Những bước cơ bản xây dựng nội dung website hiệu quả

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
129
lượt xem
72
download

Những bước cơ bản xây dựng nội dung website hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Tạo sự chú ý (Attention): mục đích duy nhất của phần này là thu hút sự chú ý của khách hàng. 2. Vấn đề (Problem): phần này sẽ nói về những vấn đề khách hàng gặp phải mà trong đó sản phẩm chính là một giải pháp, thường được miêu tả bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc nhằm nêu bật lên những khó khăn do vấn đề đó mang lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những bước cơ bản xây dựng nội dung website hiệu quả

  1. Nh ng bư c cơ b n xây d ng n i dung website hi u qu 1. T o s chú ý (Attention): m c ích duy nh t c a ph n này là thu hút s chú ý c a khách hàng. 2. V n (Problem): ph n này s nói v nh ng v n khách hàng g p ph i mà trong ó s n ph m chính là m t gi i pháp, thư ng ư c miêu t b ng ngôn ng giàu c m xúc nh m nêu b t lên nh ng khó khăn do v n ó mang l i. 3. Gi i pháp (Solution): ph n này s nói lên nh ng gi i pháp kh c ph c v n c a khách hàng, nhưng chưa ti t l thông tin chi ti t v s n ph m.
  2. 4. S n ph m: ph n này ch miêu t v a thông tin v s n ph m nh m giúp khách hàng hi u t ng th v s n ph m h s mua. i u quan tr ng là ph i kích thích s tò mò c a h v các tính năng c a s n ph m. 5. B ng ch ng (Proof): ph n này t p h p thông tin v b o ch ng c a khách hàng khi s d ng s n ph m; cũng như các s li u th ng kê và d li u nh m minh ch ng cho l i ích c a s n ph m. ây cũng là ph n giúp gi i áp nh ng t ch i c a khách hàng. 6. L i chào hàng (Offer): ph n này nói v giá s n ph m, ưa ra nh ng ph n thư ng áp d ng trong th i gian ng n, cũng như các phương pháp thúc y khách hàng nhanh chóng ra quy t nh mua hàng. 7. Hành ng (Action): ph n này nói cho khách hàng 4 i m: làm gì k ti p, i u gì s x y ra khi làm, t i sao c n ph i làm (nh c nh h v nh ng l i ích) và nh t o thêm Tái bút (PS) cu i n i dung gi i thi u s n ph m nh m nh c nh h nên nhanh chóng mua s n ph m. Nh ng kĩ thu t này cũng có th áp d ng khi vi t n i dung gi i thi u s n ph m trên email, bài vi t ăng báo hay g i cho khách hàng hay nh ng n i dung s d ng cho m c ích thuy t ph c khách hàng. Kĩ thu t t o s chú ý 1. Vi t n i dung tiêu hi u qu t o ra m t dòng tiêu hi u qu và thu hút s chú ý c a ngư i c, b n c n ph i chú ý t i 3 y u t sau: làm sao t o ra s tò mò, làm sao gi i thi u l i ích s n ph m và nh ph i ng n g n và súc tích. Hãy c ví d sau: “Làm sao c p v ch ng này có th tr kho n vay 14,432 USD ch trong v n v n 3 tháng?”
  3. B n có th th y r ng, tiêu này ã t o ra s tò cho ngư i c b ng cách t ra câu h i nh m nêu b t lên ư c l i ích là b ng cách nào c p v ch ng ó có th tr h t kho n vay 14,432 USD ch trong 3 tháng. o n tiêu này có n i dung rõ ràng và thu hút ư c s chú ý c a ngư i c và thúc yh c ti p ph n n i dung chính sau ó. Khi vi t tiêu , hãy nh 3 tiêu chu n trên. Cách t t nh t là vi t ra 3 phiên b n khác nhau c a cùng m t tiêu . Sau ó hãy ki m tra t ng phiên b n và ch n ra cái t t nh t. 2. Giúp khách hàng ra quy t nh Hãy giúp khách hàng ra quy t nh (quy t nh xem có c ti p n i dung hay không) có 2 m c ích: lo i b nh ng khách hàng không ph i là ti m năng và t o ra lòng tin nh ng khách hàng ti m năng. Hãy th ng th n v i h ngay t u r ng h có th mong i i u gì sau khi c n i dung phía dư i. M t s copy writer chuyên nghi p g i kĩ thu t này là “ i trư c” khách hàng. Cách t t nh t là hãy s d ng nh ng l i ích. Xem ví d sau: Chào b n, “N u ang ph i chìm ng p trong các kho n vay và mu n tìm m t l i thoát, câu chuyên c a c p v ch ng sau s cho b n câu tr l i…nhưng i u ó chưa ph i là t t c . Trư c khi c xong, b n có th ưa ra quy t nh m t cách chính xác r ng gi i pháp này s giúp b n kh i ng l i tình hình tài chính c a b n thân… ngay t ngày hôm nay…” Ch ra v n M t trong cách gi i thi u s n ph m hi u qu là b n ph i ch ng t cho khách hàng th y r ng b n hi u rõ v n c a h . C n ph i ch ra ư c âu là v n và nh ng r c r i do v n ó gây ra. Có 2 cách:
  4. 1. Ch ra v n c a khách hàng Kĩ thu t này giúp ch ra nh ng v n c a riêng khách hàng b ng cách t câu h i hay miêu t nh ng khó khăn h g p ph i, ví d : “B n có c m th y chán n n khi luôn ph i ánh v t t ư cs tho i mái v tài chính trong khi l i luôn b b a vây b i nh ng kho n vay tín d ng?” Dĩ nhiên, n i dung sau ó s ch ra m t cách chi ti t nh ng r c r i do v n c a khách hàng gây ra và trong ó s n ph m c a b n s là m t gi i pháp. 2. K nh ng câu chuy n có s ng c m Phương pháp ti p c n này nh nhàng hơn. B n ch ra nh ng r c r i khách hàng ang g p ph i b ng cách d n ra câu chuy n c a ngư i khác, ví d : “3 năm trư c, hôn nhân c a ABC và XYZ g n như i n k t thúc. Nguyên nhân: thư ng xuyên có tranh cãi v ti n b c. B vây quanh b i gánh n ng c a các kho n vay tín d ng và kho n vay trang tr i h c phí th i còn sinh viên, c p v ch ng tr này g n như t b m i hy v ng…” Như b n th y, ví d này ch ra r c r i gây ra b i nh ng kho n vay b ng cách s d ng ví d c a ngư i khác. Ti p theo ó là nh ng thông tin chi ti t hơn và th m chí còn có th g i m ra m t s chuy n i: “Mãi n khi h phát hi n ra gi i pháp có th giúp mình thoát kh i các kho n vay tín d ng và m ra m t ni m hy v ng m i cho tương lai tài chính c a mình…”
  5. Kĩ thu t t o s chuy n ti p b ng cách nêu ra nh ng l i ích ã t o nên s tò mò và ã cu n hút khách hàng xem ti p n i dung… Nêu ra gi i pháp ây là lúc b n s trình bày v gi i pháp mang l i cho khách hàng trư c khi chính th c b t u gi i thi u v s n ph m. Vi c gi i thi u v s n ph m lúc này có th khi n khách hàng không t p trung hi u rõ v gi i pháp. Dư i ây là m t ví d : “Dù tin hay không, b n s không ph i dành c cu c i tr h t các kho n vay. Trong vài th p k qua, ngày càng có nhi u khách hàng bi t t i m t gi i pháp ơn gi n thoát kh i chúng. Gi i pháp này g i là “nguyên t c thanh lí kho n vay…”* * Ch là ví d minh h a b n c d hình dung: Ti p theo b n s gi i thích b ng cách nào “nguyên t c thanh lí kho n vay” có th giúp khách hàng. Tuy nhiên b n không ư c ng gì t i thông tin c th v s n ph m. Sau khi ã “bán” xong gi i pháp, hãy d n ra nh ng ví d v l i ích khách hàng s nh n ư c khi s d ng s n ph m. Gi i thi u v s n ph m N u gi i pháp ã ư c mô t c th và rõ ràng, gi ây khách hàng ã s n sàng ón nh n thông tin gi i thi u v s n ph m. Hãy mô t s n ph m, nh ng gi i pháp s n ph m t o ra t ư c l i ích ã ư c trình bày c th nh ng ph n trên. Ví d : “N u ã s n sàng khám phá ‘nguyên t c thanh lí kho n vay’ có th h tr b n th nào trong cu c s ng, thì ph n m m “cách thoát n ” s làm i u ó tr nên ơn gi n hơn. ây là ph n m m multi-media mà b n có th t s d ng. Ph n m m này s giúp b n lên k ho ch t ng bư c thanh toán h t các
  6. kho n vay trong th i gian ng n. ây là nh ng l i ích b n s nh n ư c khi t i ph n m m này v ” Ti p ó, b n s mô t chi ti t v nh ng c i m và tính năng c a s n ph m i kèm v i nh ng l i ích c th . Ví d : “S d ng 6 phép tính tài chính: khám phá ra chính xác s ti n b n ã và ang ư c s d ng và cho nh ng vi c gì, qua ó b n có th s d ng chúng m t cách h p lý hơn m b o s an toàn v tài chính v i “phép tính ngân sách”. Hãy khám phá ra chính xác b n c n ph i tr nh ng gì và th t ra sao…” Như b n th y, các phép tính là nh ng ch c năng và m i ch c năng ang ư c “bán” b ng cách mô t chính xác nh ng l i ích khách hàng s nh n ư c. Nh ng n i dung ti p theo s ư c vi t theo hư ng này: luôn t p trung nh ng miêu t chi ti t vào l i ích.
Đồng bộ tài khoản