Nhôm và hợp chất

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
457
lượt xem
155
download

Nhôm và hợp chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rắn,màu trắng,không tan và không tác dụng nước, nóng chảy trên 2050oC Là oxit lưỡng tính: tác dụng axit và bazo Bằng phản ứng hóa học nào để nhận biết được 2 bình chứa 2 dung dịch: Al(NO3)3 và NaNO3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhôm và hợp chất

 1. GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO GI ÁN ĐIỆN TỬ Giáo viên: Đào Văn Thuần Trường THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Mỹ tho-Tiền Giang
 2. Bài 27(2tiết) NHÔM VÀ HỢP NHÔM VÀ CHẤT CỦA NHÔM CH
 3. NỘI DUNG I-Vị trí trong CấuXem bảelectron: hình ng bảng tuần HTTH.Viết cấu hình 6 2 1 hoàn, cấu hình 1s22s22p 3s 3p electron electron và cho biết nguyên tử hoặc[Ne]3s23p1 vị trí của Al - Nhóm IIIA - Chu kì 3 - Số oxi hóa +3
 4. NỘI DUNG I-Vị trí và cấu hình II-Tính chất vật lí Các Em coi sách,tự rút ra ý chính
 5. NỘI DUNG Các em quan sát thí I-Vị trí và cấu hình nghiệm.Viết II-Tính chất vật lí → Al3+ Tính khử mạnh Al nh phản + 3e phương trì III-Tính chất hóa học 1)Tác dụng phi kim 1)Tác dụng phi kim ứng +3 0 2 Al + 3 Cl2 → 2 AlCl3 Coi TN 0 +3 to 4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3
 6. NỘI DUNG I-Vị trí và cấu hình II-Tính chất vật lí *Với HCl và H2SO4 loãng → H2 III-Tính chất hóa học 1)Tác dụng phi kim 0 +1 +3 0 2)Tác dụng axit 2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2 *Với HNO3em tự viết phảđặc,nóng Các loãng,HNO3 n và H2SO4 đặc,nóng trường ứng trong các hợp sau +5 +6 N hoặc S → số oh thấp hơn
 7. NỘI DUNG I-Vị trí và cấu hình II-Tính chất vật lí III-Tính chất hóa học o +3 +2 0 +5 t Al + 4 HNO3 l → Al(NO3)3 + NO +2 H2O 1)Tác dụng phi kim 2)Tác dụng axit 0 +6 +3 +4 2Al +6 H2SO4 đ →Al2(SO4)3 +3 SO2+6 H2O * Nhôm thụ động với HNO3 đặc nguội hoặc H2SO4 đặc nguội
 8. NỘI DUNG I-Vị trí và cấu hình 3) Tác dụng oxit kim loại II-Tính chất vật lí III-Tính chất hóa học (phản ứng nhiêt nhôm) (ph 1)Tác dụng phi kim +3 0 to 2)Tác dụng axit 2 Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2 Fe 3)Tác dụng oxit KL 4) Tác dụng nướcết cho 4)Tác dụng nước Em nào vi +1 +3 0 0 Al + 3H2O → pứ này3 2 2 Thầy Al(OH) + 3 H Dù ở to cao, Al cũng không tác dụng H2O vì có lớp Al2O3 bảo vệ
 9. NỘI DUNG I-Vị trí và cấu hình 5) Tác dụng dung dịch kiềm II-Tính chất vật lí III-Tính chất hóa học +3 0 Al + NaOH + ác2em quan sát 2 2 2 CH O →NaAlO + 3 H 1)Tác dụng phi kim 2)Tác dụng axit thí nghiNatri aluminat ệm.Giải 3)Tác dụng oxit KL thích và viết pứ 4)Tác dụng nước Giải thích: 5)Tác dụng dd kiềm 3 Al + 3H2O → Al(OH)3 + 2 H2 (1) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2)
 10. NỘI DUNG I-Vị trí và cấu hình II-Tính chất vật lí IV- Ứng dụng và III-Tính chất hóa học 1)Tác dụng phi kim trạng thái tự nhiên 2)Tác dụng axit 3)Tác dụng oxit KL Các em coi sách 4)Tác dụng nước và nêu các ý chính 5)Tác dụng dd kiềm IV-Ứng dụng,trạng thái tự nhiên
