Nhôm và các hợp chất của nhôm

Chia sẻ: phidoigabay940

Tài liệu tham khảo bài tập hóa chuyên đề Nhôm và các hợp chất của nhôm

Nội dung Text: Nhôm và các hợp chất của nhôm

BÀI TẬP NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM
Dạng 1: Bài tập muối Al tác dụng với axit và bazo

Bài 1: Cho dd chứa a mol Al2(SO4)3. Trong trường hợp nào sau đây thu được 2a mol
Al(OH)3? Cho dd trên vào
A. dd Ca(OH)2 dư B. dd NH3 dư. C. dd NaOH dư D.Đáp án khác
Bài 2: Al(OH)3 không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. dd H2SO4 B. B. dd Ca(OH)2 C. dd KOH. D. D. dd NH3.
Bài 3: Cho một mẫu Kali vào 200 ml dung dịch A chứa muối Al2(SO4)3. Sau khi K tan
hết thu được kết tủa và 5,6 lít khí (đktc). Tách kết tủa, sấy khô nung đến khối lượng
không đổi thu được 5,1 gam chất rắn. Nồng độ mol/ lít của dung dịch A là:
A. 0,2M. B. 0,15M. C. 0,375M. D.0,05M.
Bài 4: Hòa tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch A.
Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1 M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Nung kết
tủa thu được đến khối lượng không đổi thu được chất rắn nặng 0,51 gam .Tinh giá trị
của V
A. 1,1 lít B. 0,8 lít C. 1,2 lít D. 1,5 lít
Bài 5:Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Ba với số mol bằng nhau vào nước được dung
dịch X. Cho từ từ HCl 0,5M vào X cho đến khi kết tủa đạt giá trị lớn nhất thì cần dùng
200ml. Tính m
A. 8,2gam B. 16,4gam C. 13,7gam D. 9,55gam
Bài 6: Cho Na tác dụng với 100ml dung dịch AlCl3 thu được 5,6 lít H2 (Đktc) và kết
tủa. Lọc kết tủa rồi đem nung nóng đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam chất
rắn . Tính nồng độ mol/lít của AlCl3
A. 1,5M B. 2,5M C. 1,0M D. 2,0M
Bài 7: A-2007:Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện
tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. B. chỉ có kết tủa keo trắng.
C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. D. không có kết tủa, có khí bay lên.
Bài 9: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M,
lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1, O = 16, Al =
27)
A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2.
Bài 8: B-2009:Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2
(dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng
không đổi, thu được chất rắn Z là
A. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. B. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3.
C. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. D. Fe2O3.
Bài 9:Trộn V ml dung dịch KOH 2M vào cốc đựng 300ml dung dịch Al2(SO4)3
0,25M .Ta thu được một kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 5,1
gam chất rắn .Tính V (0,15lít hoặc 0,25 lít)
A. 0,15 lít B. 0,25 lít C. (0,15lít hoặc 0,25 lít) D. 0,25 lít và 0,35 lít
Bài 10. A-2007: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để
thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ
A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4. C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản