Nhập môn ngành điện

Chia sẻ: print_12

Ngành Điện Công Nghiệp giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh. Kỹ sư Điện Công Nghiệp nghiệp thực hiện thiết kế, thiNgành Điện Công Nghiệp giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh. Kỹ sư Điện Công Nghiệp nghiệp thực hiện thiết kế, thi...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nhập môn ngành điện

Nh p môn Ngành i nTháng 8- 20104/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
N i dung

• L ch s phát tri n
• L ch h c t p c a môn h c
• M c tiêu ào t o c a chương trình 2009
• Chương trình ào t o
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
L ch s phát tri n

• Năm 1956, thành l p liên khoa Cơ – i n, m t
trong các khoa u tiên c a i h c Bách khoa Hà
N i.
• Tháng 9/1958 , thành l p khoa i n, tách ra t
liên khoa Cơ – i n .
• Tháng 12 /1995, sau giai o n qu n lý 2 c p ,
thành l p khoa Năng lư ng trên cơ s sát nh p 6
ơn v tr c thu c khoa i n trư c ây.
• Tháng 1 /2000 cho n nay tr l i tên Khoa i n
• Tháng 12/2010 thành l p Vi n i n
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
T ch c ào t o

www.ee.hut.edu.vn Ban lãnh C10-305; 306
o Vi n và
Văn phòng
B/m T ng B/m K thu t
B/m H th ng B/m Thi t b B/m i u
hóa xí nghi p o và tin h c
i n i n- i nt khi n t ng
công nghi p công nghi p


•Các nhóm •Các nhóm •Các nhóm
chuyên môn chuyên môn ….. chuyên môn
•Các phòng •Các phòng •Các phòng
thí nghi m thí nghi m thí nghi m
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
L ch h c t p
1. Gi ng d y trên l p:
1. Gi i thi u c u trúc chung c a chương trình ào t o
2. Hư ng d n m t s k năng báo cáo
3. Gi i thi u v ngành và chuyên ngành trong Khoa
2. Th c hành:
1. i thăm quan m t s nhà máy: Phân nhóm
2. Thăm quan làm quen m t s phòng thí nghi m trong
Khoa i n
3. Làm báo cáo
3. ánh giá: căn c trên báo cáo và quá trình i
th c t p
M c tiêu c a chương trình ào t o

M c tiêu c a Chương trình c nhân K thu t
i n/ i u khi n t ng hóa là trang b cho ngư i
t t nghi p:
(1) Ki n th c cơ s chuyên môn v ng ch c thích
ng t t v i nh ng công vi c khác nhau trong lĩnh
v c r ng c a ngành k i n l c: thi t b i u
khi n, các h th ng t ng s n xu t, các thi t b
và h th ng i n.
(2) K năng chuyên nghi p và ph m ch t cá nhân
c n thi t thành công trong ngh nghi p
M c tiêu c a chương trình ào t o (ti p)

(3) K năng xã h i c n thi t làm vi c hi u qu
trong nhóm a ngành và trong môi trư ng qu c t
(4) Năng l c tham gia xây d ng và phát tri n h
th ng, s n ph m và gi i pháp k thu t c a ngành
k thu t i n l c/ i u khi n t ng hóa phù h p
b i c nh kinh t , xã h i và môi trư ng.
(5) Ph m ch t chính tr , ý th c ph c v nhân dân, có
s c kho , áp ng yêu c u xây d ng và b o v T
qu c.

4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
a ch

• B/m H th ng i n C1-118
• B/m Thi t b i n- i n t : C3-106
• B/m T ng hóa xí nghi p công nghi p: C9-110
• B/m i u khi n t ng: C9- t ng 3
• B/m K thu t o và tin h c Công nghi p:C1-108
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
M c tiêu ào t o
(1) Kh năng ng d ng các ki n th c cơ b n v toán,
khoa h c và k thu t c a ngành.
(2) Kh năng thi t k và th c nghi m, cũng như kh
năng phân tích và ánh giá d li u.
(3) Kh năng thi t k h th ng, thi t k ph n t nh m
áp ng các yêu c u c a th c ti n công nghi p.
(4) Kh năng làm vi c trong m t t p th a ngành, áp
ng òi h i c a các án công nghi p v i s tham
gia c a chuyên gia n t nhi u ngành khác nhau.
(5) Kh năng nh n bi t, di n t và gi i quy t các v n
chuyên ngành
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
M c tiêu ào t o (2)

(6) Hi u bi t v các giá tr o c và ngh nghi p
(7) Kh năng giao ti p chuyên môn có hi u qu .
(8) ư c trang b ki n th c r ng hi u các gi i pháp
công ngh trong b i c nh toàn c u hóa và b i c nh xã h i
riêng c a t nư c.
(9) Hi u ư c s c n thi t, có kh năng và ki n th c cơ s ,
quy t tâm h c t p nâng cao ki n th c ngh nghi p.
(10) Kh năng s d ng các k thu t, k năng, và công c hi n
i c a chuyên ngành c n thi t cho th c ti n.4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Chương trình ào t o giành cho K54
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Khung chương trình ào t o
KH I LƯ NG (Tín ch ,
TT PH N CHƯƠNG TRÌNH GHI CHÚ
TC)
1 Giáo d c i cương 48
1.1 Toán và khoa h c cơ b n 32 26 chung kh i ngành k thu t, 3 b t bu c b sung c a
ngành và 3 t ch n b t bu c

1.2 Lý lu n chính tr 10 Theo chương trình quy nh chung c a B GD- T.
1.3 Giáo d c th ch t (5) GDTC và GDQP-AN không tính vào t ng s tín ch toàn
khóa.
1.4 Giáo d c qu c phòng-an ninh (10 TC hay 165 ti t)


1.5 Ti ng Anh (TOEIC I và TOEIC II) 6


2 Giáo d c chuyên nghi p 83
2.1 Cơ s và c t lõi c a ngành 44 Trong ó 2 án (2 x 2 TC = 4 TC)
2.2 T ch n theo nh hư ng 22 Ch n 1 trong 2 nh hư ng c a ngành*
2.3 T ch n t do 9 Ch n trong danh sách do khoa phê duy t
2.4 Th c t p k thu t 2 ăng ký th c hi n 4 tu n trong th i gian hè t trình
năm th 3

2.5 án t t nghi p c nhân 6 Th c hi n khi ch còn thi u không quá 10 TC t ch n


T ng kh i lư ng chương trình 131
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s
B sung toán và khoa h c cơ b n 6 TC
1 MI2020 Xác su t th ng kê 3(2-2-0-6)
T ch n m t trong hai h c ph n
1 PH1130 V t lý 3(2-1-1-6)
2 ME2040 Cơ h c k thu t 3(3-1-0-6)
Cơ s và c t lõi ngành 46TC
1 EE1010 Nh p môn k thu t ngành i n 3(2-0-3-6)
2 EE2000 Tín hi u và h th ng 3(3-0-1-6)
3 EE2020 Lý thuy t m ch i n I 4(3-1-1-8)
4 EE2030 Trư ng i n t 2(2-0-0-4)
5 EE2110 i n t tương t 3(3-0-1-6)
6 EE2120 Lý thuy t m ch i n II 2(2-0-1-4)

4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
7 EE2130 Thi t k h th ng s 3(3-0-1-6)
8 EE3110 K thu t o lư ng 3(3-0-1-6)
9 EE3140 Máy i n cơ s 3(3-0-1-6)
10 EE3280 Lý thuy t i u khi n I 3(3-1-0-6)
11 EE3410 i n t công su t 3(3-0-1-6)
12 EE3420 H th ng cung c p i n 4(3-1-1-6)
13 EE3490 K thu t l p trình 3(2-2-0-6)
14 EE3510 Truy n ng i n 3(3-0-1-6)
15 EE3810 án I 2(0-0-4-8)4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
T ch n nh hư ng
H th ng i n 22

1 EE4010 Lư i i n 3(3-1-0-8)
2 EE4020 Ng n m ch trong HT 3(3-1-0-6)
3 EE4030 Ph n i n NM và TBA 4(4-0-0-8)
4 EE4040 B o v và i u khi n HT I 3(3-1-0-6)
5 EE4050 KT cao áp I 3(3-1-0-6)
6 EE4060 án II 2(0-0-4-4)

7 EE4061 án III (HT ) 2(0-0-4-4)
8 EE4051 Thí nghi m HT I (CA I, Lư i i n) 1(0-0-2-4)
9 EE4041 Thí nghi m HT II (BV& K, NM &TBA) 1(0-0-2-4)


4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
T ch n nh hư ng
22
Thi t b i n– i nt
V t li u k thu t i n 2(2-0-1-4)
1 EE4081
i u khi n thi t b i n 3(3-0-1-6)
2 EE4070
H th ng o và i u khi n công nghi p 3(3-0-1-6)
3 EE3600

4 EE3480 Vi x lý 3(3-0-1-6)
Máy i n II 3(3-0-1-6)
5 EE4080

6 EE4090 Khí c i n cao áp 3(3-0-1-6)

7 EE4081 K thu t chi u sáng 3(3-1-0-6)

8 EE4091 án II (TB thi t k máy i n) 2(0-4-0-4)

4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Tóm t t n i dung môn h c

• EE2000 Tín hi u và h th ng 3(3-0-1-6)
• H c ph n h c trư c: MI1110 Gi i tích I (ho c
MI1010/MI1013 cũ), MI1140 i s (ho c MI1030/1033
cũ)
• M c tiêu: Trang b cho sinh viên các ki n th c cơ b n v
mô t , phân tích và x lý tín hi u, xây d ng mô hình mô t
h tuy n tính, t o cơ s cho nh ng h c ph n khác trong
chương trình ào t o các ngành k thu t, c bi t là K
thu t i n, i u khi n và T ng hoá. Sinh viên có ư c
phương pháp mô t và gi i quy t các bài toán k thu t d a
trên cách ti p c n h th ng, c l p và b sung cho cách
ti p c n v t lý-hóa h c.
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s ngành

• EE2020 Lý thuy t m ch i n 1 4(3-1-1-8)
• H c ph n h c trư c: MI1120 Gi i tích II (ho c MI1020 cũ), PH1120
V t lý II (ho c PH1020 cũ)
• M c tiêu: Trình bày mô hình m ch c a h th ng thi t b i n. Các
khái ni m cơ b n v m ch i n, các phương pháp cơ b n phân tích
m ch i n tuy n tính ch xác l p và ch quá .
• EE2021 Lý thuy t m ch 2 2(2-0-1-4)
• H c ph n h c trư c: EE2020 Lý thuy t m ch 1 (ho c EE3010 cũ)
• M c tiêu h c ph n: Hư ng d n sinh viên nghiên c u mô hình m ch
ch a các ph n t phi tuy n c a h th ng thi t b i n và mô hình m ch
có thông s r i.4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s ngành
• EE2120 Lý thuy t trư ng 2(2-0-1-4)
• H c ph n h c trư c: MI1120 (Gi i tích 2), PH1120 (V t lý 2)
• M c tiêu:Trang b các ki n th c k thu t cơ s quan tr ng nh t v mô
hình và các phương pháp nghiên c u, tính toán trư ng i n t .

• EE2110 i n t tương t 3(3-0-1-6)
• H c ph n h c trư c: EE2020 Lý thuy t m ch i n I (ho c EE3010 cũ)
• M c tiêu: K t thúc h c ph n, sinh viên ph i n m ư c nguyên lý làm
vi c c a các m ch i n t cơ b n, các vi m ch tương t và s , có kh
năng phân tích và thi t k các m ch i n t trong k thu t o lư ng,
i u khi n.4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s (ti p)
• EE2130 Thi t k h th ng s 3(3-0-1-6)
• H c ph n h c trư c: IT1110 Tin h c i cương (ho c IT1010 cũ)
• M c tiêu: Trang b cho sinh viên các ki n th c cơ b n v bi u di n và
x lý thông tin s trong các thi t b i n t , t o cơ s cho sinh viên ti p
thu t t các h c ph n khác c a các ngành K thu t i n, K thu t i u
khi n và t ng hóa
• EE3110 K thu t o lư ng 3(3-0-1-6)
• H c ph n h c trư c: EE2020 Lý thuy t m ch I (ho c EE3010 cũ),
MI2020 xác su t TK
• M c tiêu: Cung c p cho sinh viên các ki n th c cơ b n c a k thu t o
(sai s , kho ng o c a k thu t o lư ng, gia công k t qu o, nguyên
lý ho t ng c a thi t b , các ph n t c u thành). Giúp sinh viên hi u
cách s d ng các thi t b o lư ng trong h th ng s n xu t cũng như
các thi t b làm vi c c l p trong các phòng thí nghi m. H c ph n còn
cung c p cho sinh viên ki n th c ti p c n các h c ph n như i u
khi n quá trình, o và i u khi n công nghi p.
Các môn cơ s (ti p)
• EE3140 Máy i n cơ s 3(3-0-1-6)
• H c ph n h c trư c: EE2030 Lý thuy t trư ng
• M c tiêu: Cung c p cho sinh viên ki n th c cơ b n v máy i n. Sau
khi h c xong h c ph n này sinh viên ph i hi u rõ c u t o và nguyên lý
làm vi c c a các lo i máy i n, mô hình toán mô t các quá trình v t lí
trong máy i n và các c tính ch y u c a các lo i máy i n.
• EE3280 Lý thuy t i u khi n I 3(3-1-0-6)
• H c ph n h c trư c: EE2000 (Tín hi u và h th ng)
• M c tiêu: Trang b cho sinh viên các ki n th c cơ b n v phân tích
ch t lư ng h th ng; các nguyên t c i u khi n cơ b n (truy n th ng,
ph n h i); các phương pháp thi t k b i u khi n liên t c tuy n tính
trong mi n t n s và trong mi n th i gian.


4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s (ti p)
• EE3410 i n t công su t 3(3-0-1-6)
• H c ph n h c trư c: EE2110 i n t tương t (ho c EE3052 cũ)
• M c tiêu: Cung c p cho sinh viên ki n th c cơ b n v quá trình bi n
i năng lư ng i n dùng các b bi n i bán d n công su t cũng như
nh ng lĩnh v c ng d ng tiêu bi u c a bi n i i n năng. Ngư i h c
s có hi u bi t ch c ch n v nh ng c tính c a các ph n t bán d n
công su t l n, các quá trình bi n i xoay chi u – m t chi u (AC –
DC), xoay chi u – xoay chi u (AC – AC), m t chi u – m t chi u (DC –
DC), m t chi u – xoay chi u (DC – AC) và các b bi n t n. Môn h c
yêu c u ngư i h c bi t s d ng m t s ph n m m mô ph ng như
MATLAB, PLEC,… nghiên c u các ch làm vi c c a các b bi n
i. Sau môn h c này ngư i h c có kh năng tính toán, thi t k nh ng
b bi n i bán d n trong nh ng ng d ng ơn gi n.


4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s (ti p)
• EE3420 H th ng cung c p i n 4(3-1-1-6)
• H c ph n h c song hành: EE3140 Máy i n cơ s (ho c EE3142 cũ)
• M c tiêu: Cung c p cho ngư i h c các ki n th c v nguyên lý làm vi c
c a h th ng phát, truy n t i và phân ph i i n năng. Ngư i h c s
n m v ng ư c c u trúc, nguyên lý ho t ng c a các ph n t chính
trong m t h th ng i n trung và h áp. Sau môn h c này ngư i h c s
bi t cách tính toán, quy ho ch, thi t k và v n hành các h th ng cung
c p i n m b o yêu c u c a ph t i.
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s (ti p)
• EE3490 K thu t l p trình 3(2-2-0-6)
• H c ph n h c trư c: IT1110 (Tin h c i cương, IT1010 cũ)
• M c tiêu: Trang b cho ngư i h c nh ng k thu t cơ b n và
nâng cao trong thi t k và phát tri n chương trình ph n m m,
t p trung rèn luy n tư duy l p trình và phương pháp gi i quy t
bài toán nh m t 4 yêu c u: hi u qu , hi u su t, tin c y và
giá tr s d ng l i. Sau khi hoàn thành h c ph n, sinh viên có
kh năng t bài toán, thi t k chương trình, mã hóa và ki m
th chương trình s d ng m t ngôn ng l p trình b c cao tiêu
bi u (C/C++) gi i quy t các bài toán trong lĩnh v c khoa h c
k thu t nói chung và trong các ngành K thu t i n và K
thu t i u khi n và t ng hóa nói riêng;

4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s (ti p)
• EE3510 Truy n ng i n 3(3-0-1-6)
• H c ph n h c trư c: EE3410 i n t công su t (ho c EE3410 cũ),
EE3140 Máy i n cơ s (ho c EE3142 cũ)
• M c tiêu: Cung c p cho ngư i h c các ki n th c cơ b n v quá trình
bi n i i n năng thành cơ năng x y ra trong m ch l c c a h th ng
B bi n i i n - ng cơ i n. Ngư i h c s n m v ng ư c nguyên
lý sinh mô men i n t , cách xây d ng các c tính và các phương
pháp thông d ng i u ch nh mô men và t c c a ng cơ i n
(trong h th ng) trong các ch làm vi c khác nhau, tùy thu c vào
yêu c u c a cơ c u máy. Sau môn h c này ngư i h c có th tính toán,
l a ch n, tích h p ư c các h th ng truy n ng i n thông d ng phù
h p cho yêu c u công ngh c a cơ c u máy.
• ây là h c ph n cơ b n c a h th ng t ng hóa s n xu t.

4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s (ti p)
• EE3810 án I 2(0-0-4-8)
• H c ph n h c trư c: EE2110 i n t tương t , EE2130 thi t k h
th ng s , EE3110 k thu t o lư ng, EE 3280 lý thuy t i u khi n t
ng
• M c tiêu: T o cho sinh viên có th t nghiên c u và làm vi c theo
nhóm theo n i dung c a ngành i u khi n và t ng hóa theo hư ng
th c hi n án v n d ng các ki n th c v i n t tương t , i n t s ,
vi x lý, k thu t o và k thu t i u khi n t thi t k xây d ng
m t s n ph m c th theo s hư ng d n, g i ý c a giáo viên hư ng
d n.
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s
B sung toán và khoa h c cơ b n 6 TC
1 MI2020 Xác su t th ng kê 3(2-2-0-6)
T ch n m t trong hai h c ph n
1 PH1130 V t lý 3(2-1-1-6)
2 ME2040 Cơ h c k thu t 3(3-1-0-6)
Cơ s và c t lõi ngành 55TC
1 EE1010 Nh p môn k thu t ngành i n 3(2-0-3-6)
2 EE2000 Tín hi u và h th ng 3(3-0-1-6)
3 EE2020 Lý thuy t m ch i n I 4(3-1-1-8)
4 EE2030 Lý thuy t trư ng 2(2-0-0-4)
5 EE2110 i n t tương t 3(3-0-1-6)
6 EE2120 Lý thuy t m ch i n II 2(2-0-1-4)
7 EE2130 Thi t k h th ng s 3(3-0-1-6)
8 EE3110 K thu t o lư ng 3(3-0-1-6)
9 EE3140 Máy i n cơ s 3(3-0-1-6)
10 EE3280 Lý thuy t i u khi n I 3(3-1-0-6)
11 EE3410 i n t công su t 3(3-0-1-6)
12 EE3420 H th ng cung c p i n 4(3-1-1-6)
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s ti p
13 EE3480 Vi x lý 3(3-0-1-6)

14 EE3490 K thu t l p trình 3(2-2-0-6)

15 EE3510 Truy n ng i n 3(3-0-1-6)

17 EE3550 i u khi n quá trình 3(3-1-0-6)

19 EE3600 H th ng o và i u khi n công nghi p 3(3-0-1-6)

20 EE3810 án I 2(0-0-4-8)

21 EE3820 án II 2(0-0-4-8)

22 EE4220 i u khi n Logic và PLC 3(3-1-0-6)

4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s (ti p)
• EE3820 án II2(0-0-4-8)
• H c ph n h c trư c: EE 3140 Máy i n cơ s , EE3410 i n t công
su t, EE3510 Truy n ng i n
• M c tiêu: T o cho sinh viên có th t nghiên c u và làm vi c theo
nhóm theo n i dung c a ngành i u khi n và t ng hóa theo hư ng
th c hi n án v n d ng các ki n th c v i n t công su t, k thu t
l p trình, máy i n, h th ng cung c p i n và truy n ng i n ng
d ng các k thu t o và k thu t i u khi n t thi t k xây d ng
m t s n ph m c th theo s hư ng d n, g i ý c a giáo viên hư ng
d n.
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các môn cơ s (ti p)
• EE3480 Vi x lý 3(3-0-1-6)
• H c ph n h c trư c: EE2130 Thi t k h th ng s (ho c EE3072 cũ)
• H c ph n song hành: EE3490 KT l p trình
• M c tiêu:
• Sinh viên hi u ư c cơ ch ho t ng c a h i u khi n s dùng vi x
lý. Có th thi t k , xây d ng m t h vi i u khi n gi i quy t m t bài
toán th c t
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
• EE3550 i u khi n quá trình3(2-2-0-6)
• H c ph n h c trư c: EE3280 Lý thuy t i u khi n I ho c
các h c ph n tương ương (ví d EE3281, EE3282,
EE3283 cũ).
• M c tiêu: Sinh viên ư c trang b ki n th c cơ s v các
nguyên lý i u khi n quá trình, c u trúc và c tính các
thành ph n h th ng i u khi n quá trình, có kh năng áp
d ng toán, v t lý và lý thuy t i u khi n xây d ng mô
hình quá trình công ngh , phân tích và thi t k h th ng
i u khi n quá trình ng d ng r ng rãi trong lĩnh v c hoá
ch t, ch bi n, khai thác và năng lư ng.

4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
• EE3600 H th ng o và i u khi n công nghi p 3(3-
0-1-4)
• H c ph n h c trư c: EE3280 (Lý thuy t i u khi n I) ho c
các h c ph n tương ương (ví d EE3281, EE3282,
EE3283 cũ), EE3110 (K thu t o lư ng)
• M c tiêu: Sinh viên ư c trang b các ki n th c cơ b n v
c u trúc, ch c năng và nguyên lý làm vi c c a các thành
ph n tiêu bi u trong m t h th ng t ng hoá công
nghi p hi n i. Sinh viên có kh năng t nghiên c u tìm
hi u, v n hành và b o trì m t h th ng ã l p t, tham
gia thi t k và ưa vào v n hành m t h th ng m i.

4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
T ch n nh hư ng
i u khi n t ng 10TC

Lý thuy t i u khi n II 3(3-1-0-6)
1 EE4230

H th ng i u khi n s 3(3-0-1-6)
2 EE4435

Thi t k h i u khi n nhúng 3(2-1-1-6)
3 EE4401

án chuyên h th ng i u khi n 1(0-0-2-4)
4 EE4400
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
T ch n nh hư ng
T ng hóa

H th ng i u khi n s 3(3-1-0-6)
1 EE4435

Trang b i n – i n t các máy công 4(3-1-0-8)
2 EE4240
nghi p
Thi t k h i u khi n nhúng 3(2-1-1-6)
3 EE4401
Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
4/3/2011
T ch n nh hư ng
K thu t o và Tin h c Công nghi p

1 EE4260 Thi t k thi t b o 2(2-1-0-4)

2 EE4250 X lý tín hi u 3(3-0-1-6)

3 EE4251 Thi t k h nhúng 3(3-1-0-6)

4 EE4253 Cơ s d li u 2(2-1-0-4)
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Chương 2. K năng báo cáo
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
2.1 B c c c a báo cáo

• Nhi m v
• Các lý lu n cơ b n
• Các n i dung chính
• Các k t qu t ư c
• Ki n ngh sáng ki n
• K t lu n
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
2.2 Ví d : Mô hình ch V- Thi t k và qu n lý h th ng
Phân tích Ki m ch ng l i Ki m tra các
các yêu th hi n c a
c u h th ngKi m ch ng l i Ki m tra
Thi t k
ph n tích
sơ kh i
h p


Ki m tra
Thi t k
t ng ph n
chi ti t
tMã hóa
Nhi m v

• Các yêu c u c n t ư c
• Muc tiêu l n
• M c tiêu c th
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Nhi m v


Yêu c u?

Thương ph m ho c các
h th ng thi t k : H tin
Tài li u tham kh o h c và i n t , vv…
• Th a mãn yêu c u c a khách hàng
• m b o úng kỳ h n
• Th o mãn các giàng bu c v ch t lư ng
V n thi t k
Dung hòa các giàng bu c
trong mô hình
H th ng :
• Song song
• ng b
Ngu n tài li u : • ki n trúc phân l p, phân
• chu n hóa các yêu c u tán,vv …
• trình bày
• • ti n tri n
• b o dư ng
• b n v ng


Phương pháp lu n :
• Trình bày t nhi u góc nhìn khác
nhau
• B o hành k t qu
• D dàng ánh giá
• T ch c i u hành án
Phân tích và các c tính c a các yêu c u
• các hi u bi t chính, • các i tác c nh tranh,
• các thông tin có ư c, • có khăng khi gi i thích nguyên nhân
• Các h tr , trư c khi tìm cách th c hi n
• các thành ph n
Ti ng nói
Ch
Mô hình

Các c tính k thu t
chính xác
Hình dung tin c y
C a khách hàng T ng th
Các yêu c u
Thu n l i Khó khăn
Mô t các yêu c u,
Tr ng tâm / i tho i Kho ng cách v i khách hàng/nhà thi t k ,
S an th o b n u, Diversité partenaires (thu th p, ngư i s d ng,
ngư i cài t, b o hành, nhà ch t o)
Nghiên c u các kh năng th c hi n,
Ki m ch ng l i các yêu c u
Quy t nh phát tri n
Thi t k sơ b
Thi t k = ưa ra mô hình c a h th ng
Ti n thi t k = ưa ra ki n trúc c a mô hinhg

« là m t v n ph c t p,
C n ph i ơn gi n hóa các v n khó »H chương trình

H chương trình con 1 H chương trình con 2
Ph n t cu i
C g ng ph n t hóa m t
M t ph t có th g i là m t ơn v , mô un, m t i tư ng ho c m t ơn
ngư i có th th c hi n ư c
Chú ý : ơn gi n hóa -> gi m ph c t p nhưng l i tăng các k t n i
Thi t k chi ti t

Thi t k chi ti t : ưa ra mô hình comportemental

« Có nghĩa là xác nh văn b n hóa n i dung c a m i m t ph n t »Système logiciel

Sous-système 1 Sous-système 2
Composant terminal• D li u
• i u khi n
• Giao di n
Mã hóa/th c hi n
« Có nghĩa là tích h p các thành ph n»Système logiciel
•Données
Données
•Données
••Données
•Contrôles
Contrôles
Sous-système 1 Sous-système 2 •Contrôles
••Contrôles
•Interfaces
Interfaces
•Interfaces
•Interfaces

Composant terminalThi t k Nguyên v t liêu Ngôn ng
Mã hóa ngôn ng b c cao Mã th c hi n
Ki m tra
Ki m tra : xác nh h th ng v i các yêu c u

« ki m tra t ng ơn v , Ki m tra tích h p, Ki m tra h th ng »


Công
Th i gian
Mô t b i
khách hàng
2.3 Lý lu n cơ b n

• Phương pháp khoa h c ư c th c hi n
• Phân tích tìm ra gi i pháp k thu t cho nhi m
v ã ươc t ra.
• Căn c dưa trên lý thuy t ã ươc nghiên c u
(SV- ã ư c h c)
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
2.4 K t qu t ư c, k t ngh

• Trình bày nh ng k t qu t ư c
• Các k t qu th nghi m trên h th ng
• xu t hư ng gi i quy t các v n t n t i
• Hư ng phát tri n
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Chương 3. M t s k năng chính s d ng
các chương trình s an th o văn b n và trình
chi u
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
M t s nguyên t c cơ b n

• nh d ng văn b n:
– Kích thư c, căn l
– D ng font ch : Times New Roman/Arial
– Xây d ng ch m c: thư ng ch ánh n m c 3
• Chia theo chương
– Hình v , b ng ư c ánh s theo chương
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các n i dung c a văn b n – án môn
h c/chuyên ngành
• Trang bìa:
– Tên án
– Ngư i th c hi n:
• H và tên
• L p/ MHSV
– Ngư i hư ng d n (thư ng kèm theo ch c danh/h c v )
– Tháng năm th c hi n
• M cl c
• Gi i thích ch vi t t t
• Danh m c hình v , b ng
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Các n i dung c a văn b n (ti p)

• N i dung chính c a văn b n
– Các chương
– Các m c
• Tài li u tham kh o
• Ph l c
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
3.2 nh d ng văn b n

• nh d ng trang (Page setup)
– Margin
– Size
– Orientation
• Ki u ch (styles)
– Ki u font ch (kích thư c, kho ng cách gi a các dòng,
ánh ch s như th nào)
– i v i ch m c có th dùng s n (s d ng ki u heading)4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
ánh s t ng hình/b ng

• S d ng ki u (styles)
• S d ng caption
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
L pm cl ct ng

• S d ng các ch m c t ng
• Xây d ng m c l c (table of content/figures)
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
V hình, bi u

• Các hình v Shapes
• Công c v Drawing
• Hình v ph i ư c ưa vào m t khung kh i b
xê d ch
• kh i b xê d ch ch - c n nh nghĩa m t style
c a ch trong hình v
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Chương trình trình chi u (PowerPoint)

• Ki u c a t trình chi u (slide)
• Phân b trong t trình chi u (Layout)
• nh d ng chu n cho Slide s d ng (thay i
trong Slide Master):
– View Slide Master
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
M t s hi u ng cơ b n

• S d ng ch ch y
• S d ng ch c năng Animations Custom
Animation
• Có th trình chi u t ng (s d ng Slide Show)
4/3/2011 Khoa i n – Trư ng i h c Bách khoa Hà n i
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản