Những lỗi biên dịch thường gặp trong lập trình C

Chia sẻ: Cao Minh Toan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
473
lượt xem
116
download

Những lỗi biên dịch thường gặp trong lập trình C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số lỗi biên dịch (Compile – time Errors) thường gặp trong lập trình C Tổng hợp 126 lỗi thường gặp, gồm có tên lỗi và ý nghĩa của từng lỗi trình bày rõ ràng và khá chi tiết.Tài liêu này sẽ giúp các bạn khắc phục được những lỗi thường gặp trong C

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những lỗi biên dịch thường gặp trong lập trình C

  1. Tài li u h c t p Môn: L p trình C M t sô l i biên d ch (Compile – time Errors) thư ng g p trong C -----o0o----- STT Thông báo l i g c Ý nghĩa 1 ( expected 2 ) expected Thi u d u … 3 , expected Các l i này thư ng x y ra khi ta sơ sót, d n ñ n thi u các d u m ho c ñóng ngo c. 4 { expected 5 } expected 6 286/287 instructions not enabled T p l nh c a b Vi x lí 80286 và b x lí toán h c chưa ñư c kích ho t. Vào Options/Compiler/Advanced Code generation… ñ ñi u ch nh l i 7 Ambiguity between 'function1' and 2 hàm function1 và function2 gi ng nhau, không 'function2' th phân bi t ñư c. 8 Array bounds missing ] Thi u d u ñóng ngo c ] khi truy xu t ñ n các ph n t c a m ng 9 Array must have at least one element Khi khai báo m ng ph i có ít nh t 1 ph n t . X y ra khi khai báo m ng mà SPT t i ña là âm ho c b ng 0. 10 Array size too large Kích thư c c a m ng quá l n, vư t quá dung lư ng vùng nh quy ư c là 64K 11 Bit field cannot be static Ki u d li u bit field không th có ki u static 12 Bit field too large Kích thư c c a bit field quá l n 13 Bit fields must be signed or unsigned int Ki u d li u c a bit field ph i là s nguyên 14 Bit fields must contain at least one bit Kích thư c c a m i bit field ph i ≥ 1 bit 15 Body already defined for this function Hàm ñã ñư c ñ nh nghĩa r i. L i x y ra khi ta vi t ph n thân c a m t hàm nào ñó ≥ 2 l n 16 Call of nonfunction Câu l nh g i hàm c a ta là sai. Tên hàm mà ta g i có th là m t tên ki u/h ng/bi n,… 17 Cannot call 'main' from within the Không th g i th c hi n hàm main() trong chương program trình, vì ñây là m t hàm ñ c bi t, t ñ ng th c hi n 1 l n trong m i l n ch y CT. 18 Cannot cast from 'type1' to 'type2' Không th ép ki u d li u t ki u 1 sang ki u 2 19 Cannot convert 'type1' to 'type2' Không th chuy n ñ i ki u d li u t ki u 1 sang ki u 2 20 Cannot initialize 'type1' with 'type2' Không th kh i gán d li u thu c ki u 2 cho bi n thu c ki u 1 21 Cannot modify a const object Không th thay ñ i giá tr c a m t h ng s . X y ra khi ta th c hi n phép gán giá tr m i cho 1 h ng 22 Case outside of switch L nh CASE n m bên ngoài SWITCH Ngư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 1
  2. Tài li u h c t p Môn: L p trình C 23 Case statement missing : L nh CASE thi u d u 2 ch m (:) 24 Character constant must be one or two Kích thư c c a h ng kí t không ñúng. X y ra khi characters long ta ghi m t chu i dài các kí t vào gi a c p d u nháy ñơn ‘’ 25 Compound statement missing } Thi u d u } k t thúc kh i l nh 26 Constant expression required V trí này l ra ph i là m t bi u th c h ng, có giá tr không ñ i. 27 Could not find a match for argument(s) Không tìm th y ñ i s thích h p. 28 Could not find file 'filename' Không tìm th y t p tin 29 Declaration is not allowed here V trí khai báo sai. Không ñư c khai báo t i ñây. 30 Declaration missing ; Khai báo thi u d u ch m ph y (;) 31 Declaration syntax error Khai báo không ñúng cú pháp 32 Declaration terminated incorrectly Khai báo sai (g n gi ng l i trên) 33 Declaration was expected Thi u khai báo 34 Default outside of switch L nh m c ñ nh DEFAULT n m bên ngoài kh i l nh SWITCH 35 Default value missing Thi u giá tr m c ñ nh 36 Division by zero Chia cho 0, l i này x y ra khi m u s c a m t ph n s có giá tr b ng 0. L nh do ph i ñi v i while. X y ra khi thi u while 37 do statement must have while trong câu l nh do… 38 do-while statement missing ( Thi u … trong câu l nh do…while 39 do-while statement missing ) 40 do-while statement missing ; 41 Duplicate case L nh CASE b trùng, x y ra khi ta vi t 2 dòng case khác nhau nhưng cùng m t giá tr như nhau. 42 Expression expected V trí này ph i là m t bi u th c 43 Expression syntax Sai cú pháp khi xây d ng bi u th c 44 Extra parameter in call to function G i th c hi n hàm nhưng l i truy n dư tham s 45 File name too long Tên t p tin quá dài. 46 For statement missing ( Thi u … trong câu l nh for 47 For statement missing ) 48 For statement missing ; 49 'function' cannot return a value Hàm có tên ‘function’ không th tr v m t giá tr , thông thư ng vì ta khai báo nó là hàm ki u void 50 'function' must be declared with no Hàm có tên ‘function’ ph i ñư c khai báo không parameters có tham s , x y ra khi ph n khai báo (prototype) và ph n thân hàm không gi ng nhau v s tham s 51 'function' must be declared with one Tương t như l i trên parameter Ngư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 2
  3. Tài li u h c t p Môn: L p trình C 52 'function' must be declared with two parameters 53 Function 'function' should have a Hàm có tên ‘function’ c n ph i ñư c khai báo. L i prototype thư ng g p khi trình biên d ch C không hi u 1 tên hàm nào ñó mà ta s d ng, có th do thi u #include t p tin tiêu ñ tương ng, ho c gõ sai tên. 54 Function call missing ) G i th c hi n hàm thi u ) 55 Function calls not supported Không th g i hàm d ng này/ki u này 56 Function should return a value Hàm c n ph i tr v 1 giá tr , x y ra khi ta khai báo hàm có ki u tr v nhưng l i thi u câu l nh return… Dùng l nh goto mà không có nhãn 57 Goto statement missing label 58 'identifier' is not a member of struct Tên … không ph i là thành ph n c a c u trúc, x y ra khi ta vi t tên thành ph n sai 59 'identifier' is not a parameter Tên … không ph i là m t tham s 60 Identifier expected Thi u tên bi n. 61 If statement missing ( Câu l nh if thi u m hay ñóng ngo c 62 If statement missing ) 63 Illegal character 'character' (0x'value') Kí t không h p l , thư ng x y ra khi ta bi u di n các h ng s h hexa, nhưng l i s d ng các ch cái khác A..F hay a..f 64 Illegal octal digit Không ph i là m t s h 8 h p l 65 Illegal pointer subtraction Th c hi n phép tr không h p l trên con tr 66 Illegal use of floating point Dùng d u ch m ñ ng không ñúng, ví d s d ng phép toán modulo % trên s th c ch ng h n. 67 Illegal use of pointer Dùng con tr không h p l 68 Implicit conversion of 'type1' to 'type2' Không cho phép ng m chuy n t ki u 1 sang ki u not allowed 2 69 Improper use of typedef 'identifier' Ki u d li u … ñư c s d ng không ñúng. 70 Incompatible type conversion Không th chuy n ñ i ki u d li u 71 Incorrect number format Không ph i là d li u d ng s , thư ng x y ra khi ta gõ các kí t khác 0..9 trong m t d li u ki u s 72 Incorrect use of default Dùng DEFAULT không ñúng 73 Invalid use of dot Dùng d u ch m (.) không ñúng v trí 74 Lvalue required V trái c a phép gán ph i là m t tên bi n. L i x y ra khi ta gán giá tr cho m t h ng. 75 main must have a return type of int Hàm main ph i tr v 1 giá tr ki u int 76 Misplaced break Dùng break ngoài vòng l p ho c ngoài SWITCH 77 Misplaced continue Dùng continue ngoài vòng l p 78 Misplaced decimal point D u ch m th p phân sai v trí 79 Misplaced else Dùng else sai v trí (thi u if, …) Ngư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 3
  4. Tài li u h c t p Môn: L p trình C 80 'new' and 'delete' not supported Không ñư c phép dùng new và delete trong c p phát vùng nh ñ ng. 81 No : following the ? Toán t ñi u ki n thi u d u 2 ch m (:) 82 No file name ending Không có ph n k t thúc tên t p tin 83 No file names given Không có tên t p tin 84 No type information Không tìm th y thông tin gì v ki u d li u 85 Not an allowed type Ki u d li u này không cho phép dùng ñây 86 Numeric constant too large H ng s có giá tr quá l n 87 Pointer to structure required on left side X y ra khi dùng con tr c u trúc không ñúng cách of -> or ->* ñ truy xu t các thành ph n c a c u trúc 88 sizeof may not be applied to a bit field Toán t sizeof() không dùng cho ki u bit field 89 sizeof may not be applied to a function Toán t sizeof() không dùng cho hàm 90 Size of 'identifier' is unknown or zero Kích thư c c a … b ng 0 ho c không xác ñ nh 91 Size of the type is unknown or zero Kích thư c c a ki u d li u b ng 0 ho c không xác ñ nh 92 Statement missing ; Thi u d u ch m ph y (;), thông thư ng do thi u d u ; tai dòng trên c a dòng báo l i 93 Structure required on left side of . or .* X y ra khi truy xu t các thành ph n c a c u trúc không ñúng cách. 94 Structure size too large Kích thư c c a c u trúc quá l n, vư t quá gi i h n 64K ch ng h n. 95 Switch statement missing ( Câu l nh switch thi u ngo c. Ph n giá tr c a l nh switch ph i ñư c ñ t trong c p d u ngo c 96 Switch statement missing ) 97 The value for 'identifier' is not within the Giá tr c a bi n … không n m trong ph m vi c a range of an int m t bi n ki u nguyên (int) 98 Too few parameters in call to function G i th c hi n hàm nhưng l i truy n không ñ s lư ng tham s . 99 Too many decimal points Bi u di n s th c nhưng dùng nhi u hơn 1 d u ch m th p phân Trong câu l nh switch có nhi u hơn 1 l nh default 100 Too many default cases 101 Too many errors or warning messages Có quá nhi u l i ho c c nh báo trong chương trình. X y ra khi chương trình có nhi u hơn 25 l i 102 Too many types in declaration Khai báo quá nhi u ki u d li u m i (ít g p) 103 Too much global data defined in file Có quá nhi u bi n toàn c c trong chương trình, gây tràn vùng nh dành riêng cho các bi n này. 104 Type mismatch in default argument value Giá tr m c ñ nh c a tham s truy n cho CT con b sai ki u. 105 Type mismatch in default value for Giá tr m c ñ nh c a tham s … b sai ki u. parameter 'parameter' 106 Type mismatch in parameter 'number' in Truy n tham s cho chương trình con ‘function’ call to 'function' b sai ki u tham s ‘number’ Ngư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 4
  5. Tài li u h c t p Môn: L p trình C 107 Type mismatch in parameter 'parameter' Tham s … b sai ki u 108 Type mismatch in parameter 'parameter' G n gi ng l i 106 in call to 'function' 109 Type name expected Thi u tên ki u t i v trí báo l i 110 Type 'typename' may not be defined here Ki u d li u … không th ñ nh nghĩa v trí này ñư c 111 Unable to create turboc.$ln Không th t o ñư c t p tin turboc.1$n Thư ng x y ra khi ta ch y TurboC trên ñĩa m m hay ñĩa CD. 112 Unable to execute command 'command' Không th th c hi n l nh … 113 Unable to open include file 'filename' Không th m ñư c t p tin tiêu ñ … thư ng x y ra do ta vi t tên t p tin tiêu ñ sai, ho c t p tin này không t n t i trên ñĩa. 114 Undefined label 'identifier' Nhãn … chưa ñư c khai báo 115 Undefined structure 'structure' C u trúc … chưa ñư c khai báo 116 Undefined symbol 'identifier' Ký hi u … chưa ñư c khai báo, thư ng x y ra trong trư ng h p ta s d ng bi n mà chưa khai báo. 117 Unexpected } Dư d u ñóng ngo c } 118 Unexpected end of file in comment started on 'line number' Thư ng x y ra trong trư ng h p thi u d u ñóng ngo c } c a hàm main(). 119 Unexpected end of file in conditional started on 'line number' 120 Unknown language, must be C or C++ M t cú pháp l , không ph i là cú pháp c a C hay C++ 121 User break Chương trình b ng t do ngư i s d ng 122 Value of type void is not allowed Không ñư c phép gán d li u cho bi n ki u void 123 Variable 'identifier' is initialized more Bi n … ñư c kh i t o nhi u l n. than once 124 void & is not a valid type Không ch p nh n tham chi u ñ n bi n ki u void 125 While statement missing ( Câu l nh while thi u ngo c. Ph n ñi u ki n c a l nh while ph i ñư c ñ t trong d u ngo c. 126 While statement missing ) Ngư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 5
Đồng bộ tài khoản