Nhật ký sổ cái

Chia sẻ: quanvokiem

Bộ, Sở: … Đơn vị: … (Ban hành theo quy định số: 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) NHẬT KÝ - SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký - Sổ cái) Năm……………. Mẫu số : S01- H Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI Số hiệu 2 Ngày tháng 3 Số phát sinh Số hiệu TK đối ứng Nợ Có 7 Số thứ tự dòng 8 Tài khoản …….... Nợ 9 Có 10 Tài khoản …….... Nợ 11 Có 12 Tài khoản …….... Nợ Có 13 14 Tài khoản …….... Nợ Có … … Tài khoản …….... Nợ 61 Có 62 4 Số dư đầu kỳ -Cộng phát sinh...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản