Nhập môn LATEX

Chia sẻ: Dinh Van Dich | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:535

0
214
lượt xem
105
download

Nhập môn LATEX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung khóa học: Các thành phần văn bản, dấu, trọng tâm, ký hiệu đặc biệt; Các lệnh thay đổi fonts đơn giản; Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa; Canh lề; Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng; Chuyển đổi về dạng PostScript..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn LATEX

 1. Nh p môn LTEX A Hà Qu c Trung Ph. D. trunghq@it-hut.edu.vn Ha noi University of Technology Next First Last Back Index
 2. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 3. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 4. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 5. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 6. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 7. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 8. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 9. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 10. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 11. N i dung khóa h c N i dung khóa h c • Các thành ph n văn b n, d u, tr ng âm, ký hi u đ c bi t. • Các l nh thay đ i fonts đơn gi n. • Các lo i tài li u, các l nh phân chương, các trang bìa. • Canh l . • Đ nh nghĩa các câu l nh ngư i s d ng. • Chuy n đ i v d ng PostScript và Portable Document Format. • Danh sách. • B ng. • Công th c toán cơ b n. • Tham chi u chéo Previous Next First Last Back Index 2
 12. N i dung khóa h c N i dung khóa h c-2 • Gói • Trích d n • Chi u dài • H p và trang con • Hình v và nh • Hình và các b ng. • Slides • Đ nh nghĩa môi trư ng m i • Các con đ m • Vi t các gói và các l p Previous Next First Last Back Index 3
 13. N i dung khóa h c N i dung khóa h c-2 • Gói • Trích d n • Chi u dài • H p và trang con • Hình v và nh • Hình và các b ng. • Slides • Đ nh nghĩa môi trư ng m i • Các con đ m • Vi t các gói và các l p Previous Next First Last Back Index 3
 14. N i dung khóa h c N i dung khóa h c-2 • Gói • Trích d n • Chi u dài • H p và trang con • Hình v và nh • Hình và các b ng. • Slides • Đ nh nghĩa môi trư ng m i • Các con đ m • Vi t các gói và các l p Previous Next First Last Back Index 3
 15. N i dung khóa h c N i dung khóa h c-2 • Gói • Trích d n • Chi u dài • H p và trang con • Hình v và nh • Hình và các b ng. • Slides • Đ nh nghĩa môi trư ng m i • Các con đ m • Vi t các gói và các l p Previous Next First Last Back Index 3
 16. N i dung khóa h c N i dung khóa h c-2 • Gói • Trích d n • Chi u dài • H p và trang con • Hình v và nh • Hình và các b ng. • Slides • Đ nh nghĩa môi trư ng m i • Các con đ m • Vi t các gói và các l p Previous Next First Last Back Index 3
 17. N i dung khóa h c N i dung khóa h c-2 • Gói • Trích d n • Chi u dài • H p và trang con • Hình v và nh • Hình và các b ng. • Slides • Đ nh nghĩa môi trư ng m i • Các con đ m • Vi t các gói và các l p Previous Next First Last Back Index 3
 18. N i dung khóa h c N i dung khóa h c-2 • Gói • Trích d n • Chi u dài • H p và trang con • Hình v và nh • Hình và các b ng. • Slides • Đ nh nghĩa môi trư ng m i • Các con đ m • Vi t các gói và các l p Previous Next First Last Back Index 3
 19. N i dung khóa h c N i dung khóa h c-2 • Gói • Trích d n • Chi u dài • H p và trang con • Hình v và nh • Hình và các b ng. • Slides • Đ nh nghĩa môi trư ng m i • Các con đ m • Vi t các gói và các l p Previous Next First Last Back Index 3
 20. N i dung khóa h c N i dung khóa h c-2 • Gói • Trích d n • Chi u dài • H p và trang con • Hình v và nh • Hình và các b ng. • Slides • Đ nh nghĩa môi trư ng m i • Các con đ m • Vi t các gói và các l p Previous Next First Last Back Index 3
Đồng bộ tài khoản