Những lưu ý khi viết tin, bài về chuyên đề, chuyên mục

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
134
lượt xem
64
download

Những lưu ý khi viết tin, bài về chuyên đề, chuyên mục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong mỗi cơ quan báo chí, phóng viên chuyên mục cần am hiểu sâu về ngành, lĩnh vực mà anh ta theo dõi. Phóng viên này cần biết rõ các thông tin cơ bản của ngành, lĩnh vực đó, có thể tiếp cận với những nhân vật quan trọng trong lĩnh vực mà mình phụ trách, viết được những bài báo hay, súc tích, chính xác và có thể cạnh tranh với những phóng viên khác. Tuy nhiên để có những tin, bài về chuyên đề chuyên mục cần lưu ý một số điểm sau ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những lưu ý khi viết tin, bài về chuyên đề, chuyên mục

  1. Nh ng lưu ý khi vi t tin, bài v chuyên , chuyên m c
  2. Trong m i cơ quan báo chí, phóng viên chuyên m c c n am hi u sâu v ngành, lĩnh v c mà anh ta theo dõi. Phóng viên này c n bi t rõ các thông tin cơ b n c a ngành, lĩnh v c ó, có th ti p c n v i nh ng nhân v t quan tr ng trong lĩnh v c mà mình ph trách, vi t ư c nh ng bài báo hay, súc tích, chính xác và có th c nh tranh v i nh ng phóng viên khác. Tuy nhiên có nh ng tin, bài v chuyên chuyên m c c n lưu ý m t s i m sau: Quá trình chu n b Khi ưa tin, bài v m t chuyên m c cũng òi h i s chu n b gi ng như khi ph ng v n hay n m t cu c h p báo, vì th c n ct t c nh ng tư li u liên quan n lĩnh v c ó, bao g m tư li u c a chính b n và nh ng bài báo c a nh ng phóng viên lâu năm trong t báo c a b n. Hãy c c nh ng bài báo c a nh ng t báo c nh tranh v i báo c a b n, hay các t p chí và sách v lĩnh v c ó. Liên h v i các ngu n Hãy tìm ra nh ng nhân v t quan tr ng – không ch các v b trư ng và giám c công ty mà c nh ng nhân viên và các thư ký n a. Hãy g p và liên l c v i h thư ng xuyên, m t s ngư i nên g p u c hàng tu n. Ph n l n các phóng viên tìm ra nh ng ngu n tin t t nh t cho các bài báo c a h là t nh ng ngư i làm trong lĩnh v c mà h theo dõi.
  3. Trư c tiên, hãy c g ng có ư c m t cu c g p g làm quen v i nh ng nhân v t quan tr ng trong lĩnh v c b n theo dõi, lý tư ng nh t là có nh ng cu c g p này trong vòng 2 hay 3 tu n u tiên. C n ph i hi u r ng nh ng cu c g p như v y có l i cho c h và b n - B n ang c g ng tìm hi u các ngu n tin c a b n, nhưng hãy nh r ng h cũng c n ph i bi t rõ v b n n a. M t khi ã có các ngu n tin, hãy nh dành th i gian g i i n hay g p m i tu n 4 hay 5 ngư i quan tr ng nh t trong d nh sách các ngu n quan tr ng trong lĩnh v c mà b n theo dõi. Tìm và nghiên c u tài li u Ph i coi vi c theo dõi t t c các báo cáo, ngân qu , k ho ch làm vi c và các thông cáo báo chí ư c ưa ra trong lĩnh v c mà b n ph trách như là trách nhi m c a b n. Ph i ch c ch c r ng b n có th ti p c n nh ng tài li u ó, hãy c chúng th t k tìm ki m các ý tư ng vi t bài. Hãy luôn t t nh ng câu h i sau ây v nh ng bài báo thu c chuyên m c c a b n: - Ai s có l i và ai s b h i? - i u ó quan tr ng như th nào? - Ai s ng h tin, bài ó? Và ai s ph n i? - i u ó có giá tr như th nào?
  4. Hãy theo dõi l ch làm vi c và hình thành các h sơ lưu Hãy theo dõi l ch và k ho ch làm vi c c a các cơ quan, ơn v thu c chuyên m c c a b n b ng cách dùng 1 cu n l ch treo tư ng, trên ó ghi chi ti t t t c các cu c h p c a h . Hãy thư ng xuyên xem l ch m b o r ng b n không b l b t c ho t ng nào. Hãy tìm cách có ư c m t danh sách c p nh t t t c các tên, a ch , i n tho i nơi làm vi c, i n tho i nhà riêng c a t t c nh ng ngư i quan tr ng, t t c các thành viên c a các c p u ban, cơ quan chính ph . Hãy tìm cách ưa tên mình vào danh sách nh ng ngư i s nh n ư c các b n tin, báo cáo và gi y m i h p. Nh ng tài li u t t là phương ti n tr giúp t t nh t mà m i phóng viên chuyên m c có th có ư c. Hãy s p x p các tài li u ó theo các ch và luôn ghi gi nh ng tài li u quan tr ng có th dùng thư ng xuyên. Hãy c nh ng bài báo c a các t báo c nh tranh Khi c chúng có th s tìm th y m t câu chuy n hay trong ó. Hãy xem xét các bài báo c a h và so sánh chúng v i nh ng bài báo c a b n. Hãy t h i li u mình có th làm t t hơn không? Vi t cho c gi ch không vi t cho các ngu n Hãy t mình vào trư ng h p c a c gi ưa ra nh ng câu h i khi c b t c bài báo nào:
  5. - T i sao? - Tôi ph i tr bao nhiêu ti n? - Tôi s ư c thông tin gì t tin, bài ó? Hãy luôn nh Trách nhi m c a b n là theo dõi t t c nh ng gì di n ra trong lĩnh v c mà b n theo dõi. ng l b t kỳ s ki n nào./.
Đồng bộ tài khoản