 11. NỘI DUNG I-Vị trí và cấu hình II-Tính chất vật lí III-Tính chất hóa học Phương pháp: điện phân Al2O3 nóng 1)Tác dụng phi kim chảy 1) Nguyên liệu 2)Tác dụng axit 3)Tác dụng oxit KL Quặng boxit Al2O3.2H2O (lẫn tạp chất 4)Tác dụng nước Fe2O3 và SiO2 ), được làm nguyên chất 5)Tác dụng dd kiềm IV-Ứng dụng,trạng 2) Điện phân Al2O3 nóng chảy 2) thái tự nhiên V-Sản xuất nhôm Al2O3(2050oC) Còn 1)Nguyên liệu 2)Điện phân nhôm 900oC trộn criolit (AlF3.3NaF) oxit nóng chảy
 12. NỘI DUNG I-Vị trí và cấu hình II-Tính chất vật lí * Cực âm(catot):bằng tấm than III-Tính chất hóa học chì,đặt ở đáy thùng 1)Tác dụng phi kim Al3+ + 3e → Al 2)Tác dụng axit 3)Tác dụng oxit KL * Cực dương(anot):bằng than chì 4)Tác dụng nước 2O2- → O2 + 4e 5)Tác dụng dd kiềm IV-Ứng dụng,trạng đpnch Ptpứ: 2Al2O3 → 4Al + 3O2 thái tự nhiên V-Sản xuất nhôm 1)Nguyên liệu Sau 1 thời gian phải thay cực dương, 2)Điện phân nhôm vì O2 đốt cháy C thành CO và CO2 oxit nóng chảy
 13. CỦNG CỐ BÀI 1)Trong những điều kiện thích hợp, bột nhôm có thể khử được A. Cr2O3, Cu(NO3)2 Giỏi lắm B. CuO, NaCl Các em về nhà chuẩn C. MgO, CaCl2 bị bài tập trang D. Fe2O3, Ca(NO3)2 128(SGK) vào dung dịch 1)Cho một mảnh nhôm NaOH. Hãy viết các phản ứng xảy ra.
 14. B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM TRỌNG CỦA NHÔM NỘI DUNG *Rắn,màu trắng,không tan và không I-Nhôm oxit : tác dụng nước, nóng chảy trên 2050oC Al2O3 *Là oxit lưỡng tính: tác dụng axit và 1-Tính chất Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2Obaz Al2O3 + 6H+ → 2Al3+ + 3H2O Các em quan sát thí Al2O3 + 2 NaOH → 2 NaAlO2 + H2O nghiệm Natri aluminat và viết pứ Al2O3 + 2OH- → 2AlO2- + H2O
 15. B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM TRỌNG CỦA NHÔM NỘI DUNG I-Nhôm oxit : Al2O3 1-Tính chất 2-Ứng dụng Các em tự coi sách
 16. B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM TRỌNG CỦA NHÔM NỘI DUNG *Chất rắn,màu trắng,kết tủa dạng keo I-Nhôm oxit : Al2O3 *Là hidroxit lưỡng tính: tác dụng axit và baz 1-Tính chất AlCl3+3NH3+3H2O→Al(OH)3 +3NH4Cl 2-Ứng dụng Al3++3NH3+3H2O→Al(OH)3 +3NH4+ II-NhômHidroxit Al(OH)3 Al(OH)3+3HCl→AlCl3+3H2O Các em quan sát Al(OH)3+3H+→Al3++3H2O các thí nghiệm Al(OH)3+NaOH→NaAlO2+2H2O Al(OH)3+OH-→AlO2-+H2O
 17. B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM TRỌNG CỦA NHÔM NỘI DUNG I-Nhôm oxit: Al2O3 1-Tính chất 2-Ứng dụng Em nào giải thích II-Nhômhidroxit: được phèn chua Al(OH)3 dùng làm trong III-Nhôm sunfat: Al2(SO4)3 nước
 18. B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN B-MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM TRỌNG CỦA NHÔM NỘI DUNG I-Nhôm oxit: Bằng phản ứng hóa học Al2O3 1-Tính chất nào để nhận biết được 2 2-Ứng dụng bình chứa 2 dung dịch: II-Nhômhidroxit: Al(NO3)3 và NaNO3 Al(OH)3 III-Nhôm sunfat: Al2(SO4)3 IV-Cách nhận biết ion Al3+
 19. CỦNG CỐ BÀI 1) Cho bột nhôm tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, không có khí thoát ra. Dung dịch thu được sau phản ứng,tác dụng NaOH dư có A.Khí tthoátra làm xanh giấy A.Khí hoát ra làm xanh giấy quì ttímẩm quì ím ẩm B.Kếếtttủakeo trắng sau đó B.K t ủa keo trắng sau đó Hay lắmtanhhếếtt ta cùng tan vui C.Dung dịch vẫn trong suốt, C.Dung dịch vẫn trong suốt, không màu không màu D.Khí mùi khai,kếếtttủakeo D.Khí mùi khai,k t ủa keo ttrắngsau đó ttanhếết rắng sau đó an h t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản