Nhôm

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
66
lượt xem
8
download

Nhôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu hình electron, 13Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, nguyên tố Độ âm điện: 1.61 Số oxi hóa: +3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhôm

  1. Vị trÝ , cÊu t¹o TÝnh chÊt vËt lý NH«m TÝnh chÊt ho¸ häc øng dông vμ s¶n xuÊt
  2. I. VÞ trÝ vµ cÊu t¹o • VÞ trÝ: Al(z=13), nhãm IIIA, chu k× III •CÊu h×nh electron 13Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, nguyªn tè p • §é ©m ®iÖn: 1.61 •Sè oxi ho¸ : +3 •M¹ng tinh thÓ: LËp ph−¬ng t©m diÖn
  3. II. TÝnh chÊt vËt lÝ Sgk/T 171
  4. II.TÝnh chÊt ho¸ häc *NhËn xÐt: Cã 3 electron líp ngoµi cïng, E0= -1,66 V nªn Al cã tÝnh khö m¹nh (sau kim lo¹i kiÒm, kiÒm thæ) Al → Al3 + + 3e T¸c dông víi phi kim * Víi Oxi: 0 +3 4 Al + 3O2 → 2 Al2O3 t0 ( Líp bao bäc vμ b¶o vÖ) 4Al (Hg) + 3O2 → 2 Al2O3 + 4Hg (hçn hèng) (mäc dμi) (tiÕp tôc th©m nhËp)
  5. * Víi halogen, l−u huúnh … o +3 t0 2AlBr 2Al + 3 Br2 → 3 t0 Al S 2Al +3S → 2 3
  6. T¸c dông víi axit -Víi axit HCl, H2SO4 lo·ng: 0 +3 2 Al +6 HCl → 2AlCl3 + 3 H2↑ -Víi axit HNO3, axit H2SO4 (®Æc, nãng): 2 Al + 6 H2SO4®Æc nãng→ Al2(SO4)3 + 3 SO2↑+ 6 H2O Chó ý: Víi axit HNO3 (®Æc, nguéi), axit H2SO4 (®Æc, nguéi) Al bÞ thô ®éng ho¸: Al + HNO3 ®Æc, nguéi → Al*(kh«ng cã hiÖn t−îng) → Ph¶n øng kh«ng x¶y ra Al* + HCl
  7. T¸c dông víi n−íc +3 0 + 6H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3H2↑ (1) 2Al (bao bäc thanh nh«m) Nªn (1) dõng nhanh chãng Khi t¹o hçn hèng Al (Hg) 2Al (Hg)+ 6H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3H2↑ + 2Hg (2) (®Èy Al ra ph¶n øng víi H2O ) Nªn (2) tiÕp tôc
  8. 4.T¸c dông víi oxit cña kim lo¹i khãi tr¾ng Mg Al,Fe2O3 c¸t 0 t0 +3 Fe2O3 +2Al → Al2O3 +2Fe (1) t0 Cr2O3 +2Al→ Al2O3 +2Cr (2) Al2O3 Fe (1), (2) lµ nh÷ng ph¶n øng nhiÖt nh«m
  9. T¸c dông víi dung dÞch kiÒm Nh÷ng vËt b»ng nh«m bÞ hoµ tan bëi dd NaOH, Ca(OH)2…. * Ph−¬ng tr×nh:
  10. H·y cho biÕt tÝnh chÊt, sè oxi ho¸ cña Al, gi¶i thÝch vμ lÊy vÝ dô? TÝnh khö m¹nh (sau kim lo¹i kiÒm, kiÒm thæ) Sè «xi ho¸ ®Æc tr−ng: +3 V× 13Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 cã E3s≈ E3p > Ec¸c líp phÝa trong
Đồng bộ tài khoản