Nhập môn lưu trữ học - Chương 1

Chia sẻ: tieuboingoan

Tài liệu tham khảo đề cương chi tiết phần Nhạp môn lưu trữ học - Chương 1 : những vấn đề chung về lưu trữ học

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nhập môn lưu trữ học - Chương 1

NHẬP MÔN LƯU TRỮ HỌC
NHGiảng viên: TS. Nguyễn Lệ Nhung
Gi
ĐT. 0912581997
ĐT.
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 1
CHƯƠNG I:
Những v/đề chung về ng/vụ lưu trữ
I. Khái niệm Lưu trữ học
II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
III. Mối quan hệ giữa Lưu trữ học với các ngành khoa học
1. Sử học
2. Sử liệu học
3. Văn bản học
4. Thông tin học
5. Bảo tàng,
6. Công bố học
7. ..............TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 2
1. Khái niệm lưu trữ
học
Lưu trữ học là bộ môn khoa học
tổng hợp nghiên cứu những v/đề lý
luận, pháp lý và ph/pháp ng/vụ của
c/tác lưu trữ.
Hiện nay, lưu trữ học đã và đang
được triển khai ng/cứu và giảng dạy ở
hầu hết các quốc gia trên thế giới.TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 3
II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của lưu trữ học
1. Đối tượng
• Những v/đề liên quan đến lý luận và
phương pháp c/tác lưu trữ.
• Những TL được h/thành trong q/trình
h/động của CQ, TC, cá nhân tiêu
biểu (không phân biệt thời gian, xuất
xứ, vật liệu làm ra, kỹ thuật chế tác).

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 4
1. Đối tượng (tiếp theo)
• Luật pháp liên quan đến lĩnh vực LT.
• Các v/đề liên quan đến lĩnh vực LT.
• Các v/đề liên quan đến thuật ngữ LT
• Lịch sử phát triển của c/tác LT
• Vấn đề đào tạo cán bộ ngành LT


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 5
2. Phương pháp nghiên cứu
của lưu trữ học
• Lưu trữ học là bộ môn khoa học thuộc
phạm trù của KHXH. Nó đòi hỏi phải được
xây dựng dựa trên cơ sở ph/pháp luận của
chủ nghĩa Mác-Lênin, nghĩa là phải biết vận
dụng đúng đắn các ng/tắc của chủ nghĩa
DVBC và chủ nghĩa DVLS trong ng/ cứu lý
luận cũng như khi giải quyết các vấn đề
thực tiễn của c/tác LT Việt Nam.


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 6
2. Phương pháp nghiên cứu
của lưu trữ học
(tiếp theo)
• Các ng/tắc bao gồm: ng/tắc tính đảng,
ng/tắc lịch sử, ng/tắc toàn diện và
tổng hợp. Những ng/tắc này là kim chỉ
nam chỉ rõ phương hướng nhận thức
khoa học trong quá trình ng/cứu, giải
quyết các v/đề về lý luận và thực tiễn
c/tác LT của nước ta.


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 7
III. Mối quan hệ giữa Lưu trữ học với
các ngành khoa học khác

• Sử học
• Sử liệu học
• Văn bản học
• Thông tin học
• Bảo tàng,
• Công bố học
• ..............


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 8
Lưu trữ học có mối quan hệ chặt chẽ
với sử học
• Đối tượng ng/cứu của sử học là các sự
kiện lịch sử. Một trong những mục đích
của lưu trữ học là xác định và l/chọn
được những TL có giá trị, phản ánh
đúng đắn và chân thực những sự kiện
lịch sử để lưu lại, giữ lại làm tư liệu
ng/cứu cho các nhà sử học.

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 9
Lưu trữ học có mối quan hệ mật thiết
với sử liệu học
• Đối tượng ng/cứu chính của lưu trữ học là TLLT - một
nguồn sử liệu đáng tin cậy nhất. Sử liệu học ng/cứu
sử liệu để dựng lại các sự kiện lịch sử. TLLT là nguồn
sử liệu trực tiếp có tính chính xác cao để dựng lại các
sự kiện lịch sử. Giá trị của TLLT được xác định dựa
vào độ chân thực của TL so với các sự kiện, hiện
tượng lịch sử. Sử liệu học xác định độ chân thực của
TL. Sử liệu học cung cấp ph/pháp phân tích sử liệu để
giải quyết đúng đắn các v/đề đặt ra trong XĐGTTL.
  lưu trữ học và sử liệu học có mối quan hệ logic và
mật thiết trong việc XĐ độ chính xác và độ chân thực
của TLLT.

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 10
Lưu trữ học liên quan chặt chẽ
với văn bản học
• Văn bản học là một ngành khoa học
ng/cứu quy luật hình thành, ph/pháp
tạo lập văn kiện, các ng/tắc chu
chuyển, truyền đạt và sử dụng văn
bản - một trong những loại hình TLLT
cơ bản. Như vậy, văn bản học đã
cung cấp cho lưu trữ học các thông
tin và ph/pháp để tiến hành phân loại
TL và XĐGTTL.
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 11
Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ
với thông tin học

• Vì lưu trữ học ng/cứu các ph/pháp để
lựa chọn và bảo quản các TL chứa
đựng những thông tin quá khứ có giá
trị cao và tổ chức việc khai thác các
thông tin trong TLLT để phục vụ nhu
cầu xã hội.


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 12
Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ
với bảo tàng học

• Cung cấp các thông tin cho hoạt động
bảo tàng để xây dựng sự thật lịch sử cho
hiện vật bảo tàng, đồng thời hiện vật bảo
tàng cũng là tài liệu lưu trữ
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 13
Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ
với công bố học
• Quyết định đối với loại hình tài liệu nào sẽ
công bố ở mức độ nào

- Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ với văn
học: Lưu trữ học lưu giữ bản thảo của các tác
phẩm văn học, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp
sáng tác của các nhà văn, nhà thơ,…TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 14
Lưu trữ học còn có quan hệ chặt chẽ
với các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật

Giữ lại nhiều tài liệu lưu trữ của khoa học
hàng hóa, khí tượng thủy văn, địa chất
khoáng sản.
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 15
CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Lưu trữ học là gì? Đối tượng và
phương pháp nghiên cứu.
3. Mối quan hệ giữa Lưu trữ học với
các ngành khoa học khác
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997 16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản