Những câu chuyện tiếu lâm hay nhất thế giới - 8

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
156
lượt xem
64
download

Những câu chuyện tiếu lâm hay nhất thế giới - 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

quan thị và quan võ hỗn chiến - chửi cha thằng bao thái - đón sứ tàu - thi vẽ - cấy rẽ ruộng bà chúa liễu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những câu chuyện tiếu lâm hay nhất thế giới - 8

  1. 71 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI hûáng lui goát. Trïn àûúâng vïì, qua löëi cuä, sùén buát mûåc, Quyânh àïì lïn vaách phuã hai chûä "Ngoåa Sún". Khi Chuáa goåi vaâo hoãi, Quyânh noái nhû thêåt: - Khaãi Chuáa, nhaâ thêìn chêåt chöåi, nhûäng cún noáng bûác, thêìn phaãi boã nhaâ lïn nuái nùçm hoáng maát, "Ngoåa Sún" nghôa laâ nùçm úã trïn nuái, coá thïë thöi aå ! Tiïån tay, thêìn viïët chúi, chùèng coá gò àïí Chuáa bêån têm caã. Röìi Quyânh noái laãng sang chuyïån khaác nhû àoåc thú, bònh vùn laâm Chuáa quïn ài. ñt lêu sau, Chuáa vaâ baâ Chñnh Cung ài tuêìn thùm caãnh phöë phûúâng, qua nhiïìu núi thêëy hai chûä "Ngoåa Sún" xuêët hiïån la liïåt trïn caác vaách tûúâng, cûãa nhaâ... Baâ Chñnh Cung khöng hiïíu dên chuáng viïët hai chûä àoá coá yá nghôa gò, liïìn quay sang hoãi Chuáa, Chuáa truyïìn goåi möåt ngûúâi àïën hoãi nguyïn cúá. Ngûúâi kia run lêíy bêíy, thûa: - Chuáng con laâ keã heân moån döët naát, àêu daám sinh chûä. Viïåc naây chùèng qua chó taåi Traång Quyânh àêëy aå ! Baâ Chñnh Cung döî ngoåt: - Traång Quyânh baão caác ngûúi thïë naâo? Cûá têu thêåt, ta seä xin Chuáa tha töåi cho. - Têu lïånh baâ ! Traång Quyânh coá lêìn vaâo nöåi phuã, vïì maách vúái chuáng con laâ Chuáa àang bêån "Ngoåa Sún", röìi giaãi thñch rùçng: ngoåa laâ nùçm, nùçm lêu thò phaãi nguã, nguã thò phaãi ngaáy. Sún laâ nuái, maâ nuái thò phaãi coá àeâo. "Ngaáy Àeâo" noái laái laåi thò..., con khöng daám noái ra àêu. Khöng ngúâ boån treã con nghe loãm àûúåc lúâi Traång, buöìn tay viïët bêåy baå lung tung. Xin lïånh baâ tha cho con! Hiïíu roä àêìu tïu cêu chuyïån naây laâ Quyânh, coá laâm lúán chuyïån ra chó töí thïm xêëu mùåt maâ thöi, baâ Chñnh Cung àaânh giuåc Chuáa mau mau lïn kiïåu, lùång leä trúã vïì Phuã cho nhanh. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  2. 72 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI QUAN THÕ VAÂ QUAN VOÄ HÖÎN CHIÏËN Quyânh biïët boån quan thõ vaâ quan voä trûúác giúâ khöng ûa nhau, beân nghô caách cho chuáng tó voä vúái nhau möåt bûäa, àöìng thúâi àïí xem caái döët naát cuãa chuáng àïën mûác naâo. Möåt höm, Quyânh àïën nhaâ viïn quan hoaån giûä chûác giaám ban, àoåc cho nghe möåt cêu àöëi nhû sau: "Thõ vaâo chêìu, thõ àûáng, thõ tröng, thõ muöën êëy, thõ khöng coá gêåy." Traång giaãi thñch cho hùæn hiïíu chûä "thõ" àêy coá nhiïìu nghôa, göìm caã hêìu, tröng êëy, cêåy... röìi noái khaáy: - Keã naâo àêåt cêu àöëi naây laâ coá yá duång ngûä àïí aám chó caác quan thõ nhû ngaâi. Àiïìu àoá minh baåch lùæm, ai àoåc cuäng coá thïí hiïíu àûúåc. Tïn giaám ban nghe thïë thò maáu noáng böëc lïn túái àêìu, khöng kõp suy tñnh gò caã, hoãi ngay: - Àöì choá maá! Traång coá biïët thùçng naâo daám chúi troâ höîn xûúåc nhû thïë khöng? Quyânh baão: - Chñnh xaác thò töi khöng biïët, nhûng töi àoåc àûúåc cêu àöëi êëy bïn dinh quan àïí àöëc. Maây naây, töi noái cho ngaâi biïët vêåy thöi, xin chúá coá heá möi, öng ta biïët thò khöí lêy àïën töi àêëy nheá! Quyânh noái xong thò kiïëu ra vïì röìi ài ngay àïën nhaâ quan àïì àöëc. Gùåp quan, Quyânh khoe rùçng vûâa àoåc àûúåc möåt cêu àöëi hay úã dinh quan giaám ban. Quan àïì àöëc baão Quyânh àoåc cho öng ta nghe. Quyânh nhùn mùåt, lùæc àêìu nguêy nguêíy: - Cêu àöëi hay nhûng àöåc àõa lùæm, chó coá nhûäng tay cûå phaách múái coá thïí ra tûâ thêm nhû vêåy. Hún nûäa, hònh nhû coá keã muöën aám chó ngaâi hay sao êëy, chùèng hiïíu sao hoå laåi thuâ ngaâi àïën thïë nhó. Quan voä duâ sao cuäng àùæc lûåc hún chûá, khöng coá voä thò vùn söëng sao nöíi, thïë maâ laåi tòm caách chúi khùm ngaâi...! http://www.ebooks.vdcmedia.com
  3. 73 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI Quan voä mùåt àoã bûâng lïn nhû gaâ cùæt tiïët, nghiïën rùng treâo treåo, baão Quyânh: - Öng cûá àoåc cho töi nghe. Töi xem laâ thùçng naâo... maâ cho noá möåt trêån nïn thên múái àûúåc! Quyânh giaã vúâ gaäi àêìu gaäi tai nhúá laåi röìi àoåc: -Vuä yã maånh, vuä ra vuä maá, vuä bõ mûa, vuä bïån xoùæn löng! Àaä thïë, àoåc xong, Quyânh laåi coân ra veã xuyát xoa thaán phuåc: - Chûä vuä tai aác thêåt. Möåt tûâ maâ àöìng êm, diïîn àûúåc böën, nùm nghôa: maånh, muáa, mûa, löng... Thïë thò coá thaánh hoaá múái àöëi laåi àûúåc! Tûâ höm àoá trúã ài, quan àïì àöëc vaâ quan giaám ban kònh nhau ra mùåt. Cho àïën möåt höm, Quyânh nghe àaám gia nhên khaáo nhau: hai nhaâ quan kia keáo "quên" höîn chiïën möåt trêån kõch liïåt. Xong trêån, caã hai àïìu túi taã. Riïng Quyânh thò biïët roä: caái àaám quan vùn voä ùn trïn ngöìi tröëc êëy àuáng laâ möåt boån vö laåi döët naát. Hai phe àaánh nhau vúä àêìu, sûát traán nhûng àêu biïët rùçng chuáng àaä bõ chñnh Quyânh àaánh vêåy! CHÛÃI CHA THÙÇNG BAÃO THAÁI Quyânh vöën thñch àuâa, laåi thïm trong buång khöng ûa nhaâ vua laâ keã hay nghe lúâi gieâm nõnh cuãa àaâm ö quan trong triïìu. Möåt höm beân nghô caách cho nhaâ vua möåt vöë. Saáng súám höm êëy, Quyânh baão gia nhên ra chúå noái vúái caác nhaâ haâng thõt rùçng coá sûá Taâu sang chúi, triïìu àònh chuêín bõ laâm tiïåc rêët to àïí khoaãn àaäi nïn nhaâ vua sai mònh ra chúå dùån caác haâng thõt khöng àûúåc baán cho ai nûäa. Têët caã thõt úã chúå - heo, boâ, gaâ, choá... cûá viïåc àem maâ sùæt vuån ra sùén, àïën trûa seä coá ngûúâi ra lêëy hïët. Caác chuã haâng thõt hñ hûãng, tûúãng laâ àûúåc möåt meã khaá, thi nhau thaái thõt vuån ra röìi ngöìi chúâ. Nhûng chúâ maäi cho àïën trûa cuäng chaã thêëy ai, cho túái khi trúâi àaä xïë chiïìu vêîn chùèng thêëy ma naâo ra lêëy http://www.ebooks.vdcmedia.com
  4. 74 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI thõt. Coá keã tûác quaá beân tòm àïën têån nhaâ Quyânh maâ hoãi cho ra leä. Quyânh noái vúái hoå: - Chùæc laâ ai muöën chúi soã töi, laâm haåi caác baác àêëy thöi chûá coá tiïåc tuâng gò àêu naâo? Àaä thïë, caác baác cûá viïåc löi nhûäng ai "Baão thaái" ra maâ chûãi cho àúä tûác! Caác chuã haâng thõt khöng biïët tïn keã àaä baão hoå thaái thõt, àaânh neán húi gaâo lïn chûãi. Anh noå baão chõ kia: - Chûãi ài! Keáo caã möì maã nhaâ noá kïn maâ chûãi. Cha noá chûá! Caái thùçng "Baão Thaái"! ÀOÁN SÛÁ TAÂU Triïìu àònh chuêín bõ àoán sûá nhaâ Thanh sang nûúác ta. Chuáa nghe noái tïn naây laâ keã höëng haách, húåm hônh, beân kïu Quyânh vaâo, giao cho giûä viïåc nghïnh tiïëp. Quyânh phuång maång vua, àöìng thúâi xin triïåu thïm baâ Àoaân Thõ Àiïím giaã laâm ngûúâi baán haâng nûúác cho khaách qua àûúâng, coân mònh giaã trang laâm anh laái àoâ àûa sûá böå qua söng. Khaách Taâu àïën, ài ngang quaán baâ Àiïím, thêëy trong haâng coá möåt cö gaái xinh xùæn ngöìi baán, liïìn huâa nhau keáo vaâo uöëng nûúác, sùén coá buöng lúâi choåc gheåo, búän cúåt. Möåt tïn lñu lo àoåc bêng quú: "Nam bang nhêët thöën thöí bêët tri nhên canh" (Möåt têëc àêët nûúác Nam khöng biïët bao nhiïu ngûúâi caây, yá cho rùçng àaân baâ nûúác Nam lùèng lú) Baâ Àiïím àang nhai trêìu, nhöí toeåt möåt baäi, àoåc: "Bùæc quöëc chû àaåi phu, giai do thûã àöì xuêët" (Boån quan quyïìn phûúng Bùæc àïìu tûâ chöî àoá maâ ra caã ) Nghe xong cêu êëy, caã boån ngûâng uöëng nûúác, troân mùæt, haá höëc http://www.ebooks.vdcmedia.com
  5. 75 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI miïång nhòn baâ Àiïím. Chuáng khöng thïí ngúâ rùçng möåt baâ baán nûúác bïn àûúâng laåi coá sûác hoåc kinh ngûúâi àïën thïë ! Khaách ra ài, xuöëng àoâ cuãa Quyânh. Khi àoâ àïën giûäa söng, möåt tïn trong nhoám sûá Taâu nhöåt buång, vaäi rùæm nghe möåt tiïëng "buãm". Khöng thêëy xêëu höí thò thöi, hùæn coân àoåc möåt cêu chûäa theån xêëc xûúåc: Löi àöång Nam bang (Sêëm àöång nûúác Nam) Quyânh àang cêìm cheâo, liïìn àûáng cêåy vaåch quêìn àaái voâng cêìu qua àêìu sûá, vûâa àaái vûâa àoåc: Vuä qua Bùæc haãi (Mûa qua bïí Bùæc) Tïn sûá Taâu giêån àiïn tiïët, xöåc laåi àõnh àaánh Quyânh, Quyânh trúã caán cheâo thuã thïë röìi mùæng: "Tiïìn phaát löi, hêåu phaát vuä, thiïn àõa chi lyá naåi hó " (Sêëm àöång trûúác, ùæt sau seä coá mûa, luêåt trúâi àêët laâ thïë ) Caã boån khaách Taâu sûãng söët nhòn nhau, khöng thöët àûúåc möåt lúâi vò cêu àöëi àaáp bùæt bñ quaá àuáng cuãa anh laái àoâ. Caã nhoám trong buång vûâa tûác, vûâa súå, cûá ngêåm miïång cho àïën núi. THI VEÄ Sûá Taâu vöën laâ möåt tay veä rêët gioãi. Möåt höm, hùæn khoe taâi vúái Quyânh, ra gioång thaách thûác: - Ta chó nghe ba tiïëng tröëng àaánh laâ veä xong möåt con vêåt. Ngûúâi coá thïí laâm nhû thïë khöng? Quyânh cûúâi àaáp: - Thûa, chó nghe möåt tiïëng tröëng maâ veä xong àïën mûúâi con vêåt nhû töi múái taâi, chûá phaãi ba tiïëng tröëng múái veä àûúåc möåt con thò sao goåi laâ taâi cho àûúåc! Sûá Taâu nghe noái tûác lùæm, nghô buång phaãi cho caái thùçng naây biïët taâi múái àûúåc, thaách Quyânh thi veä vúái hùæn. Quyânh nhêån lúâi ngay. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  6. 76 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI Àïën luác thi, nghe tiïëng tröëng àêìu tiïn, sûá Taâu liïìn cùæm cuái veä lêëy veä àïí. Quyânh thò cûá ung dung ngöìi dûúái chiïëu nhai trêìu, xem nhû ngûúâi àang ngöìi hoáng gioá chûá khöng phaãi thi thöë gò caã. Tiïëng tröëng thûá hai nöíi lïn, sûá Taâu liïëc thêëy Quyânh vêîn cûá ngöìi àoá ngêm nga. Nghe tiïëng tröëng thûá ba, Quyânh múái àûáng lïn, tiïën túái baân, nhuáng caã mûúâi àêìu ngoán tay vaâo nghiïn mûåc röìi treát lïn giêëy thaânh mûúâi vïåt daâi ngoùçn nghoeâo. Khi àoá, sûá Taâu chûa veä xong àûúåc hònh thuâ con vêåt naâo caã. Thúâi gian so taâi àaä hïët, Quyânh àûa túâ giêëy ra, baão vúái sûá Taâu: - Öng thua cuöåc röìi àêëy nheá ! Töi àêu coá noái ngoa, chó nghe möåt tiïëng tröëng thöi laâ töi veä xong ngay mûúâi con giun àêët àêy naây. Sûá Taâu muöën öm àêìu kïu trúâi, àaânh thua meåo cuãa Quyânh möåt lêìn nûäa. CÊËY REÄ RUÖÅNG CHUÁA LIÏÎU Luác Quyânh coân laâ hoåc troâ nhaâ ngheâo, phaãi ra àïìn Söng xin cêëy reä. Quyânh khêën vaâ xin êm dûúng xem Chuáa thuêån lêëy göëc hay lêëy ngoån. Ban àêìu chuáa thuêån lêëy ngoån thò Quyânh tröìng rùåt thûá khoai lang. Àïën luác àûúåc ùn, Quyânh àaâo lêëy cuã, coân bao nhiïu dêy ngoån àem nöåp chuáa Lêìn thûá hai, xin êm dûúng, Chuáa thuêån lêëy göëc àïí ngoån cho Quyânh, thò Quyânh tröìng caác thûá luáa. Àïën muâa gùåt, Quyânh cùæt lêëy böng, coân bao nhiïu göëc raå àem nöåp Chuáa. Chuáa hai lêìn mùæt húåm, tûác lùæm, song àaä troát hûáa röìi, khöng biïët laâm thïë naâo àûúåc. Lêìn thûá ba, Quyânh àïën xin thò Chuáa baão lêëy caã göëc, lêîn ngoån, coân khuác giûäa cho Quyânh, Quyânh vúâ kïu ca: - Chõ lêëy thïë thò em coân àûúåc gò nûäa! http://www.ebooks.vdcmedia.com
  7. 77 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI Khêën ài khêën laåi maäi, Chuáa nhêët àõnh khöng nghe, Quyânh vïì tröìng rùåt ngö, àïën kyâ beã ngö, bao nhiïu bùæp Quyânh giûä laåi, coân ngoån vaâ göëc thò àem nöåp Chuáa. Chuáa mùæc mûa Quyânh ba lêìn, àoâi laåi ruöång, song trong ba vuå naây, Quyânh àaä kiïëm àûúåc caái vöën to röìi. ÙN TRÖÅM MEÂO Nhaâ vua coá möåt con meâo quyá lù••m, xñch bùçng xñch vaâng vaâ cho ùn nhûäng àöì myä võ. Quyânh vaâo chêìu, trong thêëy, bùæt tröåm vïì, cêët xñch vaâng ài maâ buöåc xñch sù••t, nhöët möåt chöî, àïën bûäa thò àïí hai baát cúm, möåt baát thõt caá, möåt baát rau nêëu àêìu töm. Meâo ta quen ùn miïëng ngon chaåy àïën baát cúm thõt caá chûåc ùn. Quyânh cêìm sùén roi, hïî ùn thò àaánh. Meâo àoái quaá, phaãi ùn baát rau nêëu àêìu töm. Nhû thïë, àûúåc hún nûãa thaáng, daåy àaä vaâo khuön, múái thaã ra. Vua mêët meâo, tiïëc quaá, cho ngûúâi ài tòm, thêëy nhaâ Quyânh coá möåt con giöëng hïåt, bùæt Quyânh àem meâo vaâo chêìu. Vua xem meâo, hoãi: - Sao noá giöëng meâo cuãa trêîm thïë? Hay khanh thêëy meâo cuãa trêîm àeåp bù••t àem vïì, noái cho thêåt! - Têu bïå haå, bïå haå nghi cho haå thêìn bù••t tröåm, thêåt laâ oan, xin bïå haå àem ra thûã thò biïët. - Thûã thïë naâo? Noái cho trêîm nghe. - Muön têu bïå haå, bïå haå phuá quyá thò meâo ùn thõt ùn caá, coân haå thêìn ngheâo tuáng thò meâo ùn cúm vúái àêìu töm, rau luöåc. Bêy giúâ àïí hai baát cúm êëy, xem noá ùn baát naâo thò biïët ngay. Vua sai àem ra thûã. Con meâo chaåy thùèng àïën baát cúm rau, ùn saåch. Quyânh noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com
  8. 78 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI - Xin bïå haå lûúång cho, ngûúâi ta phuá quyá thò ùn cao lûúng myä võ, bêìn tiïån thò cúm hêím rau dûa. Meâo cuäng vêåy, phaãi theo chuã. Röìi laåy taå àem meâo vïì. LÚÄM QUAN THÕ Coá möåt öng quan thõ (1) àaåi nõnh thêìn, àûúåc Chuáa Trõnh yïu lù••m. Öng ta thûúâng àïën chúi nhaâ Quyânh, thêëy saách gò cuäng mûúån xem, maâ ñt khi traã. Quyânh gheát cay gheát àùæng, àõnh chúi xoã möåt bêån cho chûâa. Quyânh beân lêëy giêëy trùæ ng àoáng thaânh quyïín saách àïí sùén. Möåt höm, thêëy boáng quan thõ àùçng xa, Quyânh giaã vúâ cêìm saách xem, àúåi khi öng ta àïën núi thò giêëu ài. Quan thõ thêëy Quyânh giêëu, ngúä laâ saách laå, àoâi xem Quyânh baão: - Saách nhaãm coá gò maâ xem. Quan thõ nùn nó maäi cuäng khöng àûúåc, vïì têu vúái Chuáa. Chuáa àoâi Quyânh sang hoãi. Quyânh àaám chùæc laâ àoâi vïì chuyïån quyïín saách, múái lêëy buát viïët mêëy cêu vaâo saách boã vaâo traáp khoaá laåi, röìi sang hêìu. Quaã nhiïn nhû thïë. Quyânh têu: - Khöng coá saách gò laå, chùæc thõ thêìn têu man vúái Chuáa àoá. Chuáa thêëy Quyânh chöëi, laåi caâng tin laâ Quyânh coá saách laå, bù••t phaãi àem trònh. Quyânh sai ngûúâi vï traáp sang, múã ra, chó thêëy coá möåt quyïín saách moãng. Quyânh ruåt reâ khöng daám àûa. Chuáa baão: - Cûá àûa ta xem. Nïëu saách laå thò ta thûúãng, maâ coá phaãi saách can phaåm thò ta cuäng xaá cho, àûâng ngaåi. Quyânh àûa ra. Chuáa múã ra xem, chó thêëy coá mêëy cêu: "Chuáa võ thêìn viïët: Vi cöët tûá àõch, vi cöët tûá àõch. Thõ thêìn qui nhõ têëu viïët: Thêìn phong chó phaát, thêìn phöng chó phaát". Chuáa ngêîm laåi khöng biïët nghôa ra laâm sao, baão Quyânh cùæt nghôa thò Quyânh ruåt reâ têu: - Saách êëy laâ saách nhaãm nhñ cuãa tiïíu thêìn chó xem khi buöìn, súå cùæt nghôa ra raác tai Chuáa! http://www.ebooks.vdcmedia.com
  9. 79 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI Chuáa nhêët àõnh khöng nghe, bùæt Quyânh cùæt nghôa cho àûúåc. Quyânh vêng lïånh têu vúái Chuáa, cêu êëy nghôa laâ: "Chuáa hoãi thõ thêìn rùçng: laâm xûúng cho saáo, laâm xûúng cho saáo. Thõ thêìn quyâ maâ têu rùçng: "Töi may ngoán toác, töi may ngoán toác". Quyânh cùæt nghôa, nhûng chuáa vêîn chûa hiïíu ra, laåi hoãi: - Àaä àaânh nghôa àen laâ nhû thïë, nhûng yá tûá thïë naâo? Quyânh tuãm tóm cûúâi khöng daám noái. Chuáa vaâ quan thõ àûáng hêìu bïn caâng gùång hoãi. Quyânh múái têu: - Xin chuáa àoåc àaão laåi thò ra nghôa, nhûng maâ tuåc lùæm. Bêëy giúâ Chua vúái quan thõ múái biïët Quyânh lúäm, baão Quyânh mang saách vïì. Quyânh ra, quan thõ chaåy theo traách Quyânh nhaåo caã Chuáa, thûåc laâ ngûúâi vö phu, vö quên. Quyânh àaáp laåi rùçng: - Ngaâi baão töi laâ vö phu, vö quên thò boån thûú àïí àoâi ra cho àûúåc thò löîi taåi ai? Quan Thõ tõt mùæt. (1) Tûác boån hoaån quan Cêy nhaâ laá vûúân Quyânh nhiïìu lêìn thêët lïî vúái chuáa, nïn trûúác Chuáa quyá troång bao nhiïu thò sau laåi gheát bêëy nhiïu. Quyânh thêëy Chuáa gheát, laåi caâng trïu túån. Möåt lêìn, Chuáa sai lñnh àïën keáo àöí nhaâ Quyânh. Quyânh thêëy lñnh àïën thò baão: - Chuáa sai caác anh àïën keáo àöí nhaâ ta thò caác anh cûá viïåc keáo, khöng àûúåc reo, àûúåc cûúâi, ai maâ reo cûúâi thò ta cù••t lûúäi, Nghïì keáo nùång thò phaãi reo hoâ, khöng dö ta, khöng hoâ khoan àöë ai keáo àûúåc. Boån lñnh phaãi chõu vïì khöng. Laåi möåt lêìn nûäa, Chuáa sai lñnh àïën óa giûäa nhaâ Quyânh. Quyânh cêìm dao ra baão lñnh: - Chuáa sai caác anh àïën óa giûäa nhaâ ta, thò cûá viïåc óa, nhûng cêëm àaái, anh naâo maâ àaái ta cùæt daái ài. óa ai maâ nhõn àaái àûúåc, boån lñnh phaãi cùæ p àñt vïì. Coá möåt vaâi anh laáo, nghe thêëy thïë, àaái úã trûúác nhaâ, röìi múái àïën óa, laåi àem gaáo dûâa http://www.ebooks.vdcmedia.com
  10. 80 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI àïì phoâng. Quyânh thêëy noá lêåp mûu trûúác, àaânh chõu nhûng trong buång cùm lùæm, beân kiïëm caách xûúåc laåi Chuáa. Ñt lêu sau, Quyânh ài mua möåt cêy caãi thêåt to sai ngûúâi àem dêng, laâm cúm chuáa xúi. Khi Quyânh vaâo hêìu, Chuáa hoãi caãi àêu maâ to laå thïë vaâ khen ngon. Quyânh thûa: - Caãi nhaâ tröìng, trûúác noá khöng to mêëy, nhúâ àöå noå Chuáa sai lñnh àïën óa nhaâ thêìn, thêìn àem phên êëy boán cho, nïn lúán böíng lïn thïë. Cêy nhaâ laá vûúân àem dêng àïí chuáa xúi. Chuáa Trõnh taái mùåt laåi. TRAÅNG CHÏËT CHUÁA CUÄNG BÙNG HAÂ Tûâ ngaây êëy Chuáa coá buång gheát Quyânh. Àûúåc mûúi höm, Chuáa àoâi Quyânh vaâo thõ yïën, àõnh àaánh thuöëc àöåc cho chïët. Quyânh biïët Chuáa cùm vïì mêëy chuyïån trûúác, lêìn naây àoâi vaâo thõ yïën chùæc laâ coá chuyïån. Luác ài dùån vúå con rùçng: - Höm nay ta vaâo hêìu yïën Chuáa, laânh ñt, dûä nhiïìu. Ta coá mïånh hïå naâo, thò khöng àûúåc phaát tang ngay, cûá phaãi àïí ta vaâo voäng, cùæt hai àûáa quaåt hêìu, röìi goåi nhaâ troâ vïì haát, àúåi bao giúâ phuã Chuáa phaát tang thò úã ngoaâi haäy phaát tang. Dùån xong, lïn voäng ài. Quyânh vaâo àïën cung, àaä thêëy Chuáa ngöìi àêëy röìi. Chuáa baão: - Lêu nay khöng thêëy mùåt, loâng ta khaát khao lùæm. Vûâa röìi, coá ngûúâi tiïën haãi võ, ta nhúá àïën ngûúi, àoâi vaâo ùn yïën, ngûúi khöng àûúåc tûâ. Quyânh biïët Chuáa thuâ vïì cêy caãi höm noå, khöng ùn khöng àûúåc. Vûâa nïëm möåt miïëng thò Chuáa hoãi: - Bao giúâ Quyânh chïët? Quyânh thûa: - Bao giúâ Chuáa bùng haâ thò Quyânh cuäng chïët. http://www.ebooks.vdcmedia.com
Đồng bộ tài khoản