Nhức đầu và vấn đề ăn uống

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
19
download

Nhức đầu và vấn đề ăn uống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhức đầu là một trong những vấn đề về sức khoẻ mà chúng ta thường gặp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhức đầu trong đó chế độ ăn uống cũng có thể gây nhức đầu trực tiếp hoặc tao thuận lợi cho bệnh xuất hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhức đầu và vấn đề ăn uống

  1. Nh c u và v n ăn u ng
  2. Nh c u là m t trong nh ng v n v s c kho mà chúng ta thư ng g p. Có nhi u nguyên nhân d n n nh c u trong ó ch ăn u ng cũng có th gây nh c u tr c ti p ho c tao thu n l i cho b nh xu t hi n TS. LÂM VĨNH NIÊN (Gi ng viên trư ng H Y dư c TP. HCM) m c nh nh t, nh c u có th bi u hi n là c m giác châm chích. Nh c u n ng có th khi n ngư i b nh không còn kh năng tư duy, làm vi c. Tuy v y, ph n l n các trư ng h p nh c u không ph i là bi u hi n c a m t b nh nghiêm tr ng. Nhưng n u xu t hi n m t ki u nh c u m i, b n nên i ki m tra s c kho tìm nguyên nhân. Nh ng ki u nh c u thư ng g p Có 3 ki u nh c u thư ng g p: nh c u ki u căng, nh c n a u và nh c u ki u c m. Trong ó, nh c u ki u căng là d ng au u thư ng g p nh t. Chúng thư ng i kèm v i căng cơ u, c và vai, v i bi u hi n au u âm , liên t c, kéo dài t vài gi n vài ngày. Ngư i b nh thư ng mô t như b ép l i t d i băng qu n quanh u, gi ng như khi mang m t cái nón ch t.
  3. Nh c n a u ít g p hơn au u ki u căng, và thư ng g p ph n hơn nam gi i. Nh c n a u thư ng bi u hi n thành cơn ng t quãng, có th tái phát trong nhi u năm. Khi ang trong cơn nh c, ngư i b nh có th c m th y bu n nôn, tăng nh y c m v i ánh sáng và âm thanh, m t m , th y ch m sáng, d i sáng trong m t… M t s ngư i b thư ng xuyên có th bi t nh ng tri u ch ng báo hi u cơn nh c us p n. Nh c u ki u c m ít g p hơn 2 ki u nh c u trên, và thư ng x y ra nam gi i hơn là ph n . Nh c u ki u c m thư ng xu t hi n t ng t v i tâm i m quanh m t m t, kèm ch y nư c m t, và có th b ngh t mũi cùng bên m t. Cơn nh c u thư ng kho ng 45 phút, có th có vài cơn trong ngày và tái phát trong vài tu n, vài tháng, r i bi n m t trong m t th i gian cũng vài tu n, vài tháng cho n khi m t c m nh c u xu t hi n l i. Ch ăn u ng M c dù v n chưa có các nghiên c u mang tính k t lu n v m i liên quan gi a vi c ăn u ng và nh c u, nhưng ngư i ta cũng th y có m t s lo i th c ăn có th làm kh i phát cơn nh c u nhi u hơn các lo i th c ăn khác. M t s th c ph m ch a tyramine có th kích ho t m t dây chuy n ph n ng trong cơ th d n n co m t s m ch máu trong não, ti p sau ó l i
  4. có ph n ng ngư c l i làm dãn m ch máu. Chính chu i s ki n này d n n tri u ch ng nh c u.Tyramine là s n ph m trung gian c a quá trình chuy n i tyrosine (m t acid amin có trong nhi u lo i protein) thành epinephrine (m t hormone có ho t tính cao ư c s n xu t b i ph n tu c a tuy n thư ng th n). Các lo i th c ph m có hàm lư ng tyramine cao có th k g m th t cá trích, gan gà, u ph ng, phô- mai, c bi t là phô-mai c ng Th t ã qua ch bi n như hot dog, xúc xích, th t xông khói có ch a hàm lư ng cao nitrate. Nitrate s b kh thành nitrite b i nư c b t và vi khu n ư ng ru t. Vào cơ th , nitrite gây dãn m ch d n n nh c u, b ng m t. B t c gia v nào cũng có th kh i phát cơn nh c u. Cơ ch nói chung chưa rõ, nhưng có th liên quan n s nh y c m mùi v m ts ngư i, nh t là m t s gia v có mùi hăng. Ch ng h n như nư c x t salad là h n h p các gia v , do ó nó cũng gây nh c u trong nhi u trư ng h p. Caffeine là m t ch t kích thích có trong t nhiên, ư c dùng trong m t s lo i th c ăn và nư c gi i khát. Caff eine có th là m t ch t có s n, ho c ư c b sung thêm trong cà phê, trà, cô-ca, m t s th c u ng nh và trong c m t s lo i thu c gi m au hay i u tr au n a u. Caff eine là ch t co m ch nh , có tính kích thích, ã ư c s d ng có hi u qu trong i u
  5. tr gi m au và nh c u. Tuy nhiên, caff eine có hi n tư ng d i ngư c sau khi s d ng, do ó ngư i b nh nh c u cũng không nên l m d ng nó. Ngư i b nh nh c u có th dùng t i a 200mg m i ngày; nhưng nh ng ngư i b nh c u thư ng xuyên nên tránh dùng caff eine hoàn toàn. Ch t c n (ethanol) có trong các th c u ng như rư u, bia, có th gây nh c u thông qua m t vài cách th c. u tiên, nó là ch t dãn m ch tr c ti p và d n n nh c u. Bên c nh ó, ethanol còn có tính l i ti u, khi n bài ti t nhi u lư ng mu i, vitamin, ch t khoáng ra kh i cơ th qua nư c ti u. U ng nhi u ethanol có th Tyramine Ethanol Ch t Tyramine, Ethanol có trong th c ph m là 2 trong nh ng nguyên nhân gây nh c u gây m t nư c và m t thăng b ng các ch t trong cơ th . Ngoài ra, th c u ng ch a c n còn có th ch a m t s ph ch t nh m t o tính c trưng c a nó; nh ng ch t này l i cũng có th gây nh c u n u ư c tiêu th v i lư ng nhi u. Như v y m t s lo i th c ph m có th là nguyên nhân gây nh c u tr c ti p ho c t o thu n l i cho cơn nh c u xu t hi n. Nh ng ngư i b nh c u thư ng xuyên nên tìm hi u phát hi n tính nh y c m c a cơ th mình i v i nh ng lo i th c ph m nào, t ó có nh ng bi n pháp h n ch trong b a ăn và sinh ho t h ng ngày.
Đồng bộ tài khoản