Những cách xin việc sáng tạo

Chia sẻ: abcdef_2

Chúng ta sống, làm việc bao giờ cũng có những qui tắc nhất định. Nhưng không phải lúc nào cũng cần phải răm rắp theo những qui tắc ấy, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, ngay cả khi đi tìm việc cũng vậy. Bạn có thể “phạm qui” với 6 qui tắc này:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản