Nhu cầu sinh thái cây khoai lang

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
315
lượt xem
125
download

Nhu cầu sinh thái cây khoai lang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuy là loại hoa màu có nguồn gốc nhiệt đới ( Nam Mỹ, Ấn Độ), khoai lang có thể mọc được trên nhiều loại đất và khí hậu khác nhau. Tuy nhiên dễ cho năng suất cao..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhu cầu sinh thái cây khoai lang

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh m«n häc: Hoa mµu (b¾p - ®Ëu xanh - khoai lang) phÇn: khoai lang ch−¬ng 3. nhu cÇu sinh th¸i Biªn so¹n bëi D−¬ng Minh, gi¶ng viªn chÝnh
 2. &Kˆ‡QJ 1+8 &h|8 6,1+ 7+$v, &h< .+2$, /$1* 7X\ ODŽ ORD›L KRD PDŽX FR‘ QJX†—Q J†šF QKL…›W „‡‘L 1DP 0\ hQ i†œ NKRDL ODQJ Yƒ™Q FR‘ WK…˜ PRœF „ˆ‡œF WU…Q QKL…—X ORD›L „ƒšW YDŽ NKŒ Kƒ›X NKD‘F QKDX 7X\ QKL…Q „…™ FKR Q‚QJ VXƒšW FDR QR‘ Fƒ—Q FR‘ QKˆQJ „Lƒ—X NL…›Q WKŒFK K‡œS „…˜ W‚QJ WUˆ‡QJ ih7 i$, .KRDL ODQJ FR‘ WK…˜ PRœF „ˆ‡œF WU…Q QKL…—X ORD›L „ƒšW NKD‘F QKDX WˆŽ VD FƒšX FD‘W „…šQ VH‘W Q‚›QJ 7X\ QKL…Q ORD›L „ƒšW WKŒFK K‡œS QKƒšW Yƒ™Q ODŽ „ƒšW [†šS G…™ WKRD‘W WKX\ FR‘ VD FƒšX WˆŽ FD‘W „…šQ WKW SKD FD‘W YDŽ SKDL PDŽX P‡ /\‘ Wˆ‡QJ QKƒšW ODŽ „ƒšW WKW SKD FD‘W FR‘ QKL…—X KˆX F‡ YDŽ O‡‘S WKˆ‘ FƒšS SKDL G…™ WKƒšP Qˆ‡‘F 7KHR /ˆX %DR 1KL…›P 7UXQJ 4X†šF ORD›L „ƒšW SKD FD‘W FR‘  VH‘W ODŽ WKŒFK K‡œS QKƒšW Y‡‘L NKRDL ODQJ iƒšW VH‘W Q‚›QJ WKˆ‡ŽQJ Fƒ\ FKR Q‚QJ VXƒšW NH‘P FX G…™ E PH‘R PR‘ QKL…—X Qˆ‡‘F SKƒ˜P FKƒšW [ƒšX W‚QJ WUˆ‡QJ FKƒ›P YDŽ NKR‘ W†—Q WUˆ lt „ƒšW WKW Fƒ\ WKˆ‡ŽQJ FKR QKL…—X U…™ „ˆ›F YDŽ U…™ SKX› WKD\ Y‰ FKR QKL…—X U…™ FX .KRDL ODQJ ODŽ ORD›L Fƒ\ Wˆ‡QJ „†šL FKX „ˆ‡œF P‚›Q 1R‘ PRœF W†šW ‡ „ƒšW „D „ˆ‡œF OXƒQ FDQK QKL…—X KˆX F‡ S+ WKŒFK K‡œS ODŽ WˆŽ   W†šW QKƒšW ODŽ WˆŽ    .+q +h€8 1KL…›W „†œ 0‚›F GXŽ Wˆ‡QJ „†šL NKD‘ NKD‘QJ KD›Q FKX QR‘QJ NKD‘ YDŽ FR‘ WK…˜ PRœF „ˆ‡œF ‡ Y‹ „†œ WˆŽ  4 %‚–F YDŽ 1DP QKˆQJ NKRDL ODQJ FKX OD›QK UƒšW NH‘P i…˜ PRœF W†šW QR‘ Fƒ—Q QKL…›W „†œ QJDŽ\ YDŽ „…P Wˆ‡QJ „†šL ƒšP D‘S 9‰ Yƒ›\ ‡ QKL…›W „‡‘L NKRDL ODQJ FKR FX FR‘ SKƒ˜P FKƒšW W†šW ŒW [‡ YDŽ QJRœW WURQJ OX‘F ‡ †Q „‡‘L NKRDL ODQJ FKR ŒW FX YDŽ QKL…—X [‡ &ƒ\ Fƒ—Q QKL…›W „†œ WˆŽ  4& FR‘ WK…˜ FKX „ˆ›QJ „…šQ QKL…›W „†œ 4& 1KL…›W „†œ FDR JLX‘S SKD‘W WUL…˜Q WKƒQ OD‘ G…™ GDŽQJ 7X\ QKL…Q Q…šX „ƒšW ƒ˜P PDŽX P‡ PDŽ QKL…›W „†œ OD›L FDR WK‰ Fƒ\ FKŠ FKR WKƒQ OD‘ PDŽ NK†QJ WD›R FX &X NKRDL ODQJ Qƒ˜\ Pƒ—P W†šW ‡  4& 7KƒQ OD‘ PRœF W†šW ‡  4& FX SKD‘W WUL…˜Q W†šW ‡  4& 7KHR .DQR QKL…›W „†œ Fƒ—Q WKL…šW „…˜ Fƒ\ TXDQJ K‡œS W†šW ODŽ  4& ‡ Fƒ\ FRQ YDŽ 4& ‡ Fƒ\ WUˆ‡QJ WKDŽQK 1KL…›W „†œ WKƒšS K‡Q 4& WK‰ Vˆ› TXDQJ K‡œS VH NH‘P lt „†œ FDR Gˆ‡‘L P NKRDL ODQJ FR‘ WK…˜ WU†—QJ „ˆ‡œF TXDQK Q‚P $vQK VD‘QJ $vQK VD‘QJ UƒšW TXDQ WURœQJ „…šQ Vˆ› WD›R FX 7KŒ QJKL…›P FKR WKƒš\ FX SKD‘W WUL…˜Q W†šW QKƒšW ‡   JL‡Ž FKL…šX VD‘QJ P†™L QJDŽ\ 7X\ QKL…Q D‘QK VD‘QJ FKX DQK Kˆ‡QJ \…šX K‡Q QKL…›W „†œ WURQJ TXD‘ WU‰QK WD›R YDŽ SKD‘W WUL…˜Q FX YDŽ FKL SK†šL WU…Q NKD Q‚QJ TXDQJ K‡œS FXD OD‘ +L…›X VXƒšW TXDQJ K‡œS 1$5 FXD NKRDL ODQJ WKƒšS   JPQJDŽ\ W†šL „D ODŽ  JPQJDŽ\ WURQJ OX‘F NKRDL Wƒ\ FR‘ 1$5 WˆŽ  JPQJDŽ\ JL†šQJ E‚–S 7XŽ\ WKHR „‚›F „L…˜P VLQK WUˆ‡QJ FXD FD‘F JL†šQJ 1$5 W‚QJ „…šQ W†šL „D ‡  WKD‘QJ VDX „R‘ JLDP Gƒ—Q 1$5 WURQJ JLDL „RD›Q VDX FDŽQJ O‡‘Q FR‘ OH G…™ „ˆD „…šQ W‚QJ Q‚QJ VXƒšW iLQK 7K…š /†œF  76 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7
 3. 'R FƒšX WD›R TXƒ—Q WK…˜ NH‘P ERŽ ODQ /$,   KL…›X V†š Vˆ GX›QJ D‘QK VD‘QJ FKŠ FR‘    1ˆ‡‘F &ƒ\ Fƒ—Q QKL…—X Qˆ‡‘F OX‘F „DQJ W‚QJ WUˆ‡QJ PD›QK 7KŒ QJKL…›P ‡ 7UXQJ 4X†šF FKR WKƒš\ NKRDL ODQJ Fƒ—Q NKRDQJ  OŒW Qˆ‡‘FNJ FKƒšW NK† OX‘F „DQJ W‚QJ WUˆ‡QJ YDŽ OŒWNJ OX‘F WKX KRD›FK 7XŽ\ JLDL „RD›Q W‚QJ WUˆ‡QJ ƒ˜P „†œ WKŒFK K‡œS QKƒšW ODŽ  Qˆ‡‘F KˆX GX›QJ h}P „†œ „ƒšW TXD‘ FDR ! Fƒ\ VH FKR QKL…—X U…™ FRQ ODŽP „ƒšW NK†QJ „ˆ‡œF WKRD‘QJ YDŽ FX VH QKR „L 7URQJ PXŽD NK† Q…šX JLˆ ƒ˜P „†œ „ƒšW NKRDQJ  WKX\ GXQJ VH JLX‘S Q‚QJ VXƒšW O‡‘Q Jƒ—Q Oƒ—Q VR Y‡‘L NK†QJ Wˆ‡‘L YDŽ E KD›Q 77 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7
Đồng bộ tài khoản