti n, môi trư ng ch đ toán đư c thay b ng: \(
... \)
• Và g n hơn n a: $ ...$
M t ký hi u đ c bi t khác ký hi u đ c bi t!

Previous Next First Last Back Index 97
Công th c toán căn b nCông th c trong dòng
• Công th c trong dòng hi n th trong dòng c a m t đo n văn.
• Các ký hi u đư c hi n th nh hơn cho phù h p v i v trí trong
dòng. .
• Công th c có th đư c hi n th trên nhi u dòng khác nhau.
• Khai báo công th c trong dòng b ng môi trư ng math:
\begin{math}
...
\end{math}
• Đ cho thu n ti n, môi trư ng ch đ toán đư c thay b ng: \(
... \)
• Và g n hơn n a: $ ...$
M t ký hi u đ c bi t khác ký hi u đ c bi t!

Previous Next First Last Back Index 97
Công th c toán căn b nVí d

I can refer to the variable $x$, or the
formula \(y = m x + c\).
InputI can refer to the variable x, or the formula y = mx + c.
Output
The $i$th element of the vector $\vec{a}$ has the value
$2i$ for $i = 1 \ldots m$.
InputThe ith element of the vector a has the value 2i for i = 1 . . . m.
Output
Previous Next First Last Back Index 98
Công th c toán căn b nCác công th c riêng r
• Công th c riêng r đư c g i trong m t dòng riêng bi t.
• Các ký hi u đư c hi n th l n hơn.

• R t nhi u môi trư ng khai báo ch đ toánLots of different
environments go into displayed math mode.
• M t vài môi trư ng cơ b n:
1. Môi trư ng displaymath hi n th m t công th c riêng không
đánh s .
\begin{displaymath} ... \end{displaymath}
Cú pháp vi t g n: \[ ... \]
2. Môi trư ng equation hi n th single công th c riêng đánh s .
\begin{equation} ... \end{equation}


Previous Next First Last Back Index 99
Công th c toán căn b nCác công th c riêng r
• Công th c riêng r đư c g i trong m t dòng riêng bi t.
• Các ký hi u đư c hi n th l n hơn.

• R t nhi u môi trư ng khai báo ch đ toánLots of different
environments go into displayed math mode.
• M t vài môi trư ng cơ b n:
1. Môi trư ng displaymath hi n th m t công th c riêng không
đánh s .
\begin{displaymath} ... \end{displaymath}
Cú pháp vi t g n: \[ ... \]
2. Môi trư ng equation hi n th single công th c riêng đánh s .
\begin{equation} ... \end{equation}


Previous Next First Last Back Index 99
Công th c toán căn b nCác công th c riêng r
• Công th c riêng r đư c g i trong m t dòng riêng bi t.
• Các ký hi u đư c hi n th l n hơn.

• R t nhi u môi trư ng khai báo ch đ toánLots of different
environments go into displayed math mode.
• M t vài môi trư ng cơ b n:
1. Môi trư ng displaymath hi n th m t công th c riêng không
đánh s .
\begin{displaymath} ... \end{displaymath}
Cú pháp vi t g n: \[ ... \]
2. Môi trư ng equation hi n th single công th c riêng đánh s .
\begin{equation} ... \end{equation}


Previous Next First Last Back Index 99
Công th c toán căn b nCác công th c riêng r
• Công th c riêng r đư c g i trong m t dòng riêng bi t.
• Các ký hi u đư c hi n th l n hơn.

• R t nhi u môi trư ng khai báo ch đ toánLots of different
environments go into displayed math mode.
• M t vài môi trư ng cơ b n:
1. Môi trư ng displaymath hi n th m t công th c riêng không
đánh s .
\begin{displaymath} ... \end{displaymath}
Cú pháp vi t g n: \[ ... \]
2. Môi trư ng equation hi n th single công th c riêng đánh s .
\begin{equation} ... \end{equation}


Previous Next First Last Back Index 99
Công th c toán căn b nCác công th c riêng r
• Công th c riêng r đư c g i trong m t dòng riêng bi t.
• Các ký hi u đư c hi n th l n hơn.

• R t nhi u môi trư ng khai báo ch đ toánLots of different
environments go into displayed math mode.
• M t vài môi trư ng cơ b n:
1. Môi trư ng displaymath hi n th m t công th c riêng không
đánh s .
\begin{displaymath} ... \end{displaymath}
Cú pháp vi t g n: \[ ... \]
2. Môi trư ng equation hi n th single công th c riêng đánh s .
\begin{equation} ... \end{equation}


Previous Next First Last Back Index 99
Công th c toán căn b nCác công th c riêng r
• Công th c riêng r đư c g i trong m t dòng riêng bi t.
• Các ký hi u đư c hi n th l n hơn.

• R t nhi u môi trư ng khai báo ch đ toánLots of different
environments go into displayed math mode.
• M t vài môi trư ng cơ b n:
1. Môi trư ng displaymath hi n th m t công th c riêng không
đánh s .
\begin{displaymath} ... \end{displaymath}
Cú pháp vi t g n: \[ ... \]
2. Môi trư ng equation hi n th single công th c riêng đánh s .
\begin{equation} ... \end{equation}


Previous Next First Last Back Index 99
Công th c toán căn b n
Ví d

The function The function
\begin{displaymath}
f (x) = 4x + 1
f(x) = 4x + 1
\end{displaymath} is linear
is linear Output

InputThe function The function
\begin{equation}
f (x) = 4x + 1 (1)
f(x) = 4x + 1
\end{equation} is linear
is linear Output

Input
Previous Next First Last Back Index 100
Công th c toán căn b n
Ch s và s mũ
• Ch s đư c hi n th b ng l nh: \sb{subscript}
– Vi t g n: _{subscript}
– Ví d : $a\sb{0}$ ho c $a_{0}$ ho c $a_0$ đ u cho k t qu :
a0

• S mũ đư c t o ra b ng: \sp{superscript}
– Vi t g n: ^{superscript}
– Ví d : $x\sp{2}$ or $x^{2}$ or $x^2$ all produce: x2

• Ch s và s mũ có th đư c g p l i.
Ví d : $a_0^2$ produces a2
0
Previous Next First Last Back Index 101
Công th c toán căn b n
Ch s và s mũ
• Ch s đư c hi n th b ng l nh: \sb{subscript}
– Vi t g n: _{subscript}
– Ví d : $a\sb{0}$ ho c $a_{0}$ ho c $a_0$ đ u cho k t qu :
a0

• S mũ đư c t o ra b ng: \sp{superscript}
– Vi t g n: ^{superscript}
– Ví d : $x\sp{2}$ or $x^{2}$ or $x^2$ all produce: x2

• Ch s và s mũ có th đư c g p l i.
Ví d : $a_0^2$ produces a2
0
Previous Next First Last Back Index 101
Công th c toán căn b n
Ch s và s mũ
• Ch s đư c hi n th b ng l nh: \sb{subscript}
– Vi t g n: _{subscript}
– Ví d : $a\sb{0}$ ho c $a_{0}$ ho c $a_0$ đ u cho k t qu :
a0

• S mũ đư c t o ra b ng: \sp{superscript}
– Vi t g n: ^{superscript}
– Ví d : $x\sp{2}$ or $x^{2}$ or $x^2$ all produce: x2

• Ch s và s mũ có th đư c g p l i.
Ví d : $a_0^2$ produces a2
0
Previous Next First Last Back Index 101
Công th c toán căn b n
Ch s và s mũ
• Ch s đư c hi n th b ng l nh: \sb{subscript}
– Vi t g n: _{subscript}
– Ví d : $a\sb{0}$ ho c $a_{0}$ ho c $a_0$ đ u cho k t qu :
a0
• S mũ đư c t o ra b ng: \sp{superscript}
– Vi t g n: ^{superscript}
– Ví d : $x\sp{2}$ or $x^{2}$ or $x^2$ all produce: x2

• Ch s và s mũ có th đư c g p l i.
Ví d : $a_0^2$ produces a2
0
Previous Next First Last Back Index 101
Công th c toán căn b n
Ch s và s mũ
• Ch s đư c hi n th b ng l nh: \sb{subscript}
– Vi t g n: _{subscript}
– Ví d : $a\sb{0}$ ho c $a_{0}$ ho c $a_0$ đ u cho k t qu :
a0
• S mũ đư c t o ra b ng: \sp{superscript}
– Vi t g n: ^{superscript}
– Ví d : $x\sp{2}$ or $x^{2}$ or $x^2$ all produce: x2

• Ch s và s mũ có th đư c g p l i.
Ví d : $a_0^2$ produces a2
0
Previous Next First Last Back Index 101
Công th c toán căn b n
Ch s và s mũ
• Ch s đư c hi n th b ng l nh: \sb{subscript}
– Vi t g n: _{subscript}
– Ví d : $a\sb{0}$ ho c $a_{0}$ ho c $a_0$ đ u cho k t qu :
a0
• S mũ đư c t o ra b ng: \sp{superscript}
– Vi t g n: ^{superscript}
– Ví d : $x\sp{2}$ or $x^{2}$ or $x^2$ all produce: x2

• Ch s và s mũ có th đư c g p l i.
Ví d : $a_0^2$ produces a2
0
Previous Next First Last Back Index 101
Công th c toán căn b n
Ch s và s mũ
• Ch s đư c hi n th b ng l nh: \sb{subscript}
– Vi t g n: _{subscript}
– Ví d : $a\sb{0}$ ho c $a_{0}$ ho c $a_0$ đ u cho k t qu :
a0
• S mũ đư c t o ra b ng: \sp{superscript}
– Vi t g n: ^{superscript}
– Ví d : $x\sp{2}$ or $x^{2}$ or $x^2$ all produce: x2
• Ch s và s mũ có th đư c g p l i.
Ví d : $a_0^2$ produces a2
0
Previous Next First Last Back Index 101
Công th c toán căn b nVí d
A quadratic function:
\[f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2\]
InputA quadratic function:

f (x) = a0 + a1 x + a2 x2
Output
Compare $a_b^c$ with $a_{b^c}$.
InputCompare ac with abc .
b

Output
Previous Next First Last Back Index 102
Công th c toán căn b nCăn và phân s
• Phân s có th đư c hi n th s d ng:
\frac{numerator}{denominator}
• Căn có th đư c hi n th s d ng:
\sqrt[n]{maths}
• Ví d :
\begin{displaymath}
f(x_1, x_2) = x_1^2 √
2 x2
3
a
+ e^{x_2} + f (x1 , x2 ) = x1 +e + √
1 + x2
\frac{\sqrt[3]{a}}%
Output
{1+\sqrt{x_2}}
\end{displaymath}
Input
Previous Next First Last Back Index 103
Công th c toán căn b n
Tên hàm
\arccos \arcsin \arctan \arg \cos \cosh
\cot \coth \csc \deg \det \dim
\exp \gcd \hom \inf \ker \lg
\lim \liminf \limsup \ln \log \max
\min \Pr \sec \sin \sinh \sup
\tan \tanh

Không đúng: $log x$ logx
Đúng: $\log x$ log x
Các l nh màu xanh là các l nh có c n trên và c n dư i, đư c hi n th
b ng _.Previous Next First Last Back Index 104
Công th c toán căn b n
Ví d

\begin{displaymath}
\exp(ix) = \sin(x) + i\cos(x)
exp(ix) = sin(x)+i cos(x)
\end{displaymath}
Output
Input
\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 0} f(x)
lim f (x)
\end{displaymath} x→0

Input Output
Previous Next First Last Back Index 105
Công th c toán căn b n
Các ch cái Hy l p thư ng
\alpha α \beta β \gamma γ
\delta δ \epsilon \varepsilon ε
\zeta ζ \eta η \theta θ
\vartheta ϑ \iota ι \kappa κ
\lambda λ \mu µ \nu ν
\xi ξ \pi π \varpi
\rho ρ \varrho \sigma σ
\varsigma ς \tau τ \upsilon υ
\phi φ \varphi ϕ \chi χ
\psi ψ \omega ωPrevious Next First Last Back Index 106
Công th c toán căn b n
Các ch cái Hy l p hoa
\Gamma Γ \Delta ∆ \Theta Θ
\Lambda Λ \Xi Ξ \Pi Π
\Sigma Σ \Upsilon Υ \Phi Φ
\Psi Ψ \Omega Ω

Ví d :

\begin{displaymath}
e^{i\theta} = \cos\theta
eiθ = cos θ + i sin θ
+ i\sin\theta
Output
\end{displaymath}
Input
Previous Next First Last Back Index 107
Công th c toán căn b n
Các ký hi u có hai c
Các ký hi u sau có hai c ph thu c vào ch đ công th c:


\bigcap \bigcup \bigodot
\bigotimes \bigoplus \bigsqcup
\biguplus \bigvee \bigwedge
\coprod \int \oint

\prod \sum
Previous Next First Last Back Index 108
Công th c toán căn b nVí d

\begin{displaymath}
f(x) = \sum_{i=0}^{n} n

\alpha_i x^i f (x) = αi xi
i=0
\end{displaymath}
Output
Input
n
In text : In text : f (x) = i=0 αi xi
\begin{math} Output
f(x) = \sum_{i=0}^n
\alpha_i x^i
\end{math}
Input
Previous Next First Last Back Index 109
Công th c toán căn b nBài t p 10 : Căn b n công th c toán (trang 10)


e T o ra văn b n gi ng hình v 8 trang 10 c a handouts.

! – T o ra văn b n gi ng hình v 9 trang 11 c a handouts.
– Chú ý gõ f (x), f and x ch đ công th c.
Th đánh s các công th c.
Previous Next First Last Back Index 110
M ng và các d u phân cách
D u phân cách
• Các d u ngo c khi đ t c nh căn, phân s không thay đ i kích
thư c theo n i dung. Ví d :

\begin{displaymath}
1
(\frac{1}{1+x}) ( )
1+x
\end{displaymath}
Output
Input• Khi đó, dùng các câu l nh sau s đ p hơn:
\leftdelimiter and \rightdelimiter
• Chú ý luôn luôn ph i đ m b o đ c p \left và \right, m c dù
các ngo c đóng và ngo c m có th khác nhau.Previous Next First Last Back Index 111
M ng và các d u phân cách
D u phân cách
• Các d u ngo c khi đ t c nh căn, phân s không thay đ i kích
thư c theo n i dung. Ví d :

\begin{displaymath}
1
(\frac{1}{1+x}) ( )
1+x
\end{displaymath}
Output
Input• Khi đó, dùng các câu l nh sau s đ p hơn:
\leftdelimiter and \rightdelimiter
• Chú ý luôn luôn ph i đ m b o đ c p \left và \right, m c dù
các ngo c đóng và ngo c m có th khác nhau.Previous Next First Last Back Index 111
M ng và các d u phân cách
D u phân cách
• Các d u ngo c khi đ t c nh căn, phân s không thay đ i kích
thư c theo n i dung. Ví d :

\begin{displaymath}
1
(\frac{1}{1+x}) ( )
1+x
\end{displaymath}
Output
Input• Khi đó, dùng các câu l nh sau s đ p hơn:
\leftdelimiter and \rightdelimiter
• Chú ý luôn luôn ph i đ m b o đ c p \left và \right, m c dù
các ngo c đóng và ngo c m có th khác nhau.Previous Next First Last Back Index 111
M ng và các d u phân cách
D u phân cách

( ( ) ) [ [ ] ]
\{ { \} } | | \|
/ / \backslash \ \langle \rangle
\lfloor \rfloor \lceil \rceil
\uparrow ↑ \downarrow ↓ \Uparrow ⇑ \Downarrow ⇓
\updownarrow \Updownarrow


N u mu n ngo c đóng ho c ngo c m không hi n th , s d ng d u
phân cách là . (d u ch m) .
Previous Next First Last Back Index 112
M ng và các d u phân cáchVí d

\begin{displaymath}
\left( 1
\frac{1}{1+x} 1+x
\right) Output

\end{displaymath}
Input
\begin{displaymath}
\left| 1
\frac{1}{1+x} 1+x
\right| Output

\end{displaymath}
Input
Previous Next First Last Back Index 113
M ng và các d u phân cách
M ng
• M ng có th đư c t o ra s d ng môi trư ng array.
• Môi trư ng này gi ng môi trư ng tabular, nhưng trong ch đ
công th c toán.
• Các ph n t đư c s p x p theo dòng và theo c t đ t o thành các
c u trúc như m ng và vector.
Previous Next First Last Back Index 114
M ng và các d u phân cách
\begin{displaymath}
\begin{array}{cc}
0 1
0 & 1 \\
2 & 3 2 3
\end{array} Output
\end{displaymath}
Input


\begin{displaymath}
\left (  
0 1
\begin{array}{cc}  
0 & 1 \\ 2 3
2 & 3
Output
\end{array}
\right )
\end{displaymath}
Input
Previous Next First Last Back Index 115
M ng và các d u phân cách
Các d u ngo c không c n theo c p

\begin{displaymath}
\left[  
0 1 
\begin{array}{cc} 
0 & 1 \\ 2 3 
2 & 3 Output
\end{array}
\right\}
\end{displaymath}
Input
Previous Next First Last Back Index 116
M ng và các d u phân cách
Ví d s d ng các d u ngo c không hi n th

\begin{displaymath}
f(x) = 
 0 x≤0
\left \{ f (x) =
 1 x>0
\begin{array}{cl}
0 & x \leq 0 \\ Output
1 & x > 0
\end{array}
\right .
\end{displaymath}
Input
Previous Next First Last Back Index 117
M ng và các d u phân cáchBài t p 11 : M ng (trang 12)


e T o ra đ u ra như trong hình 10 on page 12 c a handouts.

! – T o ra văn b n gi ng như hình 11 on page 12 c a handouts.
– C n dùng các câu l nh sau:


\cdots ···
.
.
\vdots .
..
\ddots .
\neq =
Previous Next First Last Back Index 118
Các công th c nhi u dòng
Multiline Formulæ-Các công th c nhi u dòng
• Môi trư ng displaymath và môi trư ng equation ch cho phép m t
dòng.
• Môi trư ng eqnarray cho phép nhi u công th c có th k t h p v i
nhau.
• Môi trư ng eqnarray có 3 c t: c t đ u canh l ph i, c t 2 canh l
gi a, c t 3 canh đ trái.
• M i dòng trong eqnarray đư c đánh s .
• Môi trư ng eqnarray* không đư c đánh s .
• Đ xóa s công th c trong môi trư ng eqnarray, dùng \nonumber
trên dòng tương ng.Previous Next First Last Back Index 119
Các công th c nhi u dòng
Multiline Formulæ-Các công th c nhi u dòng
• Môi trư ng displaymath và môi trư ng equation ch cho phép m t
dòng.
• Môi trư ng eqnarray cho phép nhi u công th c có th k t h p v i
nhau.
• Môi trư ng eqnarray có 3 c t: c t đ u canh l ph i, c t 2 canh l
gi a, c t 3 canh đ trái.
• M i dòng trong eqnarray đư c đánh s .
• Môi trư ng eqnarray* không đư c đánh s .
• Đ xóa s công th c trong môi trư ng eqnarray, dùng \nonumber
trên dòng tương ng.Previous Next First Last Back Index 119
Các công th c nhi u dòng
Multiline Formulæ-Các công th c nhi u dòng
• Môi trư ng displaymath và môi trư ng equation ch cho phép m t
dòng.
• Môi trư ng eqnarray cho phép nhi u công th c có th k t h p v i
nhau.
• Môi trư ng eqnarray có 3 c t: c t đ u canh l ph i, c t 2 canh l
gi a, c t 3 canh đ trái.
• M i dòng trong eqnarray đư c đánh s .
• Môi trư ng eqnarray* không đư c đánh s .
• Đ xóa s công th c trong môi trư ng eqnarray, dùng \nonumber
trên dòng tương ng.Previous Next First Last Back Index 119
Các công th c nhi u dòng
Multiline Formulæ-Các công th c nhi u dòng
• Môi trư ng displaymath và môi trư ng equation ch cho phép m t
dòng.
• Môi trư ng eqnarray cho phép nhi u công th c có th k t h p v i
nhau.
• Môi trư ng eqnarray có 3 c t: c t đ u canh l ph i, c t 2 canh l
gi a, c t 3 canh đ trái.
• M i dòng trong eqnarray đư c đánh s .
• Môi trư ng eqnarray* không đư c đánh s .
• Đ xóa s công th c trong môi trư ng eqnarray, dùng \nonumber
trên dòng tương ng.Previous Next First Last Back Index 119
Các công th c nhi u dòng
Multiline Formulæ-Các công th c nhi u dòng
• Môi trư ng displaymath và môi trư ng equation ch cho phép m t
dòng.
• Môi trư ng eqnarray cho phép nhi u công th c có th k t h p v i
nhau.
• Môi trư ng eqnarray có 3 c t: c t đ u canh l ph i, c t 2 canh l
gi a, c t 3 canh đ trái.
• M i dòng trong eqnarray đư c đánh s .
• Môi trư ng eqnarray* không đư c đánh s .
• Đ xóa s công th c trong môi trư ng eqnarray, dùng \nonumber
trên dòng tương ng.Previous Next First Last Back Index 119
Các công th c nhi u dòng
Multiline Formulæ-Các công th c nhi u dòng
• Môi trư ng displaymath và môi trư ng equation ch cho phép m t
dòng.
• Môi trư ng eqnarray cho phép nhi u công th c có th k t h p v i
nhau.
• Môi trư ng eqnarray có 3 c t: c t đ u canh l ph i, c t 2 canh l
gi a, c t 3 canh đ trái.
• M i dòng trong eqnarray đư c đánh s .
• Môi trư ng eqnarray* không đư c đánh s .
• Đ xóa s công th c trong môi trư ng eqnarray, dùng \nonumber
trên dòng tương ng.Previous Next First Last Back Index 119
Các công th c nhi u dòng
\begin{eqnarray}
\ln(f(x)) & = & x^2 + \frac{1}{x+3}\\
f(x) & = & \exp \left ( x^2
+ \frac{1}{x+3} \right )
\end{eqnarray}
Input
1
ln(f (x)) = x2 + (2)
x+3
12
f (x) = exp x + (3)
x+3
Output
Previous Next First Last Back Index 120
Các công th c nhi u dòng
\begin{eqnarray}
\ln(f(x)) & = & x^2 + \frac{1}{x+3} \nonumber\\
f(x) & = & \exp \left ( x^2
+ \frac{1}{x+3} \right )
\end{eqnarray}
Input
1
ln(f (x)) = x2 +
x+3
12
f (x) = exp x + (4)
x+3
Output
Previous Next First Last Back Index 121
Các công th c nhi u dòngBài t p 12 : Công th c nhi u dòng (trang 12)


e T o ra văn b n theo hình 12 trang 13 trong handouts.

! T o ra văn b n theo hình 13 trang 13 trong handouts.
– C n s d ng các l nh sau:
\approx ≈ \pm ±
\partial ∂ \leq ≤
\varepsilon ε
Previous Next First Last Back Index 122
Tham chi u chéo
Tham chi u chéo
• Gán nhãn cho m t v trí trong văn b n b ng \label{string}
Ví d :
\section{Introduction}
\label{sec:intro}
Ví d :
\begin{equation}
E = mc^2
\label{eqn:einstein}
\end{equation}

• Tham chi u t i v trí đã gán nhãn s d ng \ref{string}.
• Tham chi u t i trang ch a nhãn b ng \pageref{string}.Previous Next First Last Back Index 123
Tham chi u chéo
Tham chi u chéo
• Gán nhãn cho m t v trí trong văn b n b ng \label{string}
Ví d :
\section{Introduction}
\label{sec:intro}
Ví d :
\begin{equation}
E = mc^2
\label{eqn:einstein}
\end{equation}

• Tham chi u t i v trí đã gán nhãn s d ng \ref{string}.
• Tham chi u t i trang ch a nhãn b ng \pageref{string}.Previous Next First Last Back Index 123
Tham chi u chéo
Tham chi u chéo
• Gán nhãn cho m t v trí trong văn b n b ng \label{string}
Ví d :
\section{Introduction}
\label{sec:intro}
Ví d :
\begin{equation}
E = mc^2
\label{eqn:einstein}
\end{equation}

• Tham chi u t i v trí đã gán nhãn s d ng \ref{string}.
• Tham chi u t i trang ch a nhãn b ng \pageref{string}.Previous Next First Last Back Index 123
Tham chi u chéo
Tham chi u chéo
• Gán nhãn cho m t v trí trong văn b n b ng \label{string}
Ví d :
\section{Introduction}
\label{sec:intro}
Ví d :
\begin{equation}
E = mc^2
\label{eqn:einstein}
\end{equation}
• Tham chi u t i v trí đã gán nhãn s d ng \ref{string}.
• Tham chi u t i trang ch a nhãn b ng \pageref{string}.Previous Next First Last Back Index 123
Tham chi u chéo
Tham chi u chéo
• Gán nhãn cho m t v trí trong văn b n b ng \label{string}
Ví d :
\section{Introduction}
\label{sec:intro}
Ví d :
\begin{equation}
E = mc^2
\label{eqn:einstein}
\end{equation}
• Tham chi u t i v trí đã gán nhãn s d ng \ref{string}.
• Tham chi u t i trang ch a nhãn b ng \pageref{string}.Previous Next First Last Back Index 123
Tham chi u chéo
Ví d

\section{Introduction} 1 Introduction
\label{sec:intro} . . . See Section 1 for
\ldots a brief introduction.
See Section~\ref{sec:intro} Output

for a brief introduction.
InputSee subsection~\ref{sec:ex} See subsection 2.3
for examples. for examples.
2.3 Examples
\subsection{Examples}
Output
\label{sec:ex}
Input
Previous Next First Last Back Index 124
Tham chi u chéoVí d
See Appendix~\ref{apd:tables} See Appendix A for
for tables\ldots tables. . .
\appendix
\section{Tables}\label{apd:tables} A Tables
Output
Input\begin{equation}
\label{eqn:Emc} E = mc2 (5)
E = mc^2
. . . See Equation 5 on
\end{equation}
page 265.
\ldots
Output
See Equation~\ref{eqn:Emc}
on page~\pageref{eqn:Emc}.
Input
Previous Next First Last Back Index 125
Tham chi u chéoBài t p 13 (trang 13)
• T o ra văn b n như trong hình 14 trang 14 trong handouts s
d ng \label và \ref. C n nh l i các ki n th c làm th nào đ :
– T o ra sections
– emphasize m t đo n văn
– T o ra các công th c đánh s
– T o ra các công th c t i ch (trong dòng)
! Đ ng th i th chèn thêm m t section m i gi a các ph n gi i
thi u và đ nh lu n Bayes, m t công th c khác, đ có th th y
LTEX c p nh t các tham chi u chéo như th nào.
A


• Thêm tiêu đ và m c l c
Previous Next First Last Back Index 126
Gói
Gói
• Gói là các t p v i ph n m r ng .sty
• Gói có th đ nh nghĩa m i/l i các l nh.
• S d ng m t gói:

\usepackage[options]{package-name}• L nh này ch có th đư c dùng trong ph n preamble-ph n khai
báo.
Previous Next First Last Back Index 127
Gói
Gói
• Gói là các t p v i ph n m r ng .sty
• Gói có th đ nh nghĩa m i/l i các l nh.
• S d ng m t gói:

\usepackage[options]{package-name}• L nh này ch có th đư c dùng trong ph n preamble-ph n khai
báo.
Previous Next First Last Back Index 127
Gói
Gói
• Gói là các t p v i ph n m r ng .sty
• Gói có th đ nh nghĩa m i/l i các l nh.
• S d ng m t gói:

\usepackage[options]{package-name}• L nh này ch có th đư c dùng trong ph n preamble-ph n khai
báo.
Previous Next First Last Back Index 127
Gói
Gói
• Gói là các t p v i ph n m r ng .sty
• Gói có th đ nh nghĩa m i/l i các l nh.
• S d ng m t gói:

\usepackage[options]{package-name}• L nh này ch có th đư c dùng trong ph n preamble-ph n khai
báo.
Previous Next First Last Back Index 127
Gói
Ví d
• Gói babel đ nh nghĩa các tên theo các ti ng khác nhau.
• ukdate đ nh nghĩa l i l nh \today, cũng như datetime.
• xr đ nh nghĩa l nh m i

\externaldocument{filename}

cho phép tham chi u t i các nhãn n m trong m t file khác.
• varioref đ nh nghĩa l nh \vref gi ng \ref nhưng b sung thêm
s trang. V.d. Fig~\vref{fig:ex} can s cho: “Fig 2 on
page 42”, ho c “Fig 2 on the following page” ho c “Fig 2”.
Previous Next First Last Back Index 128
Gói
Ví d
• Gói babel đ nh nghĩa các tên theo các ti ng khác nhau.
• ukdate đ nh nghĩa l i l nh \today, cũng như datetime.
• xr đ nh nghĩa l nh m i

\externaldocument{filename}

cho phép tham chi u t i các nhãn n m trong m t file khác.
• varioref đ nh nghĩa l nh \vref gi ng \ref nhưng b sung thêm
s trang. V.d. Fig~\vref{fig:ex} can s cho: “Fig 2 on
page 42”, ho c “Fig 2 on the following page” ho c “Fig 2”.
Previous Next First Last Back Index 128
Gói
Ví d
• Gói babel đ nh nghĩa các tên theo các ti ng khác nhau.
• ukdate đ nh nghĩa l i l nh \today, cũng như datetime.
• xr đ nh nghĩa l nh m i

\externaldocument{filename}

cho phép tham chi u t i các nhãn n m trong m t file khác.
• varioref đ nh nghĩa l nh \vref gi ng \ref nhưng b sung thêm
s trang. V.d. Fig~\vref{fig:ex} can s cho: “Fig 2 on
page 42”, ho c “Fig 2 on the following page” ho c “Fig 2”.
Previous Next First Last Back Index 128
Gói
Ví d
• Gói babel đ nh nghĩa các tên theo các ti ng khác nhau.
• ukdate đ nh nghĩa l i l nh \today, cũng như datetime.
• xr đ nh nghĩa l nh m i

\externaldocument{filename}

cho phép tham chi u t i các nhãn n m trong m t file khác.
• varioref đ nh nghĩa l nh \vref gi ng \ref nhưng b sung thêm s
trang. V.d. Fig~\vref{fig:ex} can s cho: “Fig 2 on page 42”,
ho c “Fig 2 on the following page” ho c “Fig 2”.
Previous Next First Last Back Index 128
GóiVí d .
• hyperref đ nh nghĩa các l nh cho phép có các link trong văn b n PDF.
V.d.
\href{http://www.tex.ac.uk/}{% the TEX Archive
the \TeX\ Archive} Output

Input


• ifpdf đ nh nghĩa c u trúc đi u ki n \ifpdf đ xác đ nh LTEX hay là
A

PDFLTEX đang đư c dùng. V.d.
A\ifpdf A PDFL TEX document
A

A PDF\LaTeX\ document Output
\else
A \LaTeX\ document
\fi
Input
Previous Next First Last Back Index 129
GóiVí d .
• hyperref đ nh nghĩa các l nh cho phép có các link trong văn b n PDF.
V.d.
\href{http://www.tex.ac.uk/}{% the TEX Archive
the \TeX\ Archive} Output

Input


• ifpdf đ nh nghĩa c u trúc đi u ki n \ifpdf đ xác đ nh LTEX hay là
A

PDFLTEX đang đư c dùng. V.d.
A\ifpdf A PDFL TEX document
A

A PDF\LaTeX\ document Output
\else
A \LaTeX\ document
\fi
Input
Previous Next First Last Back Index 129
Gói
Ví d

\documentclass[a4paper]{article} Ngày 13 tháng 12
\begin{document} năm 2007
\today Output

\end{document}
Input\documentclass[a4paper]{article} Ngày 13 tháng 12
\usepackage[short]{datetime} năm 2007
\begin{document} Output

\today
\end{document}
Input
Previous Next First Last Back Index 130
Gói
Ví d

\documentclass[a4paper]{article} Ngày 13 tháng 12
\begin{document} năm 2007
\today Output

\end{document}
Input\documentclass[a4paper]{article} Ngày 13 tháng 12
\usepackage[short]{datetime} năm 2007
\begin{document} Output

\today
\end{document}
Input
Previous Next First Last Back Index 130
Gói
Tài li u t cài đ t
• Các gói chưa có trong cài đ t TEX có th đư c t i t Kho tài
nguyênTEX .
• Gói+tài li u có th đư c đóng gói trong t p v i ph n m r ng
.dtx
• Gói c n đư c ph bi n v i k ch b n cài đ t(.ins)
• Tài li u s d ng có th đư c sinh ra b ng cách LTEX .dtx. Ví d :
A

latex datetime.dtx
• Các gói có th đư c gi i nén b ng cách LTEXk ch b n cài đ t. Ví
A

d :
latex datetime.insPrevious Next First Last Back Index 131
Gói
Tài li u t cài đ t
• Các gói chưa có trong cài đ t TEX có th đư c t i t Kho tài
nguyênTEX .
• Gói+tài li u có th đư c đóng gói trong t p v i ph n m r ng
.dtx
• Gói c n đư c ph bi n v i k ch b n cài đ t(.ins)
• Tài li u s d ng có th đư c sinh ra b ng cách LTEX .dtx. Ví d :
A

latex datetime.dtx
• Các gói có th đư c gi i nén b ng cách LTEXk ch b n cài đ t. Ví
A

d :
latex datetime.insPrevious Next First Last Back Index 131
Gói
Tài li u t cài đ t
• Các gói chưa có trong cài đ t TEX có th đư c t i t Kho tài
nguyênTEX .
• Gói+tài li u có th đư c đóng gói trong t p v i ph n m r ng
.dtx
• Gói c n đư c ph bi n v i k ch b n cài đ t(.ins)
• Tài li u s d ng có th đư c sinh ra b ng cách LTEX .dtx. Ví d :
A

latex datetime.dtx
• Các gói có th đư c gi i nén b ng cách LTEXk ch b n cài đ t. Ví
A

d :
latex datetime.insPrevious Next First Last Back Index 131
Gói
Tài li u t cài đ t
• Các gói chưa có trong cài đ t TEX có th đư c t i t Kho tài
nguyênTEX .
• Gói+tài li u có th đư c đóng gói trong t p v i ph n m r ng
.dtx
• Gói c n đư c ph bi n v i k ch b n cài đ t(.ins)
• Tài li u s d ng có th đư c sinh ra b ng cách LTEX .dtx. Ví d :
A

latex datetime.dtx
• Các gói có th đư c gi i nén b ng cách LTEXk ch b n cài đ t. Ví
A

d :
latex datetime.insPrevious Next First Last Back Index 131
Gói
Tài li u t cài đ t
• Các gói chưa có trong cài đ t TEX có th đư c t i t Kho tài
nguyênTEX .
• Gói+tài li u có th đư c đóng gói trong t p v i ph n m r ng
.dtx
• Gói c n đư c ph bi n v i k ch b n cài đ t(.ins)
• Tài li u s d ng có th đư c sinh ra b ng cách LTEX .dtx. Ví d :
A

latex datetime.dtx
• Các gói có th đư c gi i nén b ng cách LTEXk ch b n cài đ t. Ví
A

d :
latex datetime.insPrevious Next First Last Back Index 131
GóiBài t p 14 (trang 15)
• Tr l i t p sectioning.tex trong bài t p 4
– S d ng gói babel. Có nhi u tùy bi n cho ngôn ng ki m tra
n i dung c a thư m c:
c:\texmf\tex\generic\babel\
Các option là các tên file .sty.
• Ho c tr l i tài li u t o ra trong bài t p 13.
– Dùng hyperref đ các tham chi u thành các link, dùng
PDFLTEX đ t o file PDF.
A


! Đ th nghi m vi c extract tài li u và mã t .dtx file, t i gói
datetime package t
http://theoval.cmp.uea.ac.uk/˜nlct/latex/packages/index.html
Previous Next First Last Back Index 132
Trích d n tài li u tham kh oTrích d n tài li u
• Môi trư ng thebibliography
\begin{thebibliography}{2}

\bibitem{clarke83} G. M. Clarke and D. Cooke.
\emph{A basic course in statistics}.
Chapman and Hall, 2nd edition, 1983.

\bibitem{goossens93} M. Goossens and F. Mittelbach.
\emph{The \LaTeX\ companion}.
Addison-Wesley, 1993.

\end{thebibliography}
• S d ng \cite[text]{key-list} đ trích d n m t tài li u tham
kh o.

Previous Next First Last Back Index 133
Trích d n tài li u tham kh oVí d

See Goossens \emph{et See Goossens et al. [1]
al.}~\cite{goossens93} ...
\ldots
References
\begin{thebibliography}{1} [1] M. Goossens and
\bibitem{goossens93} F. Mittelbach. The
M. Goossens and L TEX companion.
A

F. Mittelbach. Addison-Wesley,
\emph{The \LaTeX\ 1993.
companion}. Output

Addison-Wesley, 1993.
\end{thebibliography}
Input
Previous Next First Last Back Index 134
Trích d n tài li u tham kh o
BibTEX

Dùng BibTEX đ sinh ra thebibliography.
• CSDL l n (.bib) có nhi u tài li u tham kh o.
• BibTEX ch l a ch n các tài li u đư c trích d n.
• Các b n ghi đư c s p x p.
• Và đư c đ nh d ng gi ng nhau.
Previous Next First Last Back Index 135
Trích d n tài li u tham kh oCSDL Tài li u tham kh o (.bib)
@entry type{keyword ,
field = "text",
.
.
.
field = "text"
}
@book{kreyszig88,
author = "Kreyszig, Erwin",
title = "Advanced Engineering Mathematics",
publisher = "Wiley",
edition = "6th",
year = 1988
}


Previous Next First Last Back Index 136
Trích d n tài li u tham kh o
Đ nh d ng tên tác gi
Tên tác gi c n đư c hi n th theo m t trong các d ng sau đây:

• forenames von surname

• von surname, forenames

• von surname, jr, forenames

Ví d :
D li u Hi n th (“abbrv” style)
"Alex Thomas von Neumann" A.T. von Neumann
"John Chris {Smith Jones}" J.C. Smith Jones
"van de Klee, Mary-Jane" M.-J. van de Klee
"Smith, Jr, Fred John" F.J. Smith, Jr
"Maria {\uppercase{d}e La} Cruz" M. De La Cruz
Compare last example with:
"Maria De La Cruz" M. D. L. Cruz (Incorrect!)Previous Next First Last Back Index 137
Trích d n tài li u tham kh o
Đ nh d ng tên tác gi
Tên tác gi c n đư c hi n th theo m t trong các d ng sau đây:

• forenames von surname

• von surname, forenames

• von surname, jr, forenames

Ví d :
D li u Hi n th (“abbrv” style)
"Alex Thomas von Neumann" A.T. von Neumann
"John Chris {Smith Jones}" J.C. Smith Jones
"van de Klee, Mary-Jane" M.-J. van de Klee
"Smith, Jr, Fred John" F.J. Smith, Jr
"Maria {\uppercase{d}e La} Cruz" M. De La Cruz
Compare last example with:
"Maria De La Cruz" M. D. L. Cruz (Incorrect!)Previous Next First Last Back Index 137
Trích d n tài li u tham kh o
Đ nh d ng tên tác gi
Tên tác gi c n đư c hi n th theo m t trong các d ng sau đây:

• forenames von surname

• von surname, forenames

• von surname, jr, forenames

Ví d :
D li u Hi n th (“abbrv” style)
"Alex Thomas von Neumann" A.T. von Neumann
"John Chris {Smith Jones}" J.C. Smith Jones
"van de Klee, Mary-Jane" M.-J. van de Klee
"Smith, Jr, Fred John" F.J. Smith, Jr
"Maria {\uppercase{d}e La} Cruz" M. De La Cruz
Compare last example with:
"Maria De La Cruz" M. D. L. Cruz (Incorrect!)Previous Next First Last Back Index 137
Trích d n tài li u tham kh o
Đ nh d ng tên tác gi
Tên tác gi c n đư c hi n th theo m t trong các d ng sau đây:

• forenames von surname

• von surname, forenames

• von surname, jr, forenames

Ví d :
D li u Hi n th (“abbrv” style)
"Alex Thomas von Neumann" A.T. von Neumann
"John Chris {Smith Jones}" J.C. Smith Jones
"van de Klee, Mary-Jane" M.-J. van de Klee
"Smith, Jr, Fred John" F.J. Smith, Jr
"Maria {\uppercase{d}e La} Cruz" M. De La Cruz
Compare last example with:
"Maria De La Cruz" M. D. L. Cruz (Incorrect!)Previous Next First Last Back Index 137
Trích d n tài li u tham kh o
Đ nh d ng tên tác gi
Tên tác gi c n đư c hi n th theo m t trong các d ng sau đây:

• forenames von surname

• von surname, forenames

• von surname, jr, forenames

Ví d :
D li u Hi n th (“abbrv” style)
"Alex Thomas von Neumann" A.T. von Neumann
"John Chris {Smith Jones}" J.C. Smith Jones
"van de Klee, Mary-Jane" M.-J. van de Klee
"Smith, Jr, Fred John" F.J. Smith, Jr
"Maria {\uppercase{d}e La} Cruz" M. De La Cruz
Compare last example with:
"Maria De La Cruz" M. D. L. Cruz (Incorrect!)Previous Next First Last Back Index 137
Trích d n tài li u tham kh o
Đ nh d ng tên tác gi
Tên tác gi c n đư c hi n th theo m t trong các d ng sau đây:

• forenames von surname

• von surname, forenames

• von surname, jr, forenames

Ví d :
D li u Hi n th (“abbrv” style)
"Alex Thomas von Neumann" A.T. von Neumann
"John Chris {Smith Jones}" J.C. Smith Jones
"van de Klee, Mary-Jane" M.-J. van de Klee
"Smith, Jr, Fred John" F.J. Smith, Jr
"Maria {\uppercase{d}e La} Cruz" M. De La Cruz
Compare last example with:
"Maria De La Cruz" M. D. L. Cruz (Incorrect!)Previous Next First Last Back Index 137
Trích d n tài li u tham kh o
Đ nh d ng tên tác gi
Tên tác gi c n đư c hi n th theo m t trong các d ng sau đây:

• forenames von surname

• von surname, forenames

• von surname, jr, forenames

Ví d :
D li u Hi n th (“abbrv” style)
"Alex Thomas von Neumann" A.T. von Neumann
"John Chris {Smith Jones}" J.C. Smith Jones
"van de Klee, Mary-Jane" M.-J. van de Klee
"Smith, Jr, Fred John" F.J. Smith, Jr
"Maria {\uppercase{d}e La} Cruz" M. De La Cruz
Compare last example with:
"Maria De La Cruz" M. D. L. Cruz (Incorrect!)Previous Next First Last Back Index 137
Trích d n tài li u tham kh o
Nhi u tác gi
Trong tài li u nhi u tác gi , tên các tác gi phân chia nhau b ng t
khóa and

@book{goossens97,
author = "Goossens, Michel and Rahtz, Sebastian and
Mittelbach, Frank",
title = "The \LaTeX\ graphics companion: illustrating
documents with \TeX\ and {PostScript}",
publisher = "Addison Wesley Longman, Inc",
year = 1997
}Previous Next First Last Back Index 138
Trích d n tài li u tham kh oD li u tháng
• Ki u tên tài li u tham kh o luôn luôn có 3 ch s cho tháng :
jan, feb, mar, . . .
• Luôn dùng cách rút g n đ đ m b o th ng nh t.
@inproceedings{talbot97,
author = "Talbot, Nicola and Cawley, Gavin",
title = "A fast index assignment algorithm for
robust vector quantisation of image data",
booktitle = "Proceedings of the I.E.E.E. International
Conference on Image Processing",
address = "Santa Barbara, California, USA",
month = oct,
year = 1997
}

Previous Next First Last Back Index 139
Trích d n tài li u tham kh o
Ví d (incollection)
@incollection{wainwright,
author = "Wainwright, Robert B.",
title = "Hazards from {Northern} Native Foods",
booktitle = "\emph{Clostridium botulinum}: Ecology and
Control in Foods",
chapter = 12,
pages = "305--322",
editor = "Hauschild, Andreas H. W. and Dodds,
Karen L.",
publisher = "Marcel Dekker, Inc",
year = 1993
}Previous Next First Last Back Index 140
Trích d n tài li u tham kh oKhai báo CSDL và ki u tài li u tham kh o
Trong mã ngu n LTEX (.tex):
A


• Khai báo ki u tài li u tham kh o:
\bibliographystyle{style-name}
Các ki u thư ng dùng:
plain Các tài li u đư c s p x p theo th t ABC.
unsrt Các tài li u đư c s p x p theo th t trích d n.
alpha Các tài li u đư c s p x p theo th t các nhãn g m tên
tác gi và năm xu t b n.
abbrv Các tài li u đư c s p x p theo th t h , tháng, năm và
tên t p chí thu g n.

• Khai báo CSDL:
\bibliography{name}


Previous Next First Last Back Index 141
Trích d n tài li u tham kh oKhai báo CSDL và ki u tài li u tham kh o
Trong mã ngu n LTEX (.tex):
A


• Khai báo ki u tài li u tham kh o:
\bibliographystyle{style-name}
Các ki u thư ng dùng:
plain Các tài li u đư c s p x p theo th t ABC.
unsrt Các tài li u đư c s p x p theo th t trích d n.
alpha Các tài li u đư c s p x p theo th t các nhãn g m tên
tác gi và năm xu t b n.
abbrv Các tài li u đư c s p x p theo th t h , tháng, năm và
tên t p chí thu g n.

• Khai báo CSDL:
\bibliography{name}


Previous Next First Last Back Index 141
Trích d n tài li u tham kh oKhai báo CSDL và ki u tài li u tham kh o
Trong mã ngu n LTEX (.tex):
A


• Khai báo ki u tài li u tham kh o:
\bibliographystyle{style-name}
Các ki u thư ng dùng:
plain Các tài li u đư c s p x p theo th t ABC.
unsrt Các tài li u đư c s p x p theo th t trích d n.
alpha Các tài li u đư c s p x p theo th t các nhãn g m tên
tác gi và năm xu t b n.
abbrv Các tài li u đư c s p x p theo th t h , tháng, năm và
tên t p chí thu g n.

• Khai báo CSDL:
\bibliography{name}


Previous Next First Last Back Index 141
Trích d n tài li u tham kh o
Ví d
Trong filename.tex (database.bib ch a CSDL):
This is the document \ldots

\bibliographystyle{plain}
\bibliography{database}
Input


TeXnicCentert đ ng g i BibTEX .
Previous Next First Last Back Index 142
Trích d n tài li u tham kh o
Quá trình LTEX/BibTEX
ALTEX
A
.tex - .aux .bib .bst


BibTEX

?
LTEX
A
.bbl?Previous Next First Last Back Index 143
Trích d n tài li u tham kh o
\bibliographystyle{plain}
[1] Gavin C. Cawley and Nicola L. C. Talbot. A fast index assignment
algorithm for vector quantization over noisy transmission channels.
I.E.E. Electronic Letters, 32(15):1343–1344, July 1996.

[2] Erwin Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics. Wiley, 6th edition,
1988.

[3] Nicola L. C. Talbot and Gavin C. Cawley. A quadratic index assignment
algorithm for vector quantisation over noisy transmission channels. In
Proceedings of the Institute of Acoustics Autumn Conference on Speech
and Hearing, volume 18, pages 195–199, November 1996.

[4] Nicola L. C. Talbot and Gavin C. Cawley. A fast index assignment
algorithm for robust vector quantisation of image data. In Proceedings
of the I.E.E.E. International Conference on Image Processing, Santa
Barbara, California, USA, October 1997.Previous Next First Last Back Index 144
Trích d n tài li u tham kh o\bibliographystyle{alpha}
[CT96 ] Gavin C. Cawley and Nicola L. C. Talbot. A fast index assignment
algorithm for vector quantization over noisy transmission channels.
I.E.E. Electronic Letters, 32(15):1343–1344, July 1996.
[Kre88] Erwin Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics. Wiley, 6th
edition, 1988.
[TC96 ] Nicola L. C. Talbot and Gavin C. Cawley. A quadratic index
assignment algorithm for vector quantisation over noisy
transmission channels. In Proceedings of the Institute of Acoustics
Autumn Conference on Speech and Hearing, volume 18, pages
195–199, November 1996.
[TC97 ] Nicola L. C. Talbot and Gavin C. Cawley. A fast index assignment
algorithm for robust vector quantisation of image data. In
Proceedings of the I.E.E.E. International Conference on Image
Processing, Santa Barbara, California, USA, October 1997.


Previous Next First Last Back Index 145
Trích d n tài li u tham kh o
\bibliographystyle{ieeetr}
[1] E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics. Wiley, 6th ed., 1988.

[2] N. L. C. Talbot and G. C. Cawley, “A quadratic index assignment
algorithm for vector quantisation over noisy transmission channels,” in
Proceedings of the Institute of Acoustics Autumn Conference on Speech
and Hearing, vol. 18, pp. 195–199, Nov. 1996.

[3] G. C. Cawley and N. L. C. Talbot, “A fast index assignment algorithm
for vector quantization over noisy transmission channels,” I.E.E.
Electronic Letters, vol. 32, pp. 1343–1344, July 1996.

[4] N. L. C. Talbot and G. C. Cawley, “A fast index assignment algorithm
for robust vector quantisation of image data,” in Proceedings of the
I.E.E.E. International Conference on Image Processing, (Santa Barbara,
California, USA), Oct. 1997.Previous Next First Last Back Index 146
Trích d n tài li u tham kh o
\bibliographystyle{acm}
[1] Cawley, G. C., and Talbot, N. L. C. A fast index assignment
algorithm for vector quantization over noisy transmission channels.
I.E.E. Electronic Letters 32, 15 (July 1996), 1343–1344.

[2] Kreyszig, E. Advanced Engineering Mathematics, 6th ed. Wiley,
1988.

[3] Talbot, N. L. C., and Cawley, G. C. A quadratic index
assignment algorithm for vector quantisation over noisy transmission
channels. In Proceedings of the Institute of Acoustics Autumn
Conference on Speech and Hearing (Nov. 1996), vol. 18, pp. 195–199.

[4] Talbot, N. L. C., and Cawley, G. C. A fast index assignment
algorithm for robust vector quantisation of image data. In Proceedings
of the I.E.E.E. International Conference on Image Processing (Santa
Barbara, California, USA, Oct. 1997).Previous Next First Last Back Index 147
Trích d n tài li u tham kh o\bibliographystyle{apalike}
Ki u này c n gói apalike.
Cawley, G. C. and Talbot, N. L. C. (1996) A fast index assignment
algorithm for vector quantization over noisy transmission channels.
I.E.E. Electronic Letters, 32(15):1343–1344.

Kreyszig, E. (1988) Advanced Engineering Mathematics. Wiley, 6th edition.

Talbot, N. L. C. and Cawley, G. C. (1996). A quadratic index assignment
algorithm for vector quantisation over noisy transmission channels. In
Proceedings of the Institute of Acoustics Autumn Conference on Speech
and Hearing, volume 18, pages 195–199.

Talbot, N. L. C. and Cawley, G. C. (1997). A fast index assignment
algorithm for robust vector quantisation of image data. In Proceedings
of the I.E.E.E. International Conference on Image Processing, Santa
Barbara, California, USA.


Previous Next First Last Back Index 148
Trích d n tài li u tham kh o
Tùy bi n BiBTeX
• Có th t o m t ki u BibTEX (.bst) khác so v i các ki u chu n t
m t trong các ki u chu n b ng cách copy file cũ vào tên m i, r i
thay đ i.
• Chú ý: BibTEX là ngôn ng b c th p, không dànhcho ngư i y u
tim!
• Gi i pháp thay th : makebst. makebst.tex là m t k ch b n
TEX/LTEXó th dùng đ t o ra m t t p .bst. Ch c n gõ:
A ¸
latex makebst
trong MS-DOS , và theo các ch d n.
Previous Next First Last Back Index 149
Trích d n tài li u tham kh o
Tùy bi n BiBTeX
• Có th t o m t ki u BibTEX (.bst) khác so v i các ki u chu n t
m t trong các ki u chu n b ng cách copy file cũ vào tên m i, r i
thay đ i.
• Chú ý: BibTEX là ngôn ng b c th p, không dànhcho ngư i y u
tim!
• Gi i pháp thay th : makebst. makebst.tex là m t k ch b n
TEX/LTEXó th dùng đ t o ra m t t p .bst. Ch c n gõ:
A ¸
latex makebst
trong MS-DOS , và theo các ch d n.
Previous Next First Last Back Index 149
Trích d n tài li u tham kh o
Tùy bi n BiBTeX
• Có th t o m t ki u BibTEX (.bst) khác so v i các ki u chu n t
m t trong các ki u chu n b ng cách copy file cũ vào tên m i, r i
thay đ i.
• Chú ý: BibTEX là ngôn ng b c th p, không dànhcho ngư i y u
tim!
• Gi i pháp thay th : makebst. makebst.tex là m t k ch b n
TEX/LTEXó th dùng đ t o ra m t t p .bst. Ch c n gõ:
A ¸
latex makebst
trong MS-DOS , và theo các ch d n.
Previous Next First Last Back Index 149
Trích d n tài li u tham kh o
Bài t p 15 (trang 16)
• L p (JabRefs) 1 CSDL BibTEX ch a các tài li u trong hình 15
trang 17 c a handouts, t o ra tài li u như trogn hình v .
• Thay đ i các ki u bibliography đ hi n th theo th t trích d n.
(C n có ki u unsrt). Th các ki u khác như alpha, abbrv và acm
đ th y s khác bi t.
• N u có m t s các trích d n [3,2,4]có th in theo ki u [2–4]. Gói
citesort đ nh nghĩa l i câu l nh \citeđ làm vi c đó. Th dùng
gói v i unsrt.
! N u có th , th t o m t ki u bibliography style c a mình b ng
makebst.Previous Next First Last Back Index 150
Lengths-Các chi u dài
Lengths- Các chi u dài
• LTEX có các l nh bi u di n các chi u dài, ví d như \textwidth.
A


• Có hai lo i chi u dài: rigid-tuy t đôi and rubber-tương đ i.
• Rigid length-chi u dài tuy t đ i có giá tr c đ nh, ví d 4in.
• Rubber length-Chi u dài tương đ i có giá tr theo kho ng, ví d :
2in plus 0.1in minus 0.1in. LTEX s tính toán và tìm ra giá
A

tr thích h p.
• H u h t các chi u dài trong LTEX là các chi u dài c đ nh.
A
Previous Next First Last Back Index 151
Lengths-Các chi u dài
Lengths- Các chi u dài
• LTEX có các l nh bi u di n các chi u dài, ví d như \textwidth.
A


• Có hai lo i chi u dài: rigid-tuy t đôi and rubber-tương đ i.
• Rigid length-chi u dài tuy t đ i có giá tr c đ nh, ví d 4in.
• Rubber length-Chi u dài tương đ i có giá tr theo kho ng, ví d :
2in plus 0.1in minus 0.1in. LTEX s tính toán và tìm ra giá
A

tr thích h p.
• H u h t các chi u dài trong LTEX là các chi u dài c đ nh.
A
Previous Next First Last Back Index 151
Lengths-Các chi u dài
Lengths- Các chi u dài
• LTEX có các l nh bi u di n các chi u dài, ví d như \textwidth.
A


• Có hai lo i chi u dài: rigid-tuy t đôi and rubber-tương đ i.
• Rigid length-chi u dài tuy t đ i có giá tr c đ nh, ví d 4in.
• Rubber length-Chi u dài tương đ i có giá tr theo kho ng, ví d :
2in plus 0.1in minus 0.1in. LTEX s tính toán và tìm ra giá
A

tr thích h p.
• H u h t các chi u dài trong LTEX là các chi u dài c đ nh.
A
Previous Next First Last Back Index 151
Lengths-Các chi u dài
Lengths- Các chi u dài
• LTEX có các l nh bi u di n các chi u dài, ví d như \textwidth.
A


• Có hai lo i chi u dài: rigid-tuy t đôi and rubber-tương đ i.
• Rigid length-chi u dài tuy t đ i có giá tr c đ nh, ví d 4in.
• Rubber length-Chi u dài tương đ i có giá tr theo kho ng, ví d :
2in plus 0.1in minus 0.1in.LTEX s tính toán và tìm ra giá
A

tr thích h p.
• H u h t các chi u dài trong LTEX là các chi u dài c đ nh.
A
Previous Next First Last Back Index 151
Lengths-Các chi u dài
Lengths- Các chi u dài
• LTEX có các l nh bi u di n các chi u dài, ví d như \textwidth.
A


• Có hai lo i chi u dài: rigid-tuy t đôi and rubber-tương đ i.
• Rigid length-chi u dài tuy t đ i có giá tr c đ nh, ví d 4in.
• Rubber length-Chi u dài tương đ i có giá tr theo kho ng, ví d :
2in plus 0.1in minus 0.1in. LTEX s tính toán và tìm ra giá
A

tr thích h p.
• H u h t các chi u dài trong LTEX là các chi u dài c đ nh.
A
Previous Next First Last Back Index 151
Lengths-Các chi u dài
Lengths- Các chi u dài
• LTEX có các l nh bi u di n các chi u dài, ví d như \textwidth.
A


• Có hai lo i chi u dài: rigid-tuy t đôi and rubber-tương đ i.
• Rigid length-chi u dài tuy t đ i có giá tr c đ nh, ví d 4in.
• Rubber length-Chi u dài tương đ i có giá tr theo kho ng, ví d :
2in plus 0.1in minus 0.1in. LTEX s tính toán và tìm ra giá
A

tr thích h p.
• H u h t các chi u dài trong LTEX là các chi u dài c đ nh.
A
Previous Next First Last Back Index 151
Lengths-Các chi u dài
Các đơn v thư ng dùng

1
pt Point ( 72.27 in)
1
bp Big point-đi m l n, point c a PostScript( 72 in)
mm Millimetre (2.845pt)
cm Centimetre (28.45pt)
in Inch (25.4mm)
ex Chi u cao c a ch x thư ng trong font hi n t i
em Chi u r ng c a ch M hoa trong font hi n t i
Previous Next First Last Back Index 152
Lengths-Các chi u dài
Thay đ i chi u dài
• Giá tr m i c a m tchi u dài đư c khai báo b i:

\setlength{cmd}{length}

Ví d :
\setlength{\textwidth}{6in}
• Tăng chi u dài b ng:

\addtolength{cmd}{length}

ví d đ chi u r ng c a đo n văn tăng 1in:
\addtolength{\textwidth}{1in}


Previous Next First Last Back Index 153
Lengths-Các chi u dài
Thay đ i chi u dài
• Giá tr m i c a m tchi u dài đư c khai báo b i:

\setlength{cmd}{length}

Ví d :
\setlength{\textwidth}{6in}
• Tăng chi u dài b ng:

\addtolength{cmd}{length}

ví d đ chi u r ng c a đo n văn tăng 1in:
\addtolength{\textwidth}{1in}


Previous Next First Last Back Index 153
Lengths-Các chi u dài
Thay đ i chi u dài
• Giá tr m i c a m tchi u dài đư c khai báo b i:

\setlength{cmd}{length}

Ví d :
\setlength{\textwidth}{6in}
• Tăng chi u dài b ng:

\addtolength{cmd}{length}

ví d đ chi u r ng c a đo n văn tăng 1in:
\addtolength{\textwidth}{1in}


Previous Next First Last Back Index 153
Lengths-Các chi u dài
Thay đ i chi u dài
• Giá tr m i c a m tchi u dài đư c khai báo b i:

\setlength{cmd}{length}

Ví d :
\setlength{\textwidth}{6in}
• Tăng chi u dài b ng:

\addtolength{cmd}{length}

ví d đ chi u r ng c a đo n văn tăng 1in:
\addtolength{\textwidth}{1in}


Previous Next First Last Back Index 153
Lengths-Các chi u dài
Chi u dài
• Có 3 câu l nh khác đ thay th chi u dài:
\settowidth{cmd}{text}
\settoheight{cmd}{text}
\settodepth{cmd}{text}
Các l nh này đ t chi u dài cmd chi u r ng, chi u cao hơcj chi u
sâu c avăn b n. Đo n văn b n hi n t i không đư c hi n th .
• Đ t o ra m t chi u dài m i:
\newlengthcmd
• Đ hi n th giá tr c a m t chi u dài:
\thecmdPrevious Next First Last Back Index 154
Lengths-Các chi u dài
Chi u dài
• Có 3 câu l nh khác đ thay th chi u dài:
\settowidth{cmd}{text}
\settoheight{cmd}{text}
\settodepth{cmd}{text}
Các l nh này đ t chi u dài cmd chi u r ng, chi u cao hơcj chi u
sâu c avăn b n. Đo n văn b n hi n t i không đư c hi n th .
• Đ t o ra m t chi u dài m i:
\newlengthcmd
• Đ hi n th giá tr c a m t chi u dài:
\thecmdPrevious Next First Last Back Index 154
Lengths-Các chi u dài
Chi u dài
• Có 3 câu l nh khác đ thay th chi u dài:
\settowidth{cmd}{text}
\settoheight{cmd}{text}
\settodepth{cmd}{text}
Các l nh này đ t chi u dài cmd chi u r ng, chi u cao hơcj chi u
sâu c avăn b n. Đo n văn b n hi n t i không đư c hi n th .
• Đ t o ra m t chi u dài m i:
\newlengthcmd
• Đ hi n th giá tr c a m t chi u dài:
\thecmdPrevious Next First Last Back Index 154
Lengths-Các chi u dài
Ví d

% define new length Width=22.4945pt.
\newlength\mylen Output

% set it to the width of the text
\settowidth{\mylen}{Hello}
% Display the value
Width=\the\mylen.
Input
Previous Next First Last Back Index 155
Lengths-Các chi u dàiChi u dài c a Layout

1 one inch + \hoffset
2 one inch + \voffset
3 \oddsidemargin
4 \topmargin
5 \headheight
6 \headsep
7 \textheight
8 \textwidth
9 \marginparsep
10 \marginparwidth
11 \footskip

(Đ th sinh ra b ng cách s
d ng gói layout)Previous Next First Last Back Index 156
Lengths-Các chi u dài
Bài t p 16 (trang 17)
• Tr l i tài li u trong bài t p 1
• Thay đ i chi u dài c a tab đ u đo n văn (\parindent) thành 0pt
• Thay đ i kho ng cách gi a các đo n văn (\parskip) thành 3ex.
Previous Next First Last Back Index 157
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhĐóng khung
• N i dung có th đư c chia thành các khung nh .
• M i khung có chi u cac, r ng, sâu.
y a
• Khung đơn gi n nh t là m t ch cái

height height

depth
width width
• Ví d : chu i ký hi u “cabbages and peas” g m 15 boxes:
cabbages and peas
• Gi a các box là m t lo i “glue-keo”.
• Các box ph c t p đư c t o thành t các box nh hơn.
• NSD c n c đ nh các box v i nhau theo các lu t v đ nh d ng.

Previous Next First Last Back Index 158
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhĐóng khung
• N i dung có th đư c chia thành các khung nh .
• M i khung có chi u cac, r ng, sâu.
y a
• Khung đơn gi n nh t là m t ch cái

height height

depth
width width
• Ví d : chu i ký hi u “cabbages and peas” g m 15 boxes:
cabbages and peas
• Gi a các box là m t lo i “glue-keo”.
• Các box ph c t p đư c t o thành t các box nh hơn.
• NSD c n c đ nh các box v i nhau theo các lu t v đ nh d ng.

Previous Next First Last Back Index 158
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhĐóng khung
• N i dung có th đư c chia thành các khung nh .
• M i khung có chi u cac, r ng, sâu.
y a
• Khung đơn gi n nh t là m t ch cái

height height

depth
width width
• Ví d : chu i ký hi u “cabbages and peas” g m 15 boxes:
cabbages and peas
• Gi a các box là m t lo i “glue-keo”.
• Các box ph c t p đư c t o thành t các box nh hơn.
• NSD c n c đ nh các box v i nhau theo các lu t v đ nh d ng.

Previous Next First Last Back Index 158
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhĐóng khung
• N i dung có th đư c chia thành các khung nh .
• M i khung có chi u cac, r ng, sâu.
y a
• Khung đơn gi n nh t là m t ch cái

height height

depth
width width
• Ví d : chu i ký hi u “cabbages and peas” g m 15 boxes:
cabbages and peas
• Gi a các box là m t lo i “glue-keo”.
• Các box ph c t p đư c t o thành t các box nh hơn.
• NSD c n c đ nh các box v i nhau theo các lu t v đ nh d ng.

Previous Next First Last Back Index 158
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhĐóng khung
• N i dung có th đư c chia thành các khung nh .
• M i khung có chi u cac, r ng, sâu.
y a
• Khung đơn gi n nh t là m t ch cái

height height

depth
width width
• Ví d : chu i ký hi u “cabbages and peas” g m 15 boxes:
cabbages and peas
• Gi a các box là m t lo i “glue-keo”.
• Các box ph c t p đư c t o thành t các box nh hơn.
• NSD c n c đ nh các box v i nhau theo các lu t v đ nh d ng.

Previous Next First Last Back Index 158
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhĐóng khung
• N i dung có th đư c chia thành các khung nh .
• M i khung có chi u cac, r ng, sâu.
y a
• Khung đơn gi n nh t là m t ch cái

height height

depth
width width
• Ví d : chu i ký hi u “cabbages and peas” g m 15 boxes:
cabbages and peas
• Gi a các box là m t lo i “glue-keo”.
• Các box ph c t p đư c t o thành t các box nh hơn.
• NSD c n c đ nh các box v i nhau theo các lu t v đ nh d ng.

Previous Next First Last Back Index 158
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhĐóng khung
• N i dung có th đư c chia thành các khung nh .
• M i khung có chi u cac, r ng, sâu.
y a
• Khung đơn gi n nh t là m t ch cái

height height

depth
width width
• Ví d : chu i ký hi u “cabbages and peas” g m 15 boxes:
cabbages and peas
• Gi a các box là m t lo i “glue-keo”.
• Các box ph c t p đư c t o thành t các box nh hơn.
• NSD c n c đ nh các box v i nhau theo các lu t v đ nh d ng.

Previous Next First Last Back Index 158
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Boxes

• Boxes đư c x lý như các đ i tư ng đơn gi n.
• có th xu t hi n gi a dòng.
• nhưng không bao gi có th tách thành hai dòng.
• có th đư c canh l ngang d c.
• Chúng ta đã s d ng m t vài lo i bõ.
Previous Next First Last Back Index 159
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Boxes

• Boxes đư c x lý như các đ i tư ng đơn gi n.
• có th xu t hi n gi a dòng.
• nhưng không bao gi có th tách thành hai dòng.
• có th đư c canh l ngang d c.
• Chúng ta đã s d ng m t vài lo i bõ.
Previous Next First Last Back Index 159
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Boxes

• Boxes đư c x lý như các đ i tư ng đơn gi n.
• có th xu t hi n gi a dòng.
• nhưng không bao gi có th tách thành hai dòng.
• có th đư c canh l ngang d c.
• Chúng ta đã s d ng m t vài lo i bõ.
Previous Next First Last Back Index 159
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Boxes

• Boxes đư c x lý như các đ i tư ng đơn gi n.
• có th xu t hi n gi a dòng.
• nhưng không bao gi có th tách thành hai dòng.
• có th đư c canh l ngang d c.
• Chúng ta đã s d ng m t vài lo i bõ.
Previous Next First Last Back Index 159
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Boxes

• Boxes đư c x lý như các đ i tư ng đơn gi n.
• có th xu t hi n gi a dòng.
• nhưng không bao gi có th tách thành hai dòng.
• có th đư c canh l ngang d c.
• Chúng ta đã s d ng m t vài lo i bõ.
Previous Next First Last Back Index 159
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhVí v Box: môi trư ng tabular
Baseline
\begin{tabular}[c]{l}line 1\\line 2\\line 3\end{tabular}
\begin{tabular}[b]{l}line 1\\line 2\\line 3\end{tabular}
\begin{tabular}[t]{l}line 1\\line 2\\line 3\end{tabular}
Input
line 1
line 1 line 2
Baseline line 2 line 3 line 1
line 3 line 2
line 3

Output
Previous Next First Last Back Index 160
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Các lo i Box cơ b n
• \mbox{contents}
Đây là lo i box đơn gi n nh t.
– Text trong khung không b tách dòng
– Các công th c đư c đ nh d ng như text.
– Kích thư c box t thay đ i cho phù h p v i n i dung.

• \makebox[width][alignment]{contents}
Gi ng \mbox, v i các tham s v chi u r ng, v canh l : left, right
or c.
Previous Next First Last Back Index 161
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Các lo i Box cơ b n
• \mbox{contents}
Đây là lo i box đơn gi n nh t.
– Text trong khung không b tách dòng
– Các công th c đư c đ nh d ng như text.
– Kích thư c box t thay đ i cho phù h p v i n i dung.

• \makebox[width][alignment]{contents}
Gi ng \mbox, v i các tham s v chi u r ng, v canh l : left, right
or c.
Previous Next First Last Back Index 161
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Các lo i Box cơ b n
• \mbox{contents}
Đây là lo i box đơn gi n nh t.
– Text trong khung không b tách dòng
– Các công th c đư c đ nh d ng như text.
– Kích thư c box t thay đ i cho phù h p v i n i dung.

• \makebox[width][alignment]{contents}
Gi ng \mbox, v i các tham s v chi u r ng, v canh l : left, right
or c.
Previous Next First Last Back Index 161
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Các lo i Box cơ b n
• \mbox{contents}
Đây là lo i box đơn gi n nh t.
– Text trong khung không b tách dòng
– Các công th c đư c đ nh d ng như text.
– Kích thư c box t thay đ i cho phù h p v i n i dung.

• \makebox[width][alignment]{contents}
Gi ng \mbox, v i các tham s v chi u r ng, v canh l : left, right
or c.
Previous Next First Last Back Index 161
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Các lo i Box cơ b n
• \mbox{contents}
Đây là lo i box đơn gi n nh t.
– Text trong khung không b tách dòng
– Các công th c đư c đ nh d ng như text.
– Kích thư c box t thay đ i cho phù h p v i n i dung.
• \makebox[width][alignment]{contents}
Gi ng \mbox, v i các tham s v chi u r ng, v canh l : left, right
or c.
Previous Next First Last Back Index 161
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Ví d dùng \mbox
\begin{displaymath}
y = x \mbox{ and }
y = x and z = x + y
z = x + y
\end{displaymath} Output


InputNow some in-line Now some in-line x =
$x = 1, \ldots, n$ maths. 1, . . . , n maths.
Input OutputNow some in-line Now some in-line
\mbox{$x = 1, \ldots, n$} x = 1, . . . , n maths.
maths. Output

Input
Previous Next First Last Back Index 162
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Ví d dùng \makebox

Here is \makebox[1in][r]{\em a 1in} box
InputHere is a 1in box
Output
\makebox[0pt][l]{/////}Hello!
Input/////
Hello!
Input
Previous Next First Last Back Index 163
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhBoxes có khung
\fbox and \framebox : Gi ng \mbox và \makebox, nhưng có m t
khung hình ch nh t xung quanh box.

Here is a \fbox{box}
InputHere is a box

OutputHere is \framebox[1in][r]{\em a 1in} box
InputHere is a 1in box

Output
Previous Next First Last Back Index 164
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Các chi u dài c a \fbox and \framebox
• \fboxsep : Có m t kho ng cách gi a khung và n i dung c a box.
Ví d :

\setlength{\fboxsep}{10pt}
Some Text
\fbox{Some Text}

• \fboxrule : Chi u dài c a khung. For example:

\setlength{\fboxrule}{4pt}
Some Text
\fbox{Some Text}
Previous Next First Last Back Index 165
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Các chi u dài c a \fbox and \framebox
• \fboxsep : Có m t kho ng cách gi a khung và n i dung c a box.
Ví d :

\setlength{\fboxsep}{10pt}
Some Text
\fbox{Some Text}

• \fboxrule : Chi u dài c a khung. For example:

\setlength{\fboxrule}{4pt}
Some Text
\fbox{Some Text}
Previous Next First Last Back Index 165
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Các chi u dài c a \fbox and \framebox
• \fboxsep : Có m t kho ng cách gi a khung và n i dung c a box.
Ví d :

\setlength{\fboxsep}{10pt}
Some Text
\fbox{Some Text}

• \fboxrule : Chi u dài c a khung. For example:

\setlength{\fboxrule}{4pt}
Some Text
\fbox{Some Text}
Previous Next First Last Back Index 165
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Các chi u dài c a \fbox and \framebox
• \fboxsep : Có m t kho ng cách gi a khung và n i dung c a box.
Ví d :

\setlength{\fboxsep}{10pt}
Some Text
\fbox{Some Text}

• \fboxrule : Chi u dài c a khung. For example:

\setlength{\fboxrule}{4pt}
Some Text
\fbox{Some Text}
Previous Next First Last Back Index 165
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Gói fancybox
Gói fancybox package cung c p 4 l nh tương t như \fbox:

Input Output
£  
\ovalbox{An oval frame} ¢An oval frame ¡
§ ¤
\Ovalbox{A thicker oval frame} ¦ thicker oval frame ¥
A

\doublebox{A double frame} A double frame

A shadow frame
\shadowbox{A shadow frame}
Previous Next First Last Back Index 166
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Gói fancybox
Gói fancybox package cung c p 4 l nh tương t như \fbox:

Input Output
£  
\ovalbox{An oval frame} ¢An oval frame ¡
§ ¤
\Ovalbox{A thicker oval frame} ¦ thicker oval frame ¥
A

\doublebox{A double frame} A double frame

A shadow frame
\shadowbox{A shadow frame}
Previous Next First Last Back Index 166
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Gói fancybox
Gói fancybox package cung c p 4 l nh tương t như \fbox:

Input Output
£  
\ovalbox{An oval frame} ¢An oval frame ¡
§ ¤
\Ovalbox{A thicker oval frame} ¦ thicker oval frame ¥
A

\doublebox{A double frame} A double frame

A shadow frame
\shadowbox{A shadow frame}
Previous Next First Last Back Index 166
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Gói fancybox
Gói fancybox package cung c p 4 l nh tương t như \fbox:

Input Output
£  
\ovalbox{An oval frame} ¢An oval frame ¡
§ ¤
\Ovalbox{A thicker oval frame} ¦ thicker oval frame ¥
A

\doublebox{A double frame} A double frame

A shadow frame
\shadowbox{A shadow frame}
Previous Next First Last Back Index 166
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Gói fancybox
Gói fancybox package cung c p 4 l nh tương t như \fbox:

Input Output
£  
\ovalbox{An oval frame} ¢An oval frame ¡
§ ¤
\Ovalbox{A thicker oval frame} ¦ thicker oval frame ¥
A

\doublebox{A double frame} A double frame

A shadow frame
\shadowbox{A shadow frame}
Previous Next First Last Back Index 166
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhVí d

Here is a \ovalbox{box}
Input


£  
Here is a ¢box ¡
Output
Here is \ovalbox{\makebox[1in][r]{\em a 1in}}
box
Input


£  
Here is ¢ a 1in ¡box
Output
Previous Next First Last Back Index 167
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhVí d

Here is a \Ovalbox{box}
Input


£  
Here is a ¢box ¡
Output
Here is \Ovalbox{\makebox[1in][r]{\em a 1in}}
box
Input


£  
Here is ¢ a 1in ¡box
Output
Previous Next First Last Back Index 168
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhVí d

Here is a \doublebox{box}
Input
Here is a box

Output
Here is \doublebox{\makebox[1in][r]{\em a 1in}}
box
Input
Here is a 1in box

Output
Previous Next First Last Back Index 169
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhVí d

Here is a \shadowbox{box}
Inputbox
Here is a
Output
Here is \shadowbox{\makebox[1in][r]{\em a 1in}}
box
Inputa 1in
Here is box
Output
Previous Next First Last Back Index 170
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhGõ m t đo n văn trong Box

\parbox[alignment][height]{width}{contents of box}

Ví d :
A paragraph within a box : \parbox{0.75in}{This box is
three quarters of an inch wide} so there!
Input
This box is
three quar-
M t đo n văn trong box : so there!
ters of an
inch wide
Output
Previous Next First Last Back Index 171
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhMôi trư ng minipage
\begin{minipage}[alignment][height]{width}

Some text. \begin{minipage}{0.4\textwidth} The width of this
minipage is 0.4 times the width of the text
body\footnote{Note we can also have a footnote}.
\end{minipage} Some more text.
InputThe width of this minipage
is 0.4 times the width of the
a
Some text. text body . Some more text.
a Note we can also have a
footnote

Output
Previous Next First Last Back Index 172
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhGói shapepar (\diamondpar)


Gói
shapeparcho
phép t o các
hi u ng đ c bi t.
Có 4 ki u hi u ng đ c
bi t: diamond, square, heart
và nut shaped. Có th đ nh
nghĩa các lo i khácb ng
\shapepar. Tham s
ph i là c m t
đo n văn
b n.

\diamondpar{With the ... }


Previous Next First Last Back Index 173
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Gói shapepar (\squarepar)

V i gói shapeparcó th có
các hi u ng khác. Có 4
lo i hi u ng: diamond,
square, heart and nut
shaped. Có th đ nh nghĩa
các hi u ng khác s
f ng \shapepar. Tham
s là c đo n văn b n.
\squarepar{With the ... }
Previous Next First Last Back Index 174
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Gói shapepar: (\heartpar)

V i gói
shapeparcó th có các hi u ng
khác. Có 4 lo i hi u ng: diamond,
square, heart and nut shaped. Có
th đ nh nghĩa các hi u ng
khác s f ng \shapepar.
Tham s là c đo n
văn b n.

\heartpar{With the ... }
Previous Next First Last Back Index 175
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Gói shapepar: (\heartpar)

V i gói shapeparcó
th có các hi u ng
khác. Có 4 lo i hi u ng:
diamond, square,
heart and nut
shaped. Có th
đ nh nghĩa các
hi u ng khác s f ng
\shapepar. Tham s
là c đo n văn b n.
\shapepar\nutshape{With the ... }
Previous Next First Last Back Index 176
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Làm n i và làm chìm các Boxes

• Boxes có th đư c làm chìm ho c làm n i s d ng:
\raisebox{lift}[depth][height]{contents}


some text \raisebox{2ex}{some raised}
\raisebox{-1ex}{some lowered}
Inputsome raised
some text some lowered
Output
Previous Next First Last Back Index 177
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Rules
• Rule là m t hình ch nh t: \rule[lift]{width}{height}


Some text
\rule{0.5in}{10pt}
\rule[-3pt]{0.5in}{10pt}
some text.
InputSome text some text.
Output
Previous Next First Last Back Index 178
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Ví d

Ví d này dùng \settowidth, \makebox và \rule:


\newlength\mylen
\settowidth{\mylen}{Some Text}%
\makebox[0pt][l]{\rule[0.5ex]{\mylen}{1pt}}%
Some Text
InputSome Text
OutputHơi t m , c u kỳ! C n đ nh nghĩa các l nh m i!Previous Next First Last Back Index 179
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Ví d

Ví d này dùng \settowidth, \makebox và \rule:


\newlength\mylen
\settowidth{\mylen}{Some Text}%
\makebox[0pt][l]{\rule[0.5ex]{\mylen}{1pt}}%
Some Text
InputSome Text
OutputHơi t m , c u kỳ! C n đ nh nghĩa các l nh m i!Previous Next First Last Back Index 179
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhVí d


\newlength\mylen
\newcommand{\strikethrough}[1]{%
\settowidth{\mylen}{#1}%
\makebox[0pt][l]{\rule[0.5ex]{\mylen}{1pt}}%
#1}

\strikethrough{Some More Text}
InputSome More Text
OutputVí d này không cho phép ng t dòng. Dùng gói ulem đ làm vi c đó.

Previous Next First Last Back Index 180
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Previous Next First Last Back Index 180
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhVí d


\newlength\mylen
\newcommand{\strikethrough}[1]{%
\settowidth{\mylen}{#1}%
\makebox[0pt][l]{\rule[0.5ex]{\mylen}{1pt}}%
#1}

\strikethrough{Some More Text}
InputSome More Text
OutputVí d này không cho phép ng t dòng. Dùng gói ulem đ làm vi c đó.

Previous Next First Last Back Index 180
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Previous Next First Last Back Index 180
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Struts
Rule có chi u dài 1 g i là strut:\fbox{text}
\fbox{\rule[-10pt]{0pt}{20pt}text}
text\rule{1in}{0pt}text
Input
text text text text

Output
Previous Next First Last Back Index 181
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Saveboxes

• Cho phép ghi l i đo n văn b n đ dùng sau.
• Khai báo m t savebox m i: \newsavebox{cmd}.
• Ghi m t đo n text vào savebox:
– command:
\sbox{cmd}{text}
– lrbox environment:
\begin{lrbox}{cmd}
text
\end{lrbox}

• To display the contents of a savebox: \usebox{cmd}


Previous Next First Last Back Index 182
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Saveboxes

• Cho phép ghi l i đo n văn b n đ dùng sau.
• Khai báo m t savebox m i: \newsavebox{cmd}.
• Ghi m t đo n text vào savebox:
– command:
\sbox{cmd}{text}
– lrbox environment:
\begin{lrbox}{cmd}
text
\end{lrbox}

• To display the contents of a savebox: \usebox{cmd}


Previous Next First Last Back Index 182
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Saveboxes

• Cho phép ghi l i đo n văn b n đ dùng sau.
• Khai báo m t savebox m i: \newsavebox{cmd}.
• Ghi m t đo n text vào savebox:
– command:
\sbox{cmd}{text}
– lrbox environment:
\begin{lrbox}{cmd}
text
\end{lrbox}

• To display the contents of a savebox: \usebox{cmd}


Previous Next First Last Back Index 182
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Saveboxes

• Cho phép ghi l i đo n văn b n đ dùng sau.
• Khai báo m t savebox m i: \newsavebox{cmd}.
• Ghi m t đo n text vào savebox:
– command:
\sbox{cmd}{text}
– lrbox environment:
\begin{lrbox}{cmd}
text
\end{lrbox}

• To display the contents of a savebox: \usebox{cmd}


Previous Next First Last Back Index 182
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Saveboxes

• Cho phép ghi l i đo n văn b n đ dùng sau.
• Khai báo m t savebox m i: \newsavebox{cmd}.
• Ghi m t đo n text vào savebox:
– command:
\sbox{cmd}{text}
– lrbox environment:
\begin{lrbox}{cmd}
text
\end{lrbox}
• To display the contents of a savebox: \usebox{cmd}


Previous Next First Last Back Index 182
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Ví d dùng \sbox

\newsavebox{\mysbox}
\sbox{\mysbox}{Some interesting text}

\usebox{\mysbox}\\
\fbox{\usebox{\mysbox}}\\
\Ovalbox{\usebox{\mysbox}}
InputSome interesting text
Some interesting text
§ ¤
Some interesting text
¦ ¥
Output
Previous Next First Last Back Index 183
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Ví d dùng lrbox

\newsavebox{\mysbox}
\begin{lrbox}{\mysbox}
Some more interesting text.
\end{lrbox}

\usebox{\mysbox}\\
\fbox{\usebox{\mysbox}}
InputSome more interesting text.
Some more interesting text.

Output
Previous Next First Last Back Index 184
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Macros hay Saveboxes?
Dùng macro (hay command ):

\newcommand{\sometext}{Some text} Some text.
Some text.
\sometext.\\ Some text.
\sffamily \sometext.\\ Output

\ttfamily \sometext.
Input
TEX ph i x lý “Some text” 3 l n.
Previous Next First Last Back Index 185
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nh
Macros hay Saveboxes?
Dùng savebox:

\newsavebox{\mysbox} Some text.
\sbox{\mysbox}{Some text} Some text.
Some text.
\usebox{\mysbox}.\\ Output

\sffamily \usebox{\mysbox}.\\
\ttfamily \usebox{\mysbox}.
Input
TEX ch ph i x lý “Some text” m t l n.
Previous Next First Last Back Index 186
Boxes, Minipages: Đóng khung và các trang nhBài t p 17 (trang 19)

e T o văn b n như hình 17 trang 19 c a handout.

! T o văn b n như hình 18 trang 19 c a handout.

• Thay đ i canh l d c c a minipage.
• Th các chú thích trong và ngoài môi trư ng minipage.
• Th dung \parbox thay cho minipage.
• Th các lo i khung xung quanh minipage.
Previous Next First Last Back Index 187
Hình v và nh
Hình v và nh
• Có th t o ra các nh s d ng các l nh LTEX cho v hình. Gói
A

pstricks ho c pgf có th t o ra nh ng hình nh ph c t p, tuy
nhiên hơi khó khăn v i m t s ngư i.
• Cách đơn gi n hơn là dùng các chương trình x lý nh, r i nhún
vào trong tài li uLTEX b ng l nh:
A\includegraphics[options]{filename}

trong gói graphicx .
• Các lo i nh ph thu c vào lo i đ u ra. thư ng là PS và EPS (v i
dvips) và PDF hay PNG (v i PDFLTEX).
A
Previous Next First Last Back Index 188
Hình v và nh
Hình v và nh
• Có th t o ra các nh s d ng các l nh LTEX cho v hình. Gói
A

pstricks ho c pgf có th t o ra nh ng hình nh ph c t p, tuy
nhiên hơi khó khăn v i m t s ngư i.
• Cách đơn gi n hơn là dùng các chương trình x lý nh, r i nhún
vào trong tài li uLTEX b ng l nh:
A\includegraphics[options]{filename}

trong gói graphicx .
• Các lo i nh ph thu c vào lo i đ u ra. thư ng là PS và EPS (v i
dvips) và PDF hay PNG (v i PDFLTEX).
A
Previous Next First Last Back Index 188
Hình v và nh
Hình v và nh
• Có th t o ra các nh s d ng các l nh LTEX cho v hình. Gói
A

pstricks ho c pgf có th t o ra nh ng hình nh ph c t p, tuy
nhiên hơi khó khăn v i m t s ngư i.
• Cách đơn gi n hơn là dùng các chương trình x lý nh, r i nhún
vào trong tài li uLTEX b ng l nh:
A\includegraphics[options]{filename}

trong gói graphicx .
• Các lo i nh ph thu c vào lo i đ u ra. thư ng là PS và EPS (v i
dvips) và PDF hay PNG (v i PDFLTEX).
A
Previous Next First Last Back Index 188
Hình v và nh
Cú pháp
\includegraphics[options]{filename}
Các thông s thư ng dùng:
angle=x quay nh m t góc x◦
width=len phóng/thu v chi u r ng len.
height=len phóng/thu v chi u cao len.
scale=x phóng/thu.
trim=lx by rx ty c t nh đ góc dư i bên trái là (lx, by) và góc
trên bên ph i là (rx, ty).
draft không hi n th nh, ch hi n th khung xung
quanh.
Previous Next First Last Back Index 189
Hình v và nhVí d
• Không c n ch ra ph n m r ng c a nh.
\includegraphics[angle=90,width=1in]{shapes}
Input
Output• N u là LTEX dùng shapes.ps, n u PDFLTEX dùng shapes.pdf.
A APrevious Next First Last Back Index 190
Hình v và nh
Các l nh khác c a gói graphicx
• \rotatebox{angle}{text}
Xoay text m t góc angle.
• \scalebox{h scale}[v scale]{text}
Phóng/thu text.
• \reflectbox{text}
Soi gương text
• \resizebox{h length}{v length}{text}
Thay đ i kích thư c text r ng h length cao v length. Ký hiêu ! có
th dùng đ gi t l n u ch có m t kích thư c đư c đưa ra.
Previous Next First Last Back Index 191
Hình v và nh
Ví d
xt
te
e
m
So
\rotatebox{45}{Some text}
Input Output
\scalebox{1.5}{Some text} Some text
Input Output
\reflectbox{Some text} txet emoS
Input Output
Previous Next First Last Back Index 192
Hình v và nh
Ví d


\resizebox{6mm}{1cm}{Some
text}
Some text Output

Input
\resizebox{6mm}{!}{Some Some text


text} Output

Input
Previous Next First Last Back Index 193
Hình v và nhBài t p 18 (trang 20)
• t i v shapes.ps (ho c shapes.pdf n u mu n dùng PDFLTEX)
A

to your directoryr i nhúng vào tài li u.
• Canh gi a nh dùng \centerline.
• Đóng khung nh.
• Phóng to, thu nh và quay nh.
• S d ng tùy bi n draft c a gói graphicx và xem k t qu .
Previous Next First Last Back Index 194
Hình v và b ng
Hình v và b ng
• Hình v và b ng là các floats — đư c treo-floated vào đ i tư ng
g n nh t.
• Hình v và b ngcó tiêu đ và s . Khai báo tiêu đ :
\caption[short caption]{caption text}
• LTEX qu n lý các s th t t đ ng. Các đ i tư ng treo có th
A

đư c tham chi u b ng \label and \ref.
• Hình v đư c khai báo b ng môi trư ng figure.
• B ng đư c khai báo b ng môi trư ng table.
• figure và table không đư c có ng t trang.
Previous Next First Last Back Index 195
Hình v và b ng
Hình v và b ng
• Hình v và b ng là các floats — đư c treo-floated vào đ i tư ng
g n nh t.
• Hình v và b ngcó tiêu đ và s . Khai báo tiêu đ :
\caption[short caption]{caption text}
• LTEX qu n lý các s th t t đ ng. Các đ i tư ng treo có th
A

đư c tham chi u b ng \label and \ref.
• Hình v đư c khai báo b ng môi trư ng figure.
• B ng đư c khai báo b ng môi trư ng table.
• figure và table không đư c có ng t trang.
Previous Next First Last Back Index 195
Hình v và b ng
Hình v và b ng
• Hình v và b ng là các floats — đư c treo-floated vào đ i tư ng
g n nh t.
• Hình v và b ngcó tiêu đ và s . Khai báo tiêu đ :
\caption[short caption]{caption text}
• LTEX qu n lý các s th t t đ ng. Các đ i tư ng treo có th
A

đư c tham chi u b ng \label and \ref.
• Hình v đư c khai báo b ng môi trư ng figure.
• B ng đư c khai báo b ng môi trư ng table.
• figure và table không đư c có ng t trang.
Previous Next First Last Back Index 195
Hình v và b ng
Hình v và b ng
• Hình v và b ng là các floats — đư c treo-floated vào đ i tư ng
g n nh t.
• Hình v và b ngcó tiêu đ và s . Khai báo tiêu đ :
\caption[short caption]{caption text}
• LTEX qu n lý các s th t t đ ng. Các đ i tư ng treo có th
A

đư c tham chi u b ng \label and \ref.
• Hình v đư c khai báo b ng môi trư ng figure.
• B ng đư c khai báo b ng môi trư ng table.
• figure và table không đư c có ng t trang.
Previous Next First Last Back Index 195
Hình v và b ng
Hình v và b ng
• Hình v và b ng là các floats — đư c treo-floated vào đ i tư ng
g n nh t.
• Hình v và b ngcó tiêu đ và s . Khai báo tiêu đ :
\caption[short caption]{caption text}
• LTEX qu n lý các s th t t đ ng. Các đ i tư ng treo có th
A

đư c tham chi u b ng \label and \ref.
• Hình v đư c khai báo b ng môi trư ng figure.
• B ng đư c khai báo b ng môi trư ng table.
• figure và table không đư c có ng t trang.
Previous Next First Last Back Index 195
Hình v và b ng
Hình v và b ng
• Hình v và b ng là các floats — đư c treo-floated vào đ i tư ng
g n nh t.
• Hình v và b ngcó tiêu đ và s . Khai báo tiêu đ :
\caption[short caption]{caption text}
• LTEX qu n lý các s th t t đ ng. Các đ i tư ng treo có th
A

đư c tham chi u b ng \label and \ref.
• Hình v đư c khai báo b ng môi trư ng figure.
• B ng đư c khai báo b ng môi trư ng table.
• figure và table không đư c có ng t trang.
Previous Next First Last Back Index 195
Hình v và b ngHình v ví d
\begin{figure}[tbh]
\centerline{\includegraphics[height=1.25cm]{shapes.ps}}
\caption{Some shapes}
\label{fig:shapes}
\end{figure}
Input
Hình 1: Some shapes

Output
Previous Next First Last Back Index 196
Hình v và b ng
Ví d v b ng
\begin{table}[tbh]
\caption{An example table}
\label{tab:example} B ng 1: An example table
\vspace{10pt}
\centerline{ A B
\begin{tabular}{l|ll} I 0.5 1.0
& A & B\\\hline II 12 14
I & 0.5 & 1.0\\
II & 12 & 14 Output

\end{tabular}
}
\end{table}
Input
Previous Next First Last Back Index 197
Hình v và b ngCác hình b sung
Hai hình v có th đư c đ t trong m t figure :
\begin{figure}[tbh]
\begin{minipage}{0.4\textwidth}
\centerline{\includegraphics{circle.ps}}
\caption{A Circle}\label{fig:circ}
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.5\textwidth}
\centerline{\includegraphics{rectangle.ps}}
\caption{A Rectangle}\label{fig:rect}
\end{minipage}
\end{figure}

Figure~\ref{fig:circ} shows a circle.
Figure~\ref{fig:rect} shows a rectangle.
Input
Previous Next First Last Back Index 198
Hình v và b ng
Các hình b sung
Hình 2: A Circle Hình 3: A Rectangle

Hình 2 v đư ng tronf. Hình 3 v hình ch nh t.
Output
Previous Next First Last Back Index 199
Hình v và b ng
Các hình con
Subfigures - hình con t o b i l nh \subfigure[caption]{contents} which is trong
gói subfigure.

\begin{figure}[tbh]
\centering \subfigure[A Circle]{\label{fig:circle}%
\includegraphics[height=1in,clip]{circle.ps}}
\hspace{0.5in}
\subfigure[A Rectangle]{\label{fig:rectangle}%
\includegraphics[height=1in,clip]{rectangle.ps}}

\caption{(a) A Circle, (b) A Rectangle}
\label{fig:subfigex}
\end{figure}
Figure~\ref{fig:circle} shows a circle,
Figure~\ref{fig:rectangle} shows a rectangle.
Input
Previous Next First Last Back Index 200
Hình v và b ng
(a) A Circle (b) A Rectangle


Hình 4: (a) A Circle, (b) A Rectangle

Figure 4(a) shows a circle, Figure 4(b) shows a rectangle.
Output
Previous Next First Last Back Index 201
Hình v và b ng
Danh sách hình v , b ng
• Danh sách các hình v có th đư c t o ra b ng:
\listoffigures
• Danh sách các b ng có th đư c t o ra b ng::
\listoftables
• Thông thư ng đư c đ t sau m c l c.
• C n LTEXvăn b n hai l n đ c p nh t danh sách.
A
Previous Next First Last Back Index 202
Hình v và b ng
Danh sách hình v , b ng
• Danh sách các hình v có th đư c t o ra b ng:
\listoffigures
• Danh sách các b ng có th đư c t o ra b ng::
\listoftables
• Thông thư ng đư c đ t sau m c l c.
• C n LTEXvăn b n hai l n đ c p nh t danh sách.
A
Previous Next First Last Back Index 202
Hình v và b ng
Danh sách hình v , b ng
• Danh sách các hình v có th đư c t o ra b ng:
\listoffigures
• Danh sách các b ng có th đư c t o ra b ng::
\listoftables
• Thông thư ng đư c đ t sau m c l c.
• C n LTEXvăn b n hai l n đ c p nh t danh sách.
A
Previous Next First Last Back Index 202
Hình v và b ng
Danh sách hình v , b ng
• Danh sách các hình v có th đư c t o ra b ng:
\listoffigures
• Danh sách các b ng có th đư c t o ra b ng::
\listoftables
• Thông thư ng đư c đ t sau m c l c.
• C n LTEXvăn b n hai l n đ c p nh t danh sách.
A
Previous Next First Last Back Index 202
Hình v và b ngBài t p 19 (trang 21)

• Copy circle.ps, rectangle.ps và shapes.ps vào thư m c
hi n t i (ho c circle.pdf, rectangle.pdf và shapes.pdf).
• t o tài li u ch a hình 19 và 20 b ng 11 trong handout.
• Thêm m t danh sách các b ng và các hình v vào tài li u.
Previous Next First Last Back Index 203
T o Slides
T o Slides b ng LTEX
A


• Có nhi u l p tài li u đ t o slides.
• Đơn gi n nh t là l p slides
• Có các gói nhi u ch c năng hơn, như là beamer hay prosper, đ
t o ra các slides chuyên nghi p hơn.
• Chúng ta s xem xét l p seminar.
Previous Next First Last Back Index 204
T o Slides
Gói seminar
• M i slides đư c khai báo b ng môi trư ng slide (landscape) ho c
slide* (portrait).
• Đ thay đ i chi u gi y, dùng tùy bi n portrait:
\documentclass[portrait]{seminar}
• Dùng kh A4 thay cho m c đ nh US letter, dùng gói sem-a4.
• Hi n th slides đ ng ho c n m, dùng \landscapeonly ho c
\portraitonly trong ph n preamble - khai báo.
Previous Next First Last Back Index 205
T o Slides
Slides tiêu đ

Dùng l nh \title, \author, \date và \maketitle đ khai báo tiêu đ .


\title{\LARGE Introductory \LaTeX}
\author{Dr N.L.C. Talbot\\
\mdseries\slshape for\\
\mdseries\slshape UEA Centre for Staff and Educational
Development}
\date{}

\begin{slide}
\maketitle
\end{slide}
Input
Previous Next First Last Back Index 206
T o Slides
Ghi chú

• B t c đo n văn nào n m ngoài môi trư ng slide ho c slide* đ u
đư c coi là chú thích.
• Có th in ho c hi n th riêng chú thích ho c slides:
– \documentclass[slidesonly]{seminar}
– \documentclass[notesonly]{seminar}
• M t s các slides và các chú thích đi kèm có th đư c chuy n
thành m t article b ng tùy bi narticle:

\documentclass[article]{seminar}
Previous Next First Last Back Index 207
T o Slides
Ghi chú

• B t c đo n văn nào n m ngoài môi trư ng slide ho c slide* đ u
đư c coi là chú thích.
• Có th in ho c hi n th riêng chú thích ho c slides:
– \documentclass[slidesonly]{seminar}
– \documentclass[notesonly]{seminar}

• M t s các slides và các chú thích đi kèm có th đư c chuy n
thành m t article b ng tùy bi narticle:

\documentclass[article]{seminar}
Previous Next First Last Back Index 207
T o Slides
Ghi chú

• B t c đo n văn nào n m ngoài môi trư ng slide ho c slide* đ u
đư c coi là chú thích.
• Có th in ho c hi n th riêng chú thích ho c slides:
– \documentclass[slidesonly]{seminar}
– \documentclass[notesonly]{seminar}
• M t s các slides và các chú thích đi kèm có th đư c chuy n
thành m t article b ng tùy bi narticle:

\documentclass[article]{seminar}
Previous Next First Last Back Index 207
T o Slides
Khung c a Slide
• Khung c a Slide có th đư c thay đ i b ng l nh
\slideframe{style}. Có hai ki u thư ng dùng:
– none (no frame)
– plain (plain rectangle).

• Gói fancybox đ nh nghĩa các ki u khác:
– shadow
– double
– oval
– Oval.
• Ví d : \slideframe{none}Previous Next First Last Back Index 208
T o Slides
Khung c a Slide
• Khung c a Slide có th đư c thay đ i b ng l nh
\slideframe{style}. Có hai ki u thư ng dùng:
– none (no frame)
– plain (plain rectangle).
• Gói fancybox đ nh nghĩa các ki u khác:
– shadow
– double
– oval
– Oval.

• Ví d : \slideframe{none}Previous Next First Last Back Index 208
T o Slides
Khung c a Slide
• Khung c a Slide có th đư c thay đ i b ng l nh
\slideframe{style}. Có hai ki u thư ng dùng:
– none (no frame)
– plain (plain rectangle).
• Gói fancybox đ nh nghĩa các ki u khác:
– shadow
– double
– oval
– Oval.
• Ví d : \slideframe{none}Previous Next First Last Back Index 208
T o Slides
Khung Slide
• Khung slide có th đư c thay đ i b ng l nh \slideframe{style}.
Có hai ki u chu n:
– none (no frame)
– plain (plain rectangle).
• Gói fancyboxđ nh nghĩa các ki u khung khác:
– shadow
– double
– oval
– Oval.
• Example: \slideframe{plain}Previous Next First Last Back Index 209
T o Slides
9 6


Khung Slide
• Khung slide có th đư c thay đ i b ng l nh \slideframe{style}.
Có hai ki u chu n:
– none (no frame)
– plain (plain rectangle).
• Gói fancyboxđ nh nghĩa các ki u khung khác:
– shadow
– double
– oval
– Oval.
• Example: \slideframe{plain}

8 7
Previous Next First Last Back Index 210
T o Slides
Slide Frames
• Khung slide có th đư c thay đ i b ng l nh \slideframe{style}.
Có hai ki u chu n:
– none (no frame)
– plain (plain rectangle).
• Gói fancyboxđ nh nghĩa các ki u khung khác:
– shadow
– double
– oval
– Oval.
• Example: \slideframe{plain}Previous Next First Last Back Index 211
T o Slides
Khung Slide
• Khung slide có th đư c thay đ i b ng l nh \slideframe{style}.
Có hai ki u chu n:
– none (no frame)
– plain (plain rectangle).
• Gói fancyboxđ nh nghĩa các ki u khung khác:
– shadow
– double
– oval
– Oval.
• Example: \slideframe{plain}Previous Next First Last Back Index 212
T o Slides
Đ nh nghĩa các ki u m i
• L p seminar cho phép đ nh nghĩa các ki u m i b ng l nh:

\newpagestyle{name}{header}{footer}

• Ví d :
\newpagestyle{csedlatex}{}{%
\textsc{Introductory \LaTeX}\hfill\thepage}

\pagestyle{csedlatex}
Previous Next First Last Back Index 213
T o Slides
Bài t p 20 (trang 22)
• T o ra văn b n c a các slides dùng trong khóa h c này.
• Th nghi m các slide có khung, v i các ki u khác nhau.
• Thêm các chú thích vào các slides.
• Th article option.
• V i tùy bi n article, tiêu đ c a slide đư c hi n th theo l nh:
\slidestyle{style}. Các tùy bi n có th : empty, left, bottom.
Th nghi m v i tùy bi n này c a slides.
Previous Next First Last Back Index 214
Môi trư ng m i
Đ nh nghĩa môi trư ng m i
Môi trư ng m i có th đư c đ nh nghĩa b ng

\newenvironment{env-name}[n][default]{begin-code}{end-code}\newenvironment{bfitemize}% • First item
{\begin{bfseries}\begin{itemize}}% • Second item
{\end{itemize}\end{bfseries}}
Output\begin{bfitemize}
\item First item
\item Second item
\end{bfitemize}
Input
Previous Next First Last Back Index 215
Môi trư ng m i
Ví d m t môi trư ng có tham s


\newsavebox{\fminibox}

\newenvironment{fminipage}[2][c]%
{\begin{lrbox}{\fminibox}\begin{minipage}[#1]{#2}}%
{\end{minipage}\end{lrbox}%
\shadowbox{\usebox{\fminibox}}}
Input\begin{fminipage}{1.5in}
Some text in a 1.5 inch
Some text in a 1.5
framed minipage
inch framed minipage
\end{fminipage}
Output

Input
Previous Next First Last Back Index 216
Môi trư ng m iBài t p 21 (trang 22)
• T o ra m t môi trư ng m i exercise k m t đư ng th ng ngang đ u
và cu i c a môi trư ng. Ví d đo n mã sau:
\begin{exercise}
Some text.
\end{exercise}
s hi n th thành:


Some text.


• N u môi trư ng có m t ng t đo n trư c, s có m t kho ng cách nh
trư c đươgf ngang đ u tiên do ng t đo n này. Có th b quan b ng
l nh: \noindent.
Previous Next First Last Back Index 217
Các con đ m
Con đ m

• Là các bi n nguyên có giá tr tăng d n.
• Các l nh: \chapter, \section, \footnote, \caption đ u có
các con đ m tương ng.
• Các môi trư ng equation, enumerate. đ u có các con đ m tương
ng.
• Đ nh nghĩa m t con đ m m i:
\newcounter{ctr-name}[outer-ctr]
Ví d : \newcounter{exercise}.
• Kh i t o l i m t con đ m khi con đ m khác tăng 1 đơn v :
\newcounter{exercise}[chapter]


Previous Next First Last Back Index 218
Các con đ m
Con đ m

• Là các bi n nguyên có giá tr tăng d n.
• Các l nh: \chapter, \section, \footnote, \caption đ u có
các con đ m tương ng.
• Các môi trư ng equation, enumerate. đ u có các con đ m tương
ng.
• Đ nh nghĩa m t con đ m m i:
\newcounter{ctr-name}[outer-ctr]
Ví d : \newcounter{exercise}.
• Kh i t o l i m t con đ m khi con đ m khác tăng 1 đơn v :
\newcounter{exercise}[chapter]


Previous Next First Last Back Index 218
Các con đ m
Con đ m

• Là các bi n nguyên có giá tr tăng d n.
• Các l nh: \chapter, \section, \footnote, \caption đ u có
các con đ m tương ng.
• Các môi trư ng equation, enumerate. đ u có các con đ m tương
ng.
• Đ nh nghĩa m t con đ m m i:
\newcounter{ctr-name}[outer-ctr]
Ví d : \newcounter{exercise}.
• Kh i t o l i m t con đ m khi con đ m khác tăng 1 đơn v :
\newcounter{exercise}[chapter]


Previous Next First Last Back Index 218
Các con đ m
Con đ m

• Là các bi n nguyên có giá tr tăng d n.
• Các l nh: \chapter, \section, \footnote, \caption đ u có
các con đ m tương ng.
• Các môi trư ng equation, enumerate. đ u có các con đ m tương
ng.
• Đ nh nghĩa m t con đ m m i:
\newcounter{ctr-name}[outer-ctr]
Ví d : \newcounter{exercise}.
• Kh i t o l i m t con đ m khi con đ m khác tăng 1 đơn v :
\newcounter{exercise}[chapter]


Previous Next First Last Back Index 218
Các con đ m
Con đ m

• Là các bi n nguyên có giá tr tăng d n.
• Các l nh: \chapter, \section, \footnote, \caption đ u có
các con đ m tương ng.
• Các môi trư ng equation, enumerate. đ u có các con đ m tương
ng.
• Đ nh nghĩa m t con đ m m i:
\newcounter{ctr-name}[outer-ctr]
Ví d : \newcounter{exercise}.
• Kh i t o l i m t con đ m khi con đ m khác tăng 1 đơn v :
\newcounter{exercise}[chapter]


Previous Next First Last Back Index 218
Các con đ m
Thay đ i giá tr c a con đ m

• \stepcounter{ctr} tăng giá tr c a con đ m 1 đơn v .
• \refstepcounter{ctr} gi ng như trên, nhưng cho phép tham
chi u t i con đ m dùng \ref và \label.
• \setcounter{ctr}{value} gán giá tr value cho con đ m.
• \addtocounter{ctr}{value} thêm value vào con đ m.
• \value{ctr} T o ra các giá tr đ dùng trong l nh \setcounter
và \addtocounter.
Previous Next First Last Back Index 219
Các con đ mHi n th giá tr c a con đ m

• L nh \thectr hi n th giá tr c a con đ m ctr. Ví d :
– \thepage hi n th giá tr c a con đ mpage.
– \thesection hi n th giá tr c a con đ m section counter.
– \theslide hi n th giá tr c a con đ m slide counter.

This is slide number This is slide number
\theslide 220
Input Output• M c đ nh l nh \thectr hi n th b ng s r p.
• \thectr có th đ nh nghĩa l i b ng \renewcommand đ hi n th
theo d ng khác.


Previous Next First Last Back Index 220
Các con đ mHi n th giá tr c a con đ m

• L nh \thectr hi n th giá tr c a con đ m ctr. Ví d :
– \thepage hi n th giá tr c a con đ mpage.
– \thesection hi n th giá tr c a con đ m section counter.
– \theslide hi n th giá tr c a con đ m slide counter.

This is slide number This is slide number
\theslide 220
Input Output• M c đ nh l nh \thectr hi n th b ng s r p.
• \thectr có th đ nh nghĩa l i b ng \renewcommand đ hi n th
theo d ng khác.


Previous Next First Last Back Index 220
Các con đ mHi n th giá tr c a con đ m

• L nh \thectr hi n th giá tr c a con đ m ctr. Ví d :
– \thepage hi n th giá tr c a con đ mpage.
– \thesection hi n th giá tr c a con đ m section counter.
– \theslide hi n th giá tr c a con đ m slide counter.

This is slide number This is slide number
\theslide 220
Input Output• M c đ nh l nh \thectr hi n th b ng s r p.
• \thectr có th đ nh nghĩa l i b ng \renewcommand đ hi n th
theo d ng khác.


Previous Next First Last Back Index 220
Các con đ mHi n th giá tr c a con đ m

• L nh \thectr hi n th giá tr c a con đ m ctr. Ví d :
– \thepage hi n th giá tr c a con đ mpage.
– \thesection hi n th giá tr c a con đ m section counter.
– \theslide hi n th giá tr c a con đ m slide counter.

This is slide number This is slide number
\theslide 220
Input Output• M c đ nh l nh \thectr hi n th b ng s r p.
• \thectr có th đ nh nghĩa l i b ng \renewcommand đ hi n th
theo d ng khác.


Previous Next First Last Back Index 220
Các con đ m
Hi n th giá tr c a con đ m

• L nh \thectr hi n th giá tr c a con đ m ctr. Ví d :
– \thepage hi n th giá tr c a con đ mpage.
– \thesection hi n th giá tr c a con đ m section counter.
– \theslide hi n th giá tr c a con đ m slide counter.

This is slide number This is slide number
\theslide 220
Input Output• M c đ nh l nh \thectr hi n th b ng s r p.
• \thectr có th đ nh nghĩa l i b ng \renewcommand đ hi n th
theo d ng khác.


Previous Next First Last Back Index 220
Các con đ m
Hi n th giá tr c a con đ m

• L nh \thectr hi n th giá tr c a con đ m ctr. Ví d :
– \thepage hi n th giá tr c a con đ mpage.
– \thesection hi n th giá tr c a con đ m section counter.
– \theslide hi n th giá tr c a con đ m slide counter.

This is slide number This is slide number
\theslide 220
Input Output• M c đ nh l nh \thectr hi n th b ng s r p.
• \thectr có th đ nh nghĩa l i b ng \renewcommand đ hi n th
theo d ng khác.


Previous Next First Last Back Index 220
Các con đ m
D ng s đ m chu n
• \arabic{ctr} hi n th ctrb ng s r p
• \roman{ctr} hi n th ctr b ng s la mã thư ng
• \Roman{ctr} hi n th ctr b ng s La mã hoa
• \alph{ctr} hi n th ctr b ng các ch cái (giá tr con đ m c n nh
hơn 26)
• \Alph{ctr} hi n th ctr b ng các ch cái hoa (giá tr con đ m c n
nh hơn 26)
• \fnsymbol{ctr} hi n th ctr gi ng các chú thích nh . (ch dùng
trong ch đ công thư)
Ch nên dùng các l nh này khi thay đ i l nh \thectr


Previous Next First Last Back Index 221
Các con đ m
Ví d

• \thechapter hi n th giá tr con đ m chapter .
• \renewcommand{\thechapter}{\Roman{chapter}}
đ nh nghĩa l i \thechapter đ hi n th s trang b ng ch s La
mã hoa.
• \renewcommand{\thefootnote}{\alph{footnote}}
hi n th s th t chú thích b ng ch cái thư ng.
• \newcounter{lemma}[section]
đ nh nghĩa s đ m m i cho các b đ , kh i đ ng l i m i section.
• \renewcommand{\thelemma}{\thesection.\arabic{lemma}}
Hi n th b đ theo d ng 4.3


Previous Next First Last Back Index 222
Các con đ m
Ví d

• \thechapter hi n th giá tr con đ m chapter .
• \renewcommand{\thechapter}{\Roman{chapter}}
đ nh nghĩa l i \thechapter đ hi n th s trang b ng ch s La
mã hoa.
• \renewcommand{\thefootnote}{\alph{footnote}}
hi n th s th t chú thích b ng ch cái thư ng.
• \newcounter{lemma}[section]
đ nh nghĩa s đ m m i cho các b đ , kh i đ ng l i m i section.
• \renewcommand{\thelemma}{\thesection.\arabic{lemma}}
Hi n th b đ theo d ng 4.3


Previous Next First Last Back Index 222
Các con đ m
Ví d

• \thechapter hi n th giá tr con đ m chapter .
• \renewcommand{\thechapter}{\Roman{chapter}}
đ nh nghĩa l i \thechapter đ hi n th s trang b ng ch s La
mã hoa.
• \renewcommand{\thefootnote}{\alph{footnote}}
hi n th s th t chú thích b ng ch cái thư ng.
• \newcounter{lemma}[section]
đ nh nghĩa s đ m m i cho các b đ , kh i đ ng l i m i section.
• \renewcommand{\thelemma}{\thesection.\arabic{lemma}}
Hi n th b đ theo d ng 4.3


Previous Next First Last Back Index 222
Các con đ m
Ví d

• \thechapter hi n th giá tr con đ m chapter .
• \renewcommand{\thechapter}{\Roman{chapter}}
đ nh nghĩa l i \thechapter đ hi n th s trang b ng ch s La
mã hoa.
• \renewcommand{\thefootnote}{\alph{footnote}}
hi n th s th t chú thích b ng ch cái thư ng.
• \newcounter{lemma}[section]
đ nh nghĩa s đ m m i cho các b đ , kh i đ ng l i m i section.
• \renewcommand{\thelemma}{\thesection.\arabic{lemma}}
Hi n th b đ theo d ng 4.3


Previous Next First Last Back Index 222
Các con đ m
Ví d

• \thechapter hi n th giá tr con đ m chapter .
• \renewcommand{\thechapter}{\Roman{chapter}}
đ nh nghĩa l i \thechapter đ hi n th s trang b ng ch s La
mã hoa.
• \renewcommand{\thefootnote}{\alph{footnote}}
hi n th s th t chú thích b ng ch cái thư ng.
• \newcounter{lemma}[section]
đ nh nghĩa s đ m m i cho các b đ , kh i đ ng l i m i section.
• \renewcommand{\thelemma}{\thesection.\arabic{lemma}}
Hi n th b đ theo d ng 4.3


Previous Next First Last Back Index 222
Các con đ m
Đ nh d ng con đ m b sung(gói datetime)
Gói datetime cung c p các l nh sau đây đ hi n th con đ m:

\ordinal{counter} Display the value of counter as an
ordinal
\ordinalstring{counter} Display the value of counter as an
ordinal written out in full
\Ordinalstring{counter} As above, but with the initial letters
in uppercase
\numberstring{counter} Display the value of counter as a
string
\Numberstring{counter} As above but with the initial letter
in uppercasePrevious Next First Last Back Index 223
Các con đ mVí d

\ordinal{slide} 224th
Input Output\ordinalstring{slide} two hundred and twenty-fourth
Input Output\Ordinalstring{slide} Two Hundred and Twenty-Fourth
Input Output\numberstring{slide} two hundred and twenty-four
Input Output\Numberstring{slide} Two Hundred and Twenty-Four
Input Output
Previous Next First Last Back Index 224
Các con đ mĐ nh d ng con đ m m r ng (Gói datetime v2.4)
Version 2.4 c a datetime b sung thêm các l nh sau đây:

\binary{counter} hi n th giá tr c a counter b ng s
nh phân
\octal{counter} hi n th giá tr c a counter b ng h
octan
\hexadecimal{counter} hi n th giá tr c a counter b ng s
th p l c phân
\aaalph{counter} hi n th giá tr c a counter b ng
d ng: a . . . z aa . . . zz aaa . . .
\abalph{counter} hi n th giá tr c a con đ m counter
dư i d ng: a . . . z aa ab . . . az ba
bb . . .


Previous Next First Last Back Index 225
Các con đ m
Ví d

\binary{slide} 11100010
Input Output\octal{slide} 342
Input Output\hexadecimal{slide} e2
Input Output\aaalph{slide} rrrrrrrrr
Input Output\abalph{slide} hr
Input Output
Previous Next First Last Back Index 226
Các con đ m
Con đ m c a các danh sách
4 t ng enumerate có th l ng nhau. M i t ng có m t con đ m riêng
bi t:
Counter Representation Default Example
enumi \theenumi \arabic{enumi} 1
\labelenumi \theenumi. 1.
enumii \theenumii \alph{enumii} a
\labelenumii \theenumii) a)
enumiii \theenumiii \roman{enumiii} i
\labelenumiii \theenumiii. i.
enumiv \theenumiv \Alph{enumiv} A
\labelenumiv \theenumiv. A.


Previous Next First Last Back Index 227
Các con đ m
Thay đ i đ nh d ng con đ m enumerate

\renewcommand{\theenumi}{\Roman{enumi}}
Input
\begin{enumerate}
I. First item
\item\label{itm:first} First item
\item Second item II. Second item
\end{enumerate} Item I . . .
Item~\ref{itm:first} \ldots
Output

Input
Previous Next First Last Back Index 228
Các con đ m
Thay đ i nhãn c a enumerate

\renewcommand{\labelenumi}{\#\theenumi}
Input
\begin{enumerate}
#1 First item
\item\label{itm:first} First item
\item Second item #2 Second item
\end{enumerate} Item 1 . . .
Item~\ref{itm:first} \ldots
Output

Input
Previous Next First Last Back Index 229
Các con đ m
Thay đ i đ nh d ng c a enumerate

\renewcommand{\theenumi}{\Numberstring{enumi}}
\renewcommand{\labelenumi}{\theenumi:}
Input
\begin{enumerate}
One: First item
\item\label{itm:first} First item
\item Second item Two: Second item
\end{enumerate} Item One . . .
Item~\ref{itm:first} \ldots
Output

Input
Previous Next First Last Back Index 230
Các con đ mBài t p 22 (trang 23)
• Thay đ i môi trư ng t o ra trong bài t p 21 đ đo n mã sau:
\begin{exercise}
Some text.
\end{exercise}
hi n th thành:


Exercise 1
Some text.


• Giá tr c a con đ m kh i t o l i m i bài t p.

• Tham chi u s d ng \label và \ref.
Previous Next First Last Back Index 231
Các l nh đi u ki n
Các l nh đi u ki n
• Gi ng các ngôn ng l p trình khác, TEX có các c u trúc đi u ki n.
• Câu l nh đi u ki n c a TEX có d ng:
\iftype . . . \else . . . \fi
• Đã s d ng (ifpdf package):
\ifpdf . . . \else . . . \fi
• L nh \ifcase gi ng l nh switch trong C. Ví d :
\ifcase\month \or Jan\or Feb\or Mar\or Apr\or May\or
Jun\or Jul\or Aug\or Sep\or Oct\or Nov\or Dec\fi
Previous Next First Last Back Index 232
Các l nh đi u ki n
Các l nh đi u ki n
• Gi ng các ngôn ng l p trình khác, TEX có các c u trúc đi u ki n.
• Câu l nh đi u ki n c a TEX có d ng:
\iftype . . . \else . . . \fi
• Đã s d ng (ifpdf package):
\ifpdf . . . \else . . . \fi
• L nh \ifcase gi ng l nh switch trong C. Ví d :
\ifcase\month \or Jan\or Feb\or Mar\or Apr\or May\or
Jun\or Jul\or Aug\or Sep\or Oct\or Nov\or Dec\fi
Previous Next First Last Back Index 232
Các l nh đi u ki n
Các l nh đi u ki n
• Gi ng các ngôn ng l p trình khác, TEX có các c u trúc đi u ki n.
• Câu l nh đi u ki n c a TEX có d ng:
\iftype . . . \else . . . \fi
• Đã s d ng (ifpdf package):
\ifpdf . . . \else . . . \fi
• L nh \ifcase gi ng l nh switch trong C. Ví d :
\ifcase\month \or Jan\or Feb\or Mar\or Apr\or May\or
Jun\or Jul\or Aug\or Sep\or Oct\or Nov\or Dec\fi
Previous Next First Last Back Index 232
Các l nh đi u ki n
Các l nh đi u ki n
• Gi ng các ngôn ng l p trình khác, TEX có các c u trúc đi u ki n.
• Câu l nh đi u ki n c a TEX có d ng:
\iftype . . . \else . . . \fi
• Đã s d ng (ifpdf package):
\ifpdf . . . \else . . . \fi
• L nh \ifcase gi ng l nh switch trong C. Ví d :
\ifcase\month \or Jan\or Feb\or Mar\or Apr\or May\or
Jun\or Jul\or Aug\or Sep\or Oct\or Nov\or Dec\fi
Previous Next First Last Back Index 232
Các l nh đi u ki n
Ví d v (\ifpdf và \pdfinfo)
• \ifpdf thư ng dùng đi đôi v i \pdfinfo.
• L nh \pdfinfo đ nh nghĩa trong PDFLTEX không trong LTEX.
A A

\ifpdf
\pdfinfo{
/Title (A Sample Document)
/Author (Nicola Talbot)
/CreationDate (D:20040930140000)
/ModDate (D:\pdfdate)
/Subject (LaTeX Example)
}
\fiPrevious Next First Last Back Index 233
Các l nh đi u ki n
Gói ifthen
• Gói ifthen (by Leslie Lamport, extended by David Carlisle) đ nh
nghĩa các l nh đi u ki n:
– \ifthenelse{test}{then text}{else text}
– \whiledo{test}{do text}

• Tham s test là bi u th c logic.
• N u test là true, then text hay do text s đư c th c hi n.
• N u test là false, else text đư c th c hi n, ho c khi dùng
\whiledo, vòng l p k t thúc.
• Đơn gi n hơn các l nh c a TEX .
Previous Next First Last Back Index 234
Các l nh đi u ki n
Gói ifthen
• Gói ifthen (by Leslie Lamport, extended by David Carlisle) đ nh
nghĩa các l nh đi u ki n:
– \ifthenelse{test}{then text}{else text}
– \whiledo{test}{do text}
• Tham s test là bi u th c logic.
• N u test là true, then text hay do text s đư c th c hi n.
• N u test là false, else text đư c th c hi n, ho c khi dùng
\whiledo, vòng l p k t thúc.
• Đơn gi n hơn các l nh c a TEX .
Previous Next First Last Back Index 234
Các l nh đi u ki n
Gói ifthen
• Gói ifthen (by Leslie Lamport, extended by David Carlisle) đ nh
nghĩa các l nh đi u ki n:
– \ifthenelse{test}{then text}{else text}
– \whiledo{test}{do text}

• Tham s test là bi u th c logic.
• N u test là true, then text hay do text s đư c th c hi n.
• N u test là false, else text đư c th c hi n, ho c khi dùng
\whiledo, vòng l p k t thúc.
• Đơn gi n hơn các l nh c a TEX .
Previous Next First Last Back Index 234
Các l nh đi u ki n
Gói ifthen
• Gói ifthen (by Leslie Lamport, extended by David Carlisle) đ nh
nghĩa các l nh đi u ki n:
– \ifthenelse{test}{then text}{else text}
– \whiledo{test}{do text}
• Tham s test là bi u th c logic.
• N u test là true, then text hay do text s đư c th c hi n.
• N u test là false, else text đư c th c hi n, ho c khi dùng
\whiledo, vòng l p k t thúc.
• Đơn gi n hơn các l nh c a TEX .
Previous Next First Last Back Index 234
Các l nh đi u ki n
Gói ifthen
• Gói ifthen (by Leslie Lamport, extended by David Carlisle) đ nh
nghĩa các l nh đi u ki n:
– \ifthenelse{test}{then text}{else text}
– \whiledo{test}{do text}
• Tham s test là bi u th c logic.
• N u test là true, then text hay do text s đư c th c hi n.
• N u test là false, else text đư c th c hi n, ho c khi dùng
\whiledo, vòng l p k t thúc.
• Đơn gi n hơn các l nh c a TEX .
Previous Next First Last Back Index 234
Các l nh đi u ki nCác l nh logic
• Các bi n đư c đ nh nghĩa b ng:

\newboolean{name}

trong đó name (no backslash) là tên bi n m i.
• Gán giá tr b ng l nh

\setboolean{name}{value}

trogn đó name tên bi n, còn value là true ho c false.
• Giá tr c a bi n Boolean có th đư c s d ng:

\boolean{name}


Previous Next First Last Back Index 235
Các l nh đi u ki nCác l nh logic
• Các bi n đư c đ nh nghĩa b ng:

\newboolean{name}

trong đó name (no backslash) là tên bi n m i.
• Gán giá tr b ng l nh

\setboolean{name}{value}

trogn đó name tên bi n, còn value là true ho c false.
• Giá tr c a bi n Boolean có th đư c s d ng:

\boolean{name}


Previous Next First Last Back Index 235
Các l nh đi u ki nCác l nh logic
• Các bi n đư c đ nh nghĩa b ng:

\newboolean{name}

trong đó name (no backslash) là tên bi n m i.
• Gán giá tr b ng l nh

\setboolean{name}{value}

trogn đó name tên bi n, còn value là true ho c false.
• Giá tr c a bi n Boolean có th đư c s d ng:

\boolean{name}


Previous Next First Last Back Index 235
Các l nh đi u ki nVí d
• D y cùng môn h c co 2 l p. Slide, note không thay đ i, ch có
th i gian thay đ i.
• Gi s m t lóp h c th sau, 9:00AM và và th năm 13:00am.
• Đ nh nghĩa bi n logic
\newboolean{friday}
• Đ nh nghĩa giá tr c a bi n. e.g.:
\setboolean{friday}{true}
• Can now use \ifthenelse and \boolean:
Classes are on
\ifthenelse{\boolean{friday}}{Fridays}{Mondays} at
\ifthenelse{\boolean{friday}}{9:00am}{10:00am}.


Previous Next First Last Back Index 236
Các l nh đi u ki n
Ví d
• T t c các l nh có đi u ki n c a TEX như \ifpdf có giá tr tương
ng, such as pdf.
• \ifthenelse đơn gi n hơn câu l nh b c th p \ifpdf etc.
• Đo n earlier example có th viêt thành:

\ifthenelse{\boolean{pdf}}{% A PDFL TEX docu-
A

A PDF\LaTeX\ document ment
}{% Output

A \LaTeX\ document
}
Input
Previous Next First Last Back Index 237
Các l nh đi u ki n
Ki m tra văn b n Text
• so sánh cai câu, dùng:
\equal{string 1}{string 2}

• Ví d :
The work is written in
\ifthenelse{\equal{\lang}{English}}
{English} {another language}
N u \lang có giá tr English, đ u ra:
The work is written in English.
Output

If \lang has been defined as something else:
The work is written in another language.
Output
Previous Next First Last Back Index 238
Các l nh đi u ki nCác s ki m tra
• Các s có th đư c c p t
• Giá tr các counter b ng:\value{name}
• Ví d :
This
\ifthenelse{\value{page}=42}{is}{isn’t}
my favourite page.
• To test whether a number is odd or even use
\isodd{value}
• Example:
This page is an
\ifthenelse{\isodd{\value{page}}}{odd}{even}
numbered page.

Previous Next First Last Back Index 239
Các l nh đi u ki n\whiledo bài t p

\newcounter{lines}
\whiledo{\value{lines} \textheight}}
{landscape} {portrait}
InputThis page is in landscape
Input
Previous Next First Last Back Index 241
Vi t các gói m i và các l p m iVi t gói LTEX
A


• Tên file ph i tuân theo chu n c a HĐH v i ph n m r ng .sty .
• Các gói đ u b t đ u b ng dòng sau
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
• Ch ra tên c a gói b ng
\ProvidesPackage{name}[version]
Ví d n u file tên trunghq.
\ProvidesPackage{trunghq}
Có th ch ra version trong các tham s thêm:
\ProvidesPackage{example}[2004/05/21 v1.0 (A.N. Other)]


• Dòng cu i cùng c a fiel c n là \endinput


Previous Next First Last Back Index 242
Vi t các gói m i và các l p m iVi t gói LTEX
A


• Tên file ph i tuân theo chu n c a HĐH v i ph n m r ng .sty .
• Các gói đ u b t đ u b ng dòng sau
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
• Ch ra tên c a gói b ng
\ProvidesPackage{name}[version]
Ví d n u file tên trunghq.
\ProvidesPackage{trunghq}
Có th ch ra version trong các tham s thêm:
\ProvidesPackage{example}[2004/05/21 v1.0 (A.N. Other)]


• Dòng cu i cùng c a fiel c n là \endinput


Previous Next First Last Back Index 242
Vi t các gói m i và các l p m iVi t gói LTEX
A


• Tên file ph i tuân theo chu n c a HĐH v i ph n m r ng .sty .
• Các gói đ u b t đ u b ng dòng sau
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
• Ch ra tên c a gói b ng
\ProvidesPackage{name}[version]
Ví d n u file tên trunghq.
\ProvidesPackage{trunghq}
Có th ch ra version trong các tham s thêm:
\ProvidesPackage{example}[2004/05/21 v1.0 (A.N. Other)]


• Dòng cu i cùng c a fiel c n là \endinput


Previous Next First Last Back Index 242
Vi t các gói m i và các l p m iVi t gói LTEX
A


• Tên file ph i tuân theo chu n c a HĐH v i ph n m r ng .sty .
• Các gói đ u b t đ u b ng dòng sau
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
• Ch ra tên c a gói b ng
\ProvidesPackage{name}[version]
Ví d n u file tên trunghq.
\ProvidesPackage{trunghq}
Có th ch ra version trong các tham s thêm:
\ProvidesPackage{example}[2004/05/21 v1.0 (A.N. Other)]


• Dòng cu i cùng c a fiel c n là \endinput


Previous Next First Last Back Index 242
Vi t các gói m i và các l p m iVi t gói LTEX
A


• Tên file ph i tuân theo chu n c a HĐH v i ph n m r ng .sty .
• Các gói đ u b t đ u b ng dòng sau
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
• Ch ra tên c a gói b ng
\ProvidesPackage{name}[version]
Ví d n u file tên trunghq.
\ProvidesPackage{trunghq}
Có th ch ra version trong các tham s thêm:
\ProvidesPackage{example}[2004/05/21 v1.0 (A.N. Other)]


• Dòng cu i cùng c a fiel c n là \endinput


Previous Next First Last Back Index 242
Vi t các gói m i và các l p m iVi t gói LTEX
A


• Tên file ph i tuân theo chu n c a HĐH v i ph n m r ng .sty .
• Các gói đ u b t đ u b ng dòng sau
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
• Ch ra tên c a gói b ng
\ProvidesPackage{name}[version]
Ví d n u file tên trunghq.
\ProvidesPackage{trunghq}
Có th ch ra version trong các tham s thêm:
\ProvidesPackage{example}[2004/05/21 v1.0 (A.N. Other)]


• Dòng cu i cùng c a fiel c n là \endinput


Previous Next First Last Back Index 242
Vi t các gói m i và các l p m i
Ví d
Đây là m t gói r t đơn gi n. Đ nh nghĩa l i l nh \todayđ hi n th
ngày dư i d ng 21-5-2006.

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}

\ProvidesPackage{vardate}[2006/05/21 v1.0 (H.Q Trung)]

\renewcommand{\today}{\the\day-\the\month-\the\year}

\endinput
vardate.sty
Previous Next First Last Back Index 243
Vi t các gói m i và các l p m iTham s c a gói
• M t s gói (v.d. graphicx) có các tham s đư c truy n vào gói

• Các tham s m i có th đư c đ nh nghĩa b ng

\DeclareOption{option}{code}

trong đó option là gi i h n c a cáo code. V y LTEX có th th c hi n
A

khi có tham s này .

• Thao tác m c đ nh v i các tham s chưa đ nh nghĩa đư c khai báo b ng

\DeclareOption*{code}

Trong code, các l nh sau có th đư c s d ng:
\CurrentOption tên c a tham s
\OptionNotUsed Đánh d u tham s chưa x lý.


Previous Next First Last Back Index 244
Vi t các gói m i và các l p m iTham s c a gói
• M t s gói (v.d. graphicx) có các tham s đư c truy n vào gói

• Các tham s m i có th đư c đ nh nghĩa b ng

\DeclareOption{option}{code}

trong đó option là gi i h n c a cáo code. V y LTEX có th th c hi n
A

khi có tham s này .

• Thao tác m c đ nh v i các tham s chưa đ nh nghĩa đư c khai báo b ng

\DeclareOption*{code}

Trong code, các l nh sau có th đư c s d ng:
\CurrentOption tên c a tham s
\OptionNotUsed Đánh d u tham s chưa x lý.


Previous Next First Last Back Index 244
Vi t các gói m i và các l p m iTham s c a gói
• M t s gói (v.d. graphicx) có các tham s đư c truy n vào gói

• Các tham s m i có th đư c đ nh nghĩa b ng

\DeclareOption{option}{code}

trong đó option là gi i h n c a cáo code. V y LTEX có th th c hi n
A

khi có tham s này .

• Thao tác m c đ nh v i các tham s chưa đ nh nghĩa đư c khai báo b ng

\DeclareOption*{code}

Trong code, các l nh sau có th đư c s d ng:
\CurrentOption tên c a tham s
\OptionNotUsed Đánh d u tham s chưa x lý.


Previous Next First Last Back Index 244
Vi t các gói m i và các l p m iTham s c a gói
• Các l nh đư c x lý b ng
\ExecuteOptions{options} danh sách các tham só
\ProcessOptions x lý theo th t đ nh nghĩa
\ProcessOptions* x lý theo th t gán giá tr .

• Có th pass các tham s cho các gói khác:

\PassOptionsToPackage{option list}{package name}• Có th t i các gói khác dùng

\RequirePackage{package name}Previous Next First Last Back Index 245
Vi t các gói m i và các l p m iTham s c a gói
• Các l nh đư c x lý b ng
\ExecuteOptions{options} danh sách các tham só
\ProcessOptions x lý theo th t đ nh nghĩa
\ProcessOptions* x lý theo th t gán giá tr .

• Có th pass các tham s cho các gói khác:

\PassOptionsToPackage{option list}{package name}• Có th t i các gói khác dùng

\RequirePackage{package name}Previous Next First Last Back Index 245
Vi t các gói m i và các l p m iTham s c a gói
• Các l nh đư c x lý b ng
\ExecuteOptions{options} danh sách các tham só
\ProcessOptions x lý theo th t đ nh nghĩa
\ProcessOptions* x lý theo th t gán giá tr .

• Có th pass các tham s cho các gói khác:

\PassOptionsToPackage{option list}{package name}• Có th t i các gói khác dùng

\RequirePackage{package name}Previous Next First Last Back Index 245
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m iM r ng gói datetime — vardate.sty
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{vardate}

\RequirePackage{ifthen}

\newboolean{dashdate}

\DeclareOption{dashdate}{\setboolean{dashdate}{true}}
\DeclareOption{nodashdate}{\setboolean{dashdate}{false}}
\DeclareOption*{\PassOptionsToPackage{\CurrentOption}{datetime}}

\ExecuteOptions{dashdate}
\ProcessOptions

\RequirePackage{datetime}

\newdateformat{dashdate}{\THEDAY-\THEMONTH-\THEYEAR}
\ifthenelse{\boolean{dashdate}}{\dashdate}{}
\endinput

Previous Next First Last Back Index 246
Vi t các gói m i và các l p m i
Vi t các l p tài li u
R t gi ng vi t các gói, nhưng:
• Dùng \ProvidesClass thay cho \ProvidesPackage
• Dùng l nh

\PassOptionsToClass{options}{class name}

đ truy n tham s options vào l p mà sau đó đư c t i b ng

\LoadClass{class name}
Previous Next First Last Back Index 247
Vi t các gói m i và các l p m i
M r ng l p report — myrep.cls
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesClass{myrep}

\DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{report}}

\ProcessOptions
\LoadClass{report}
\RequirePackage[margins=1in]{geometry}

\renewcommand{\thechapter}{\Roman{chapter}}
\endinput
Previous Next First Last Back Index 248
Vi t các gói m i và các l p m i
@ Commands
• Ký hi u @ có ý nghĩa khác nhau trong gó và trong l p
(.cls/.sty), hay trong tài li u (.tex).
• Trong tài li u .tex file, @ là ký hi u, không đư c dùng cho tên
l nh.
V.d. \c@page s t o ra: @page.
¸
• Trong l p .cls or .sty , @ là ký hi u có th có trong tên l nh.
V.d. \c@page là l nh (bi u di n n i b c a con đ mpage.)
• Các l nh có @ là các l nh n i b , ch dùng trong các t p gói và l p.
Previous Next First Last Back Index 249
Vi t các gói m i và các l p m i
@ Commands
• Ký hi u @ có ý nghĩa khác nhau trong gó và trong l p
(.cls/.sty), hay trong tài li u (.tex).
• Trong tài li u .tex file, @ là ký hi u, không đư c dùng cho tên
l nh.
V.d. \c@page s t o ra: @page.
¸
• Trong l p .cls or .sty , @ là ký hi u có th có trong tên l nh.
V.d. \c@page là l nh (bi u di n n i b c a con đ mpage.)
• Các l nh có @ là các l nh n i b , ch dùng trong các t p gói và l p.
Previous Next First Last Back Index 249
Vi t các gói m i và các l p m i
@ Commands
• Ký hi u @ có ý nghĩa khác nhau trong gó và trong l p
(.cls/.sty), hay trong tài li u (.tex).
• Trong tài li u .tex file, @ là ký hi u, không đư c dùng cho tên
l nh.
V.d. \c@page s t o ra: @page.
¸
• Trong l p .cls or .sty , @ là ký hi u có th có trong tên l nh.
V.d. \c@page là l nh (bi u di n n i b c a con đ mpage.)
• Các l nh có @ là các l nh n i b , ch dùng trong các t p gói và l p.
Previous Next First Last Back Index 249
Vi t các gói m i và các l p m i
@ Commands
• Ký hi u @ có ý nghĩa khác nhau trong gó và trong l p
(.cls/.sty), hay trong tài li u (.tex).
• Trong tài li u .tex file, @ là ký hi u, không đư c dùng cho tên
l nh.
V.d. \c@page s t o ra: @page.
¸
• Trong l p .cls or .sty , @ là ký hi u có th có trong tên l nh.
V.d. \c@page là l nh (bi u di n n i b c a con đ mpage.)
• Các l nh có @ là các l nh n i b , ch dùng trong các t p gói và l p.
Previous Next First Last Back Index 249
Vi t các gói m i và các l p m i
Đ nh nghĩa l i ki u trang
• L nh \pagestyle{style} g i l nh \ps@style là m t l nh đ nh
nghĩa l i ph n đ u và cu i c a m t trang.
• Khai báo ph n đ u và ph n cu i: \@oddhead, \@evenhead,
\@oddfoot và \@evenfoot. Đây là các l nh c n đ nh nghĩa l i.
• Ví d : đ nh nghĩa ki u trang m i example:
\newcommand{\ps@example}{%
\renewcommand{\@oddhead}{}
\renewcommand{\@evenhead}{}
\renewcommand{\@oddfoot}{\hfill\thepage}
\renewcommand{\@evenfoot}{\thepage\hfill}
}Previous Next First Last Back Index 250
Vi t các gói m i và các l p m i
Đ nh nghĩa l i ki u trang
• L nh \pagestyle{style} g i l nh \ps@style là m t l nh đ nh
nghĩa l i ph n đ u và cu i c a m t trang.
• Khai báo ph n đ u và ph n cu i: \@oddhead, \@evenhead,
\@oddfoot và \@evenfoot. Đây là các l nh c n đ nh nghĩa l i.
• Ví d : đ nh nghĩa ki u trang m i example:
\newcommand{\ps@example}{%
\renewcommand{\@oddhead}{}
\renewcommand{\@evenhead}{}
\renewcommand{\@oddfoot}{\hfill\thepage}
\renewcommand{\@evenfoot}{\thepage\hfill}
}Previous Next First Last Back Index 250
Vi t các gói m i và các l p m i
Đ nh nghĩa l i ki u trang
• L nh \pagestyle{style} g i l nh \ps@style là m t l nh đ nh
nghĩa l i ph n đ u và cu i c a m t trang.
• Khai báo ph n đ u và ph n cu i: \@oddhead, \@evenhead,
\@oddfoot và \@evenfoot. Đây là các l nh c n đ nh nghĩa l i.
• Ví d : đ nh nghĩa ki u trang m i example:
\newcommand{\ps@example}{%
\renewcommand{\@oddhead}{}
\renewcommand{\@evenhead}{}
\renewcommand{\@oddfoot}{\hfill\thepage}
\renewcommand{\@evenfoot}{\thepage\hfill}
}Previous Next First Last Back Index 250
Vi t các gói m i và các l p m i
Thay đ i tiêu đ c a các section
Tiêu đ c a Sections, subsections có th đư c thay đ i b ng cách đ nh
nghĩa l i \section, \subsection .... Trong các đ nh nghĩa c n s d ng
\@startsection{type}{level}{indent}{before}{after}{style}
đ đ nh d ng tiêu đ .

type Ki u section. (section, subsection etc)

level S bi u di n m c section

indent Indentation t l trái

before Cách dòng trư c tiêu đ .

after Cách dòng sau tiêu đ .

style Khai báo ki u đư c dùng (e.g. \bfseries)Previous Next First Last Back Index 251
Vi t các gói m i và các l p m i
Ví d
C n thay đ i tiêu đ c a section hi n th b ng font nghieng to:
\renewcommand{\section}{\@startsection
{section}% % the name
{1}% % the level
{0mm}% % the indent
{-\baselineskip}% % the before skip
{0.5\baselineskip}% % the after skip
{\normalfont\large\itshape}} % the style
Previous Next First Last Back Index 252
Vi t các gói m i và các l p m i
Thay đ i tiêu đ chư ng
N u dùng ki u report tiêu đ chương có th đư c thay đ i b ng cách
đ nh nghĩa l i:
• \@makechapterhead cho các chương đánh s (\chapter)
• \@makeschapterhead cho các chương không đánh s
(\chapter*)
Thay đ i tiêu đ c a ph n:
• \@part cho các ph n đánh s (\part)
• \@spart có các ph n không đánh s (\part*)
Cách d nh t là l y code t file l p cơ b n, sau đó thay đ i theo nhu
c u.


Previous Next First Last Back Index 253
Vi t các gói m i và các l p m iVí d
Thay đ i tiêu đ chương đ có m t dòng k trư c và sau tiêu đ , tiêu đ hi n th
b ng ch thư ng.
\renewcommand{\@makechapterhead}[1]{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright \normalfont
\hrule % horizontal line
\vspace{5pt}% % add some vertical space
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\huge\scshape \@chapapp\space \thechapter % Chapter followed by number
\par\nobreak
\vskip 20\p@
\fi
\interlinepenalty\@M
\Huge \scshape #1\par % chapter title
\vspace{5pt}% % add some vertical space
\hrule % horizontal rule
\nobreak
\vskip 40\p@


Previous Next First Last Back Index 254
Vi t các gói m i và các l p m i
}}
Previous Next First Last Back Index 254
Vi t các gói m i và các l p m i
Bài t p 24 (trang 25)
• Vi t m t l p t i l p report và:
– thay đ i tiêu đ chương đ có m t dòng k trư c và sau tiêu
đ , tiêu đ hi n th b ng ch thư ng canh gi a.
– thay đ i tiêu đ section thành font sans-serif l n.
• Thay đ i tài li u trong Bài t p 4 dùng ki u tài li u m i.
Previous Next First Last Back Index 255
Bibliography
Recommended Reading
[1] “A Guide to LTEX 2ε : document preparation for beginners and
A

advanced users”, Helmut Kopka and Patrick W. Daly,
Addison-Wesley (1995).
[2] “The LTEX Companion”, Michel Goossens, Frank Mittelbach and
A

Alexander Samarin (Addison-Wesley, 1994).
[3] “The LTEX Graphics Companion”, Michel Goossens, Sebastian
A

Rahtz and Frank Mittelbach, Addison-Wesley (1997).
[4] “The LTEX Web Companion”, Michel Goossens and Sebastian
A

Rahtz, Addison-Wesley (1999).
Previous Next First Last Back Index 256
Index
A
B
Index C
D
E
F
!‘, 110 \=, 67–72, 112 G
’, 110 ?‘, 110 H
I
\’, 112–118 @, 507–510 J
”, 110 \@evenfoot, 511–513 K
(, 243 \@evenhead, 511–513 L
\(, 210–215 \@makechapterhead, 516 M
N
), 243 \@makeschapterhead, 516 O
\), 210–215 \@oddfoot, 511–513 P
\,, 110 \@oddhead, 511–513 Q
R
-, 110 \@part, 516
S
–, 110 \@spart, 516 T
–-, 110 \@startsection, 514 U
., 243 [, 243 V
W
\., 112 \[, 217–222 X
/, 243 \#, 108 Y
=, 476 $, 67–72, 210–215 Z


Previous Next First Last Back Index 257
Index
A
B
\$, 108 \], 217–222 C
%, 66 ], 243 D
E
\%, 108 \‘, 112–118 F
&, 195–200 ‘, 110 G
\&, 108 “, 110 H
\\, 160, 195–199 I
J
_, 224–230, 233 A, K
\_, 108 \AA, 119 L
\", 112–118 \aa, 119 M
N
^, 224–230 \aaalph, 453 O
\^, 112–118 \abalph, 453 P
~, 163 abstract environment, 135, 150–154 Q
\~, 112 \addtocounter, 438 R
S
\|, 243 \addtolength, 320–323 T
|, 201–204, 243 \AE, 119–124 U
>, 476 \ae, 119 V
W
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản