NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 4

Chia sẻ: ctnhukieu6

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN B. HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 6.1. THỰC HÀNH VẬN DỤNG ĐỊNH LÍ GIỚI HẠN TRUNG TÂM NHIỆM VỤ Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên đọc, thảo luận cặp đôi nội dung thông tin cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ sau: Biết rằng xác suất để một người 70 tuổi tiếp tục sống đến 75 tuổi là 0,8. Chọn 500 người 70 tuổi một cách ngẫu nhiên. Xác định xác suất sau: a) Có đúng 390 người sống được đến 75 tuổi. b) Có khoảng từ 375 đến 425 người...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Phần 1 - 4

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
B. HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG 6.1. THỰC HÀNH VẬN DỤNG ĐỊNH LÍ GIỚI HẠN TRUNG TÂMNHIỆM VỤ
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên đọc, thảo luận cặp đôi nội dung thông tin cơ bản
để thực hiện các nhiệm vụ sau:
Biết rằng xác suất để một người 70 tuổi tiếp tục sống đến 75 tuổi là 0,8. Chọn 500 người 70
tuổi một cách ngẫu nhiên. Xác định xác suất sau:
a) Có đúng 390 người sống được đến 75 tuổi.
b) Có khoảng từ 375 đến 425 người sống được đến 75 tuổi.
NHIỆM VỤ 1:
Kí hiệu S là số người trong 500 người 70 tuổi sống được đến 75 tuổi. Biết rằng S có phân
phối nhị thức. Xác định tham số (n; p) của phân phối đó.
NHIỆM VỤ 2:
Dựa vào công thức xác suất nhị thức:
P(S = k) = Ck p k q n − k , q = 1 − p
n

để viết công thức tính P(S = 390).
NHIỆM VỤ 3:
Sử dụng công thức (2) để tính gần đúng P(S = 390).
NHIỆM VỤ 4:
Từ công thức:
⎛ k − np S − np l − np ⎞
P(k < S < l) = P ⎜ < < ⎟
⎜ npq npq ⎟
npq
⎝ ⎠
và công thức (3) để tính gần đúng P(375 < S < 425).


ĐÁNH GIÁ
a) Kí hiệu n là số lần thành công trong n phép thử Bécnuli với xác suất thành công là p và đặt
p = Sn / n . Chứng tỏ rằng:
Sn − np p − p
= n.
npq pq61
NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
p−p
Với n khá lớn, ta có thể coi n có phân phối chuẩn tắc N(0; 1) được không? Vì sao?
npq


THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đối với hoạt động 6.1, n = 500, p = 0,80.
+ P(S = 390) = C500 .0,80390 0, 2110 .
390⎛ 390 − 400 ⎞ ψ (−1,12)
1
+ P(S = 390) ≈ ψ⎜ ⎟= ≈ 0, 0238.
500.0,80.0, 20 ⎜ 500.0,80.0, 20 ⎟ 8,94
⎝ ⎠
+ P(375 < S < 425) ≈ Φ (2,8) − Φ (−2,8) ≈ 0,995.
62
NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
TIỂU CHỦ ĐỀ 2.7.
KÌ VỌNG VÀ PHƯƠNG SAI

THÔNG TIN CƠ BẢN
Kì vọng của biến ngẫu nhiên là số đặc trưng cho giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên đó.
Phương sai của biến ngẫu nhiên là số đặc trưng cho mức độ phân tán của các giá trị của biến
ngẫu nhiên so với kì vọng.
a) Giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc với bảng phân phối:
X x1 x2 ... xk ...
P p1 p2 ... pk ...
Kì vọng của biến ngẫu nhiên X, kí hiệu là E(X), là số được xác định bởi công thức:
∑x p
E(X) = x1 p1 + x2 p2 + ... + xk pk + ... = (2)
k k
k ≥1

Đối với biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ f(x) thì:

E(X) = ∫ xf (x)dx. (3)
−∞

Ta dễ dàng chứng minh các tính chất sau của kì vọng:
(i) Nếu X = a thì E(X) = a;
(ii) E(aX + b) = aE(X) + b,
trong đó X là biến ngẫu nhiên, a và b là hằng số tùy ý.
b) Phương sai của biến ngẫu nhiên X, kí hiệu là V(X), là một số đặc trưng xác định bởi công thức:
V(X) = E[(X − E(X))2] = E(X2) – (E(X))2. (4)
Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc với bảng phân phối (1) thì
∑ (x − a) 2 p k
V(X) = (5)
k
k ≥1

Với a = E(X).
Theo công thức (3) ta có:
2
⎛ ⎞
V(X) = ∑ x p k − ⎜ ∑ x k p k ⎟ .
2
(6)
k
⎝ k ≥1 ⎠
k ≥1

Nếu X có hàm mật độ f(x) thì:
2
⎛∞ ⎞


V(X)= ∫ (x − a) f (x)dx = ∫ x f (x)dx − ⎜ ∫ xf (x)dx ⎟ .
2 2

⎝ −∞ ⎠
−∞ −∞


B. HOẠT ĐỘNG
63
NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
HOẠT ĐỘNG 7.1.

THỰC HÀNH TÍNH KÌ VỌNG VÀ PHƯƠNG SAI CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠCNHIỆM VỤ
Sinh viên tự đọc thông tin cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ sau:
Chọn ngẫu nhiên 3 bạn từ một nhóm gồm 4 bạn nam và 3 bạn nữ. Kí hiệu X là số bạn nam
chọn được từ nhóm ba bạn đó chọn.Tớnh kỡ vọng, phương sai của X.
NHIỆM VỤ 1:
C k C3− k
43
Kiểm tra lại rằng X nhận các giá trị 0, 1, 2, 3 và P(X = k) = , với k = 0, 1, 2, 3. Từ đó
C37
hãy lập bảng phân phối của X.
NHIỆM VỤ 2:
Tính E(X).
NHIỆM VỤ 3:
Chứng tỏ rằng P(X2 = k2 ) = P( X = k ), k = 0, 1, 2, 3. Từ đó hãy lập bảng phân phối của X2 và
tính E(X2).
NHIỆM VỤ 4:
Tính V(X).


HOẠT ĐỘNG 7.2.

THỰC HÀNH TÍNH KÌ VỌNG VÀ PHƯƠNG SAI CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤCNHIỆM VỤ
− Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên thực hiện các nhiệm vụ sau
Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ:
0 < x 0 ta có

lim P (| θn – θ| < e) = 1.
n −>∞


Yêu cầu này đảm bảo cho θn gần với θ với xác suất gần 1 khi n khá lớn.
___
Chẳng hạn nếu a = E(X) và σ2 = V(X) thì X là ước lượng điểm không chệch và vững của a,
1n __

∑ (X k − X) 2 là ước lượng không chệch và vững của σ2 vì vậy với n khá lớn, ta có thể
S2 =
n − 1 k =1
coi
__
X ≈ a và S2 ≈ σ2.
b) Giả sử θ1 và θ2 là hai ước lượng điểm của tham số θ, γ = 1 – α ∈ (0; 1), khoảng (θ1 , θ2 )
gọi là khoảng tin cậy của θ với độ tin cậy γ nếu

P( θ1 < θ < θ2 ) = γ.

Ý nghĩa của khoảng tin cậy là ở chỗ có thể nói trong 100g% trường hợp lấy mẫu khoảng
(θ1 , θ2 ) chứa tham số chưa biết θ hay cũng vậy khẳng định θ1 < θ < θ2 có thể tin cậy ở
mứ c γ.


80
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản