NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp)

Chia sẻ: lotus_3

học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phương của tổng lập phương của 1 hiệu . 2, Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số 3, Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. Chuẩn bị: gv: - Bảng phụ.

Nội dung Text: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp)

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp)I . MỤC TIÊU :

1, Kiến thức: học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và

phát biểu thành lời về lập phương của tổng lập phương của 1 hiệu .

2, Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một

cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số

3, Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận

II. Chuẩn bị:

gv: - Bảng phụ. hs: - Bảng phụ. Thuộc ba hằng đẳng thức 1,2,3

III. tiến trình giờ dạy:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

+ HS1: Hãy phát biểu thành lời & viết công thức bình phương của một tổng

2 biểu thức, bình phương của một hiệu 2 biểu thức, hiệu 2 bình phương ?

+ HS2: Nêu cách tính nhanh để có thể tính được các phép tính sau: a) 312 ; b)

492; c) 49.31

3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS Ghi bảng

Hoạt động 1. XD hằng đẳng thức thứ 4: 4)Lập phương của một tổng

Giáo viên yêu cầu HS làm ?1 ?1 Hãy thực hiện phép tính sau &

- HS: thực hiện theo yêu cầu của GV cho biết kết quả

(a+ b)(a+ b)2= (a+ b)(a2+ b2 + 2ab)
- GV: Em nào hãy phát biểu thành lời ?

(a + b )3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
- GV chốt lại: Lập phương của 1 tổng 2 số

bằng lập phương số thứ nhất, cộng 3 lần tích

của bình phương số thứ nhất với số thứ 2,

cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình Với A, B là các biểu thức

phương số thứ 2, cộng lập phương số thứ 2.

(A+B)3= A3+3A2B+3AB2+B3
GV: HS phát biểu thành lời với A, B là các

biểu thức.

Tính ?2 : Lập phương của 1 tổng 2 biểu

a) (x + 1)3 = thức bằng …

b) (2x + y)3 = áp dụng

a) (x + 1)3 = x3 + 3x2 + 3x + 1
- GV: Nêu tính 2 chiều của kết quả

b)(2x+y)3=(2x)3+3(2x)2y+3.2xy2+y3
+ Khi gặp bài toán yêu cầu viết các đa thức

x3 + 3x2 + 3x + 1 = 8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3

8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3

dưới dạng lập phương của 1 tổng ta phân tích
để chỉ ra được số hạng thứ nhất, số hạng thứ 2

của tổng:

a) Số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ 2 là 1

b) Ta phải viết 8x3 = (2x)3 là số hạng thứ nhất

& y số hạng thứ 2

Hoạt động 2. XD hằng đẳng thức thứ 5: 5) Lập phương của 1 hiệu
3
?3 :  a  (b) ( a, b tuỳ ý )

Giáo viên yêu cầu HS làm ?3 (a - b )3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3
- HS: thực hiện theo yêu cầu của GV Lập phương của 1 hiệu 2 số bằng
- GV: Em nào hãy phát biểu thành lời ? lập phương số thứ nhất, trừ 3 lần

tích của bình phương số thứ nhất
- GV: Với A, B là các biểu thức công thức trên với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số

có còn đúng không? thứ nhất với bình phương số thứ 2,
Hs :...... trừ lập phương số thứ 2.

Với A, B là các biểu thức ta có:
GV yêu cầu HS làm bài tập áp dụng:

Yêu cầu học sinh lên bảng làm? (A - B )3 = A3 - 3A2 B + 3AB2 - B3
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm câu c)
?4 :….
c) Trong các khẳng định khẳng định nào đúng
áp dụng: Tính
khẳng định nào sai ?
1. (2x -1)2 = (1 - 2x)2 ; 2. (x - 1)3 = (1 - x)3 13 3 1 1 1
) =x -3x2. +3x. ( )2 - ( )3
a)(x-
3 3 3 3
3. (x + 1)3 = (1 + x)3 ; 4. (x2 - 1) = 1 - x2
1 1
= x3 - x2 + x. ( ) - ( )3
2 2
3 3
5. (x - 3) = x - 2x + 9

b)(x-2y)3 =x3-3x2.2y+3x.(2y)2-(2y)3
- Các nhóm trao đổi & trả lời

= x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3
- GV: em có nhận xét gì về quan hệ của

(A - B)2 với (B - A)2 c) 1-Đ ; 2-S ; 3-Đ ; 4-S ; 5- S

(A - B)3 Với (B - A)3 HS nhận xét:

+ (A - B)2 = (B - A)2

+ (A - B)3 = - (B - A)3
HĐ3. Luyện tập - Củng cố:

- GV: cho HS nhắc lại 2 HĐT

- Làm bài 29/trang14 ( GV dùng bảng phụ)

+ Hãy điền vào bảng
(x - 1)3 (x + 1)3 (y - 1)2 (x - 1)3 (x + 1)3 (1 - y)2 (x + 4)2

N H Â N H Â U

HĐ 4 BT - Hướng dẫn về nhà

Học thuộc các HĐT- Làm các bài tập: 26, 27, 28 (sgk) & 18, 19 (sbt)

* Chứng minh đẳng thức: (a - b )3 (a + b )3 = 2a(a2 + 3b2)

* Chuẩn bị tiết sau học bài mới tiếp theo :….
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản